Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаPdf просмотр
Сторінка3/10
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Предмет:Латинська мова
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Анотація: Латинська мова, як навчальна дисципліна ґрунтується на вивченні студентами української мови та літератури, мовознавства, історичної граматики, історії, зарубіжної літератури та інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи знань з фахової термінології, з перспективою їх подальшого використання в професійній діяльності. Мета: здобуття загальнолінгвістичних знань на основі латинської мови, розуміння міжнародної наукової та політичної лексики, лінгвістичних і літературознавчих термінів; з’ясування місця латинської мови в історії світової культури.
Завдання: навчити читати та перекладати латинські тексти, ознайомити студентів зі шляхами і способами запозичень з латинської мови та античною культурою; робити морфологічний аналіз латинської лексики в межах граматики курсу; ознайомити студентів із граматичною будовою латинської мови та способами словотворення наукових термінів, формувати навички аналітичного і пошукового читання художніх творів римських класичних авторів, підготувати до самостійної наукової роботи
Форми контролю: залік

Предмет:Основи педагогічної майстерності
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Курс «Основи педагогічної майстерності» передбачає вироблення гуманістично спрямованої професійної позиції майбутнього вчителя, актуалізує потребу у професійному самопізнанні та самовихованні, розвиток уміння самостійного удосконалення культури і техніки професійного спілкування, розв’язування педагогічних задач та конфліктів, оволодіння педагогічною технікою, формує готовність майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії, усвідомлення перспектив подальшого саморозвитку у професійній діяльності.
Форми контролю:залік

3.1.2. ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОГО І ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА
Нормативні дисципліни
Предмет: Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія,
лексикографія)
Статус:
нормативна
Рік, семестр 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Курс сучасної української мови (СУЛМ) є основним у формуванні майбутнього вчителя української мови та літератури.

Метою курсу є: оволодіння студентами сучасними знаннями про лексикологію, фразеологію та лексикографію СУЛМ; вміння розрізняти основні типи лексичних значень слова та лексико-граматичних розрядів слів, а також оволодіти диференціацією лексики
СУЛМ з погляду її походження, стилістичних особливостей, активності й пасивності тощо; орієнтуватись у питаннях фразеології та призначення основних типів словників.
Завдання курсу: вивчення словникового складу мови в усній його повноті й різноаспектній розгалуженості; вироблення в студентів умінь і навичок використання знань з лексикології та фразеології у викладацькій роботі з різними типами словників.
Основні теми курсу: У першому змістовому модулі (ЗМ) вивчаються слова в лексичній систем української мови: слово та поняття, функції слова; полісемія; омонімія; синонімія та антонімія.
У другому ЗМ аналізується диференціація лексики української мови: шари української лексики за походженням; активна та пасивна лексика; лексика української мови з погляду сфер вживання.
Третій ЗМ охоплює фразеологію та лексикографію: фразеологічна одиниця (ФО) та її ознаки; ФО і слова та вільне словосполучення і речення; класифікація ФО; джерела формування фразеологізмів; предмет і завдання лексикографії; історія української лексикографії.
Форми контролю
залік

Предмет: Старослов’янська мова
Статус:
нормативна
Рік, семестр 1 рік, 2 семестр
Анотація:
У курсі “Cтарослов’янська мова”, передбаченому навчальними планами філологічних факультетів українських педагогічних університетів та інститутів, розкриваються внутрішні (загальні й часткові) закони, що діяли в давніх слов’янських мовах.
Він відкриває цикл діахронічних лінгвістичних дисциплін, тобто становить необхідний вступ до історичного вивчення кожної слов’янської мови. Це пояснюється передовсім тим, що старослов’янська мова за своєю фонетичною системою і граматичною будовою була близькою до праслов’янської (спільнослов’янської) мови, яка не зафіксована у писемних джерелах. Саме тому засвоєння згаданого курсу має важливе значення для порівняльно-
історичного вивчення не тільки слов’янських, але й інших індоєвропейських мов.
Крім того, старослов’янська (церковнослов’янська) мова, тривалий час функціонуючи в
Україні, впливала на становлення й розвиток давньої української літературної мови з притаманними їй відповідними графічними і правописними особливостями. Тому опанування цієї дисципліни допоможе студентам глибше пізнати історію української мови, що забезпечить належну всебічність розуміння ними лексичних, фонетичних, граматичних явищ сучасної української мови. Указаний навчальний курс, закладаючи основи широкого лінгвістичного світогляду майбутніх філологів, зокрема учителів української мови й літератури, суттєво поглиблює їх професійну підготовку.
Метою викладання навчальної дисципліни “Старослов’янська мова” є ознайомлення з відомостями про виникнення, функціонування й структуру найдавнішої літературної мови слов’ян, що дасть змогу усвідомити її культурну значущість у їхньому суспільному житті.
Основні завдання:


розкрити загальні відомості про закономірності розвитку слов’янських мов, тісно пов’язаного з історією слов’янських народів, із одного джерела – праслов’янської мови;

показати конкретне застосування порівняльно-історичного методу вивчення споріднених мов;

засвоїти комплекс знань про графіку та фонетико-граматичну будову старослов’янської мови як лінгвістичної бази історичного вивчення сучасних слов’янських мов, зокрема української.
Основні теми курсу: Старослов’янська мова як найдавніша писемно-літературна мова слов’ян, її виникнення та розвиток. Діяльність Костянтина (Кирила) та Мефодія. Слов’янське письмо. Відображення у старослов’янській мові результатів фонетичних процесів праслов’янського періоду. Фонетична та граматична система старослов’янської мови.
Форми контролю
екзамен

Предмет: Сучасна українська літературна мова (фонетика)
Статус:
нормативна
Рік, семестр 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Метою курсу є систематичний виклад теоретичних питань фонетики, фонології сучасної української літературної мови; ґрунтовний аналіз орфоепічних та орфографічних норм української мови.
Основні завдання курсу:
– описати звукову систему сучасної української літературної мови на основи аналізу цієї системи в єдності акустично-фізіологічного та функціонально-лінгвістичного аспектів;
– охарактеризувати умови творення звуків;
– встановити закономірності поєднування звуків;
– простежити звукові зміни, які наступають у мовному потоці;
– встановити склад фонем;
– охарактеризувати інші елементи звукової системи – склад, наголос та інтонацію;
– враховуючи звукові та акцентуаційні особливості, охарактеризувати орфоепічні норми;
– проаналізувати співвідношення писемних знаків із фонематичною системою мови;
– описати основні норми написання, зокрема, передачі на письмі звукового складу слів.
Основні теми курсу: «Творення мовних звуків, їх властивості, функції, класифікація»,
«Фонетична та фонематична транскрипція», «Звукові зміни у мовному потоці», «Фонологія.
Основні поняття фонології: фонема та її варіанти», «Морфонологічні чергування голосних та приголосних», «Орфоепічні та орфографічні норми сучасної української літературної мови»,
«Графіка сучасної української мови».
Форми контролю
екзамен

Предмет:
Вступ до мовознавства
Статус:
нормативна
Рік, семестр 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Метою курсу "Вступ до мовознавства" є вивчення основ загальнолінгвістичних знань, принципових положень лінгвістики як науки, що має загальне,
теоретичне, прикладне і конкретне застосування, а також засвоєння методів і прийомів лінгвістичного аналізу.
Основні завдання курсу: поступове оволодіння науковим мовознавчим апаратом і вироблення навичок практичного застосування теоретичних знань при вивченні і викладанні різних мов (слов’янських, германських, романських, іранських, японської тощо).
Основні теми курсу: курс "Вступ до мовознавства" складається з двох частин. Основні теми першого розділу "Загальнотеоретичні положення та галузі мовознавства": Предмет та завдання науки про мову, аспекти вивчення мови, місце мовознавства серед інших наук, основні галузі мовознавства, різні типи класифікації мов світу, історія, типи та принципи сучасного письма. Основні теми другого розділу: "Розділи мовознавства в синхронії і діахронії": фонетика та фонологія, лексикологія, граматика (морфологія та синтаксис).
Форми контролю
екзамен

Предмет: Історична граматика української мови
Статус:
нормативна
Рік, семестр 2 рік, 3 семестр
Анотація:
Курс «Історична граматика української мови» продовжує цикл діахронічних лінгвістичних дисциплін, що допоможе студентам свідомо засвоїти курс сучасної української літературної мови, зрозуміти, як склались ті чи інші мовні норми.
Мета вивчення курсу полягає в тому, щоб студенти: 1) вивчили основні процеси формування і становлення української мови як мови українського народу; 2) оволоділи відомостями про становлення й історичний розвиток фонетико-граматичної структури української мови; 3) сформували теоретичну й практичну базу всебічного вивчення цієї мови, яке ґрунтується на єдності її діахронного й синхронного аспектів.
Основні завдання: а) з’ясувати погляди різних дослідників на виникнення української мови та етапи її історичного розвитку; б) опрацювати мовний матеріал, який стосується конкретних діахронних процесів, змін, що простежувалися у фонетичній та граматичній підсистемах указаної мови; в) виробити у студентів вміння лінгвістичного аналізу текстових уривків із українських пам’яток, яке передбачає застосування основних прийомів історично- порівняльного дослідження української мови.
Форми контролю
екзамен

ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Предмет: Друга слов’янська мова (польська)
Статус:
вибіркова
Рік, семестр 1 рік, 2 семестр, 2 рік, 3 семестр
Анотація:
Метою курсу сучасної польської мови, що читається для українського відділення філологічного факультету, а також для туристичного відділення географічного факультету є короткий систематичний виклад звукової системи, морфологічної і синтаксичної будови, а також лексичного складу сучасної польської літературної мови. Цей матеріал закріплюється у процесі читання, перекладу і аналізу відповідно підібраних текстів.
При викладанні курсу явища польської мови розглядаються у порівнянні з українською мовою.

Основні завдання курсу: розкрити подібність польської та української мов на всіх рівнях граматичної та лексичної систем, навчити студентів основ спілкування іноземною мовою в межах визначеної програмою навчальної тематики на рівні, достатньому для використання у майбутній професійній діяльності, базовими навичками мовлення, необхідними для опрацювання оригінальної літератури за фахом, а також подальшого самостійного оволодіння іноземною мовою.
Основні тематичні розділи курсу: назва та опис предмету, презентація, сім’я, помешкання, робочий день, покупки, послуги, захоплення, подорожі, Польща (географічне положення, основні міста, свята та традиції), Україна (географічне положення, основні міста, свята та традиції), теми, пов’язані із майбутнім фахом студентів. У зв’язку з лексичними темами подається відповідний граматичний матеріал (відомості з фонетики, орфоепії, орфографії, морфології та синтаксису).
Форми контролю залік

Предмет: Загальне мовознавство
Статус:
вибіркова
Рік, семестр 4 рік, 8 семестр
Анотація:
Мета курсу "Загальне мовознавство" – вивчення закономірностей розвитку й функціонування мови в її багатоаспектних зв'язках з людиною, суспільством,
історією, культурою з урахуванням методів дослідження та опису мови, а також здобутків лінгвістики упродовж її розвитку.
Завдання навчальної дисципліни: 1) розширення й поглиблення лінгвістичної підготовки студентів, 2) системне узагальнення принципів організації мовного механізму; 3) оволодіння студентами досягненнями сучасного світового і вітчизняного мовознавства; 4) розуміння ролі наукових ідей у практиці вузівського й шкільного викладання.
Основні теми курсу: 1) концептуальні засади мовознавчої науки; 2) історія лінгвістичних учень; 3) сучасна лінгвістична парадигма; 4) методи дослідження мови.
Форми контролю
екзамен

Предмет: Спецкурс «Ономастика і етнокультурна інформація»
Статус:
вибіркова
Рік, семестр 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Цей спецкурс пов'язаний з необхідністю поєднати вирішення двох злободенних лінгвістичних проблем.
З одного боку, бакалаври повинні отримати загальне уявлення про систему української ономастичної лексики, специфічні особливості, що виділяють її як особливий лінгвістичний феномен, ознайомитися з історією формування, становлення і розвитком української ономастичної системи; оволодіти практичними навичками лінгвістичного аналізу основних видів власних імен.
З іншого боку, потрібно по-новому осмислити принципи організації власних назв.
У цьому спецкурсі представлена синтезована теорія антропонімів. Актуальність курсу обумовлена високою лінгвокультурологічною цінністю ономастичного матеріалу, а також перспективами міждисциплінарного дослідження.
Висвітлені принципи вивчення власних імен в історичному аспекті з використанням архівного матеріалу.

Цей спецкурс сприяє поглибленню підготовки майбутніх спеціалістів-україністів, дає загальнотеоретичний і лінгвокультурологічний матеріал.
Форми контролю
залік
ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Предмет: Вступ до слов’янської філології
Статус:
вибіркова
Рік, семестр 1 рік, 1 семестр
Анотація: Курс "Вступ до слов’янської філології" – це один з тих навчальних курсів, які читаються на філологічних факультетах класичних університетів. Завдання названого курсу закласти наукову базу для підготовки кваліфікованих спеціалістів-філологів, щоб вони були здатні сприймати і засвоювати спеціальні предмети, підготувати студентів-філологів до усвідомлення ними їх причетності до широкого слов’янського світу. Цей курс ставить своїм завданням ознайомити студентів із сучасними слов’янськими народами, кількісним складом кожного з них, з територіями їх заселення та територіями розселення різних слов’ян у різні
історичні періоди; з проблемою виникнення праслов’янської мови та балтослов’янської мовної спільноти; з теоріями виникненням слов’янства на сучасних теренах слов’янського етносу (встановлення прабатьківщини слов’ян); ознайомити студентів з визначальними ознаками як окремих груп слов’янських мов, так і конкретних слов’янських мов; ознайомити студентів з короткою історією виникнення славістики (короткі відомості про найвідоміших учених-славістів зі слов’янського та неслов’янського світу); з історією виникнення писемності у слов’ян взагалі та східних слов’ян зокрема. Названий курс повинен підготувати студентів-філологів до сприйняття і засвоєння завершального навчального курсу "Порівняльна граматика слов’янських мов".
Форми контролю
залік

Предмет: Спецкурс «Основи риторики»
Статус:
Вибіркова
Рік, семестр 4 рік, 8 семестр
Анотація:
Мета курсу – дати знання основ риторики як науки про мисленнєво- мовленнєву діяльність, спрямовану на переконання, досягнення цілей у процесі мовної комунікації.
Завдання курсу:
- знати історію формування риторики, її специфіку;
- набути навичок та вмінь риторичної діяльності у різних сферах суспільного життя;
- сформувати уявлення про суспільство як складну комунікативну систему;
- навчитися продукувати тексти різних промов з потрібної теми і для різних ситуацій.
Форми контролю залік

3.1.3. ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


Нормативні дисципліни
Предмет:
Сучасна українська літературна мова (морфеміка і словотвір)
Статус:
нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація:
Курс має за мету комплексне вивчення теоретичних основ морфеміки, морфонології, дериватології української мови та опанування методикою морфемного і словотвірного аналізу лексичних одиниць. Основні завдання курсу: розкриття та ґрунтовне вивчення студентами теорії українського словотвору; ознайомлення із сучасними класифікаціями морфем й основних способів словотворення та їх засвоєння; формування у студентів умінь визначати морфемну і словотвірну структуру слів; здійснення повного та часткового словотвірного аналізу похідних.
У результаті вивчення курсу студенти повинні оволодіти термінологією, навиками виконання морфемного та словотвірного аналізів.
Форми контролю:
Екзамен – 3 семестр.

Предмет : Сучасна українська літературна мова (морфологія)
Статус:
нормативна
Рік, семестр: 2-3 роки, 4-5 семестри
Анотація:
Курс має за мету поглибити й закріпити у свідомості студентів набуті раніше знання про граматичну природу української мови, систематизувати наукові відомості про частини мови, навчити аналізувати складні морфологічні явища, орієнтуватися в дискусійних питаннях, домогтися засвоєння основних понять морфології, виробити вміння і навички, пов’язані з морфологічним аналізом слова.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти граматичною
(морфологічною) системою української мови, а також навичками одного з лінгвістичних аналізів слова, навчитися систематизувати наукові відомості про традиційні і нові підходи до класифікації та кваліфікації морфологічних одиниць.
Форми контролю: Залік – 4 семестр та екзамен – 5 семестр.

Предмет : Сучасна українська літературна мова (синтаксис)
Статус:
нормативна
Рік, семестр: 3-4 роки, 5-7 семестри
Анотація:
Метою курсу є комплексне вивчення студентами теоретичних основ синтаксису і пунктуації української мови та опанування методикою синтаксичного аналізу речення. Основні завдання курсу: розкриття та ґрунтовне вивчення студентами теорії українського синтаксису; ознайомлення із сучасними класифікаціями словосполучення та речення; здійснення синтаксичного аналізу словосполучення і речення.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти вмінням здійснювати синтаксичний аналіз різних видів речень.
Форми контролю: Залік – 5 семестр та екзамен – 6, 7 семестр.

Предмет : Українська діалектологія
Статус:
нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр

Анотація: Метою курсу є засвоєння студентами основних понять і термінів діалектології та вивчення класифікації говорів української мови. До основних завдань курсу належать: ґрунтовне вивчення студентами теорії української діалектології; ознайомлення із класифікаціями українських говорів; формування у студентів умінь визначати належність текстів до певного говору і наріччя; здійснення аналізу тексту на фонетичному, лексичному, морфологічному та синтаксичному рівнях.
Форми контролю: Залік – 4 семестр.

ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
Предмет : Історія літературної мови
Статус:
вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Метою курсу є комплексне вивчення студентами процесу загального
історичного формування літературної мови українського народу (її норм, стилів, словників, семантики, граматичної будови, стилістичних засобів). До основних завдань курсу належать: розкриття та ґрунтовне вивчення студентами теоретичного матеріалу; засвоєння особливостей історичного розвитку літературних форм мови; здійснення порівняльного аналізу історичних пам’яток.
Форма контролю: Екзамен

Предмет: : Спецкурс «Поетична семантика (проблеми лінгвістичного аналізу
художнього тексту)».
Статус:
вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація:
Спецкурс передбачає поглиблення знань і умінь студентів із лінгвістичного аналізу художнього тексту, ознайомлення з найновішими дослідженнями та досягненнями в цій галузі.
Основною метою спецкурсу є оволодіння студентами практичними уміннями і навичками здійснювати повний лінгвістичний аналіз тексту; ознайомлення з найновішими теоретичними досягненнями у галузі лінгвостилістики; формування умінь повно схарактеризувати виявлені мовні одиниці та стилістичні явища у художньому тексті.
У результаті вивчення спецкурсу студенти повинні засвоїти мовознавчу термінологію з лінгвостилістики; оволодіти практичними навиками здійснювати комплексний аналіз тропів у художньому тексті; формування умінь застосовувати різні методи та прийоми до аналізу лінгвістичних одиниць.
Форми контролю: Залік

3.1.4.
ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І КУЛЬТУРИ
МОВЛЕННЯ

Нормативні дисципліни


Предмет:
Культура української мови
Статус:
нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація:
Засвоєння теоретичних знань і вироблення стійких практичних навичок з культури української мови. Підвищення рівня мовнокомунікативної (мовної, соціолінгвальної, прагматичної) і лінгвістичної компетенцій майбутніх учителів, формування висококультурної національно-мовної особистості педагога.
Форми контролю:
Залік

Предмет:
Практикум з української мови

Статус:
нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 і 2 семестри
Анотація:
Мета курсу: закріплення, поглиблення і розширення знань студентів з основних розділів шкільного курсу української мови для вироблення автоматизованих навичок грамотного письма й усного мовлення, підготовка першокурсників до сприймання теоретичних мовознавчих дисциплін, структурування відомостей і формування вмінь і навичок, що стосуються лінгвістики тексту та різних аналітичних форм запису почутого чи прочитаного, а також культури ділового спілкування.
Форми контролю:
Екзамен

Предмет:
Стилістика української мови
Статус:
нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 1 семестр
Анотація:
Курс має на меті: подати стилістичну систему української мови в її довершеній, поліфункціональній формі; домогтися засвоєння основних понять теоретичної і практичної стилістики; виробити вміння і навички, пов’язані з функціанальною стилістикою, стилістикою ресурсів, практичною стилістикою.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал