Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка



Pdf просмотр
Сторінка2/10
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Форма контролю: залік
Предмет: Релігієзнавство
Статус: вибіркова
Рік: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів зі змістом теологічного і наукових підходів до вивчення релігії; з’ясування сутності релігії та тенденції розвитку релігійних процесів в умовах секуляризації, глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного атеїзму; поглиблення знання з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільно- політичні процеси, зокрема в Україні; формування релігієзнавчого мінімуму правових знань про конституційні принципи свободи совісті, законодавчі акти, які служать основою
державно-церковних і міжконфесійних відносин, визначають принципи функціонування церков і релігійних організацій.
Завдання курсу полягає у формуванні у студентів цілісного світоглядного уявлення про релігійні процеси в минулому та сучасний період у світі й Україні, їх роль у суспільному розвитку.
Форми контролю: залік
Предмет:Основи права
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Навчальний курс містить стислий послідовний виклад першооснов всіх головних юридичних дисциплін і включає лише ту інформацію, яка є конче необхідною для студентів. Цим обумовлюється структура навчального курсу, яка повністю узгоджується із традиційною для юристів послідовністю галузей права.
Курс орієнтований на такі завдання: розширити знання студентів про походження, типи, та форми держави, історію формування української державності; поглибити знання з основ конституційного ладу України; ознайомити з основними галузями права, даючи їх коротку характеристику; формувати навички правомірної поведінки в найтиповіших життєвих ситуаціях; виховувати переконаність в необхідності суворого дотримання законів, непримиренність до протиправної поведінки; виробляти уміння аналізувати суспільно- політичні події в Україні та світі, спираючись на знання з теорії й історії держави та права, користуватися вітчизняними нормативними та міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами права, юридичною літературою; формування вміння застосовувати набуті правові знання у майбутній роботі з учнівською молоддю.
Форми контролю: залік
Предмет: Економіка
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: формування системи знань про економічні відносини у суспільстві, проблеми ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних складових економічної системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також підготовка до подальшого вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого використання економічних знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами методологією пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, рушійних сил розвитку суспільного виробництва для найбільш повного задоволення їхніх матеріальних і соціально-економічних потреб. Формування вмінь: аналізувати конкретні економічні проблеми; давати оцінку економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ.
Форми контролю: залік
Предмет: Політологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Курс «Політологія» присвячений вивченню теоретичних та практичних аспектів політології. Лекційний курс розділений на два змістові модулі. У першому
розглядаються суть політології як науки та навчальної дисципліни, політика і політичні системи, розвиток світової та вітчизняної політичної думки, висвітлюються проблем політичних інститутів, влади і суспільства. У другому розділі аналізується політичне життя суспільства, політичні режими та світові політико-ідеологічні доктрини. Окремо висвітлюється взаємозв’язок етнічних та політичних проблем, а також особливості міжнародних відносин та світового політичного процесу.
На семінарських заняттях увага студента спрямовується на розгляд історії становлення науки про політику, та розвитку політичних теорій та вчень. Практична частина курсу передбачає вивчення основ громадянського суспільства, вивчаються політичні системи суспільства, методи та форми створення політичних партій та громадських організацій.
Окремо розглядаюся етнонаціональні та міжнародні відносин. Метою курсу є розвиток в студентів ґрунтовного розуміння політичної теорії і практики, основних політологічних понять, закономірностей становлення та розвитку політичних систем, їх інститутів. Розвиток здібностей до аналізу політичних процесів як в Україні та в окремих її регіонах, так і в цілому світі.
Форма контролю: залік.
1.2.

ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Предмет: Іноземна мова
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Метою курсу є формування у студентів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, набуті протягом вивчення нормативного курсу іноземної мови та вдосконалення знань з граматики, що відповідатимуть вимогам, передбачених програмою вступного випробування з іноземних мов до магістратури. Завдання: оволодіння навичками аналітичного і пошукового читання літератури з елементами спеціалізації зі словником; збагачення базового загального та професійного лексикону; формування умінь розпізнавати та диференціювати складні граматичні явища і моделі за формальними ознаками; вміння вести дискусію на запропоновану тематику.
Форми контролю: залік

2.

ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОЇ, ПРИРОДНИЧО-
НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни

Предмет: Безпека життєдіяльності
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація.:. Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Завдання: Загальнокультурні компетенції охоплюють:


культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності людини;

знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання;

вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;

здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.
Форми контролю: залік
Предмет:Вікова фізіологія і гігієна
Статус. нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:Мета: вивчення особливостей життєдіяльності організму на різних стадіях онтогенезу, функцій органів, систем органів і організму в цілому в процесі його росту і розвитку, специфіку цих функцій на кожному віковому етапі, взаємодії організму дитини з навколишнім середовищем з метою розробки на цій основі гігієнічних нормативів і вимог, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток і вдосконалення функціональних особливостей організму дітей і підлітків.
Завдання: формування сучасних знань про вікові особливості анатомії органів, систем органів та дитячого організму як системи та про вікові особливості функціонування органів, систем органів та дитячого організму як функціональної системи; дати розуміння принципів взаємодії організму дитини з навколишнім середовищем; формування компетенції щодо розробки гігієнічних нормативів і вимог, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток і вдосконалення функціональних особливостей організму дітей і підлітків.
Форми контролю: залік
Предмет: Валеологія
Статус. нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни “Валеологія” є формування у студентів холістичного уявлення про здоров’я людини, вивчення складових здорового способу життя, а також шляхів і методів формування здорового способу життя.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Валеологія” є навчити студентів орієнтуватися в критеріях здоров’я людини, оцінювати спосіб життя людини, діагностувати особливості порушення способу життя людини, освоїти шляхи профілактики розладів здоров’я людини шляхом зміни її способу життя.
Форми контролю: залік


2.1.ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Предмет: Сучасні інформаційні технології
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі” є отримання професійних навиків ефективної робота з додатками пакета прикладних програмам MS Office (табличні процесори, текстові процесори, системи підготовки презентацій тощо), – а також формування вмінь та навиків роботи у комп'ютерних мережах (Internet, Іntranet) та пошуку інформації.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі» є надання студентам знань щодо сучасних комп'ютерних технологій та набуття ними навичок використання в професійній діяльності сучасних персональних комп'ютерів.
Дисципліна сприяє - формуванню знань про:
- правила введення, зберігання та редагування текстів на комп’ютері;
- правила виконання значних за обсягом розрахунків та ознайомлення з діловою графікою;
- правила створення, редагування, подання інформації у вигляді публікацій;
- правила перегляду web- сторінок, роботи з електронною поштою та телеконференціями, файловими архівами, пошуковими машинами тощо;
- правила створення, зберігання та редагування презентацій на комп’ютері;
- формуванню вмінь: створювати, редагувати, впорядковувати інформацію в публікації засобами MS Publisher;
- створювати, зберігати і редагувати презентації в MS Power Point;
- переглядати web- сторінки, працювати з електронною поштою та телеконференціями, файловими архівами, пошуковими машинами тощо
Форми контролю: залік
Предмет: Основи екології
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння основних теоретичних положень загальної екології, основних аспектів прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, ознайомлення із загальними принципами екологізації виробництва.
Вивчення основ екології у вищій школі при підготовці фахівців неекологічних спеціальностей має на меті вивчення фундаментальних закономірностей у природі стосовно взаємозв’язків живих організмів з навколишнім природним середовищем та формування екологічного світогляду.
Високий рівень підготовки фахівців у вищих навчальних закладах повинен забезпечувати володіння не тільки екологічними знаннями, але й високий рівень знання тих процесів, які підлягатимуть екологізації. Формування знань та вмінь: формування
екологічної свідомості та навичок застосування екологічних норм й системного уявлення про оцінку впливів на навколишнє середовище.
Форми контролю: залік
2.2.ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Предмет: Інформаційно-технічні засоби навчання
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Мета курсу: Прищеплення студентам практичних навиків застосуванню
інформаційно-технічних засобів, що сприяють підвищенню ефективності проведення навчального процесу. Завдання курсу: Підготовка студентів до раціонального та ефективного використання сучасних інформаційних технічних засобів навчання у майбутній педагогічній діяльності. Студент має вміти :Правильно експлуатувати та доглядати сучасні
ТЗН з дотриманням правил техніки безпеки; вибрати оптимальний по конструктивно- дидактичним можливостям вид ТЗН. Вибрати або виготовити для нього дидактичний матеріал і розробити методику застосування. Студент має знати: основні види, загальну будову, принцип дії, функціональні та дидактичні можливості сучасних технічних засобів навчання (ТЗН); психолого-педагогічні особливості сприйняття i засвоєння інформації з використанням ТЗН; системи пошуку, алгоритму виготовлення i методики застосування носіїв інформації з використанням ТЗН.
Форми контролю: залік

3. ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ

3.1. Цикл навчальних дисциплін професійної підготовки
3.1.1.Цикл навчальних дисциплін професійної підготовки
психолого-педагогічних кафедр, кафедри іноземної мови, кафедри технологічної освіти
та охорони праці
Нормативні
Предмет:Педагогіка
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3, 4 семестри
Анотація: Курс «Педагогіка» передбачає засвоєння студентами основних положень і проблематики сучасної педагогіки; формування досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, умінь моделювати навчально-виховний процес; формування системного педагогічного мислення, професійної компетентності і майстерності. Вивчення курсу дає змогу студентам оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки, системою педагогічних знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій виховання особистості, застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст, методи, засоби і форми навчально-виховного процесу, регулювати навчально- виховну взаємодію із суб’єктами педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат навчання і виховання, використовувати продуктивні педагогічні технології; сформувати гуманістичну спрямованість, творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності.

Форми контролю: іспит.

Предмет: Психологія (загальна)
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Курс «Психологія (загальна)» сприяє ознайомленню студентів з актуальними проблемами сучасної психології та основними положеннями загальної психології як базової галузі психологічної науки. Вивчення курсу дає змогу: засвоїти знання про психічні процеси, властивості і стани; сформувати навички експериментального дослідження окремих психічних функцій; виховати переконання в необхідності психологічних знань і застосуванні їх в практиці професійної діяльності; сформувати вміння здійснювати психологічний аналіз педагогічних ситуацій, давати їм належну інтерпретацію і робити певні висновки та узагальнення; формувати вміння застосовувати психологічні знання в роботі з учнівською молоддю та їх батьками.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Психологія (вікова та педагогічна)
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація Курс «Психологія (вікова та педагогічна)» сприяє ознайомленню студентів з науковими положеннями психологічної науки про психічний розвиток і формування особистості підростаючої людини на різних етапах її дитинства та в умовах цілеспрямованого організованого навчання і виховання. Вивчення курсу забезпечує засвоєння студентами знань про психологічні закономірності, рушійні сили, умови, механізми та особливості психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі; формування вміння аналізувати механізми і закономірності навчального і виховного впливу на інтелектуальний і особистісний розвиток школярів, засвоєння ними соціокультурного досвіду; розкриття психологічних основ діяльності вчителя і його впливу на формування особистості учня.
Форми контролю: залік.

Предмет: Історія педагогіки
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Завданнями курсу є виявлення закономірностей розвитку виховання, школи
і педагогічної думки у різні історичні періоди; формування в студентів системи знань про світовий історико-педагогічний процес та про місце української педагогіки в ньому; розкриття кращих здобутків педагогічної мудрості українського й інших народів та вироблення уміння застосовувати їх у своїй майбутній професійній діяльності.
Формулювання вмінь: критично аналізувати педагогічну спадщину минулого, проводити аналогії між сучасним та минулим станом розвитку педагогіки, виявляти закономірності розвитку освіти та виховання у контексті історичної епохи, оволодіти методами ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів; прищепити вміння творчо використовувати скарби педагогічних систем і концепцій минулого у сучасних умовах; набути навичок через вирішення освітніх завдань виробляти своє власне бачення розв'язку
важливих соціальних проблем, розширити професійний світогляд, збагатити духовну культуру майбутніх педагогів.
Форма контролю: іспит.
ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ

Предмет: Освітні технології
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Курс «Освітні технології» передбачає комплексне вивчення освітніх технологій з метою ефективного застосування фахівцями технологічного підходу в професійній діяльності. Завдання курсу: показати та довести переваги навчально-виховного процесу школи з застосуванням освітніх технологій порівняно з традиційною організацією навчальних закладів; ознайомити студентів із основними навчальними, виховними, комунікативними та інформаційними технологіями, а також технологіями управління та організації успішної діяльності; сприяти засвоєнню та апробації сучасних освітніх технологій на основі принципів гуманістичної педагогічної взаємодії; формувати у студентів вміння вибирати особистісно-орієнтовані освітні (педагогічні) технології в навчально- виховному процесі школи; вивчати та впроваджувати у практичну діяльність інноваційні тенденції розвитку змісту освіти; стимулювати особистісний саморозвиток, професійне самовиховання та прагнення до успіху майбутнього вчителя.
Форма контролю: залік

Предмет: Підготовка учнівської молоді до сімейного життя
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Мета курсу - озброєння майбутніх учителів знаннями зі шлюбно-сімейної проблематики, методикою дошлюбної підготовки школярів, ознайомлення з передовим досвідом підготовки до сімейного життя в школах України та за кордоном.
Завдання курсу: виявити і показати студентству психолого-педагогічні аспекти процесу підготовки учнівської молоді до сімейного життя; проаналізувати роль школи, батьків у дошлюбній соціалізації школярів та показати місце класного керівника та вчителя- предметника у підготовці учнів до сімейного життя; озброїти студентів системою компетентностей щодо психосексуального розвитку, міжстатевого спілкування, шлюбно- сімейних стосунків; виявити закономірності та можливості впливу вчителя на ґендерні
ідентичності учнів, розкрити особливості ґендерної соціалізації майбутнього сім’янина; ознайомити майбутніх учителів з історією дошлюбної підготовки школярів в Україні, а також із досвідом формування майбутнього сім’янина в країнах Європи; довести значущість дошлюбної підготовки школярів для шкільної практики, накреслити шляхи її просування в освіту; показати освітні і виховні можливості базових шкільних навчальних курсів (за напрямком підготовки вчителя) у дошлюбній підготовці школярів; ознайомити студентів з вимогами до особистості вчителя, що здійснює дошлюбне виховання школярів різного віку, а також принципами, яких мають дотримуватися вчителя в процесі підготовки учнівської
молоді до сімейного життя, а саме принципами щирості, активності, толерантності, науковості, емоційності, послідовності, доступності, реалістичності, довір’я і тощо.
Форми контролю: залік

Предмет: Основи охорони праці
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Метою курсу є: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науки і техніки та міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог безпеки праці. Основні завдання курсу: вивчення основ охорони праці для забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників, школярів, студентів,курсантів у виробничих умовах та під час навчання, ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у фахівців і посадових осіб за колективну та власну безпеку. Основні теми курсу: основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці, травматизм та професійні захворювання; дослідження нещасних випадків; пожежна безпека; електробезпека; державний нагляд за станом охорони праці. Результат вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз небезпек на робочих місцях та виробництві; основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні нормативно-правові акти; основні законодавчі документи; перелік дій при запобігання виникнення нещасних випадків. Студент повинен вміти: розробляти і проводити заходи щодо усунення причин нещасних випадків, проводити розслідування нещасних випадків, впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки праці; організовувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці.
Форми контролю: залік

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Предмет: Вступ до педагогічної професії
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Курс «Вступ до педагогічної професії» передбачає пізнання студентами наукових основ педагогічної діяльності і спілкування, професійного самовиховання і саморозвитку; сприяння продуктивній адаптації першокурсників до особливостей навчання у вищій школі; оволодіння студентами технологією самоосвітньої діяльності; формування першооснов професійної культури і компетентності майбутніх педагогів. Вивчення курсу забезпечує: розкриття соціальної значимості педагогічної професії, перспектив і шляхів оволодіння учительською діяльністю; ознайомлення студентів з особливостями, змістом професійної діяльності і спілкування, вимогами до особистості вчителя; формування культури навчальної праці майбутніх педагогів; розкриття структури і організації навчально-виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладі; формування у студентів професійно-педагогічної спрямованості, професійно-ціннісних орієнтацій, педагогічного мислення, потреби у систематичному самовихованні і самовдосконаленні,
дієвих установок на пошук і вдосконалення індивідуального стилю діяльності і спілкування як необхідних умов професійного росту.
Форма контролю: залік.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал