Міністерство освіти І науки україни полтавський комерційний технікумСторінка6/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.39 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7
Тема 5.1. Міжнародна економіка та її роль в зростанні добробуту людської спільноти

Програма

  1. Світове господарство: поняття, основні етапи розвитку.

  2. Міжнародна економічна інтеграція. Основні форми міжнародних економічних відносин.Міжнародна торгівля. Сутність і форми міжнародного руху капіталів.

Методичні вказівки

48. У кінці XX - на початку XXI ст. на нових основах створюється світовий міжнародний ринок. Перші "цеглинки" у фундамент споруди нової людської культури були закладені більш як 2 млн років тому коли люди стали створювати примітивні засоби виробництва. Вони жили у відокремлених одна від одної родинних общинах і всі економічні процеси здійснювалися в межах однієї господарської одиниці. Основи ширшого економічного спілкування між людьми були закладені приблизно 10 тис. років тому, коли зародився обмін товарами.

Після виникнення міжнародного поділу праці, спеціалізації і кооперації виробництва стали більш тісними і розповсюдженими господарські взаємозв'язки, які охоплювали не тільки окремі території і регіони, а й держави, які знаходилися за тисячі кілометрів одна від одної.

Наприкінці XIX - на початку XX ст. в період зародження монополістичного капіталізму виникло й світове господарство. В основі наднаціональної економічної "системи" лежали об'єктивні причини. З розвитком великих акціонерних капіталів їм стало тісно в рамках внутрішнього ринку. В погоні за новими прибутками акціонерний капітал спрямовував свої зусилля в економіку інших держав. Посилене вивезення капіталу і розширений міжнародний обмін привели до інтернаціоналізації економічних відносин, з'явились економічні монополії та їх різновиди. Вони поділили між собою світові ринку збуту товарів, джерела сировини і райони вкладання капіталів. Це було досягнуто виключно економічними шляхами: за допомогою міждержавних угод, шляхом оренди, концесій та інших напрямів взаємовигідного співробітництва. Такий поділ світового економічного простору розширив для великих капіталів можливість отримувати монопольний прибуток на території все більшої чисельності країн світу.

Але розвиток економічних відносин на цьому не зупинився. На зміну економічному поділу світового ринку приходить політико-адміністративне панування розвинутих держав над малорозвинутими країнами світу, в результаті чого великий капітал метрополій мав необмежену можливість господарювати на їхніх просторах і контролювати рівень їхнього розвитку. Так виникла світова капіталістична економіка.

Сучасний стан розвитку міжнародних відносин значно розширив економічне співробітництво держав. У ньому беруть участь не тільки країни з різним рівнем економічного розвитку, а й з різною належністю до певних соціальних, політичних систем і релігійних організацій.

Незважаючи на перелічені відмінності, всі держави залежать одна від одної. На сучасному етапі розвитку людської цивілізації ізоляція країни від світових процесів неможлива. Тому кожна з них намагається знайти своє місце на світовому ринку, використовуючи те, чим вона багата і в чому її доцільність міжнародного поділу праці. Проблеми встановлення ефективних зовнішньоекономічних зв'язків України увійшли в історіографію економічної літератури під назвою "теорія порівняльних переваг". Розробив її шотландський економіст Давид Рікардо. Сутність "теорії порівняльних переваг" у тому, що в рамках міжнародного поділу праці і світової торгівлі кожній державі вигідніше виробляти і експортувати ті товари, при виготовленні яких продуктивність праці найбільша або менше всього поступається в продуктивності праці на аналогічних підприємствах інших держав. Таким чином:

1) теорія порівняльних переваг - суспільно визнана класична основа для пояснення причин і напрямків міжнародної торгівлі;

2) принцип порівняльних переваг справедливий не тільки для одиниць двох різних товарів і послуг, а й для будь-якої їх чисельності;

3) ця теорія змушує кожну державу шукати таку спеціалізацію економіки, яка давала б можливість найбільш раціонально використовувати свої ресурси;

4) теорія порівняльних переваг надає рецепт економічного розвитку: експортувати слід ті товари, за які за кордоном можна виміняти більше товарів інших видів, ніж на вітчизняному ринку, а імпортувати ті, за які на національному ринку можна отримати більше товарів інших видів, ніж потрібно віддати за них на ринках інших держав.

Незважаючи на трохи спрощений підхід, теорія переваг правильно відбивала основні принципи розвитку, міжнародного поділу праці і стала в сучасних умовах вихідною моделлю для розробки розгорнутих варіантів міжнародних відносин, теорій світового господарства і закономірностей його розвитку.

49. Міжнародна міграція робочої сили - переміщення працездатного населення з однієї країни в іншу в пошуках роботи і кращих умов існування. Одна з причин міграції - національні розбіжності в заробітній платі.

Вигоди, які отримують підприємці від використання іноземних працівників:

а) їм виплачують нижчу заробітну плату, ніж місцевому населенню;

б) вони виконують важчу, небезпечнішу і бруднішу роботу;

в) у них робочий день довший, ніж установлений законодавством даної країни;

г) вони не мають надійного соціального захисту;

д) у випадку безробіття вони звільняються в першу чергу.

У сучасних умовах швидкими темпами зростають міжнародні науково-технічні зв'язки, міжнародний обмін науково-технічною інформацією. Велику кількість проблем можна з успіхом вирішити тільки при концентрації зусиль значної кількості країн світу (наприклад, пошукових джерел електроенергії, освоєння космічного простору тощо). Сьогодні на передових напрямах науково-технічного прогресу широко використовується ризиковий (венчурний) капітал або малий дослідницький бізнес. Він виникає головним чином для розроблення найменш досліджених проблем науки і техніки. Це регіональні системи вільного підприємництва, які основані на зрощуванні різних фондів, банків, компаній, університетів, НДІ, державних і муніципальних органів у єдиний механізм.

Основними формами економічних відносин у системі світового ринкового господарства є: а) світова торгівля; б) міжнародна міграція капіталу; в) міграція трудових ресурсів; г) міжнародна валютна система; д) обмін у галузі науки і техніки тощо.

Світова торгівля - історично перша і найрозвинутіша форма економічних відносин країн, що виникає на ґрунті поділу праці. Вона являє собою не що інше, як переміщення товарів та послуг з однієї країни світу в іншу. Економічною основою торгівлі є: а) нерівномірність розподілу і використання різних технологій або комбінацій ресурсів для виробництва різних товарів. Метою світової торгівлі є досягнення більш ефективного розміщення ресурсів і більш високого рівня матеріального добробуту суспільства.

Світова торгівля складається з двох елементів: експорту та імпорту.Експорт - це вивезення товарів, вироблених у даній державі.

Імпорт - це ввезення в країну товарів іноземного виробництва. Сума експорту і імпорту кожної держави називається зовнішньоторговельним оборотом.

Співвідношення коштів, отриманих протягом року за експорт, і коштів, сплачених за імпорт товарів і послуг, називається торговельним балансом. Структурно він складається з двох частин: надходжень і платежів. Їхнє зіставлення утворює експортно-імпортне сальдо.

Якщо країна експортує товарів більше, ніж імпортує, вона має активне (позитивне) сальдо торговельного балансу. Якщо країна ввозить більше товарів, ніж вивозить своїх, то її торговельний баланс є дефіцитним і вона має від'ємне сальдо. Дефіцит або актив торговельного балансу відображає конкурентоспроможність товарів даної країни на міжнародних ринках, слабкість або силу її економіки.

Важливою складовою економічних відносин є міжнародна міграція (вивезення) капіталу. Вивезення капіталу - це переміщення його з однієї країни в іншу в пошуках сфер більш прибуткового використання. Основними причинами міграції капіталу є: а) перенакопичення капіталу в країні, звідки він вивозиться; б) розбіжність попиту і пропозиції на капітал в різних ланках народного господарства; в) наявність у країнах-імпортерах капіталу більш дешевої сировини і робочої сили

Основними формами вивезення капіталу є підприємницька і позичкова. Підприємницька форма може виступати у вигляді прямих і портфельних інвестицій. Інвестиції - це ті вкладення, які утворюються шляхом придбання акцій іноземних підприємств, які не забезпечують права власності або контролю над ними.

Прямі інвестиції забезпечують експортеру капіталу контроль за роботою підприємства, в яке вкладено капітал. За визначенням МВФ, до прямих інвестицій належать лише ті, які становлять не менше ніж 25% акціонерного капіталу компанії.

Портфельні інвестиції формально не пов'язані з прямим контролем над зарубіжними підприємствами і реалізуються найчастіше шляхом купівлі цінних паперів іноземних підприємств або держави.

Позичковий капітал - це грошовий капітал, який надається в позику державі за плату у вигляді позичкового відсотка. Міжнародні позички виступають у формі банківських займів і комерційних кредитів.

Основою міждержавних економічних відносин і похідними від інших є міжнародні валютно-кредитні відносини, сукупність валютно-грошових і розрахунково-кредитних зв'язків. За їхньою допомогою здійснюються розрахункові операції у світовій економіці. Інструментом цих відносин є міжнародна валютна система, яка обслуговує взаємний обмін результатами економічної діяльності різних країн. Міжнародна валютна система пройшла тривалу еволюцію. Протягом XX ст. вона існувала в таких системах: золотого стандарту, золотодоларового (золотовалютного) стандарту, системи плаваючих регульованих курсів.Тема 5.2. Економічні аспекти глобальних проблем

Програма

  1. Причини виникнення і сутність і класифікація глобальних проблем.

Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем.

Методичні вказівки

50. Становлення і розвиток системи світового господарства привело до глобалізації світо господарських зв'язків і виникнення загальноцивілізаційних проблем людства.

Глобалізація - це планетарний складний багатогранний процес, який поширюється на всі сфери суспільного життя: економічну, соціальну, духовну, військову тощо.

Це не тільки об'єктивне явище техніко-економічного розвитку, це ще й результат певної політики держави. У зв'язку з цим глобалізація має суперечливий характер. З одного боку, вона створює широкі можливості для співпраці різних економічних систем і їхніх народів, розвитку їхньої економіки, науки і культури, а з другого - відтворює старі і породжує нові загрози існування людства, абсолютизує економічну і політичну владу транснаціональних монополій, фінансово-олігархічних структур, які вийшли з-під контролю своїх держав.

Домінуючою складовою глобалізації і закономірною тенденцією інтеграції світового господарства є глобалізація економіки. Це якісно новий стан економіки, яка поступово перетворюється на цілісний організм, поєднаний фінансовою, інформаційною і виробничо-збутовою мережею. Сутність глобалізаційних процесів в економіці найбільш повно виражається в її ознаках:

o освоєння зарубіжного ринку стає основною метою процесу господарювання;

- чільне місце в глобальному конкурентному середовищі посідають регіональні угруповання країн (ЄС, Монетарний союз);

- здійснюється поступова конвергенція національних економічних систем;

- спеціалізація національних економік і посилення ролі держави в регулюванні соціально-економічних процесів;

- наявність серйозних проблем у розвитку паливно-енергетичної і сировинної сфери;

- зростання різниці щодо рівнів добробуту населення, спричинене демографічними проблемами.

Формування світової ринкової економіки і повного глобалізованого переходу змушує всі країни світу, в тому числі й Україну, розв'язати складну проблему - як найбільш повно реалізувати свої національні інтереси. Це одна з найактуальніших і найбільш складних проблем нашої держави. Для ефективного її розв'язання нашому політикуму потрібно перейти від політики пріоритетностей до політики взаємовигідної співпраці з усіма економічними системами.Класифікація глобальних проблем така:

1) політичні проблеми (недопущення світової ядерної війни і забезпечення стабільного миру, роззброєння, військові та регіональні конфлікти);

2)природно-екологічні проблеми (необхідність ефективної і комплексної охорони навколишнього середовища, енергетична, сировинна, продовольча, кліматична, боротьба з хворобами, проблеми Світового океану тощо);

3)соціально-економічні проблеми (стабільність розвитку світового співтовариства, ліквідація відсталості країн, що розвиваються, проблема розвитку людини, злочинність, стихійні лиха, біженці, безробіття, проблема бідності та ін.);

4)наукові проблеми (освоєння космічного простору, довгострокове прогнозування тощо).

Демографічна проблема. Найпоширенішою причиною загострення глобальних проблем є інтенсивне зростання народонаселення планети, так званий демографічний бум, який супроводжується нерівномірністю зростання чисельності населення в різних країнах та регіонах, причому найвищий приріст населення спостерігається в країнах з низьким рівнем розвитку продуктивних сил.

Екологічна проблема. Важливою складовою глобальних проблем є екологічні, спричинені варварським ставленням людини до природи: масова вирубка лісів, знищення річок, забруднення прісної води. Щорічно у світі знищується 15 млн.га лісів, на одне посаджене дерево припадає 10 вирубаних.

Шляхи розв’язання екологічної проблеми:

- швидкий розвиток і використання таких основних видів самовідновлюваної енергії, як сонячна, енергія вітру, океанічна інше;

- структурні зміни у використанні існуючих невідновлюваних видів енергії, а саме: збільшення частки вугілля в енергобалансі при зменшенні частки нафти та газу, оскільки запаси останніх на планеті значно менші, а їхня цінність для хімічної промисловості набагато більша;

- необхідність створення екологічно чистої вугільної енергетики, яка б працювала без шкідливих викидів газу;

- розробка всіма країнами конкретних заходів із дотримання екологічних стандартів – чистоти повітря, водних басейнів, раціонального споживання енергії, підвищення ефективності своїх енергетичних систем;

- вивчення запасів усіх ресурсів із використанням найновіших досягнень НТР. Як відомо, планета розвідана лиш на глибину – до 5км. Тому важливо відкрити нові ресурси на більшій глибині Землі та на дні Світового океану;

- пошук ефективних методів управління процесом зростання народонаселення з метою його стабілізації на рівні 10млрд. осіб на початок ХХІ ст.;

- призупинення вирубки лісів, особливо тропічних, забезпечення їх раціонального використання;

- комплексна розробка законодавства про охорону навколишнього середовища, у тому числі про відходи.

Світогосподарські зв'язки стають обов'язковою умовою господарською прогресу, соціального розвитку, історичного процесу в цілому. І тому є всі підстави розглядати включення окремих країн до світогосподарських зв’язків як складову загальнолюдського характеру розвитку сучасної цивілізації.

Загальні методичні вказівки по виконання контрольної роботи
Вивчення курсу "Політекономія" дає можливість підготувати спеціалістів до діяльності в ринкових умовах.

В процесі вивчення предмету і виконання контрольної роботи студент звертає увагу на розділи і теми, які передбачені навчальною програмою для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, системи підготовки молодших спеціалістів, вміщених в тематичний план.

Зміст курсу "Політекономія" орієнтований на вивчення сучасних досягнень економічної науки, оволодіння теоретичними знаннями та набуття практичних навичок підприємницької діяльності.

При вивченні тем курсу та виконання контрольної роботи необхідно особливу увагу звернути на становленя національної економіки України та проблеми її функціонування. Тому, виконуючи контрольну роботу, слід широко використовувати прийняті Верховною Радою України закони, які регламентують діяльність господарювання, зокрема "Про власність", "Про земельну реформу", "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про підприємництво", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про господарчі товариства", "Про систему оподаткування", "Про підприємства" та ін.


Правила оформлення контрольної роботи
Відповідно до навчального плану та робочої навчальної програми для студентів заочної форми навчання передбачено виконання контрольної роботи з дисципліни "Політекономія".

Питання контрольної роботи розроблені згідно навчальної програми з предмету "Політекономія", включають усі теми курсу.

Студент заочної форми навчання розпочинає роботу над виконанням контрольної роботи з вивчення тем курсу "Політекономія". Відповіді на теоретичні питання повинні засвідчувати високий рівень самостійної підготовки студентів з тем предмету . Недопустимі скорочення слів, обмеження характеристики головних понять загальними фразами. Необхідно давати точне визначення головних понять теми, висвітлювати економічні проблеми, їх суттєвість в контексті економічних реформ, що впроваджуються в сучасному економічному житті України, з використанням прикладів та статистичних даних.

Непотрібно використовувати застарілі статистичні дані. Застарілі економічні проблеми потрібно пов'язувати з особливостями господарювання та комерціалізації в торгівлі та громадському харчуванні.

Контрольна робота виконується в терміни, встановлені заочним відділенням, згідно шифру варіанту, відповідно до даних рекомендацій.

Робота, виконана не по варіанту повертається студенту без перевірки. Робота повинна бути написана розбірливим почерком, грамотно стилістично та орфографічно.

Відповіді на усі контрольні запитання повинні бути написані однією мовою. Після виконання контрольної роботи необхідно вказати перелік літератури та інших нормативних документів, які використовувалися студентом при написанні контрольної роботи. При цьому обов'язково вказується автор, повна назва роботи, рік видання та видавництво. Робота повинна бути підписана і датована.

Загальний обсяг роботи 20-25 сторінок учнівського зошита.

Для рецензії викладачу, який буде перевіряти роботу, слід залишити 2 сторінки в кінці зошита після дати і підпису студента.

Кожний студент має право на індивідуальну консультацію викладача, стосовно самостійного вивчення тем предмету та написанню контрольної роботи.

Вразі, якщо контрольна робота не зарахована і це відображено в рецензії викладача, студент повинен допрацювати роботу і здати її для повторної перевірки.

Зарахована контрольна робота з рецензією викладача та допрацьованим текстом по усуненню недоліків роботи представляється на іспит з предмету та передається в заочне відділення по акту для знищення.


Вибір варіанту контрольної роботи
Варіант контрольної роботи визначається за допомогою номера шифру студента. Для того, щоб вірно визначити варіант контрольної роботи, студенту необхідно звернутися до таблиці:

а ) в першому верхньому ряді таблиці по горизонталі знайти цифру, яка відповідає передостанній цифрі вашого особистого шифру;

б ) в першому лівому стовпчику по вертикалі знайти цифру, яка відповідає останній цифрі вашого особистого шифру;

в ) на перехресті відповідного стовпчика та рядка ви знайдете номери питань

вашого варіанту.

Наприклад: номер Вашого особистого шифру 97056:

а ) у верхньому ряді по горизонталі Ви знаходите цифру 5;

б ) по вертикалі цифру 6;

в ) перехрестя цифр 5 і 6 визначає Ваш варіант.

Після визначення питань необхідно виконати правила оформлення:

а ) оформлення обкладинки роботи виконується згідно з встановленою формою:

- вказівкою назви предмету по якому виконується робота;

- повне прізвище, ім'я та по батькові студента;

- шифр студента;

- номери питань згідно шифру;

- шифр групи.

б ) перш ніж відповідати на питання слід записати його повну назву;

в ) згідно стандарту в зошиті проводяться поля;

г ) після переліку використаної літератури, ставиться дата виконання роботи та

особистий підпис;

д ) робота виконується чорнилами одного кольору.

Забороняється для написання роботи застосовувати червоні чорнила.

Варіанти питань контрольної роботи з предмету "Політекономія" складені таким чином, щоб максимально виявити рівень підготовки студентів по усім програмним темам дисципліни.
Таблиця варіантів контрольної роботи


Б

А

Остання цифра шифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10

11

21

40

43

9

12

22

39

44

8

13

23

38

45

7

14

24

37

46

6

15

25

36

47

5

16

26

35

48

4

17

27

34

49

3

18

28

33

50

2

19

29

32

41

1

20

30

31

42

1

9

19

30

39

42

10

18

29

40

41

7

20

28

37

43

6

17

27

38

44

5

16

26

31

45

4

15

25

32

46

3

14

24

33

47

1

12

23

34

48

8

13

21

35

49

2

22

11

36

50

2

8

18

22

38

41

7

19

23

31

42

10

17

24

32

44

5

20

25

33

45

9

12

21

34

46

6

16

27

35

47

2

13

28

36

48

1

15

29

37

49

4

11

30

39

50

3

16

26

40

43

3

7

17

23

37

50

6

18

24

38

49

9

19

25

31

48

10

16

26

32

47

3

20

27

33

41

2

11

28

34

42

1

12

29

35

43

8

14

30

36

44

5

13

22

40

45

4

15

21

39

46

4

6

16

24

36

49

7

15

26

37

50

8

14

27

40

41

9

13

28

31

42

10

12

29

32

43

1

20

30

33

44

2

18

21

34

45

3

19

22

35

46

4

17

23

39

47

5

11

25

38

48

5

5

15

25

40

48

4

14

27

39

47

3

13

28

33

50

2

12

30

34

49

1

11

29

35

44

10

16

21

36

45

7

20

22

37

46

9

19

23

38

41

8

18

24

31

43

6

17

26

32

42

6

4

14

26

32

47

3

15

28

31

48

2

13

29

34

49

1

12

30

35

50

8

17

21

36

42

9

16

22

37

43

10

11

23

38

44

6

20

24

33

45

5

19

25

39

46

7

18

27

40

41

7

3

13

27

31

46

2

17

29

33

45

1

15

30

32

47

4

16

21

34

48

5

14

22

35

50

7

12

23

36

41

9

18

24

39

41

10

11

25

37

42

6

20

26

40

43

8

19

28

38

44

8

2

12

28

40

45

1

13

30

38

46

6

14

22

39

42

7

11

23

36

41

3

20

24

37

43

8

16

25

31

44

4

15

26

32

50

5

17

27

33

47

10

19

29

34

48

9

18

21

35

49

9

1

11

30

39

44

2

12

21

40

41

3

13

28

31

46

4

14

27

32

45

5

15

26

33

49

6

16

24

34

50

7

17

25

35

48

8

18

23

36

43

9

19

22

37

42

10

20

29

38

47


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал