Міністерство освіти І науки україни одеський національний морський університетСкачати 370.69 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір370.69 Kb.
  1   2   3

Форма № ОНМУ Н - 3.04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра кримінального та адміністративного права
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. Завідувача кафедри, к.ю.н.
__________ О.О. Кукшинова
“____” __________ 2015 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.3.12 "КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"


6.030401 «Правознавство»
Юридичний факультет
2015 – 2016 навчальний рік

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальне право України» для студентів за напрямом підготовки: 6.030401 «Правознавство».
Розробники:
Виноградов Андрій Кімович доцент кафедри кримінального та адміністративного права, кандидат юридичних наук, доцент
Зуєва Ірина Іванівна старший викладач кафедри кримінального та адміністративного права
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри кримінального та адміністративного права
Протокол від “____” 2015 року № _______
В.о. завідувача кафедри КАП, к.ю.н., доцент кафедри
О.О. Кукшинова

Виноградов А.К.,
Зуєва І.І., 2015 рік

ОНМУ, 2015 рік

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання денна форма навчання
Кількість кредитів - 10
(EСTS)
Галузь знань
0304 Право
Нормативна

Модулів – 4
Напрям підготовки
6.030401 Правознавство
(шифр і назва)
Рік підготовки:
2-й
3-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання: курсова робота
Семестр:
3-й і 4-й
5-й і 6-й
Загальна кількість годин – 300
Лекції:
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента - 5
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
28 год.
28 год.
Семінарські заняття:
46 год.
32 год.
Практичні заняття:
-
-
Самостійна робота:
46 год.
90 год.
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – 30 год.
Вид контролю:
курсова робота, диференційо ваний залік
диференційо ваний залік, екзамен
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить (%):
для денної форми навчання – 40/60
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Чинність Кримінального кодексу України, застосування його норм, ознаменувало завершення багаторічної реформи національного кримінального законодавства. Враховуючи, що вчинення суспільно небезпечних діянь являє суттєву загрозу для розвитку України, як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави, вивчення положень кримінального права та правильне застосування кримінально-правових норм на практиці, являють собою велику значущість для ефективної протидії злочинності. Так, завданнями
Кримінального кодексу України визнається правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської

4 безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. Для здійснення ефективного виконання цих завдань першочерговою необхідністю є виховання відповідної генерації юристів, які на підставі сформованих в процесі підготовки знань, вмінь та навичок, здатні успішно реалізувати вказані в кримінальному законодавстві настанови.
Метою вивчення курсу є набуття студентами знань про кримінальне право як науку, про її зміст і предмет, про основи кваліфікації злочинів на сучасному етапі розвитку України, без вивчення яких неможливо вирішити на високому рівні задачі, що стають перед юристом, так як кримінальне право є загальнотеоретичною професійно-орієнтованою дисципліною, обов'язковою для вивчення в системі вищої юридичної освіти.
Вивчення кримінального права України припускає не тільки глибоке вивчення чинного кримінального законодавства, засвоєння теоретичних положень цієї науки, але й набуття практичних навичок користування чинним кримінальним законодавством, іншими нормативними актами, постановами Пленуму Верховного
Суду України під час вирішення конкретних ситуацій, які мають правове значення.
Завдання курсу: засвоєння студентами теоретичного матеріалу та його детальне опрацювання на практичних заняттях. Особлива увага приділяється навчанню студентів чітко визначати склад злочину у повному обсязі, відрізняти один від одного, визначати кваліфікуючи ознаки, орієнтуватися в чинному кримінальному законодавстві, вміти тлумачити закон та правильно кваліфікувати злочини.
У результаті вивчення і засвоєння курсу, студенти зобов'язані:
Знати:

стан основних проблем науки кримінального права;

предмет кримінального права та законодавства, методи кримінально- правового регулювання суспільних відносин, принципи кримінальної політики
(законодавства);

функції та завдання кримінального права та законодавства;

поняття кримінального права, його значення та місце серед інших галузей права, поняття та зміст основних інститутів кримінального права;

правила кваліфікації злочинів;

поняття і систему Особливої частини кримінального кодексу України;

поняття та види кваліфікації злочинів;

загальну характеристику злочинів;

юридичний аналіз злочинів.
Уміти:

використовувати отриманні знання науки кримінального права у вирішенні професійних завдань;

орієнтуватися в системі норм та інститутів кримінального права
(законодавства);

тлумачити чинне кримінальне законодавство;

правильно застосовувати норми кримінального законодавства у правозастосовній діяльності, під час кваліфікації злочинів;

співвідносити теоретичні знання із практикою їх правозастосування;

відмежовувати суміжні склади злочинів;

розкривати зміст кваліфікуючих ознак злочинів.

5
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ 1.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
(ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА І)

Тема 1. Поняття, задачі, предмет та система кримінального права
України
Кримінальне право як галузь права: поняття та ознаки. Предмет і метод правового регулювання кримінального права. Кримінально-правові відносини: їх юридичний зміст, суб'єкти та предмет. Завдання та функції кримінального права.
Охоронна функція кримінального права. Регулятивна та інформаційна функції кримінального права. Кримінальна політика України. Протидія злочинності як основна початкова функція держави. Напрями кримінальної політики України.
Криміналізація і декриміналізація діянь. Правильна кваліфікація вчинених діянь і призначення справедливого покарання. Виконання визначеного судом покарання і закріплення позитивних результатів виховного та карального впливу покарання на засуджених.
Тема 2. Принципи кримінального права України
Принципи кримінального права, їх значення та система. Загально правові принципи кримінального права: законність, демократизм, справедливість, гуманізм, економії заходів державного примусу, рівність громадян перед законом та інші.
Принципи кримінального права. Принцип індивідуальної відповідальності.
Принципи відповідальності за наявності вини та суб'єктивного ставлення у провину.
Неприпустимість подвійного звинувачення. Принципи справедливості, законності, гендерної рівності, спрямованості на захист прав та свобод людини, верховенства права. Спеціальні принципи кримінального права. Принципи та завдання кримінального права. Роль принципів у реалізації задач кримінального права.
Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність
Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки, основні риси та значення. Закон про кримінальну відповідальність, як форма вираження кримінального права. Співвідношення кримінально-правової норми та статті КК, диспозиція, санкція. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види та значення. Класифікація видів тлумачення закону про кримінальну відповідальність в залежності від його суб'єкту. Класифікація видів тлумачення закону про кримінальну відповідальність в залежності від способу і обсягу.
Чинність закону про кримінальну відповідальність в просторі, часі, за колом осіб.
Набуття чинності законом про кримінальну відповідальність. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність.
Чинність закону про кримінальну відповідальність в просторі, його принципи. Територіальний принцип. Місце вчинення злочину. Територія України та об'єкти на які поширюється юрисдикція
України. Дипломатичний імунітет.
Тема 4. Поняття злочину та його види
Поняття злочину та його ознаки. Формальне, матеріальне і формально- матеріальне визначення злочину. Матеріальна ознака злочину. Винність як ознака злочину. Протиправність як ознака злочину. Відмежування злочину від інших правопорушень. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості. Критерій розмежування злочинів за ступенем тяжкості.

6
Тема 5. Кримінальна відповідальність та її підстави
Філософське обґрунтування кримінальної відповідальності. Питання про свободу волі. Детермінізм, індетермінізм, діалектичний детермінізм. Проблеми визначення підстави кримінальної відповідальності та її змісту. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. Співвідношення кримінальної відповідальності з юридичною. Специфічні ознаки кримінальної відповідальності. Співвідношення кримінальної відповідальності з покаранням. Співвідношення кримінальної відповідальності з іншими примусовими заходами. Підстави кримінальної відповідальності. Фактична підстава кримінальної відповідальності. Юридична підстава кримінальної відповідальності. Форми кримінальної відповідальності.
Тема 6. Склад злочину. Об'єкт, об'єктивна сторона злочину.
Склад злочину, його визначення та функції. Системність складу злочину.
Фундаментальна та розпізнавальні функції складу злочину. Елементи та ознаки складів злочинів. Об'єкт злочину. Об'єктивна сторона злочину. Суб'єкт злочину.
Суб'єктивна сторона злочину. Факультативна ознака складу злочину - предмет злочину. Класифікації складів злочинів. Формальні та матеріальні склади злочинів.
Основний та похідні склади злочинів (кваліфікований, особливо кваліфікований, привілейований). Поняття об'єкта злочину. Місце об'єкту злочину в системі ознак складу злочинів. Поняття предмету злочину. Співвідношення предмету злочинів з об'єктом злочинів. Види об'єктів злочинів. Класифікація об'єктів злочинів. Права, свободи, обов'язки та законні інтереси людини і громадянина як об'єкт злочинів.
Об'єктивна сторона злочину: поняття, ознаки, значення. Об'єктивна сторона злочину як елемент складу злочину. Діяння: поняття, форми, ознаки, значення.
Суб'єктивний та об'єктивний критерії відповідальності за бездіяльність. Наслідки: поняття, види, значення. Причинний зв'язок: поняття, правила встановлення, види.
Місце, час, спосіб, обставини, знаряддя вчинення злочину: поняття, значення.
Тема 7. Суб'єкт, суб'єктивна сторона злочину
Суб'єкт злочину: поняття, ознаки, види. Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб. Вік кримінальної відповідальності як ознака суб'єкту злочину. Осудність як ознака суб'єкту злочину. Стан неосудності: поняття, ознаки, критерії, значення. Медичний критерій неосудності. Юридичний критерій неосудності, його об'єктивний та суб'єктивний моменти. Стан обмеженої осудності: поняття, ознаки, критерії, значення. Медичний критерій обмеженої осудності.
Юридичний критерій обмеженої осудності, його об'єктивний та суб'єктивний моменти. Спеціальний суб'єкт злочину: поняття, ознаки, види.
Суб'єктивна сторона злочину: поняття, ознаки, значення. Вина: поняття, форми, сутність, зміст, значення. Умисел та його види. Прямий умисел, його
інтелектуальний та вольовий моменти. Непрямий умисел, його інтелектуальний та вольовий моменти. Розмежування прямого та непрямого умислу. Класифікація видів умислу за підставою співвідношення часу формування з часом вчинення діяння - заздалегідь обдуманий, раптовий. Класифікація видів умислу в залежності від точності передбачення наслідків - конкретизований, неконкретизований.
Необережність та її види. Злочинна самовпевненість, її інтелектуальний та вольовий моменти. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони злочину: поняття, види, значення. Мотив злочину. Кримінально-правове вчення про помилку. Фактична помилка та її види. Юридична помилка та її види.

7

МОДУЛЬ 2.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
(ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ІІ)

Тема 8. Стадії вчинення умисного злочину
Поняття і види стадій умисного злочину. Злочини в який можливе виокремлення стадій. Попередня злочинна діяльність. Закінчений злочин.
Завершеність складу злочину як ключова ознака закінченого злочину. Момент закінчення злочинів з формальними та матеріальними складами. Готування до злочину і його види. Відмежування готування до вчинення злочину від виявлення умислу. Замах на злочин, види замаху. Відмежування замаху на вчинення злочину від інших стадій умисного злочину. Придатний та непридатний замах на вчинення злочину. Закінчений та незакінчений замах на вчинення злочину. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. Добровільна відмова від вчинення злочину. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки добровільної відмови від доведення злочину до кінця.
Тема 9. Співучасть у злочині, повторність, сукупність і рецидив злочинів
Поняття і ознаки співучасті у злочині. Суб'єктний склад співучасті. Спільність як ознака співучасті. Види співучасників. Виконавець злочину. Організатор злочину. Типи організаторської діяльності. Форми співучасті. Класифікація форм співучасті за об'єктивними та суб'єктивними ознаками. Організована група осіб.
Злочинна організація. Відповідальність співучасників. Провокація злочину. Невдале підбурювання або пособництво. Добровільна відмова співучасників. Причетність до злочину. Приховування злочину. Недонесення про злочин.
Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Поняття одиничного злочину. Види одиничних злочинів. Продовжувані, триваючі та складені злочини. Повторність злочинів. Тотожність діянь. Види повторності злочинів. Сукупність злочинів. Реальна та ідеальна сукупність злочинів. Рецидив злочинів. Види рецидиву злочинів.
Тема 10. Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від
кримінальної відповідальності
Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння. Необхідна оборона. Підстава необхідної оборони. Умови правомірності заподіяння шкоди у стані необхідної оборони. Перевищення меж необхідної оборони: поняття, ознаки, умови правомірності. Уявна оборона. Підстава та умови правомірності заподіяння шкоди у відповідному стані. Затримання особи, що вчинила злочин. Підстава та умови правомірності заподіяння шкоди у відповідному стані.
Крайня необхідність. Підстава та умови правомірності заподіяння шкоди у відповідному стані. Фізичний або психічний примус. Підстава та умови правомірності заподіяння шкоди у відповідному стані. Виконання наказу або розпорядження. Підстава та умови правомірності заподіяння шкоди у відповідному стані. Діяння, пов'язане з ризиком. Підстава та умови правомірності заподіяння шкоди у відповідному стані. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
Підстава та умови правомірності заподіяння шкоди у відповідному стані.
Загальні положення звільнення від кримінальної відповідальності. Підстави та правові наслідки такого звільнення. Класифікація видів звільнення від кримінальної відповідальності та їх значення. Звільнення від кримінальної відповідальності у

8 зв'язку з дійовим каяттям. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків. давності. Системи альтернативних заходів звільнення від кримінальної відповідальності.
Тема 11. Покарання та його види, призначення покарання
Поняття покарання. Розвиток поняття покарання у вітчизняному кримінальному праві. Сутність покарання. Ознаки покарання. Цілі покарання. Кара як мета покарання. Виправлення засудженого як мета покарання. Спеціальне попередження як мета покарання. Загальне попередження як мета покарання.
Система покарань. Поняття системи покарання за кримінальним правом України.
Принцип побудови системи покарань. Значення системи покарань. Види покарання.
Основні покарання. Додаткові покарання. Характеристика окремих видів покарань.
Принципи призначення покарання. Система та значення принципів призначення покарання. Загальні засади призначення покарання. Ступінь тяжкості вчиненого діяння. Поглинання (часткове поглинання) та складання покарання.
Можливий максимум призначення покарання. Обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання. Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення покарання за сукупністю вироків.
Тема 12. Звільнення від покарання. Судимість, її значення та місце в
механізмі кримінальної відповідальності
Види і правові підстави звільнення від відбування покарання. Умовні і безумовні підстави звільнення від відбування покарання. Класифікація підстав звільнення від відбування покарання на пов'язані з відбуттям повного строку покарання і дострокові. Класифікація підстав звільнення від відбування покарання за видом покарання, яке відбувалося, за станом здоров'я засудженого, за колом органів, що застосовують певну підставу звільнення, за статевими ознаками.
Звільнення від покарання у зв'язку з відбуттям строку покарання, призначеного вироком суду. Звільнення від покарання на підставі закону про амністію та акта про помилування. Підстави, ознаки та типові правові обмеження. Звільнення від покарання у зв'язку з скасуванням вироку і закриттям кримінальної справи.
Підстави, ознаки та типові правові обмеження. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
Поняття і значення судимості. Сутність судимості. Підстави судимості.
Моменти виникнення та припинення судимості. Погашення судимості. Зняття судимості та умови його застосування. Правові наслідки судимості.
Тема 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання
неповнолітніх
Підстави і принципи застосування кримінальної відповідальності до неповнолітніх. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Примусові заходи виховного характеру. Покарання, які застосовуються до неповнолітніх, та їх особливості. Призначення покарання неповнолітнім. Звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо неповнолітніх. Звільнення від покарання з застосуванням примусових заходів виховного характеру.
Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання не- повнолітніх у зв'язку із закінченням строків давності. Умовно-дострокове

9 звільнення від відбування покарання неповнолітніх. Погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх.
Тема 14.
Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
Поняття і мета примусових заходів медичного характеру. Підстави застосування примусових заходів медичного характеру. Примусові заходи медичного характеру як вид психіатричної допомоги. Відмежування примусових заходів медичного характеру від покарання та кримінальної відповідальності.
Види примусових заходів медичного характеру. Надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку. Госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом. Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом. Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру. Підстави для припинення або зміни застосування примусового заходу медичного характеру. Поняття і підстави застосування примусового лікування.

МОДУЛЬ 3.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
(ОСОБЛИВА ЧАСТИНА І)

Тема 15. Поняття Особливої частини кримінального права України, її
система та значення. Поняття та значення кваліфікації злочинів
Поняття Особливої частини кримінального права. Система Особливої частини кримінального права та критерії її побудови. Значення Особливої частини кримінального права. Поняття кваліфікації злочинів. Склад злочину як одна з юридичних підстав кримінальної відповідальності та його роль для кваліфікації злочинів. Умови правильної кваліфікації злочинів. Кваліфікація злочину і норми
Загальної частини кримінального права. Види кваліфікації злочинів. Особливості кваліфікації незакінчених злочинів, злочинів, вчинених у співучасті та зі спеціальним суб’єктом. Кваліфікація злочинів зі складним складом, злочинів, що тривають та продовжуваних злочинів. Кваліфікація злочинів при сукупності, повторності, рецидиві, а також злочинних діянь при наявності кваліфікуючих ознак.
Тема 16. Злочини проти основ національної безпеки України. Злочини
проти життя та здоров’я особи
Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти основ національної безпеки України. Злочини, що посягають на зовнішню безпеку
України. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Державна зрада та її форми. Шпигунство та його види. Поняття державної таємниці.
Злочини, що посягають на політичну систему України. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Посягання на життя державного чи громадського діяча. Злочини, що посягають на економічну безпеку та обороноздатність України. Диверсія та її форми. Відмінність диверсії від умисного знищення або пошкодження майна та тероризму.
Злочини проти життя. Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти життя. Життя як об’єкт кримінально-правової охорони. Визначення початкового і кінцевого моментів життя людини. Поняття вбивства. Види вбивств.
Відмежування вбивства від інших злочинів, пов’язаних із заподіянням смерті потерпілому.

10
Умисне вбивство. Умисне вбивство при наявності кваліфікуючих
(обтяжуючих) обставин. Класифікація кваліфікуючих ознак вбивства. Умисне вбивство при наявності привілейованих (пом’якшуючих) обставин. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Поняття сильного душевного хвилювання (афекту). Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця та його особливості.
Відмежування вбивства, вчиненого при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, від вбивства в стані сильного душевного хвилювання. Вбивство через необережність. Відмежування вбивства через необережність від інших злочинів, пов’язаних із заподіянням смерті.
Доведення до самогубства. Відмежування доведення до самогубства від вбивства.
Злочини проти здоров’я. Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти здоров’я особи. Здоров’я як об’єкт кримінально-правової охорони.
Види тілесних ушкоджень.
Умисне тяжке тілесне ушкодження та його види. Відмежування умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства та вбивства через необережність. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Побої і мордування та їхні кваліфікуючі ознаки.
Катування. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Погроза вбивством. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної
інфекційної хвороби. Зараження венеричною хворобою.
Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.
Злочини, що ставлять у небезпеку здоров’я і їх види. Незаконне проведення аборту.
Залишення в небезпеці. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Неналежне виконання обов’язків щодо охороні життя та здоров’я дітей. Незаконна лікувальна діяльність. Ненадання допомоги хворому медичним працівником. Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.
Інші злочини проти здоров’я. Порушення прав пацієнта. Незаконне проведення досвідів над людиною. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини. Насильницьке донорство. Незаконне розголошення лікарської таємниці. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал