Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологійСкачати 299.17 Kb.
Дата конвертації20.02.2017
Розмір299.17 Kb.
ТипПротокол
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

ректор А.І. Українець

" 22 " березня 2016 р.програма

фахового вступного випробування «Організація туризму»

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 242 «Туризмознавство»

Схвалено Вченою радою факультету

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Протокол № 6 від " 1 " березня 2016 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан В.Ф. Доценко

Київ – 2016Зміст

1. Організація туризму (Організація туристичних подорожей)
1.1. Зміст дисципліни……...……………………………………………………..

4

2. Маркетинг у туризмі
2.1. Зміст дисципліни…...……………………….………………………………..

6

3. Менеджмент організацій туристичної сфери

туризму…………………………….………….………….........
3.1. Зміст дисципліни…...…………………………………….…………………..

8

Перелік питань до вступного випробування……………………………….

11

Критерії оцінювання знань вступників на фаховому вступному випробуванні «Організація туризму» для вступу на навчання для здобуття магістра за спеціальністю 242 «Туризмознавство» .......................................

18


Критерії оцінювання знань вступників на фаховому вступному випробуванні «Організація туризму» для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 242 «Туризмознавство», що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2016 році…………………………………………………...

21


23

Список рекомендованої літератури ………………………..…………………

23

Стабільна позитивна динаміка розвитку туризму у світовому масштабі, його значний вплив на зайнятість населення, формування малого і середнього бізнесу, сприяння соціально - економічному розвитку регіонів дає підстави розглядати туристичну галузь як важливий чинник післякризового відновлення національної економіки України, реформування транспортної, комунальної, інформаційної, виробничої та сервісної інфраструктури, удосконалення інвестиційної та соціальної політики. Туризм - одна із галузей світової економіки, яка розвивається найбільш динамічно. В Україні туризм відіграє велику роль у валютних надходженнях, формуванні валового національного доходу та забезпеченості зайнятості населення. У свою чергу, розвиток туризму залежить від ряду умов: природно-географічних, соціально-демографічних, культурно-історичних, економічних, політико-правових та інших.

Необхідність підготовки фахівців за спеціальністю "Туризмознавство" зумовлена розвитком туризму в Україні, структурною перебудовою національної економіки, входження України у світовий економічний простір, в тому числі на міжнародний ринок послуг індустрії гостинності.

Метою підготовки фахівців за спеціальністю "Туризмознавсто" є забезпечення зростаючих потреб підприємств – суб’єктів ринку у висококваліфікованих кадрах, які матимуть всебічну теоретичну та практичну підготовку з питань туризму.

Претендент для навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю "Туризмознавство" повинен володіти основами планування та організації роботи підприємств туризму, бути підготовленим до вирішення практичних задач, пов’язаних з організацією бізнесу, створенням та розвитком туристичних підприємств, ефективним управлінням ними, забезпеченням туристичної діяльності в умовах ведення міжнародного бізнесу.

На фахове вступне випробування виносяться питання з дисциплін: • Організація туризму (Організація туристичних подорожей);

 • Маркетинг у туризмі;

 • Менеджмент організацій туристичної сфери.


1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ)

1.1. Зміст дисципліни
Тема 1. Умови створення та функціонування туристичних підприємств Законодавчі та нормативні умови туристичної діяльності в Україні. Технологія створення туристичного підприємства. Туристичні підприємства різних форм власності. Ліцензування та сертифікація туристичних послуг в Україні. Агентський бізнес та формування агентської мережі

ЛІТЕРАТУРА: 10, 13, 14, 24
Тема 2. Технологія створення туристичного продукту та формування його асортименту

Методика розробки туру. Принципи формування програм перебування туристів. Вибір географії подорожей туристичним підприємством. Активізація залучення та засоби залучення туристів. Особливості формування психологічного комфорту при здійсненні групових поїздок. Завдання та обов’язки керівника групи.ЛІТЕРАТУРА: 10, 13, 14, 17, 24
Тема 3. Технологія збуту туристичного продукту

Туроперейтинг та агентський бізнес в туризмі. Характеристика основних форм продажу туристичного продукту. Управління збутом туристичного продукту. Організація обслуговування туристів.ЛІТЕРАТУРА: 10, 13, 14, 17, 26
Тема 4. Організація транспортних подорожей та перевезень

Загальні принципи обслуговування туристів. Види транспортних подорожей та їх характеристика. Нормативно-законодавчі акти, що регламентують міжнародні туристичні перевезення. Питання безпеки туристичних транспортних подорожей. Особливості розробки транспортних маршрутів.ЛІТЕРАТУРА: 10, 13, 14, 26
Тема 5. Види туристичних формальностей та умови їх виконання

Поняття та основні види туристичних формальностей. Міжнародна на національна нормативно-правова база виконання туристичних формальностей. Перелік основних нормативних документів, що регулюють туристичні формальності, встановлення візового режиму в ряді країн.ЛІТЕРАТУРА: 10, 13, 14, 26
Тема 6. Технологія організації та умови здійснення туристичних подорожей

Туристичні документи та правила їх оформлення. Права та обов’язки туристів. Страхування в туризмі. Претензійна робота в туризмі. Безпека туристичних подорожей. Анімаційна діяльність в туризмі.ЛІТЕРАТУРА: 10, 13, 14, 26
Тема 7. Бронювання туристичного обслуговування

Системи бронювання. Використання Інтернету для бронювання туристичних послуг. Документальне забезпечення бронювання в системі он-лайн. Анулювання бронювання. Мобільні платформи для бронювання в туризмі.ЛІТЕРАТУРА: 10, 13, 14, 26
Тема 8. Туристична інфраструктура як матеріально-технічна база обслуговування туристів

Туристична інфраструктура. Виставка я к елемент туристичної інфраструктури. Функціонування готельної інфраструктури як бази розміщення. Класифікація типів засобів розміщення туристів. Характеристика основних типів закладів розміщення ресторанного господарства.ЛІТЕРАТУРА: 10, 13, 14, 26

2. МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМІ

2.1. Зміст дисципліни
Тема 1. Сутність та роль маркетингу в туризмі

Суть, цілі і завдання маркетингу. Визначення та принципи маркетингу Становлення та розвиток маркетингу туристичних послуг. Сфера дослідження маркетингу послуг. Функції маркетингу туристичних послуг. Концепція маркетингу послугЛІТЕРАТУРА: 11, 15, 18 , 22, 37
Тема 2. Маркетингові дослідження на ринку туристичних послуг

Суть і завдання маркетингових досліджень. Проблематика маркетингових досліджень. Процес маркетингових досліджень. Види маркетингових досліджень. Інформаційні джерела даних маркетингових досліджень. Опитування. Анкета. Побудова програми маркетингових дослідженьЛІТЕРАТУРА: 11, 15, 18 , 22, 37
Тема 3. Ринок туристичних послуг

Поняття туристичного ринку. Складові туристичного ринку. Туристичний ринок та туристичний продукт. Особливості туристичного попиту. Чинники впливу на туристичний попит. Особливості туристичної пропозиції. Умови виходу на туристичний ринокЛІТЕРАТУРА: 11, 15, 18 , 22, 37

Тема 4. Сегментація ринку туристичних послуг


Сегментація. Критерії сегментації туристичного ринку. Етапи сегментування. Маркетингова оцінка сегментів ринку. Вибір цільових ринків. Характеристика ринків. Позиціювання продукту у вибраних сегментах ринку. Види позиціювання.

ЛІТЕРАТУРА: 11, 15, 18 , 22, 37

Тема 5. Менеджмент туристичного маркетингу


Поняття й етапи маркетингового управління. Структура маркетингового планування. Аналіз стану підприємства. Аналіз ринкових можливостей і загроз. Інструменти маркетингу. Знаряддя реалізації маркетингових планів.

ЛІТЕРАТУРА: 11, 15, 18 , 22, 37

Тема 6. Дистрибуція туристичних послуг


Поняття дистрибуції туристичних послуг. Вибір каналу дистрибуції у сфері туризму. Типологія каналів дистрибуції. Пряма система дистрибуції. Системи непрямої дистрибуції. Спеціалізація посередників і форми вертикаль иої інтеграції в каналах дистрибуції. Сучасні канали дистрибуції туристичних послуг.

ЛІТЕРАТУРА: 11, 15, 18 , 22, 37

Тема 7. Популяризація туристичних послуг


Поняття, роль і структура популяризації. Засоби популяризації туристичних послуг. Бюджет популяризації. Реклама туристичних послуг. Туристична пропаганда й активізація продажу. Персональний продаж.

ЛІТЕРАТУРА: 11, 15, 18 , 22, 37

Тема 8. Маркетингові стратегії у сфері туристичних послуг


Поняття маркетингової стратегії. Основні види маркетингових стратегій у туризмі. Побудова стратегії підприємства відповідно до дій конкурентів. Оперативне планування у сфері маркетингу туристичних послуг. Контроль маркетингової діяльності туристичного підприємства.

ЛІТЕРАТУРА: 11, 15, 18 , 22, 37

3. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
3.1. Зміст дисципліни
Тема 1. Особливості менеджменту підприємств туризму

Соціально-економічне значення туризму. Особливості туризму як об’єкта управління. Поняття та функції індустрії туризму. Державне регулювання розвитку туризму в Україні. Моделі державного регулювання. Регулювання міжнародної туристичної діяльності. Особливості управління підприємствами туристичної сфери. Завдання менеджерів туризму. Специфіка менеджменту у сфери туризму. Структура, напрями й види менеджменту в туризмі. Система функціонального менеджменту підприємства туризму.ЛІТЕРАТУРА: 10, 11, 13 ,23, 44
Тема 2. Організації туристичної сфери. Взаємозв’язок факторів внутрішнього та зовнішнього середовища в організаціях туристичної сфери

ЛІТЕРАТУРА: 10, 11, 13 ,23, 44
Тема 3. Організаційно-правові засади управління підприємствами туристичної галузі

Основні види підприємництва у туризмі, їх організаційно-правові форми. Порядок заснування підприємства Засновницькі документи та їх підготовка. Статутний фонд та його формування. Державна реєстрація. Припинення діяльності підприємств туризму. Ліцензування СПД у туризмі.

ЛІТЕРАТУРА: 10, 11, 13 ,23, 44
Тема 4. Стратегічний менеджмент підприємств туристичної сфери.

Стратегія та місія підприємства. Фактори вибору стратегії підприємства. Стратегічний вибір як функція вищого менеджменту. Базові стратегії розвитку підприємств туризму.ЛІТЕРАТУРА: 10, 11, 13 ,23
Тема 5. Система кадрового менеджменту підприємства туризму

Роль персоналу в досягненні ефективності та підвищенні конкурентоспроможності підприємств туризму. Фактори, що визначають підвищену увагу менеджменту персоналу в індустрії туризму. Особливості та проблеми управління персоналом в туризмі. Система кадрової роботи. Штатний розклад, функції та посадові обов’язки працівників. Кількісні та якісні характеристики персоналу. Визначення потреби в людських ресурсах та добір персоналу. Оцінювання роботи персоналу. Принципи та методи мотивації працівників. Основні напрямки підвищення ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах туризму.ЛІТЕРАТУРА: 10, 11, 13 ,23, 44
Тема 6. Організаційна культура та імідж підприємств туризму

Поняття та зміст організаційної культури підприємства туризму. Нормативні документи, що фіксують норми організаційної культури. Шляхи впровадження організаційної культури. Імідж підприємства туризму: основні складові, значення та стратегія просування.ЛІТЕРАТУРА: 10, 11, 13 ,23, 45
Тема 7. Операційний менеджмент у туризмі

Концепція генералізації турпродукту, його життєвий цикл. Етапи процесу формування пакету туристичних послуг. Технологія складання програми туру. Робота з туристичними каталогами. Розрахунок вартості турпродукту та ефективності його впровадження. Оцінка ризиків впровадження туристичного напрямку. Формування пакету документів на туриста.ЛІТЕРАТУРА: 10, 11, 13 ,23
Тема 8. Організація роботи туроператора з постачальниками туристичних послуг

Компоненти обслуговування туриста. Характеристика роботи туроператора з авіакомпаніями. Форми взаємодії турпідпріємств з автобусними компаніями та Укрзалізницею. Організація трансферу. Договірні відносини з підприємствами розміщення. Порядок взаємовідносин туроператорів та формування збутової мережі. Виставкова діяльність в туризмі. Організація візової підтримки.

ЛІТЕРАТУРА: 10, 11, 13 ,23
Тема 9. Управління маркетингом на підприємстві туризму

Маркетинг як специфічна функція управління. Структура апарату управління маркетинговою діяльністю технологія маркетингової діяльності на підприємствах туризму. Особливості позиціонування підприємств туризму. Специфіка маркетингу послуг туризму Специфіка маркетингу послуг туризму. Вибір цілей і завдань маркетингу туристичних послуг. Система маркетингових комунікацій підприємств туризму. Поняття та структура комплексного маркетингу туристичного підприємства.

ЛІТЕРАТУРА: 10, 11, 13 ,23, 37
Тема 10. Управління фінансово-економічною системою на підприємстві туризму

Суть, мета і механізми фінансового менеджменту. Фінансова політика підприємства. Структура апарату управління фінансами. Організація фінансової звітності на підприємстві. Ціноутворення в туризмі. Механізм формування цін на послуги підприємств туризму. Джерела фінансування діяльності туристичного підприємства. Характеристика показників рентабельності підприємства. Управління інвестиційною діяльністю та бізнес-планування на підприємствах туризму. Управління інноваційними процесами на підприємствах туризму.ЛІТЕРАТУРА: 10, 11, 13 ,23
Тема 11. Контролінг на підприємствах туризму

Сутність контролінгу як економічної категорії, його значення на сучасному етапі розвитку туристичних підприємств. Визначення категорії «контролінг» на основі аналізу альтернативних концепцій. Основні причини виникнення контролінгу. Функції та завдання контролінга. Головні особливості застосування контролінгу на підприємстві. Принципи і сфера застосування контролінгу. Особливості управління дисципліною.ЛІТЕРАТУРА: 10, 11, 13 ,23
Тема 12. Управління ризиком у підприємницькій діяльності та шляхи запобігання банкрутства підприємств туристичної галузі

Сутність та основні види ризиків у діяльності підприємств туризму. Класифікація та характеристика ризиків підприємств туризму. Структурно-логічна схема процесу управління ризиком та характеристика змісту окремих етапів роботи. Шляхи та заходи щодо профілактики та мінімізації рівня ризиків на підприємствах туризму. Форми внутрішнього страхування господарського ризику та оцінка їх ефективності на підприємствах туризму. Форми зовнішнього страхування господарського ризику. Обов'язкове та добровільне страхування. Ефективність зовнішнього страхування господарського ризику, методи розрахунків. Банкрутство підприємства: його суть та форми регулювання в Україні. Основні причини, що призводять до банкрутства підприємств туризму. Санація підприємств та умови її проведення. Форми санації підприємств, порядок та черговість задоволення претензій кредиторів у разі банкрутств.ЛІТЕРАТУРА: 10, 11, 13 ,23

Тема 13. Формування конкурентного статусу підприємства туризму

Поняття та види конкурентоспроможності. Конкурентні стратегії та впливовість конкурентних сил. Фактори конкурентоспроможності підприємства туризму. Конкурентний статус та методи його оцінки. Недобросовісна конкуренція та захист від неї.

ЛІТЕРАТУРА: 10, 11, 13 ,23
Тема 14. Оцінка ефективності управління підприємствами в туризмі

Поняття ефективності, її критерії. Ресурсно-потенціальний підхід до оцінки ефективності системи. Оцінка ефективності управління.ЛІТЕРАТУРА: 10, 11, 13 ,23
Перелік питань до фахового вступного випробування (в т.ч. співбесіди)

з дисципліни

"Організація туризму (Організація туристичних подорожей)"


 1. Роль та значення митних формальностей під час туристичних подорожей.

 2. Основний зміст пошуку і відбору партнерів і постачальників туристичних послуг.

 3. Типи круїзів відповідно їх ролі як окремих сегментів туристичного ринку світу.

 4. Законодавство України щодо регулювання туристичної діяльності. Основні поняття у сфері туризму

 5. Органи державної влади, що здійснюють регулювання в сфері туризму. їх вплив на розвиток туризму в Україні.

 6. Розкрийте сутність та зміст основних принципів сегментації ринку споживача на перед проектному етапі розробки туру.

 7. Законодавча база та особливості провадження туроператорської та турагентської діяльності в Україні.

 8. Визначне основні критерії програмного забезпечення туру.

 9. Основи стандартизації у сфері туризму. Охарактеризуйте один із відомих Вам стандартів, що визначає особливості здійснення туристичної діяльності в Україні.

 10. Державне регулювання діяльності підприємств туристичної сфери.

 11. Основні засади укладення договору на екскурсійне обслуговування, права та обов’язки сторін.

 12. Особливості укладення агентського договору, зміст, права та обов’язки сторін.

 13. Туристи як суб’єкти туристичних правовідносин (суб’єктивні права, свободи і юридичні обов’язки тощо).

 14. Договір на готельне обслуговування, особливості його укладання за законодавством України.

 15. Визначне основні елементи та критерії програмного забезпечення туру.

 16. Охарактеризуйте загальні положення забезпечення безпеки туризму.

 17. Дайте характеристику глобальним комп'ютерним системам бронювання.

 18. Фінансові гарантії відповідальності туроператора та турагента як запобіжний захід фінансової безпеки у туризм.

 19. Договір франчайзингу в сфері туризму. Основні франчайзингові мережі, що представлені в Україні.

 20. Сутність, види та правові засади туристичних формальностей.

 21. Сутність, види та правові засади паспортних формальностей у туризмі

 22. Проаналізуйте основні типи туроператорів

 23. Сутність, види та правові засади візових формальностей у туризмі.

 24. Види та місце транспортних послуг в складі турпродукту.

 25. Сутність, види та правові засади санітарно-епідеміологічних формальностей у туризмі.

 26. Сутність, види та правові засади митно-валютних формальностей у туризмі.

 27. Визначте роль та значення повітряного перевезення в туризмі.

 28. Чартерні рейси: особливості формування і реалізації чартерної авіапрограми.

 29. Розкрийте зміст та значення автобусних перевезень в туризмі.

 30. Особливості правового регулювання виїзду дітей за кордон на відпочинок і оздоровлення.

 31. Проаналізуйте від чого залежить вибір пунктів та розробка схеми маршруту.

 32. Основні види страхування та особливості їх правового регулювання в туризмі.

 33. Дайте оцінку ваучеру як основному документу, що гарантує надання туристичних послуг.

 34. Опишіть загальні правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію.

 35. Особливості правового регулювання обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності за кордоном – «Зелена картка».

 36. Основні види туризму за законодавством України та особливості їх правового регулювання.

 37. Основні види морських й річкових круїзів. Особливості організації та обслуговування морських і річкових подорожей.

 38. Розкрийте поняття страхового полісу в туризмі за законодавством України, особливості його оформлення.

 39. Особливості здійснення морських круїзів. Які існують договірні зобов’язання на морському транспорті.

 40. Особливості правового регулювання та організації сільського туризму в Україні.

 41. Охарактеризуйте систему законодавства про оподаткування суб’єктів туристичної діяльності в Україні.

 42. Охарактеризуйте загальнодержавні податки і збори, особливості їх правового регулювання в туризмі.

 43. Охарактеризуйте місцеві податки і збори, особливості їх правового регулювання в туризмі.

 44. Розкрийте поняття страхового полісу в туризмі за законодавством України, особливості його оформлення.

 45. Визначте роль та значення залізничного перевезення в туризмі.

 46. Роль і особливості організації послуг харчування в складі туристичного продукту.

 47. Визначте та охарактеризуйте види ризиків у сфері туризму, основні заходи щодо їх запобігання.

 48. Правові засади укладення договору на туристичне обслуговування, права та обов’язки сторін.

 49. Розкрийте основний зміст бронювання туристичного обслуговування.

 50. Охарактеризуйте основні види та класи транспортних засобів.

 51. Види, права та обов’язки суб’єктів туристичної діяльності в Україні.

 52. Основні цілі та пріоритетні напрями державного регулювання туристичної діяльності в Україні.

 53. Турист як суб’єкт туристичної діяльності, основні свободи, права та обов’язки туристів.

 54. Охарактеризуйте основні види та класи транспортних засобів.


З дисципліни

«Маркетинг у туризмі»


 1. Суть, цілі і завдання маркетингу.

 2. Визначення та принципи маркетингу.

 3. Становлення та розвиток маркетингу туристичних послуг.

 4. Сфера дослідження маркетингу послуг.

 5. Функції маркетингу туристичних послуг.

 6. Аналізу комплексу маркетингу.

 7. Охарактеризуйте типи послуг в індустрії туризму.

 8. Концепція маркетингу послуг.

 9. Суть і завдання маркетингових досліджень.

 10. Проблематика маркетингових досліджень.

 11. Процес маркетингових досліджень.

 12. Види маркетингових досліджень.

 13. Інформаційні джерела даних маркетингових досліджень.

 14. Опитування в маркетингових дослідженнях туристичного підприємства.

 15. Сутність анкетування та види анкет.

 16. Побудова програми маркетингових досліджень

 17. Поняття туристичного ринку.

 18. Туристичний ринок та туристичний продукт.

 19. Сутність та особливості сезонності туристського ринку.

 20. Особливості туристичного попиту. Чинники впливу на туристичний попит.

 21. Особливості конкурентоспроможності туристської компанії.

 22. Сегментація. Критерії сегментації туристичного ринку.

 23. Маркетингова оцінка сегментів ринку.

 24. Позиціювання продукту у вибраних сегментах ринку.

 25. Інструменти маркетингу.

 26. Фірмовий стиль та основні елементи.

 27. Поняття дистрибуції туристичних послуг.

 28. Функції посередників.

 29. Типологія каналів дистрибуції.

 30. Пряма система дистрибуції.

 31. Системи непрямої дистрибуції.

 32. Спеціалізація посередників і форми вертикальної інтеграції в каналах дистрибуції.

 33. Сучасні канали дистрибуції туристичних послуг.

 34. Поняття, роль і структура популяризації.

 35. Засоби популяризації туристичних послуг.

 36. Реклама туристичних послуг.

 37. Туристична пропаганда й активізація продажу.

 38. Поняття маркетингової стратегії.

 39. Основні види маркетингових стратегій у туризмі.

 40. Контроль маркетингової діяльності туристичного підприємства


З дисципліни

«Менеджмент організацій туристичної сфери»


 1. Предмет науки управління, сутність і зміст поняття менеджмент. Необхідність та сутність управлінської діяльності.

 2. Основні наукові школи менеджменту.

 3. Проблеми розвитку менеджменту підприємств туризму на сучасному етапі.

 4. Організація як система та об’єкт управління. Внутрішнє середовище організації.

 5. Підприємство як відкрита соціально-економічна система. Взаємозв’язок факторів зовнішнього середовища.

 6. Види підприємництва в туристичній галузі.

 7. Державне регулювання діяльності підприємств туристичної сфери .

 8. Життєвий цикл організації. Менеджмент на різних стадіях підприємств туристичної сфери .

 9. Порядок створення та реєстрації підприємницької діяльності.

 10. Реорганізація, реструктуризація та реінжинірінг підприємства ..

 11. Види та організаційно-правові форми підприємств в Україні.

 12. Значення об’єднань підприємств в умовах сучасного ринку. Види і форми об’єднань підприємств.

 13. Поняття та еволюція принципів управління. принципи управління на підприємствах індустрії гостинності.

 14. Основні групи методів менеджменту.

 15. Сутність функцій управління : планування, організація, мотивація, контроль та координація.

 16. Зміст роботи керівника з управління організацією. Діапазон керованості. Розподіл завдань і функцій.

 17. Форми управлінського впливу: лідерство та влада.

 18. Стилі керівництва.

 19. Основні вимоги до управлінця. Самоменеджмент та самовдосконалення. Тайм – менеджмент керівника

 20. Поняття та етапи ділової кар’єри. Успішна кар’єра в туристичному бізнесі.

 21. Основні функції управління, їх характеристика.

 22. Управлінське рішення як результат праці менеджера. Види управлінських рішень.

 23. Технологія прийняття управлінських рішень. Етапи процесу прийняття управлінських рішень.

 24. Методи прийняття управлінських рішень.

 25. Поняття організаційної структури підприємства. Види організаційних структур.

 26. Механічні організаційні структури.

 27. Органічні організаційні структури.

 28. Стратегічний менеджмент підприємства гостинності .

 29. Стратегія та місія підприємства. Фактори вибору стратегії підприємства.

 30. Методики РЕSТ- та SWOT – аналізу.

 31. Завдання та структура маркетингової служби підприємств гостинності.

 32. Особливості позиціонування підприємств туризму, специфіка маркетингу послуг.

 33. Система маркетингових комунікацій підприємств гостинності.

 34. Теоретичні основи ефективного управління персоналом. Система кадрової роботи. Штатний розклад, функції та посадові обов’язки працівників.

 35. Визначення потреби в людських ресурсах та підбір персоналу. Адаптація персоналу.

 36. Класифікація персоналу. Сучасні технології відбору персоналу для підприємств туризму.

 37. Управління людськими ресурсами підприємства. Структура служби управління персоналом підприємства туризму.

 38. Принципи та методи мотивації працівників. Основні напрямки підвищення ефективності використання людських ресурсів у туризмі.

 39. Методи оцінки людських ресурсів на підприємстві.

 40. Поняття трудового колективу. Формальна та неформальна структура колективу. Комісії, комітети, групи.

 41. Поняття та зміст організаційної культури підприємства гостинності. Шляхи впровадження організаційної культури.

 42. Сучасні методи управління персоналом.

 43. Структура фінансово-економічної служби підприємства. Джерела фінансування підприємств готельного та ресторанного господарства.

 44. Механізм формування ціни в галузі туризму.

 45. Механізм формування ціни на послуги підприємств готельного господарства.

 46. .Виробничий менеджмент на підприємствах туризму. Планування асортименту та обсягу продукції туристичних операторів

 47. Принципи та система управління виробництвом послуг.

 48. Основні елементи виробничого менеджменту готельних підприємств.

 49. Основні елементи виробничого менеджменту підприємств туризму.

 50. Управління ризиком у підприємницькій діяльності та шляхи запобігання банкрутства підприємств індустрії гостинності

 51. Сутність та основні види ризиків у діяльності підприємств індустрії гостинності. Класифікація та характеристика ризиків підприємств індустрії туризму.

 52. Шляхи та заходи мінімізації рівня ризиків на підприємствах індустрії туризму.

 53. Формування конкурентного статусу підприємства. Конкурентний статус та методи його оцінки.

 54. Значення ефективності, її критерії. Ресурсно-потенційний підхід до оцінки ефективності менеджменту.

 55. Оцінка ефективності діяльності підприємства : основні показники та методи діагностики.

 56. Сучасні світові тренди та проблеми розвитку готельно-туристичної інфраструктури України.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на фаховому вступному випробуванні «Організація туризму» для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності

242 «Туризмознавство»


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується дати відповідь на три питання. Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю наданої ним відповіді.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за кожне питання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по кожному питанню оцінюються так:0 балів – вступник не дав відповідь на питання або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

20 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, може навести деякі елементарні основні визначення.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу.

40 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, може навести елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.

Програма фахового вступного випробування та критерії оцінювання знань розроблені фаховою атестаційною комісією.
Голова фахової атестаційної комісії Д.І. Басюк

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на фаховому вступному випробуванні «Організація туризму» для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 242 «Туризмознавство», що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2016 році
Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.
Голова комісії з проведення співбесіди Д.І. Басюк

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНої Літератури

Нормативна:

1. Закон України «Про внесення змін в Закон України «Про туризм»: (офіц. текст: за станом на 09.02.2012 р.) / Верховна Рада України. - К.: Парламентське видавництво, 2012. - 14 с.

2. Конституція України (офіц. текст за станом на 1 січня 2006 р.) / Верховна Рада України. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с.

3. Господарський кодекс України (офіц.текст: за станом на 20 січня 2007 р.) / Верховна Рада України. – Х.: Одіссей, 2007. – 240с.

4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (офіц. текст за станом на 1 черв. 2006 р.) / Верховна Рада України. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 306 с.

5. Про курорти: [закон України : від 5 жовтня 2000 р. № 2026-ІІІ] // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 50. – 435 с.

6. Положення про порядок створення та функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів : [постанова КМУ : від 22 травня 1996 р. № 549] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/549-96-п.

7. ГОСТ 28681.2-95. Туристско-экскурсионное обслуживание туристские услуги. Общие требования // Збірник нормативних документів з питань регулювання туристичного та готельно-ресторанного бізнесу / [упоряд. Д.І. Басюк, В.С. Заєць]. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2011. – С113-116.

8. ГОСТ 28681.1-95. Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг // Збірник нормативних документів з питань регулювання туристичного та готельно-ресторанного бізнесу / [упоряд. Д.І. Басюк, В.С. Заєць]. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2011. – С. 117-132.

9. ГОСТ 28681.3-95. Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Обеспечение безопасности туристов // Збірник нормативних документів з питань регулювання туристичного та готельно-ресторанного бізнесу / [упоряд. Д.І. Басюк, В.С. Заєць]. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2011. – С.133-141.Основна:

10. Бабарицька В.К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: навчальний посібник / В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288с.

11. Забалдіна Ю. Б. Маркетинг туристичного підприємства: навчальний посібник / Ю.Б. Забалдіна. – К.: Музична Україна, 2002. – 196 с.

12. Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме: учебное пособие / Н.А.Зайцева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 368 с.

13. Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: навч. посіб. / В.Ф. Кифяк – Чернівці: Книги – ХХІ, 2003. – 300 с.

14. Любіцева, О.О. Методика розробки турів: навч. посіб. / О.О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2003. – 104 с.

15. Маркетинг в туризме: учеб. пособие / А. П. Дурович. – 4-е изд., стереотип. – Минск: Новое знание, 2004. – 496 с.

16. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу. навч. посібн. / Під загальною редакцією М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – К.: Кондор, 2008. – 460 с.       1. Михайліченко, Г.І. Практика організації туристичних подорожей: навч. посіб. / Г.І. Михайліченко – К.: КНТЕУ, 2003. – 156 с.

       2. Мунін Г. Б. Маркетингу туризму: навч. Посібник / Г.Б. Мунін, З.І. Тимошенко, Є.В. Самарцев, А.О. Змійов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 324 с.

       3. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 348 с.

       4. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: навч. посіб. / Х.Й. Роглєв. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

       5. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны): учебное пособие / А.Э.Саак, М.В.Якименко. – СПб.: Питер, 2007. – 432 с.

       6. Скобкин С.С. Менеджмент в туризме: учеб. пособие / С,С. Скобкин. – М.: Магистр, 2007. – 447 с.

       7. Сокол, Т.Г. Основи туристичної діяльності: підруч. / Т.Г. Сокол – К.: Грамота, 2006. – 264 с.

Додаткова:

       1. Амадеус: справочник пользывателя / ред. Е. Хачатурян. – К.: ФОР Рудник, 2011. – 139 с.

       2. Амоша О.І. Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: Монографія / О.І. Амоша, О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк, Л.В. Шаульська, Л.Л. Шамілева; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2006. – 208 с.

       3. Бабарицька В.К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: навч. посіб./ В.К. Бабарицька, О.Ю.Малиновська.– 2-е вид., перероб. та доп.– К.: Альтерпресс, 2008. – 288 с.

       4. Балабанов И.Т. Экономика туризма: учеб. пособие / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 207 с.

       5. Басюк Д.І. Кластерна модель як фактор підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту міста Кам’янця-Подільського / Д. І. Басюк // Економіст. – 2008.– №10 – С.40-46.

       6. Ильина, Е. Основы туристической деятельности / Е. Ильина. – М.: Советский спорт, 2000. – 200 с.

       7. Восколович Н. А. Маркетинг туристских услуг / Н.А. Восколович. – М.: Теис, 2002. – 167 с.

       8. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: навч. посіб. / В.Г. Герасимчук. – К.: Вища шк., 2006. – 327 с.

       9. Герчикова И.Н. Процесс принятия и реализации управленческих решений / И.Н. Герчикова //Менеджмент в России и за рубежом, 2003. – № 12. – C. 39-42.

       10. Глухов В.В. Менеджмент: учебник / В.В. Глухов – С.Пб.: СпеЛит, 2000. – 700 с.

       11. Делл Д. Учебник по рекламе / пер. с польс. Н.В. Бабиной; / Д. Делл, Т. Линда. - БГЭУ. – Минск. 2003. – 320 с.

       12. Драчева Е.П. Управление персоналом современной организации: учебник / Е.П. Драчева, Л.И. Юликов  – М.: Мастерство, 2002. – 326 с.

       13. Драчева, Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – М.: Мастерство, 2002. – 288 с.

       14. Дурович А., Анастасова Л. Маркетинговые исследования в туризме: учеб. - практ. Пособие / А. Дурович, Л. Анастасова. – М.: ООО «Новое знание», 2002. – 348 с.

       15. Запесоцкий А. С. Стратегический маркетинг в туризме: учеб. пособие / А.С. Запесоцкий. – СПб.: СПбГУП, 2003. – 384 с.

       16. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие / Н.И. Кабушкин. – 3-е изд. – Минск: «Новое знание», 2000. – 336 с.

       17. Казначевская Г.Б. Менеджмент в экзаменационных вопросах и ответах / Г.Б.Казначесвкия. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 450с.

       18. Косенков С. І. Маркетингові дослідження/ С.І. Косенков. – К.: Скарби, 2004. – 464 с.

       19. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. /Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг. – 2-е епроп. изд. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 944 с. : ил.

       20. Ополченцев И. И. Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной позиции: учеб. пособие / И.И. Ополченцев. – М.: Советский спорт, 2003. – 187 с.

       21. Организация туризма: учеб. пособие. / А.П.Дурович, Г.А.Бондаренко, Т.М.Сергеева и др. – Минск: Новое знание, 2005. – 264с.

       22. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті / Г.В.Осовська. – К.: «Кондор», 2003. – 218с.

       23. Папирян Г. А. Маркетинг в туризме / Г.А. Папирян. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

       24. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: учебник для студентов высших учебных заведений / В.П. Пугачев. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 285 с.

       25. Управление организацией: учебник /Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 716 c.

       26. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: учеб. / Р.А. Фатхутдинов. – М.:ЗАО «Бизнес-школа» «Интел-Синтез», 2000. – 640 с.

       27. Черных, Н. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов / Н. Черных, Н. Ильина, - М.: Советский спорт, 2002 – 320 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал