Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджено”Сторінка4/4
Дата конвертації20.02.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4


5.2. Індивідуальне завдання
Теми реферативних виступів
Модуль 1

 1. Джерела та головні етапи історичного розвитку соціологічної мислі.

 2. Роль міфів в осмисленні суспільних відношень у Стародавньому світі.

 3. Значення міфології для самопізнання сучасної людини.

 4. Протосоціологіческіе ідеї у вченні Конфуція

 5. Протосоціологіческіе ідеї в «Артхашастре». Зіставлення китайської та індійської протосоціологіческіх традицій.

 6. Протосоціологіческіе знання в арабо-ісламському світі

 7. Виникнення раціонально-логічного засобу пояснення навколишнього світу роботах мислителів Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

 8. Цицерон и протосоциологические идеи в древнем риме

 9. Концепція ідеальної держави Платона.

 10. Платон про улаштування та взаємодію суспільства та держави.

 11. Етичний аспект аналізу соціальних зв’язків у трудах Аристотеля.

 12. Концепція оптимальної держави Аристотеля.

 13. Вчення Аристотеля про суспільство та особистість. („Політика”. „Етика”).

 14. Ідеї соціальної справедливості у раниму Християнстві.

 15. Соціальні ідеї Середньовіччя у європейських державах.

 16. Концепція соціального порядку Фоми Аквінського.

 17. Концепція двох міст Блаженного Августина.

 18. Вчення утопістів про суспільство та особистість.

 19. Проблеми виховання у роботах Т. Мора „ Утопія” та Т. Кампанелла „Місто Сонця”.
 20. Порівняльний аналіз утопічних ідей Т.Мора і Т. Кампанелла.


 21. Концепція доблесті Ніколо Макіавеллі.

 22. Номіналістична доктрина Т. Гоббса: „Природній стан” як війна всіх проти всіх.

 23. Т. Гоббс про суспільний договір я засобі регулювання взаємодії людей.

 24. Обґрунтування абсолютисткою влади держави -"Левіафана"

 25. Соціально-етнічне вчення А.Сміта.

 26. Ідея Адама Сміта про моральне почуття як підґрунтя соціальної взаємодії.

 27. Поняття "духу законів" у соціальному вченні Ш. Монтеск'є.

 28. Соціально-географічні ідеї Ш. Монтеск'є.

 29. Ідея "природного права" і суспільного договору" Руссо.

 30. Вплив К.А. Сен-Симона на світогляд О.Конта.

 31. Вчення К.А. Сен-Симона про науковий та суспільний прогрес.

 32. Проблеми виховання в соціальної системі А. Сен-Симона.


Модуль 2

 1. Позитивна соціологія О. Конта

 2. Органістична соціологія Г.Спенсера

 3. Географічна школа в соціології ХІХ ст.: гідрологічна теорія Л. Мечнікова.

 4. Маркс як теоретик соціології конфлікту.

 5. Анрі де Сен-Симон – попередник позитивної соціології.

 6. Класовий підхід К. Маркса та сучасність

 7. Погляди К. Маркса та Ф. Енгельса на сім'ю

 8. Соціальна статика та динаміка як розділи соціології Конта.

 9. Теорія соціальної еволюції Герберта Спенсера.

 10. Інстинктивізм як напрямок теоретичної соціології: концепція людини і суспільства З.Фрейда.

 11. Соціологічні ідеї Гюстава Лєбона.

 12. Наступ «ери натовпу »як симптом соціального і культурного регресу людської цивілізаці

 13. «Психологія народів» В. Вундта і «соціологія» О. Конта: два альтернативні проекти створення спеціальної наукової дисципліни, покликаної вивчати явища суспільного життя.

 14. В. Вундт і Е. Дюркгейм:змістовне спорідненість систем теоретико-методологічних установок.

 15. Вчення Мак-Дугалла про роль інстинктів у соціальному житті.

 16. Соціологічна теорія Ф.Г. Гиддингса.

 17. Базові тези психології народів у викладі М. Лацаруса і Х. Штейнталя.

 18. Проблема індивіда і нації. “Психологія народів” В. Вундта.

 19. Фрейд і проблема несвідомого (ірраціонального) в соціології.

 20. Теорія наслідування Г. Тарда.

 21. Психологічний напрям в соціології ХІХ – початку ХХ століть

 22. Географічна школа в соціології

 23. Вульгаризація соціального життя й методологічний тупик органіцизмуМодуль 3

 1. В. Парето та школа макіавеллізму в політичної соціології.

 2. “Соціальні питання” в дослідженнях європейських соціологів-емпіриків ХІХ ст.

 3. Чиказька соціологічна традиція: школа і люди.

 4. Соціологія релігії М. Вебера

 5. Проблема культури в контексті соціологічного знання ХІХ ст.: Г.Зіммель, М.Вебер, А. Вебер

 6. Концепція соціальної солідарності Е. Дюркгейма (за працею “Про розподіл суспільної праці”).

 7. Правила соціологічного метода и особливості «позитивної» методології Е. Дюркгейма.

 8. Проблеми девіації в соціології Е.Дюркгейма

 9. Теорія соціальної організації. Бюрократична модель організації. М. Вебера

 10. Розуміюча соціологія М. Вебера

 11. Політична соціологія М. Вебера

 12. Соціологічна спадщина М. Ковалевського.

 13. Концепція еліти в працях В. Липинського і Д. Донцова.

 14. Вебер про принцип “розуміння” в соціології.

 15. Праця Е. Дюркгейма “Самогубство” як приклад поєднання теоретичного й емпіричного в соціологічних дослідженнях.

 16. Дюркгейм про правила соціологічного метода.

 17. Духовні чинники соціального розвитку (праця М. Вебера “Протестантська етика і дух капіталізму”).

 18. Вебер про критерії соціального розшарування і соціальну нерівність.

 19. Теорія соціальної дії М. Вебера.

 20. Внесок Георга Зіммеля в теоретичну соціологію.

 21. Категорії Gemeinschaft и Gesellschaft у концепції Ф. Тьонніса.

 22. Соціальна теорія Ф.Тьонніса: чисті форми солідарності.

 23. Головні ідеї роботи У.Томаса и Ф. Знанецького "Польський селянин в Європі та Америці"

 24. Г.Зіммель про моду.

 25. Проблема свободи від ціннісних суджень в соціальних науках: порівняльний аналіз ідей Е.Дюркгейма і М.Вебера на цю проблему.

 26. М. Вебер про роль духовних чинників в історії людства.

 27. Ф. Тьоніс про суспільство і спільноту

 28. Творчість М. Шаповала.

 29. Політична соціологія М. Драгоманова.

 30. Соціально-політичні погляди І. Франка.

 31. Проблеми нації та держави в творчості В. Липинського.

 32. М. Грушевський як соціолог.

 33. Немецька класична соціологія

 34. Розвиток революційно-демократичних ідей в українській соціології кінця ХІХ початку ХХ ст. (Кастомаров, Драгоманов, Подолинський, Кулиш).

 35. Консервативна традиція в українській соціологічній думці (перша половина ХХ ст.).

 36. Українські соціологічні пошуки в еміграції на початку ХХ століття

 37. Теорія соціальної організації. Бюрократична модель організації М.Вебера

 38. Чинники розвитку підприємництва в роботах соціологів ХІХ – початку ХХ століть (М.Вебер, В. Зомбарт, Й. Шумпетер)
5.3. Контрольні питання за курсом
Контрольні питання з курсу до іспиту.

Модуль 1

 1. Історія соціології її об'єкт, предмет і функції.

 2. Визначення наукової школи, види. Роль наукової школи в історико-соціологічному пізнанні.

 3. Визначення парадигми, види. Роль парадигми в історико-соціологічному пізнанні.

 4. Періодизація світової соціологічної думки.

 5. Особливості філософсько-логізірованного осмислення світу. Соціальне вчення Платона.

 6. «Держава» Платон. Типологія форм політичного панування

 7. Особливості античної соціальної думки. Соціополітичні вчення Аристотеля.

 8. Арістотель про середній «клас».

 9. Схожість і відмінності ідей про соціальну структуру суспільства Платона і Аристотеля

 10. Середньовіччя як історична епоха. Соціальна доктрина Аврелія Августина

 11. Середньовіччя як специфічний тип культури. Ідея соціального порядку Фоми Аквінського

 12. Відродження як історична епоха. Соціально-історичний зміст ідей утопістів.

 13. Трактат «Государ» Н. Макіавелі. Суть макіавеллізм.

 14. Особливості соціальної думки Нового часу. Способи пізнання навколишньої дійсності, запропоновані Беконом і Декартом.

 15. Походження держави в працях Т. Гоббса

 16. Теорія суспільного договору Дж. Локка.

 17. «Два трактати про державне правління» Дж. Локк. Причини вступу людей у суспільство, виникнення влади та її поділу.

 18. Подібність і відмінність ідей «суспільного договору» Гоббса і Локка.

 19. Просвітництво як історична епоха. Проблема громадянського суспільства в німецькому ідеалізмі (Гегель)

 20. Особливості французького Просвітництва. Соціально-політичне вчення Ш. Л. Монтеск 'є.

 21. Соціальне вчення Ж. .- Ж.. Руссо.

 22. Передісторія емпіричної соціології.

 23. Загальні історичні (соціально-інституційні) передумови виникнення соціології.

 24. Соціально-теоретичні передумови виникнення соціології.

 25. Соціологічні погляди К.А. Сен-Симона

 26. Позитивізм як обгрунтування науки
Модуль 2
 1. О.Конт про класифікацію наук. Соціологія в ряду наук.

 2. 34 О.Конт про методи соціології.

 3. Соціальна статика або проблема соціального порядку.

 4. Соціальна динаміка. Робота О. Конта «Дух позитивної філософії»

 5. Вчення О.Конта про стадії розвитку людського суспільства.

 6. Основні риси соціологічної системи Г. Спенсера.

 7. Обгрунтування К.Марксом і Ф.Енгельсом матеріалістичного розуміння історії (по роботі «Німецька ідеологія», гл. 1.).

 8. Робота К.Маркса «Передмова» до раб. «До критики політичної економіки».

 9. Становлення в К.Маркса системних уявлень про суспільство (за листом К.Маркса П.В.Анненкова від 28 грудня одна тисяча вісімсот сорок шість г.).

 10. Вчення основоположників марксизму про суспільно-економічної формації.

 11. Концепція класів і класової боротьби у К.Маркса і Ф.Енгельса.

 12. Вчення К.Маркса і Ф.Енгельса про базис і надбудова.

 13. Ф.Енгельс про походження сім'ї, приватної власності і держави ».

 14. Емпіричні дослідження Ф.Енгельса становища робітничого класу в Англії (по раб. «Становище робітничого класу в Англії»).

 15. Особистість і суспільство в теорії Маркса

 16. Теорія соціального розвитку К. Маркса. Соціальна революція

 17. Поняття натуралізму в соціології

 18. Органицизм. Основні постулати органістіческой підходу до суспільства

 19. Соціальний дарвінізм.

 20. Расово-антропологічна доктрина в соціології

 21. Принцип географічного детермінізму в соціології

 22. Соціально-історичні та теоретичні основи психологічного напрямку

 23. Психологічний еволюціонізм в соціології. Особливості концепції Л. Уорда

 24. Інстінктівізм в соціології

 25. Групова психологія і її різновиди (М. Лацарус, Х. Штейнталь, В. Вундт, Г. Лебон)


 26. Теорія наслідування Г. Тарда

Модуль 3

 1. «Соціологізм» Е. Дюркгейма як методологія наукового дослідження суспільства.

 2. Е. Дюркгейма «Соціологія і соціальні науки». Предмет, структура та функції соціології.

 3. Правила вивчення «соціальних фактів». (По роботі Е.Дюркгейма «Метод соціології»)

 4. Суспільний поділ праці та ідея солідарності в соціологічної концепції натуралізму Е. Дюркгейма.

 5. Розробка Е. Дюркгеймом проблем соціології моралі і релігії.

 6. Соціологічні дослідження Е. Дюркгеймом проблем самогубства.(По роботі «Самогубство: соціологічний етюд»)

 7. «Розуміюча» соціологія М. Вебера («Основні соціологічні поняття» М. Вебер).

 8. Вчення М. Вебера про типи панування.

 9. Теорія «соціальної дії» М. Вебера.

 10. Принцип раціональності та теорія капіталізму М. Вебера

 11. Соціологічна творчість Ф. Тьоннісу.

 12. Типологія соціальних форм по роботі Ф. Тьоннісу «Спільнота і суспільство».

 13. Формальна соціологія Г. Зіммеля

 14. Теорія нелогічної дії В. Парето

 15. Концепція циркуляції еліт В. Парето. («Компендіум по загальній соціології» В. Парето)

 16. Політико-соціологічний неомакіавеллізм в роботах Г. Моска і Р. Міхельса

 17. Соціологічні емпіричні дослідження у 19- початку 20 століття в Європі

 18. Американська емпірична соціологія початку 20 століття. Чиказька соціологічна школа.

 19. Ф. Знанецкій «Вихідні дані соціології». Структура і завдання соціології.

 20. Праця У. Томаса і Ф. Знанецького “Польський селянин в Європі і Америці”.

 21. Протосоціологічні ідеї часів Київської Русі

 22. Соціоетальна проблематика та протосоціологія Козацької доби

 23. Специфіка протосоціологіі Григорія Сковороди

 24. Вітчизняні соціокультурні процеси XVII - кінця XVIII ст., їх вплив на національну свідомість

 25. Українське духовне відродження ХІХ ст. і початок формування національної академічної традиції в соціології.

 26. Соціологічні пошуки "громадівців", науковий доробок "Женевського" гуртка.

 27. Ідеї та діяльність М. Драгоманова

 28. Соціологічна творчість І. Франка

 29. Проект створення наукової соціології Б. Кістяковским

 30. Генетична соціологія М. С. Грушевського

 31. Соціологічна концепція М.М. Ковалевського

 32. Українські соціологічні пошуки в еміграції

 33. Позитивізм та марксизм в українській соціології

 34. Загальний стан радянської соціології в 1930-х років.

 35. Рання українська радянська соціологія.

 36. «Відлига» у вітчизняній соціології 1950 - 60 років.

 37. Пізній радянський період розвитку вітчизняної соціології

 38. Пострадянський період розвитку вітчизняної соціології

 39. Провідні соціологічні центри України та інституціалізація соціології

 40. Стан та розвиток соціологічної теорії в сучасній Україні


Розділ 6. Інформаційно-методичне і матеріальне забезпечення

п/п


Назва підручників, навчальних посібників, методичних вказівок,

каталог інформаційного і матеріального забезпеченняДе

застосовується1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.11.

12.


13.

14.


15.

16.


17.
18.

20.
21.

22.

23.
24.25.

26.


27.

Бурлачук О., Молчанов М., Степаненко В. Біля витоків соціологічної думки в Україні. — Київ, 1995.

Гансова Е. Соціологічні школи та напрямки в Україні наприкінці ХІХ-початку ХХ століть (соціологія в Україні чи українська соціологія?). Навч. посібник. — Одеса, 2000.

Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.). — Київ, 1993.

Піча В., Черниш Н., Кондратик Л. З історії української соціологічної думки. — Львів, 1995.

Погорілий О. Соціологічна думка ХХ століття: Навч. посібник. — Київ, 1996.

Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології. — Київ, 1995.

Соціологічна думка України: Навч. посібник / М. Захарченко, М. Бурлачук, В. Степаненко. — Київ, 1996.

Иванов Д.В. Социология: теория и история. – СПб., 2006.

Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная социология. – СПб., 1997.

Кравченко А.И. История социологии. Уч. Пособие. - М.: Проект, 2006.

Волков Ю.Г., Гулиев М.А. Социология: история и современность. - Ростов н/Д: Феникс, 2007.

Воронцов А.В., Громов И.А. История социологии 19 – начало 20 века. Учебник – М., 2005.

Бачинин В.А., Сандулов Ю.А. История Западной социологии. Учебное пособие – СПб., 2002.

Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология: история и современность. Учебное пособие – Ростов-на-Дону, 1999.

Воронцов А.В., Громов И.А. История социологии. Учебное пособие – Москва, 2005

Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. Учеб. пособие. 2-е исправ. изд. – М., 1997.

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Учебное пособие В 3 т. – М.:, 2000.

Добреньков В.И. Западно-европейская социология ХІХ века. Учебное пособие М, 1996.

История буржуазной социологии ХІХ – начала ХХ века. Учебное пособие – М., 1979.

История социологии в Западной Европе и США. Учебник для вузов. Отв. ред. Г.В.Осипов. – М., 1999

История социологии: Учебн. пособие / А.Н. Елсуков и др. – 2-е изд. – Минск, 1997.

Капитонов Е.П. Социология ХХ века: история и технология. Учебное пособие. – Ростов/Д, 1996

Ковалева И.Д. Социологические учения XIX века: Хрестоматия. - Харьков: Типография ХВУ, 1996.

Култыгин В.П. Классическая социология. Учебное пособие – М.: Наука, 2000.

Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології. Посібник – К., 1996,

Ручка А.А. Очерки истории социологической мысли. Учебное пособие. – К.,1992.

Піча В.М., Черниш Н.Й., Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки. Навч. посібник. – Львів, 1995.


18
18
1-18
18
18

18
1-17

1-17
1-17

1-17


1-17

7-18


7-18

1-18


7-18

7-18
7-18

1-18
1-18

1-18


1-18
7-17

7-17


1-17

18


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал