Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджено”Сторінка1/4
Дата конвертації20.02.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
ЗАТВЕРДЖЕНО”
Декан факультету

соціально-гуманітарних

технологій

Кіпенський А.В.__

(прізвище, ініціали)

________________________________

/підпис/


“____” __________ 2016 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни історія соціології

(найменування дисципліни)

Підготовки бакалавр

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

Галузь знань

(шифр і найменування)

Напряму підготовки

(код і назва напряму підготовки)


Відповідальний лектор

Байдак Т.М.

(прізвище, ініціали)

________________________________________

(підпис)


“____” __________ 2016 р.

Розглянуто на засіданні кафедри

соціології та політології“ 29 “ серпня 2016 р.

Протокол № 1

Завідувач проф. Бурега В. В.

(прізвище, ініціали)Харків 2016

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
Дата засідання кафедри

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

Підпис декана факультету

Дата затвердження


Розділ 1. Предмет, наукові основи і цілі навчальної дисципліни “ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ”

Предмет курсу

Розвиток соціологічного знання, основні теорії, що пояснюють суспільне життя, соціологічні школи і персоналії соціологів від виникнення соціології (включно з протосоціологічним періодом) до 20-х рр. XX ст.

Методологічні та наукові

основи курсу

Науково-теоретичними основами історії соціології є філософсько-соціологічні концепції розвитку суспільства, наукові досягнення соціології, філософії, політології, соціальної психології та інших суспільних наук. Методологічними основами вивчення курсу історії соціології є аналіз послідовних етапів розвитку соціології, у котрому проявляється загальна тенденція, яка зв’язує минулі та сучасні наукові ідеї і дослідницькі роботи до єдиного цілого. Методичними основами вивчення курсу історії соціології виступають: системний підхід, історичний, логічний та порівняльний підходи, аналіз і синтез.

Зміст курсу.

Вивчення курсу "Історії соціології" спирається на знання студентів, які вони отримали з інших курсів соціально-гуманітарних наук, які вивчаються в університеті: історії України та всесвіту, філософії, вступу до спеціальності, загальній соціологічній теорії, економічної теорії тощо. Курс історії соціології підготовлює студентів для засвоєння змісту курсів “Сучасні соціологічні теорії”, "Соціологія економіки", "Соціологія політики", "Теорія соціальних змін" та ін.

Структура курсу.

3 модулі, 2 семестри

Мета курсу

Ознайомити з соціально-історичними умовами розвитку соціології, її місцем і роллю у культурі і суспільному житті відповідної епохи. Розглянути еволюцію предметної кола вивчаючих проблем, теоретичних моделей та емпіричних методик соціології. Показати особливості становлення української соціологічної думки.

У результаті вивчення курсу "Вступ до спеціальності" студенти повинні:

Знати:

 • Соціально-історичні умови розвитку соціології, її місце і роль у культурі і суспільному житті відповідної епохи.

 • Основні ідеї соціальних вчень періоду протосоцілогіїї – ідеї Платона, Аристотеля, Августина, Ф. Аквінського, Н. Макіавеллі, Т.Гоббса, Т. Мора та інших мислителів античності, Середньовіччя, епохи Відродження, епохи Просвіти.

 • Головні положення концепцій засновників соціології – позитивістської парадигми О. Конта, теорії соціальної еволюції Г. Спенсера, соціології економічного детермінізму К. Маркса.

 • Специфіку натуралістичного підходу до соціальних явищ і основні характеристики відповідних наукових напрямків ХІХ століття – механіцизму, географічного детермінізму, соціального дарвінізму, расово-антропологічної школи.

 • Методологію психологічного напрямку в соціології і основні ідеї прибічників психологічної школи.

 • Особливості емпіричної соціології в Європі і США у ХІХ – початку ХХ ст.

 • Усвідомити специфіку розвитку вітчизняної соціології і основні напрямки творчості українських соціологів.

Вміти:

 • Самостійно опрацьовувати першоджерела – теоретичні праці класиків соціології.

 • Реферувати першоджерела і презентувати реферати в групах.

 • Розрізняти основні школи і напрямки соціології за текстами, змістом основних ідей, визначеннями предмета соціології та характерними особливостями методу.

 • Оперувати категоріями, термінами, що складають науковий апарат окремих соціологічних шкіл та напрямків.

 • Критично оцінювати наукову цінність окремих соціологічних теорій та реальний внесок тих чи інших соціологів в розвиток соціологічної думки.

 • Аналізувати соціологічні теорії, враховуючи соціальний та культурний контекст епохи, до якої вони належать.

 • Вміти розробляти заходи щодо подолання деструктивних тенденцій у розвитку соціальних систем шляхом вивчення теоретичного та емпіричного матеріалу та результатів соціологічних досліджень.

 • Брати участь у дослідницькій роботі, спрямованій на аналіз і вивчення латентних характеристик процесів і явищ соціальної дійсності.

 • Брати участь у аналізі соціальної обумовленості суспільних змін, спираючись на соціологічні теорії та соціальні технології, використовуючи новітнє інформаційне забезпечення, застосовуючи комплексний підхід.

Розділ 2. Розподіл навчального часу за семестрами і видами навчальних занять


Семестр

Загальний обсяг (годин/кредитів)

З них

За видами навчальних занять /годин/

Індивідуальні завдання студентам

Контрольні заходи

Звітність

Кількість модулів

Аудиторні зан. /годин/

Самостійні зан. студ. /годин/

Лекції

Лабораторні зан.

Практичні зан.

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом викладача

Курсовий проект (робота)

РЕ

Забезпеч. Ауд. занять

НДРС

Забезпечення сем. контролю

Модульна контрольна робота № 1

Модульна контрольна робота № 2

Модульна контрольна робота № 3

Контрольна робота

Колоквіум

Залік

Екзамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


3-4

300/10

3

128

172

4880


+

98

74
+

+

+


+

З них:
3 с

150/5

2

64

86

3232

42

44
+

+
30

30

1416

16

14
+34

56

1816

26

30+

+


4 с

150/5

1

64

86

1648

56

30


+

64

86

1648

56

30


+


+


Розділ 3. Розподіл навчального часу по розділах, темах та видах навчальних занятьТеми курсу

Усього годин

Лекції

Сем. заняття

Сам. роб.

Залік

Іспит

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1. Розвиток європейських соціальних ідей в період до виникнення соціології

60/2

14

16

30Тема 1. Історія соціології. Введення в курс

6

2

2

2Тема 2. Протосоціологія. Соціальні вчення Античності

6

2

2

2Тема 3. Соціальні вчення Середньовіччя

6

2

2

2Тема 4. Соціальні вчення Відродження

6

2

2

2Тема 5. Соціальні вчення Нового Часу

6

2

2

2Тема 6. Соціальні вчення епохи Просвіти

6

2

2

2Тема 7. Соціально-історичні та теоретичні передумови. виникнення соціології як самостійної науки на початку ХІХ ст.

6

2

2

2Модульна контрольна робота №1

4
2

2Забезпечення індивідуального завдання. Підготовка рефератів

1414Модуль 2. Предметне та методологічне самовизначення соціології: соціологічні концепції ХІХ ст.

90/3

18

16

56Тема 8. Соціологічний позитивізм О. Конта

8

2

2

4Тема 9. Соціологічна теорія Г. Спенсера.

12

4

4

4Тема 10. Історичний матеріалізм Карла Маркса.

12

4

4

4Тема 11. Основні натуралістичні напрями в соціології другої половини ХІХ ст. – початку ХХ століття

10

4

2

4Тема 12. Психологічний напрямок в історії соціології

10

4

2

4Модульна контрольна робота №2

8
2

6Забезпечення індивідуального завдання. Підготовка рефератів

3030Усього за 3 семестр.

150/5

32

32

86
+

Модуль 3. Класичні соціологічні теорії кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст.

150/5

16

48

86Тема 13. Соціологічна концепція Еміля Дюркгейма

20

4

8

8Тема 14. “Розуміюча” соціологія Макса Вебера

20

4

8

8Тема 15. Ф. Тьоніс, Г. Зіммель - представники німецької класичної соціології

18

2

8

8Тема 16. Вільфредо Парето та політико-соціологічний неомакіавеллізм

18

2

8

8Тема 17. Зародження і перші етапи існування емпіричної соціології

16

2

6

8Тема 18. Соціологічна думка в Україні.

18

2

8

8Модульна контрольна робота №3

10
2

8Забезпечення індивідуального завдання. Підготовка рефератів

3030Усього за 4 семестр.

150/5

16

48

86
+

Усього за курс:

300/10

48

80

172
+


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал