Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університетPdf просмотр
Сторінка1/26
Дата конвертації01.01.2017
Розмір4.19 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний університет


В. М. Варенко
Інформаційно
- аналітична діяльністьНавчальний посібник


Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України
для студентів вищих навчальних закладів

Київ
-2014УДК
ББК
Гриф надано
Міністерством освіти і науки України
(Лист № 1/11-36-20 від 17. 03. 2014 р.)

Рецензенти: В.М. Горовий, доктор історичних наук, заступник генерального директора НБУВ;
В.М. Андрієнко, доктор економічних наук, професор
Донецького національного університету;
Ю.І. Палеха, кандидат історичних наук, професор
Європейського університету.
Варенко В.М.
Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. –
К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.
У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності, принципи, методи, методики застосування інформаційно-аналітичних технологій для прийняття ефективного управлінського рішення.
Особливу увагу приділено розвитку нових засобів інтелектуалізації
інформаційно-аналітичної діяльності, специфіці професії аналітика,
інформаційній революції, загрозам, що виникають у зв’язку з цим та сучасним концепціям розвитку інформаційного суспільства.
Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», але може бути корисний викладачам, аспірантам та всім, хто цікавиться аналітикою.ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................. 11
Модуль №1. Сутність, складові, методологія, принципи
інформаційно-аналітичної діяльності…………………………………

14
Тема
1.
ВСТУП.
ПОНЯТІЙНИЙ
АПАРАТ.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯК
СПЕЦИФІЧНИЙ РІЗНОВИД ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ..............


14 1.1.
Мета, завдання, предмет навчальної дисципліни
«Інформаційно-аналітична діяльність» та її специфіка………………..

14 1.2. Структура курсу «Інформаційно-аналітична діяльність».
Місце навчальної дисципліни в системі дисциплін документно- комунікаційного циклу……………….. ……………………………........


15 1.3.
Інформаційно-аналітична діяльність як специфічний різновид людської діяльності……………………………………………

16 1.4. Короткий історичний огляд розвитку інформаційно- аналітичної діяльності. Найважливіші етапи…………………………..

19 1.5. Джерела інформації в системі суб’єктно-об’єктних відносин
інформаційної діяльності.
Типологія та класифікація
інформації…………………………………………………………….......


22
Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. МЕТОДИ АНАЛІТИКИ, ЇХНЯ
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ ПІЗНАННЯ……………………


27 2.1. Актуальність, суть, основні принципи ІАД
………………........
27 2.2. Цілі, об’єкт, предмет, cуб’єкти ІАД…………………………… 30 2.3. Категоріально-понятійна система дисципліни «Інформаційно- аналітична діяльність»……………………………………………………

31 2.4. Загальні професійні вимоги до рівня фахової підготовки аналітика…………………………………………………………………..

35 2.5. Основні методи аналітики…………………………………........ 38 2.6. Характеристика основних різновидів ІАД……………………
42 2.7. Параметри інформації………………………………………….. 50 2.8. Базові моделі, що застосовуються під час аналізу
інформаційних явищ…………………………………………………….

52
Тема
3. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.
ПРИНЦИПИ
ПРОГНОЗУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОДІЙ І ПРОЦЕСІВ…………………………...


55

3.1. Методи організації ІАД…………………………………………
55 3.2.
Загальноприйнятий алгоритм діагностики інформаційних подій і процесів……………………………………………………………

59 3.3. Методи збору аналітичної інформації………………………… 61 3.4. Проблема інтерпретації фактів та типові помилки в аналітичних висновках…………………………………………………..

66 3.5. Поняття та методи аналітичних прогнозів……………………. 69 3.6.
Етапи прогнозування……………………………………………
73 3.7.
Моделі та типи прогнозів………………………………………. 76
Тема 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
СФЕРИ
В
УКРАЇНІ.
СУБ’ЄКТИ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, ТА ЇХ ПОТРЕБИ В ІНФОРМАЦІЇ………………...


80 4.1. Система законодавчого забезпечення інформаційно- аналітичної діяльності в Україні………………………………………...

80 4.2. Закон України «Про інформацію» - базовий акт у системі регулювання інформаційних відносин……………………………….....

81 4.3.
Закон «Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»…………………………………………….

83 4.4. Закон України «Про доступ до публічної інформації»……..... 83 4.5. Інші нормативні акти стосовно інформаційно-аналітичної діяльності………………………………………………………………….

84 4.6.
Поняття
«суб’єктів
інформаційних відносин».
Інформаційні потреби споживачів………………………………………

87 4.7. Сутність і структура інформаційного циклу………………….. 94 4.8. Характеристики інформаційних потреб. Методи вивчення
інформаційних потреб……………………………………………………

96
Тема 5. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЕРЕДНИКИ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНІ
СКЛАДНИКИ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………………….101 5.1. Поняття та сутність інформаційного процесу………………… 101 5.2. Складники (етапи) інформаційно-аналітичного процесу……. 104 5.3.
Причини викривлення інформації…………………………….. 107 5.4. Інформаційні шуми, бар’єри та їх вплив на якісні та кількісні
показники інформації……………………………………………………. 108 5.5.
Загальна характеристика поняття
«інформаційні посередники»………………………………………………………………

110 5.6.
Бібліотеки як універсальна форма інформаційного посередництва……………………………………………………………..
110 5.7. ЗМІ як потужний ресурс інформаційного посередництва……. 111 5.8. Суспільно-інформаційна роль реклами………………………. 114 5.9. Зв’язки з громадськістю (PR)…………………………………... 115
Тема 6. КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК СУСПІЛЬНА
ФУНКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
ВИДИ
КОМУНІКАЦІЇ,
ЇХ
ВЗАЄМОДІЯ
У
СФЕРІ
КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ....................................................119 6.1. Загальна характеристика поняття «комунікації» та
«комунікативного процесу»………………………………………………

119 6. 2. Соціальні функції комунікації…………………………………. 121 6.3.
Типологія комунікацій…………………………………………. 121 6.4.
Перешкоди та комунікативні бар’єри на шляху комунікативного процесу…………………………………………………

124 6.5. Види і форми комунікацій…………………………………….. 126 6.6. Поняття масової комунікації…………………………………… 127 6.7. Комунікаційні канали…………………………………………… 129 6.8. Управління комунікаційними процесами……………………... 130 6.9. Удосконалення комунікацій…………………………………… 131
Тема 7. РОЗВИТОК ЗАСОБІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНІ
АСПЕКТИ
УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИМИ
РЕСУРСАМИ……………………………………………………………
135 7.1. Поняття штучного інтелекту…………………………………... 135 7.2. Нейронні мережі………………………………………………... 137 7.3. Дерево рішень…………………………………………………… 138 7.4. Виведення за аналогією………………………………………… 141 7.5. Інформаційно-аналітичні системи……………………………… 141

7.6. Експертні системи………………………………………………. 143 7.7. Системи підтримки прийняття рішень(СППР)……………….. 145 7.8. Системи кодування інформації………………………………... 146 7.9. Штрихові коди………………………………………………….. 149 7.10. Інформатизація економіки……………………………………. 151 7.11. Економічна інформація, її класифікація……………………… 154
Тема 8. ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ, ЇЇ СУТНІСТЬ.
ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ……………………………………
158 8.1. Поняття інформаційної революції……………………………… 158 8.2. Основні ознаки інформаційної революції…………………….. 160 8.3. Нові інформаційні технології…………………………………… 162 8.4. Ринкова інфраструктура інформаційного середовища……….. 165 8.5. Інформатизація суспільства. Концепція Національної програми інформатизації………………………………………………….
166 8.6. Досвід країн Європейського Союзу та США………………….. 167 8.7. Створення сучасної інфраструктури інформатизації в Україні. 174 8.8. Розвиток та впровадження нових інформаційних технологій... 175
Модуль №2. Практика організації інформаційно-аналітичної
діяльності………………………………………………………………….
178
Тема 1. УКРАЇНА В СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ
ПРОСТОРІ. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙ.......................
178 1.1. Сучасні концепції розвитку цивілізацій……………………… 178 1.2.Інформаційно-комунікаційні технології як чинник розвитку
інформаційного суспільства………………………………………………
184 1.3. Інформаційна технологізація суспільного життя……………… 187 1.4.
Загрози в інформаційній сфері………………………………… 190 1.5. Інформаційні позиції та імідж України………………………… 192 1.6. Інформаційна політика зарубіжних країн……………………… 199 1.7. Зовнішні чинники впливу на Україну………………………….. 205

1.8. Інформаційна політика України щодо поліпшення її міжнародного іміджу……………………………………………………...
207
Тема
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ОБ’ЄКТ
ДОСЛІДЖЕННЯ:
СУТНІСТЬ
І
ЗМІСТ.
ГЛОБАЛЬНІ
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ………………………………………….
211 2.1. Сутність і зміст поняття інформаційного простору…………… 211 2.2. Види і форми інформаційної діяльності в суспільстві………... 213 2.3. Концепції трактування суті інформаційного простору………. 214 2.4. Cучасний стан інформаційного простору України…………… 217 2.5. Інформаційні стратегії………………………………………….. 218 2.6. Процес глобалізації, його позитивні і негативні наслідки……. 221 2.7. Специфіка організації світових інформаційних потоків……… 226 2.8. Міжнародна правова база в інформаційній сфері…………...... 229 2.9.
Концепція Нового міжнародного інформаційного і комунікаційного порядку…………………………………………………
230
Тема 3. ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ЯК ЗАСІБ
ОДЕРЖАННЯ
ЗНАНЬ.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ
ПРОЦЕС: СУТЬ, ПРИНЦИПИ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ……………..
235 3.1. Інформаційна аналітика як засіб одержання знань……………. 235 3.2. Види інформаційно-аналітичних робіт………………………… 238 3.3. Методика написання аналітичної роботи……………………… 241 3.4. Загальні ознаки роботи високої якості та типові помилки….... 245 3.5. Інформаційно-аналітичний процес: суть та принципи……….. 248 3.6. Головні фактори результативності роботи аналітика…………. 249 3.7. Проблема «пастки часу» і засоби її подолання………………... 255
Тема 4. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА ЯК
ПРОЦЕС ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ. НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА…………………
259 4.1.
Інформаційна робота як процес творчого мислення………… 259 4.2. Оціночна діяльність і прогнозування в інформаційно- аналітичному процесі……………………………………………………..
261

4.3. Інформаційне забезпечення управління……………………….. 263 4.4. Нові інформаційні технології обробки інформації…………… 265 4.5.
WWW-технології в інформаційній сфері…………………… 268 4.6. Інформаційні технології аналітичної обробки інформації…… 270 4.7. Сучасні технології спільної роботи. …………………………… 272
Тема 5. ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ТА
ВІЙНИ. ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ……………………………………………………


276 5.1. Поняття і сутність інформаційних війн………………………... 276 5.2. Інформаційні війни минулого та їх причини в майбутньому… 283 5.3. Технології ведення інформаційних війн………………………. 286 5.4. Моделі інформаційних війн……………………………………. 289 5.5. Інформаційні операції в структурі соціально-політичних комунікацій………………………………………………………………..

291 5.6. Поняття та сутність інформаційної безпеки України…………. 295 5.7. Діяльність спецслужб…………………………………………… 297 5.8. Проблеми захисту та збереження інформації………………… 300 5.9. Безпека підприємницької діяльності…………………………… 306 5.10. Шляхи вдосконалення інформаційної безпеки України…….. 309
Тема 6. ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.
ПЛАНУВАННЯ
ІАД
В
ОРГАНІЗАЦІЇ…………………………………………………………….


313 6.1. Ієрархічні рівні організації ІАД………………………………… 313 6.2. Специфіка організації інформаційних послуг в сфері управління………………………………………………………………….
316 6.3. Організація діяльності інформаційно-аналітичної служби…… 320 6.4.
Менеджмент кадрових ресурсів, фінансування та матеріально-технічна база організації як головні чинники успішної
ІАД………………………………………………………………………….


326 6.5. Необхідність планування ІАД………………………………….. 331 6.6. Основні принципи планування…………………………………. 333

6.7. Поточне і стратегічне планування……………………………… 335 6.8. Структура бізнес-планування…………………………………... 337
Тема
7.
МАРКЕТИНГОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА
МАРКЕТИНГОВІ
КОМУНІКАЦІЇ
В
ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ.
ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ
БІЗНЕСІ…………………………………………………………………...
343 7. 1. Теорія маркетингової комунікації………………………….....
343 7. 2. Система маркетингових досліджень і маркетингової
інформації…………………………………………………………………..

345 7. 3. Методи отримання й обробки маркетингової інформації……
349 7. 4. Інтернет-маркетинг……………………………………………...
356 7. 5. Елетронна комерція……………………………………………..
359 7.6. Поняття малого та середнього бізнесу………………………… 362 7.7. Інформаційна складова малого та середнього бізнесу………. 366 7.8. Принципи діагностики економічного стану підприємства….. 369 7.9. Методика діагностики економічного стану…………………… 369
Тема 8. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ
ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ
РОЛЬ
В
УДОСКОНАЛЕННІ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………….................................373 8.1. Поняття іміджу та його види…………………………………… 373 8.2. Імідж України, його складові………………………………….. 374 8.3. Технології формування іміджу…………………………………. 379 8.4. Діяльність прес-служб…………………………………………... 382 8.5. Перспективи формування позитивного іміджу України в міжнародному інформаційному середовищі……………………………

383 8.6. Поняття інформаційної культури……………………………… 384 8.7. Поліфункціональність інформаційної культури, її функції… 386 8.8. Компоненти інформаційної культури…………………………. 389 8.9. Інформаційна культура в управлінській діяльності………….. 392

Тема 9. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ….

395 9.1. Сучасні інформаційні технології і Україна…………………… 395 9.2. Проблеми розвитку ІАД в Україні……………………………. 401 9. 3. Можливості подолання негативних явищ……………………. 403 9. 4. Перспективи розвитку інформаційних технологій в Україні і світі…………………………………………………………………………

408
Модуль №3. Курсова робота «Теоретичні та методичні
основи інформаційно-аналітичної діяльності»………………………

415
Теми курсових робіт з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність»…………………………………………………………………

415

ПЕРЕДМОВА

В сучасному глобалізованому, технологізованому і разом з тим неструктурованому світі роль інформаційно-аналітичної діяльності об’єктивно зростає. Це обумовлено насамперед неконтрольованим розвитком усіх процесів і явищ як в економіці, так і в політиці, так і в суспільному житті. Діяльність будь-яких структур сьогодні потребує хоча б мінімального прогнозованого розвитку, захисту від ризиків, небезпек і викликів. Саме таким універсальним засобом в
інформаційному суспільстві є аналітика. Про це свідчать дослідження вчених-практиків, зокрема Ю.В. Курносова: «Події, що відбуваються
сьогодні в світі, свідчать про настання серйозної кризи, що охоплює
практично всі сфери суспільного життя. Причини її кореняться в тому,
що більшість соціально значущих рішень в сучасних умовах
приймаються без глибокого і всебічного аналізу їх наслідків».
Водночас слід раз і назавжди відмовитись від стереотипної думки про те, що аналітика є витвором «снобів», «інтелектуалів», явищем елітним і недосяжним для «простого люду». Ця глибоко помилкова, по- суті своїй шкідлива думка вкоренилася в свідомість людей ще тоді, коли зароджувалась аналітична діяльність і тоді вона дійсно була витвором
інтелектуалів, насамперед, давньогрецьких філософів. Проте світ невпізнанно змінився - часи «поміркованого філософствування» змінилися часами швидкого, прагматичного
і ефективного управлінського рішення в умовах невизначеності і кризових явищ. Тому в сучасних умовах аналітична діяльність повинна супроводжувати прийняття будь-якого управлінського рішення чи то на рівні держави, чи то на рівні організації, чи на рівні громадянина. Так, саме від аналітичної, прогностичної діяльності кожного громадянина безпосередньо залежить якість не тільки його особистого життя а й всієї держави.
Також слід відмовитись від ментальної і надзвичайно шкідливої звички «зробив-задумався» та «якось воно буде» і озброюватись сучасними інформаційно-аналітичними методиками і технологіями, які спрямовані на відомий і загальноприйнятий у всьому світі алгоритм дій:
«подумав - оцінив наслідки власних дій – зробив». На нашу думку, саме тут прихована відповідь на питання «чого ми так живемо?» і «що робити?». І не треба шукати причини відсутності аналітики сучасних процесів і явищ в недостатньому фінансуванні чи ще якихось речах.

Якраз первинною є інформаційно-аналітична діяльність, а не навпаки!
Отже, аналітика – це той універсальний засіб, який здатний швидко і ефективно змінити якість життя українців на краще і успішно зробить це при умові повсюдного використання.
Запропонований навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програми з дисципліни
«Інформаційно-аналітична діяльність» і має на меті дати студентам-документознавцям теоретичні та практичні знання основ інформаційно-аналітичної діяльності.
Матеріал подано за модульним принципом.
Модуль
№1
«Сутність,
складові,
методологія,
принципи
інформаційно-аналітичної діяльності» розкриває теоретичні основи
інформаційно-аналітичної діяльності, а саме: принципи ІАД, вимоги до рівня фахової підготовки аналітика, методи аналітики, загальноприйнятий алгоритм діагностики інформаційних подій і процесів, принципи прогнозу інформаційних подій і явищ, правове регулювання інформаційної сфери в Україні, поняття «інформаційної потреби», «інформаційного циклу», «інформаційних посередників» та
«комунікативного процесу». Приділяється увага розвитку засобів
інтелектуалізації інформаційної діяльності та новим інформаційним технологіям.
Модуль №2 «Практика організації інформаційно-аналітичної
діяльності» більше спрямований на практичну діяльність в
інформаційній сфері і носить прикладний характер. Так, зокрема, розкриваються такі питання, як: сучасні тенденції розвитку цивілізацій, процес глобалізації, інформаційна політика зарубіжних країн, функціонування інформаційного простору України, імідж України, проблеми з його покращенням, інструментарій інформаційно- аналітичного процесу, інформаційні війни, інформаційна безпека
України, планування, маркетингові дослідження в ІАД, інформаційна культура та перспективи розвитку ІАД в Україні.
Модуль №3 курсова робота «Теоретичні та методичні основи
інформаційно-аналітичної
діяльності» більше спрямований на самостійну роботу студента. Студент повинен дослідити історію досліджуваної проблеми та сучасний стан її розробленості, теоретичні основи інформаційно-аналітичної діяльності, монографічні й періодичні видання з обраної теми, методи наукового дослідження, вимоги до написання і захисту курсових робіт, а також вміти самостійно систематизувати отримані теоретичні знання з інформаційно-аналітичної діяльності, осмислити наукову проблему, творчо й критично її
дослідити; збирати, аналізувати і систематизувати науково-теоретичні джерела; формулювати власні висновки, пропозиції та рекомендації з предмета дослідження.
Курсова робота з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність»
є одним з обов’язкових видів самостійної, наукової роботи студента.
Теми до написання курсових робіт ми пропонуємо в кінці цього навчального посібника.
Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в
індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.
У навчальному посібнику подано необхідні матеріали не тільки для засвоєння лекційних і практичних занять, а й для організації повноцінної самостійної роботи студента з використанням зазначеного після кожної теми списку використаної літератури та питань для самоконтролю.
При написанні навчального посібника використані матеріали досліджень відомих вчених-фахівців з означеної проблеми, інтернет- джерела та власні авторські напрацювання під час викладання дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність».
Автор сподівається, що навчальний посібник допоможе студентам отримати необхідні знання з інформаційно-аналітичної діяльності, а також буде корисний викладачам та аспірантам. Всі зауваження щодо змісту даного посібника будуть з вдячністю прийняті і враховані при написанні наступних редакцій посібника.


Модуль №1
Сутність, складові, методологія,
принципи інформаційно-аналітичної діяльності


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал