Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університетСкачати 236.34 Kb.
Дата конвертації07.01.2017
Розмір236.34 Kb.
(Ф 03.02 – 91)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту

Факультет менеджменту та логістики

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

ЗАТВЕРДЖУЮ

в.о. проректора з науково-педагогічної роботи

____________ Т. Іванова

«___»__________2015р.Система менеджменту якостіНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«Управління інноваційними проектами»

Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент»

Спеціальність: 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)»

Курс – 5 Семестр – 10


Аудиторні заняття – 38 Екзамен – 10 семестр

Індивідуальні заняття – 2

Самостійна робота – 80
Усього (годин/кредитів ECTS) – 120/4
Індекс Н6-8.03060101/15-4.1.2
СМЯ НАУ НП 11.02.03-01-2015

Навчальну програму дисципліни «Управління інноваційними проектами» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НМ-6-8.03060101/15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за напрямом 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» та відповідних нормативних документів.


Навчальну програму розробили:
зав. кафедри, професор кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності підприємств __________В. Новак


доцент кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності підприємств __________ О.Кириленко


Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової кафедри напряму 6.030601 «Менеджмент» (спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» - кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, протокол № 13 від «01» 09. 2015 р.

Завідувач кафедри _____________________ В. Новак

Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні науково-мето-дично-редакційної ради ННІЕМ, протокол №___ від «___» __________ 2015 р.
Голова НМРР _____________________ О. Борисенко

УЗГОДЖЕНО УЗГОДЖЕНО

Декан ФМЛ Директор ННІЕМ

_______________ О.Ільєнко _______________ В. Матвєєв

«___» __________2015 р. «___» __________2015 р

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник №2
ЗМІСТ

стор.


1. Пояснювальна записка………………………………………………...

4

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця………………………………………………………………………..

4

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни …..........................................

4

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ….......................................

4

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни……

1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів………

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни………………...

6

6

2. Зміст навчальної дисципліни…………………………………………

6

2.1. Модуль №1 "Основи управління інноваційними проектами"………

7

2.2. Модуль №2 "Організація управління інноваційними проектами"….

9

3. Список рекомендованих джерел…………………………………...1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь щодо проведення прикладних досліджень в сфері економіки та менеджменту підприємств.


1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є розкриття сутності методології, методів, концепцій і понять організації управління інноваційними проектами, сформувати вміння застосовувати їх у практичній діяльності, організовувати дослідницьку діяльність.


1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • оволодіння методологією, методами, концепціями та логікою організації управління інноваційними проектами;

 • засвоєння студентами методичних положень з планування, організації, контролю, координації, мотивації проведення проектної роботи;

 • використання комплексу знань з менеджменту інноваційних проектів для створення сприятливих умов творчої діяльності.


1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:


Знати:


 • концептуальні засади, основні поняття, засади, принципи та види інноваційного проектування;

 • сутність і структуру інноваційних проектів, методологію, методи, логіку та прийоми інноваційного проектування;

 • методичні основи управління інноваційними проектами;

 • середовище інноваційного проектування;

 • ресурсне забезпечення інноваційних проектів;

 • сутність методик оцінки ефективності інноваційних проектів;

 • сутність методів управління інноваційними проектами;

 • джерела первинної і вторинної інформації, необхідної для проектування та управління ним;

 • методи та технології управління інноваційними проектами.


Вміти:


 • формулювати та актуалізувати проблеми і задачі, обґрунтовувати предмет та об’єкт проектування;

 • обґрунтовано обирати концептуальні засади інноваційного проектування;

 • ставити інноваційні задачі, визначати методи їх розв’язання;

 • визначати сутність і структуру інноваційних проектів;

 • використовувати методичні основи управління інноваційними проектами;

 • визначати необхідне ресурсне забезпечення інноваційних проектів;

 • аналізувати та оцінювати ефективність управління інноваційними проектами

 • організовувати збір необхідної для проектування інформації;

 • проводити аналіз науково-методичної літератури, узагальнювати результати наукових шкіл та використовувати новітні наукові результати. • 1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.1.5. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 1 "Основи управління інноваційними проектами" студент повинен:
Знати:


 • концептуальні засади, основні поняття, засади, принципи та види інноваційного проектування;

 • сутність і структуру інноваційних проектів, методологію, методи, логіку та прийоми інноваційного проектування;

 • методичні основи управління інноваційними проектами;

 • середовище інноваційного проектування;

 • ресурсне забезпечення інноваційних проектів;

 • сутність методик оцінки ефективності інноваційних проектів;

 • сутність методів управління інноваційними проектами;

 • джерела первинної і вторинної інформації, необхідної для проектування та управління ним;

 • методи та технології управління інноваційними проектами.


Вміти:


 • формулювати та актуалізувати проблеми і задачі, обґрунтовувати предмет та об’єкт проектування;

 • обґрунтовано обирати концептуальні засади інноваційного проектування;

 • ставити інноваційні задачі, визначати методи їх розв’язання;

 • визначати сутність і структуру інноваційних проектів;

 • використовувати методичні основи управління інноваційними проектами;

 • визначати необхідне ресурсне забезпечення інноваційних проектів;

 • аналізувати та оцінювати ефективність управління інноваційними проектами

 • організовувати збір необхідної для проектування інформації;

 • проводити аналіз науково-методичної літератури, узагальнювати результати наукових шкіл та використовувати новітні наукові результати.


1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 "Організація управління інноваційними проектами" студент повинен:

Знати:


 • методи структуризації інноваційного проекту;

 • функції управління інноваційного проекту;

 • функції та задачі підсистем управління проектами;

 • способи та особливості організації управління комплексними інноваційними проектами та програмами;

 • порядок та стандарти оформлення, проведення експертизи та захист інноваційних проектів;

 • методологічні засади і методи управління інноваційного проекту;

 • можливості та межі моделювання інноваційних процесів;

 • методичні та організаційні особливості координації комплексних проектів;

 • основи організації проектного менеджменту.


Вміти:


 • виявляти та актуалізувати проблеми, обґрунтовувати шляхи та способи їх вирішення;

 • визначати та формувати джерела інформації, необхідної для процесів управління проектами;

 • застосовувати методи структуризації інноваційного проекту;

 • визначати та реалізовувати функції управління інноваційного проекту;

 • формулювати функції та ставити задачі підсистем управління проектами;

 • організовувати управління комплексними інноваційними проектами та програмами;

 • визначати форми прояву ефективності та передбачати можливі наслідки впровадження результатів проектування;

 • оформляти та організовувати проведення експертизи та захист інноваційних проектів;

 • відображати результати проектування у формах звітів, статей, тез доповідей тощо.


1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Європейський бізнес

Методологія і організація наукових досліджень
Договірне право

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Управління міжнародною інноваційною діяльністю

Інтелектуальна власність

Публічне адміністрування

Управління людськими ресурсами
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ2.1. Модуль №1 "Основи управління інноваційними проектами".

Тема 2.1.1. Концептуальні засади інноваційного проектування.

Місце дисципліни в системі підготовки фахівця. Управління інноваційними проектами як концептуальна основа стратегічного менеджменту організації. Проектування інноваційних проектів як складова стратегічного планування, як – програм розвитку та як джерело нових знань. Класифікація інноваційних проектів. Сутність операційної системи інноваційного проекту. Сучасні концепції в управлінні інноваційними проектами. Завдання та задачі організації систем управління інноваційними проектами. Місце проектної стратегії в стратегічному наборі підприємства, галузі, регіоні.Тема 2.1.2. Сутність і структура інноваційних проектів.

Зміст, загальна та структурна характеристика інноваційних проектів. Складові, елементи та система комунікацій інноваційних проектів. Склад учасників проектів. Фази життєвого циклу інноваційних проектів. Функції та параметри інноваційних проектів. Процеси проектування. Створення корисності як основна мета інноваційних проектів; типи корисності. Структура операційної системи інноваційних проектів та її види. Склад та характеристики зовнішнього оточення інноваційних проектів та особливості його впливу.Тема 2.1.3. Методичні основи управління інноваційними проектами.

Системний та комплексний підходи до аналізу та проектування систем управління проектами. Класифікація процесів при проектуванні. Методи, функції та форми управління інноваційними проектами. Критерії прийняття рішень при організації проектування та управлінні процесами проектування. Механізм управління інноваційними проектами. Інструменти управління. Життєвий цикл і режими функціонування системи управління. Нормативний та перехідний режими функціонування системи управління інноваційними проектами.Тема 2.1.4. Ресурсне забезпечення інноваційних проектів.

Функції та задачі ресурсного забезпечення проектів. Класифікація необхідних для проектування ресурсів. Характеристика та параметри матеріальних, енергетичних та інформаційних потоків. Оцінка витрат ресурсів на організацію виконання та управління проектами. Задачі управління матеріальними запасами та маневрування ресурсами. Організація взаємодії та кооперування між структурними підрозділами – учасниками інноваційних проектів. Організація гнучких систем ресурсного забезпечення проектів.Тема 2.1.5. Оцінки ефективності управління інноваційними проектами.

Поняття продуктивності та ефективності проектування інноваційних процесів. Оцінки продуктивності та ефективності. Ресурсний та витратний підходи до оцінки ефективності організації, проектування та впровадження проекту. Види ефективності (технічна, технологічна, організаційна, економічна, соціальна, екологічна, політична) інноваційних проектів. Складові та фактори ефективності проекту. Врахування домінуючих внутрішніх та зовнішніх факторів, що визначають ефективність інноваційних проектів. Врахування ризиків. Критерії ефективності інноваційних проектів на різних стадіях життєвого циклу. Методи оцінки ефективності управлінських рішень в інноваційних проектах. Області прояву ефективності управління проектами. Методики оцінки ефективності проекту та можливих наслідків впровадження інноваційних проектів.2.2. Модуль №2 "Організація управління інноваційними проектами".

Тема 2.2.1. Структуризація інноваційного проекту.

Підходи до структуризації інноваційного проекту та його операційної системи. Структурні елементи інноваційного проекту. Зміст складових та логіки проекту: резюме проекту; визначення робіт проекту і учасників проекту; обґрунтування строків, оцінки ресурсного забезпечення проекту; обґрунтування доцільності залучення зовнішніх учасників проекту; формування робочої структури проекту; організаційне забезпечення проекту; оперативно-календарне планування ходу виконання та координація дій учасників (виконавців) проекту; поточний та заключний контроль виконання робіт проекту; презентація та захист проекту; визначення та узгодження процедур прийому-передачі проектного продукту. Функції та задачі системи управління проектом. Функції та задачі підсистем забезпечення. Характеристика та параметри матеріальних, енергетичних та інформаційних потоків. Основні, супутні та побічні результати систем проектів.


Тема 2.2.2. Функції та задачі управління інноваційним проектом.

Структурний та функціональний підходи до організації виконання задач і робіт проекту. Методичні особливості визначення та формування загальних і спеціальних функцій управління інноваційним проектом. Критерії та обмеження щодо вибору пріоритетності реалізації функцій управління проектами. Форми та оцінки реалізації функцій в системі управління інноваційним проектом. Етапи планування робіт проекту. Задачі управління проекту: змістом; тривалістю робіт; послідовністю виконання робіт; пріоритетами розподілу ресурсів за роботами; напруженістю робіт; маневрування учасниками; командою; ризиками. Огляд та характеристики організаційного забезпечення виконання проекту. Критерії вибору організаційного забезпечення. Селекція альтернативних варіантів організаційних структур проекту. Побудова організаційної структури виконання проекту..Тема 2.2.3. Система управління інноваційними проектами.

Функції та задачі систем управління інноваційними проектами. Структуризація системи управління проектуванням. Обґрунтування змісту функцій і задач підсистем управління інноваційними проектами. Завдання інформаційної підсистеми. Зміст задач підсистем управління: планування проектами; контролю; управління роботами; менеджменту якості та мотивації; управління ресурсами; управління командою; управління продуктивністю, вартістю, ефективністю і ризиками; комунікаціями. Організаційна та інформаційна підтримка підсистем управління проектами різного галузево-регіонального та міжнародного рівня. Класифікація та аналіз дієвості організаційних структур управління інноваційними проектами.Тема 2.2.4. Організація управління комплексними інноваційними програмами.

Поняття, зміст, структура і форм комунікації комплексних інноваційних програм. Інноваційна програма як система взаємопов’язаних проектів. .Побудова орієнтовного графа цілей, задач та робіт інноваційної програми та проектів. Визначення, формалізація та параметризація змісту робіт проектів. Аналіз витратної складової та ресурсного забезпечення реалізації робіт за проектами. Агрегування та дезагрування задач і робіт проектів. Визначення пріоритетів виконання проектів і робіт за інноваційними програмами. Визначення логіки методичних та інформаційних зв’язків та послідовності виконання робіт проектів. Огляд методів оптимізації взаємодії учасників проектів та програми. Маневрування ресурсами. Планування робіт проектів інноваційної програми. Методи і форми координації виконання проектів за інноваційними програмами. Механізми узгодження інтересів учасників проектів. Роль менеджерів проектів на різних етапах життєвого циклу інноваційної програми. Методи та форми мотивації та стимулювання учасників проектів.


Тема 2.2.5. Оформлення, експертиза та захист інноваційних проектів.

Контрольні точки оцінки стану виконання інноваційних проектів за змістом робіт та етапів, за строками, витратами, ефективністю. Державні та міжнародні стандарти щодо структури, змісту, форм оформлення проектів. Порядок апробації інноваційних проектів. Види та форми експертизи. Значущість громадського обговорення змісту та можливих наслідків впровадження інноваційних проектів. Форми та процедури захисту та здачі проекту. Уніфікована інформація процедур прийому-здачі проектної документації. Задачі та проблеми авторського супроводу інноваційних проектів.
3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Беккер Й., Вилков Л., Таратухин В., Кугелер М., Роземанн М., ред. Менеджмент процессов: Пер. с нем. / Москва: Эксмо, 2007. – 360 с.

3.1.2. Дитхелм Г. Управление проектами: Пер. с нем.: В 2 т. / [Науч. ред. А.М.Немчин, С.Н.Никешин] — СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса»: Корпорация Двадцатый трест, 2004. – 860 с.

3.1.3. Інноваційний менеджмент: курс лекцій / Л.А. Пономаренко, В.А. Паламарчук. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – 80 с.

3.1.4. Орр А. Д. Управление проектами: Рук. по ключевым процессам, моделям и методам. / Пер. с англ. О. В.Теплых; Под науч. ред. Т. В.Герасимовой. — Д.: Баланс Бизнес Букс, 2006. — 216 с.

3.1.5. Пономаренко Л.А. Комп’ютерні технології управління інноваційними проектами: підручник для вищих навчальних закладів / Л.А. Пономаренко. – К.: КНТЕУ, 2004. – 667 с.

3.1.6. Проектний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /А.В.Гриньов, І. А.Дмитрієв, Д. У.Бікулова та ін.; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2006. – 420 с.

3.1.7. Цюцюра С. В. Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей / С.В.Цюцюра. — К.: Наук. світ, 2007. — 219 с.

3.1.8. Хміль Т. М. Проектний менеджмент: навч. посіб. / Хміль Т. М., Шишмарьова Л. О.; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т.— Х.: Вид-во ХНЕУ,2009 – 265 с.
3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера: навчальний посібник / МОН; Київський економічний інститут менеджменту. –Київ: Кондор, 2010.– 413с.

3.2.2. Горбачук В. М. Методи індустріальної організації. Кейси та вправи: економіка та організація виробництва. Економічна кібернетика. Економіка підприємства. / В. М. Горбачук; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К.:А.С.К., 2010. — 223 с.

3.2.3. Грей К. Ф. Управление проектами: Практ. руководство. / К. Ф.Грей, Э. У. Ларсон — М.: Дело и Сервис, 2003. — 527 с.

3.2.4. Доброзорова О.В., Осадчук І.В. Організація праці менеджера: навчальний посібник / МОН. – Київ: Кондор, 2009.– 502с.

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки

(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки

(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ змі-ни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесен-ня зміни

Дата введен-ня зміни

Зміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Розробник

Узгоджено

Узгоджено


Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал