Міністерство освіти І науки україни мукачівський державний університетСкачати 282.37 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.01.2017
Розмір282.37 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОРОЛОВИЧ ОКСАНА ОМЕЛЯНІВНА

УДК 334.012.64 (477.87)


РОЗВИТОК І ПІДТРИМКА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


Мукачево – 2016

2
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Мукачівському державному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник заслужений економіст України доктор економічних наук, доцент,
Гоблик Володимир Васильович,
Мукачівський державний університет
МОН України, перший проректор
Офіційні опоненти:
член кореспондент НАН України доктор економічних наук, професор,
Мікловда Василь Петрович,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
МОН України, завідувач кафедри економіки підприємства доктор економічних наук, професор
Вахович Ірина Михайлівна,
Луцький національний технічний університет
МОН України, завідувач кафедри фінансів
Захист відбудеться 30 листопада 2016 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 62.147.01 у Мукачівському державному університеті
Міністерства освіти і науки України за адресою: 89600, м. Мукачево, вул.
Ужгородська, 26, ауд. 300.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Мукачівського державного університету за адресою 89600, м. Мукачево, вул. Філатова, 16.
Автореферат розіслано 29 жовтня 2016 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
М.В.Ігнатишин

1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Регулювання і розвиток малого бізнесу, запровадження ефективних механізмів його підтримки мають важливе значення для економіки країни та її регіонів, оскільки саме малі форми господарювання оперативно реагують на зміну номенклатури ринку, надаючи ринковій економіці необхідної гнучкості, формують структуру, адаптовану до умов функціонування ринку. Ця риса малого підприємництва набуває в сучасних умовах особливої значимості внаслідок швидкої індивідуалізації і диференціації споживчого попиту, прискорення інноваційного вектору розвитку економіки, розширення номенклатури товарів і послуг.
Реалізація потенціалу малого підприємництва створює підґрунтя для демонополізації економіки, запобігання недобросовісній конкуренції, що є запорукою економічного зростання, раціонального й ефективного використання матеріальних і людських ресурсів. У контексті інноваційної моделі розвитку економіки країни малі підприємства виступають своєрідним полігоном розроблення й апробації наукових і технічних ідей, оскільки їх успішне функціонування значною мірою детерміновано гнучкістю, можливістю швидко реагувати на нововведення та впроваджувати їх у виробництво.
Незважаючи на значні переваги малого підприємництва, серйозним гальмом на шляху його ефективного функціонування, є низка невирішених проблем, а саме: незавершеність законодавчої бази, складність податкової системи, труднощі формування стартового капіталу, корупція з боку контролюючих органів, недостатня державна підтримка, недостатня включеність у сфери трансформаційних економічних зв’язків тощо.
Різноманітні аспекти малого підприємництва, державної політики його підтримки знайшли відображення в працях відомих вітчизняних учених: В. Геєця, З.
Варналія, М. Долішнього, М. Козоріз, В. Гоблика, В. Мікловди, І. Комарницького,
В. Проскури, С. Писаренко, В. Паппа, О. Мілашовської, С. Слави, Т. Кондратюк, С.
Іщук, С. Шульц, С. Покропивного, В. Колот, І. Вахович, О. Довгальової, О.
Балабенко, Т. Говорушко, О. Тимченко та ін.
Узагальнення та аналіз значного обсягу наукових публікацій із досліджуваної проблеми дозволили зробити висновок про те, що питання формування концептуальних і методичних засад підтримки малого бізнесу на регіональному рівні країни в умовах структурної перебудови господарського комплексу недостатньо досліджене як у науковому, так і в організаційно-правовому аспектах.
Об’єктивна потреба подальшого поглиблення теоретичних концептуальних, методичних
і прикладних засад дослідження функціонування малого підприємництва зумовлена важливим впливом останнього на здійснення реструктуризації економіки, насичення внутрішнього ринку товарами і послугами відповідно до попиту населення, підтримку конкуренції, формування багатоукладності економіки, становлення середнього класу, що закладає соціальну базу успішної реалізації ринкових реформ на місцях. Актуальність і вагомість

2 окресленого вузла проблем зумовили вибір теми і визначили мету, завдання та об’єкт і предмет дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Викладені в дисертації положення є складовою частиною науково-дослідної роботи
Мукачівського державного університету «Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності» (№ДР 0116U004819), «Формування економічного потенціалу на мікро-, мезо-, макрорівнях в умовах соціально- економічних трансформацій» (№ДР 0116U004818), де автор сформулював тригерну модель фінансової безпеки діяльності малого підприємництва; «Розвиток малих форм господарювання сільських територій регіону в посткризовий період» (№ ДР
0113U007320), у межах якої автором здійснено аналіз впливу розвитку малого бізнесу на структурні зміни економіки Закарпатської області.
Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад формування регіональної політики розвитку і підтримки малого підприємництва і на цій основі розроблення прикладних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності його функціонування.
Досягнення поставленої мети обумовило вирішення таких завдань:
- систематизувати теоретичні підходи до визначення сутності державної регіональної політики розвитку і підтримки малого підприємництва;
- дослідити еволюцію розвитку малого бізнесу, виділити етапи його становлення та конкретизувати завдання і цілі, які реалізовувалися на кожному з них;
- уточнити сутність понять «малі форми господарювання», «мале підприємництво» в понятійно-термінологічному апараті дослідження;
- проаналізувати ефективність функціонування малого підприємництва в пріоритетних сферах економіки Закарпатської області;
- з’ясувати основні причини, які гальмують розвиток малих форм господарювання в промисловості, сільському господарстві та сфері послуг регіону;
- дослідити залежність рівня соціально-економічного розвитку локальних просторових формувань від рівня розвитку малого підприємництва країни;
- розробити тригерну модель забезпечення фінансової безпеки діяльності малого підприємництва;
- розробити методичні підходи і методичний інструментарій організаційного забезпечення внутрішнього фінансового контролю бізнес-середовища;
- оцінити рівень автоматизації системи внутрішнього фінансового контролю бізнес- середовища малого підприємництва;
- узагальнити досвід підтримки малого підприємництва у світовій економіці та можливості його використання в Україні.
Об’єктом дослідження є процеси розвитку і підтримки малого підприємництва на регіональному рівні.
Предметом дослідження є теоретико-методичні засади розвитку, підтримки і реалізації потенціалу малого підприємництва в умовах структурної перебудови економіки регіону.
Методологічною основою дисертаційного дослідження є: фундаментальні положення сучасної економічної теорії, сучасні теорії полюсів зростання і центрів

3 розвитку, теорії регіонального зростання, напрацювання світової та вітчизняної наукової думки щодо регулювання розвитку і підтримки малого підприємництва, монографічна і наукова література. Для вирішення завдань дослідження в роботі використовувались такі методи: логічний та історичний - для уточнення змісту поняття «малі форми господарювання», «мале підприємництво» та аналізу етапів його становлення; системного підходу - при розробленні концептуальних засад державної регіональної політики розвитку і підтримки малого підприємництва в транскордонному регіоні; компаративного аналізу - для порівняння тенденцій зарубіжного розвитку малого бізнесу в регіонах країни; кореляційно-регресійного аналізу та економетричного моделювання - для формування механізму фінансової безпеки малого підприємництва; порівняльного, графічного, економіко- математичного аналізу ефективності функціонування малого підприємництва в пріоритетних сферах економіки та його впливу на структурні зміни в економіці
Закарпатської області. Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі акти у сфері регулювання малого підприємництва, нормативно-правові акти органів державного управління та органів місцевого самоврядування, дані Державної служби статистики Закарпатської області, електронні ресурси мережі Інтернет, матеріали науково-практичних конференцій.
Наукова новизна дослідження полягає в розробленні методичних, теоретичних і прикладних положень, спрямованих на розвиток і підтримку малого підприємництва в умовах структурної перебудови економіки регіону. Найбільш суттєві результати дослідження відображені в наступних положеннях, що виносяться на захист
вперше:
обґрунтовано концепцію формування регіональної політики підтримки та розвитку малого підприємництва як важливого інструменту секторально- структурної перебудови економіки регіону, розроблено організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку малих підприємств у пріоритетних сферах економіки регіону з урахуванням просторової диференціації соціально- економічного розвитку, наявного виробничо-ресурсного та людського потенціалу, урізноманітнення механізмів мобілізації фінансових ресурсів для розвитку малих форм господарювання.
удосконалено:
-

науково-методичні засади дослідження малого підприємництва, зокрема систему критеріїв-ефектів, які є наслідком його функціонування і мають об’єктивний характер, якісну однорідність і кількісну порівнянність та специфіку
ідентифікації, що дозволило оцінити ефективність функціонування цього виду підприємництва в різних сегментах економіки регіону;
-

підходи до оцінки інфраструктурного забезпечення реалізації регіональної політики розвитку і підтримки малого бізнесу, які, на відміну від існуючих, базуються на програмно-цільовому аспекті, прогнозуванні, врахуванні фінансових ризиків, які виникають у процесі діяльності, інституційній підтримці, що дозволяє здійснювати моніторинг не тільки наявної ситуації, а й передбачати оптимальні шляхи розвитку;

4
-

метод пошуку імовірних максимально можливих оптимізаційних значень
інтегральних тригерів, що ґрунтується на застосуванні інтегративного процесу, спрямованого на вирішення системи рівнянь за кроками, починаючи з вихідного стану функціонування малого бізнесу і завершуючи перспективним варіантом його розвитку.
отримали подальший розвиток:
- підходи до класифікації компонентів ідентифікації системних проблем організаційного забезпечення внутрішнього фінансового контролю бізнес- середовища, зокрема його структурних та функціональних характеристик, що має важливе значення для фінансової стійкості малого підприємництва;
-
інструменти трендового аналізу, які ілюструють фактичні значення розвитку показників, що дає можливість спрогнозувати їх перспективні значення. Розглянуто базові інструменти аналізу, тренди або регресії шести типів, такі, як: лінійні; логарифмічні; поліноміальні; степеневі; експонентні; змінного середнього;
- підхід до ідентифікації тригерних точок у межах тригерної моделі забезпечення фінансової безпеки діяльності малого підприємництва, що є необхідним у формуванні диференційованих значень, для розрахунку диференційованих індикаторів у розрізі групувальних блоків А…І. На відміну від
існуючих, запропонована система ідентифікації ґрунтується на переході від абсолютних до нормованих значень тригерних точок індикаторів, яка дозволяє вимірювати індикатори за шкалою від 0 до 1 або у відсотках: 0 відповідає 0 відсотків, 1 – 100 відсотків.
Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати створюють основу для теоретичних досліджень процесу розвитку і підтримки малого підприємництва у регіоні та формування організаційно-економічного механізму його фінансової безпеки, містять рекомендації, спрямовані на вдосконалення організаційного забезпечення фінансової безпеки досліджуваного підприємництва; підвищення рівня автоматизації системи внутрішнього фінансового контролю бізнес-середовища малого підприємництва. Практична цінність результатів дисертаційного дослідження підтверджується їхнім застосуванням в діяльності таких підприємств та установ: малого приватного підприємства
«Андезіт» (довідка № 107/15 від 30.11.2015 р.); Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатського обласної державної адміністрації (довідка № 04/165 від 01.03.2016 р.); Закарпатського регіонального центру соціально- економічних і гуманітарних досліджень НАН України (довідка № 17/27
від
27.06.2016 р.); громадської організації «Спілка підприємців Закарпаття» (довідка № 18/01-16 від 18.01.2016 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею.
Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті
ідеї та положення, що становлять особистий внесок здобувача.
Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні теоретичні, методичні та практичні результати дослідження обговорювалися і отримали схвалення на: International Scientific Conference «Applied Sciences and technologies in

5 the United States and Europe» (New York, USA. 2014); IV international scientific conference «New approaches in economy and management» (Prague, September 15-16,
2014); Міжнародній науково-практичній конференції «Глобальні проблеми економіки та фінансів» (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія»
(Братислава, 18-21 січня 2016 р.); International Scientific Conference Formation of
Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms (Tbilisi, April 29,
2016), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наука та освіта: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі» (Мукачево, 19-20 травня 2016 рік).
Публікації. Основні положення дисертації оприлюднено у 15 наукових працях, з яких одна – розділ у колективній монографії; 9 - публікації у наукових фахових виданнях України та інших держав, з них 2 – у наукових періодичних виданнях інших держав; одна – у фаховому виданні, що включене до міжнародних наукометричних баз; 6 – у фахових виданнях України; шість публікацій – за матеріалами конференцій. Загальний обсяг опублікованих за темою дисертації наукових праць – 7,0 д.а., з яких особисто автору належить 6,15 д.а.
Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 230 сторінок, у тому числі 44 таблиці та 51 рисунок. Список використаних джерел налічує 210 найменувань і займає 26 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, здійснено системний аналіз економічної ефективності діяльності малого підприємництва, його впливу на структурну трансформацію економіки регіону. Сформульовано мету і завдання дослідження, визначено його предмет і об’єкт, методи дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення отриманих результатів, їх апробацію.
У першому розділі «Теоретико-методичні засади дослідження малого
підприємництва в умовах структурної перебудови економіки» досліджено сутність та специфіку малого підприємництва як форми економічної діяльності, проаналізовано сучасні концепції розвитку малих підприємств, розкрито їх соціально-економічну природу та вплив на структурні процеси в економіці, обґрунтовано необхідність використання досвіду індустріально розвинутих країн світу для розроблення концепції розвитку малого підприємництва в Україні.
Саме тому мале підприємництво в умовах системної економічної кризи набуває особливої значимості завдяки швидкій індивідуалізації і диференціації споживчого попиту, інноваційній спрямованості економіки, розширенню номенклатури товарів і послуг.
У роботі, на основі дослідження альтернативних поглядів на сутність та соціально-економічну природу малого підприємства розкрито його роль і вплив на потенціал активізації економіки регіону, здійснення структурних трансформацій, обґрунтування механізмів регулювання регіонально-секторальним розвитком малих підприємств. На основі узагальнення існуючих підходів запропоновано авторське

6 визначення поняття «малі форми господарювання», під якими розуміється ринкова діяльність, яка включає індивідуальну, сімейну, а також різні форми об’єднань, кооперативів відповідно до розмірних критеріїв, визначених законодавством, діяльність яких здійснюється з урахуванням інтересів суб’єктів малого підприємництва та їх відповідальності за результати господарювання.
Дослідження еволюції та розвитку малого підприємництва в Україні дозволило виділити в його становленні три етапи та конкретизувати коло завдань, які вирішувалися на кожному з них. Проведений аналіз засвідчив наявність складних і суперечливих процесів у розвитку малих підприємств. Якщо перший етап (1991-2000 рр.) характеризувався їх стрімким кількісним розвитком, то для другого (2001-2010 рр.) і третього (з 2011 р. і до сьогодні) етапів характерним є уповільнення динаміки їх росту. Зважаючи на таку ситуацію, в роботі проведено аналіз основних причин, які гальмують процеси динамічного розвитку малого бізнесу.
Доведено, що розвиток малого підприємництва в регіонах стримується дією об’єктивних і суб’єктивних чинників, головними з яких є: незавершеність законодавчої бази регулювання малого бізнесу; обмеженість доступу до фінансових ресурсів кредитних установ, заставних гарантій, нерозвиненість механізму мікрокредитування. Не отримали належного розвитку лізинг, кредитні спілки, які повинні стати центрами мобілізації фінансових ресурсів для розвитку малого підприємництва.
Запропонований у дисертації організаційно-економічний і методичний
інструментарій розвитку малого підприємництва базується на системному, комплексному підході і включає: питання регулювання і розвитку малого підприємництва, впливу структурних процесів на трансформаційні процеси в регіоні; методику визначення рівня розвитку малого підприємництва, для цілей планування і прогнозування; з’ясування впливу досліджуваного підприємництва на ефективність функціонування регіональної економіки в секторально-просторовому зрізі, активізацію підприємницької діяльності шляхом застосування програмно- цільового підходу, гармонізації секторальних і регіональних методів управління.
У дисертації обґрунтовано, що ключова роль у механізмі регулювання і підтримки малого підприємництва належить програмно-цільовим методам управління. Існуюча методика розроблення регіональних програм такої підтримки потребує серйозного вдосконалення в частині формування цілей з обов’язковим урахуванням конкретної ситуації, яка склалася у сфері малого підприємництва в територіальному зрізі, та окреслення кола завдань та заходів, пов’язаних з розвитком інституціональної інфраструктури підтримки малого бізнесу. З урахуванням зазначеного, методика розроблення регіональних програм розвитку і підтримки малого підприємництва як інструменту його регулювання повинна включати: формування сприятливого бізнес-середовища (нормативно-правова база, економічне стимулювання, фінансова підтримка, пільги при наданні кредитів, ліцензування, сертифікація тощо); обмеження й усунення бюрократичних перепон, підтримку новостворених підприємств з урахуванням сфери їх функціонування, посилення інноваційної складової шляхом протекціоністської підтримки венчурного

7 бізнесу; поліпшення умов фінансування; активізацію підтримки малого бізнесу на внутрішньорегіональному ринку та включення його у сферу транскордонного співробітництва.
Розроблення регіональних програм розвитку і підтримки малого підприємництва на запропонованих методичних засадах створює синергетичний ефект взаємодії суб’єктів економічних відносин та інтегрує їх економічні інтереси і формує соціальну базу для активізації підприємницької діяльності.
У другому розділі «Аналіз основних тенденцій функціонування малого
підприємництва в Закарпатській області» проаналізовано ефективність функціонування малих підприємств у пріоритетних сферах економіки регіону; досліджено їх вплив на структурну трансформацію регіонального господарства, рівень зайнятості; з’ясовано причини, які стримують їх ефективне функціонування.
Проведений аналіз вказує на те, що малі підприємства є одним із дієвих важелів розв’язання складних соціально-економічних проблем в економіці
Закарпатської області. Їх діяльність супроводжується глибинними структурними зрушеннями в регіональному господарстві, послабленням монополізму, розвитком конкуренції, підвищенням рівня зайнятості населення, зростанням експортних можливостей, що має важливе значення у сфері транскордонного співробітництва.
Станом на 01.01.2015 року в області функціонувало 56316 суб’єктів малого підприємництва, частка яких у загальній структурі суб’єктів господарювання сягала
90%. За аналізований період цей показник характеризується поліноміальною динамікою, що відображено на рис.1.


Рис. 1. Кількість суб’єктів малого підприємництва у Закарпатській області за
2010-2015 рр., од.
* дані за 2015 рік сформовано за попередніми підрахунками Державної служби статистики України
** розроблено автором на основі вибіркових даних Державної служби статистики України
Порядок поліноміальної лінії визначають: 1) негативні зміни у 2011-2010 рр., де зниження становило - 23,87%; у 2012-2011 рр. - 5,06%; та у 2015-2014 рр. -
1,56%; 2) позитивна динаміка у 2013-2012 рр. на 3,32 %, що супроводжувалася зростанням кількості малих підприємств та у 2014-2013 рр. - на 47,47%, переважно за рахунок суб’єктів мікропідприємництва. Сформовані лінії тренду дозволяють
Кі
ль кі
сть с уб
’є
кті
в м алог о пі
дп ри
єм ни цтв а, од

8
ідентифікувати два етапи розвитку (2010 р. та 2014 р.) та тривалий етап, що характеризується зменшенням кількості малих підприємств з 2011 по 2013 рр.
У роботі доведено, що мале підприємництво є важливим чинником структурних трансформацій економіки Закарпатської області, її адаптації до ринкових умов господарювання (таблиця 1).
Таблиця 1
Основні структурні показники розвитку малого підприємництва
в Закарпатській області за 2010-2015 рр.
Галузева структура
Кількість суб’єктів, % до загальної кількості суб’єктів господарювання відповідного виду діяльності
Темпи росту/приросту (+; -),%
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
2011/
2010 2012/
2011 2013/
2012 2014/
2013 2015/
2014 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11 12
Сільське господарство, лісове та рибне господарства
27,3 21,9 19 17,9 28,9 28
-19,8
-13,24
-5,79 61,5
-3,11
Промисловість
77,2 71,2 72,7 69 78,5 79
-7,77 2,11
-5,1 13,7 0,64
Будівництво
73,2 59,3 57,2 54,8 68 67,2
-18,9
-3,54
-4,19 24,1
-1,18
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
96 94,5 94,1 93,9 95,8 96
-1,57
-0,42
-0,21 2,02 0,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
95,8 92,2 90,1 89,7 93 93,3
-3,76
-2,28
-0,44 3,67 0,32
Тимчасове розміщення й організація харчування
91,1 91,2 91,2 91,8 94,4 95 0,11 0
0,66 2,83 0,64
Інформація та телекомунікації
77,1 72,7 76,1 77,5 85,5 89
-5,71 4,68 1,84 10,32 4,09
Фінансова та страхова діяльність
84,1 81,9 82,3 82,4 90 90,3
-2,62 0,4884 0,12 9,22 0,33
Операції з нерухомим майном
50,1 46,8 64,9 62,3 71 73
-6,58 38,675
-4 13,96 2,82
Професійна, наукова та технічна діяльність
85,9 78,5 77,7 76,6 84,5 86
-8,62
-1,019
-1,42 10,31 1,78
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
84,8 79,8 63,1 62,5 74 74,05
-5,89
-20,93
-0,95 18,4 0,068
Освіта
79,6 70,3 80,6 80,3 90,2 90
-11,7 14,65
-0,37 12,33
-0,22
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
89,2 87,1 85,6 86,1 90,7 90,2
-2,35
-1,72 0,58 5,34
-0,55
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
91,7 85,7 87,7 87,8 92,4 95
-6,54 2,33 0,11 5,23 2,81
Надання інших видів послуг
98,2 97,4 96,5 95,8 97,3 97,6
-0,82
-0,92
-0,73 1,56 0,308
Всього
89,5 86,7 85,8 85,2 89,9 89,92
-0,82
-0,92
-0,73 1,56 0,31
Примітка
*розраховано автором на основі вибіркових даних Державної служби статистики
Аналіз структурних процесів розвитку малих підприємств показує, що найбільша кількість суб’єктів малого підприємництва функціонує у: оптовій, роздрібній торгівлі та ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів - 96% від загальної кількості; тимчасовому розміщенні й організації харчування - 95% від загальної кількості; мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку - 95% від загальної кількості та ін. На цьому тлі зменшується кількість функціонуючих малих підприємств у будівництві – 67,7%; сфері адміністративного обслуговування, наданні інших послуг – 74.05%. Ще відчутнішим є дисбаланс розвитку малого

9 підприємництва в просторовому зрізі. Майже 66 % малих підприємств функціонує в містах Ужгород та Мукачево. У гірських поселеннях регіону, переважна більшість з яких має всі ознаки депресивності, малі підприємства сконцентровані в аграрній сфері.
Структурна та просторова нерівномірність розвитку малого підприємництва трансформується на сферу соціально-трудових відносин на субрегіональних ринках праці.
Наслідком цього є зниження кількості зайнятих працівників у секторі малого підприємництва, що можна простежити за даними щодо зміни кількості зайнятих/найманих працівників по фізичним особам підприємцям (рис. 2).


Рис. 2. Динаміка зміни кількості зайнятих/найманих працівників по ФОП у
секторі малого підприємництва Закарпатської області за 2010-2015 рр.
(Розроблено автором на основі даних Державної служби статистики України)
У роботі доведено, що, крім об’єктивних чинників – рівня соціально- економічного розвитку, структури виробництва, економіко-географічного положення, ресурсного забезпечення - на рівень зайнятості значний вплив здійснює розвиток малого підприємництва, діяльність якого сприяє розширенню сфери докладання праці, закладає основи багатоукладності та багатофункціональності регіональної господарської системи.
Враховуючи, що в найближчій перспективі дисбаланс на ринку праці регіону збережеться, особливо в сільській місцевості, в роботі наведено ряд пропозицій, спрямованих на удосконалення структури економіки регіону, створення сприятливого бізнес-середовища функціонування малого бізнесу.
У третьому розділі «Вдосконалення організаційно-економічного механізму
фінансової безпеки малого підприємництва» представлено тригерну модель забезпечення фінансової безпеки діяльності малого підприємництва; сформульовано рекомендації щодо вдосконалення організаційного забезпечення контролю фінансової безпеки малого підприємництва; оцінено рівень автоматизації системи внутрішнього фінансового контролю бізнес-середовища досліджуваного підприємництва.
П
ра ці
вн ик
ів
, ти с.
ос
іб

10
Удосконалення механізму регіональної фінансової безпеки малого підприємництва слід розглядати як цілісне, відносно відособлене явище, що включає:
1) ряд явищ меншого масштабу, які ідентифікуються через тригерну модель або сукупність елементарних динамічних та статичних складових її механізму, у розрізі окремих блоків, - тригерні точки (таблиця 2).
Таблиця 2
Ідентифікація тригерних точок фінансової безпеки малого підприємництва
Перелік тригерних точок
Ваговий коефіцієнт
Норматив
1 2
3
Банківська безпека (І
А
)
Частка простроченої заборгованості за кредитами в загальному обсязі кредитів, наданих банками СМП області (d), %
0,1510
Співвідношення банківських кредитів та депозитів в іноземній валюті по СМП, %
0,1425 90-110
Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, що кредитують СМП ,%
0,1371 25
Співвідношення довгострокових кредитів та депозитів по СМП, разів
0,1487 1
Рентабельність активів (ROA), %
0,1496 1,5
Співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань банків, що обслуговують СМП, %
0,1359 20
Частка активів п'яти найбільших банків регіону у сукупних активах банківської системи,
%
0,1351 1
Безпека небанківського фінансового сектору (І
В
)
Рівень проникнення страхування на страховому ринку області, %
0,3496 8-12
Показник “щільності страхування” СМП на страховому ринку області, грн.
0,1524 140
Частка довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій, %
0,1524 30
Рівень страхових виплат СМП на страховому ринку області, %
0,1524 30
Частка премій на страховому ринку області, що належать перестраховикам- нерезидентам, %
0,1524 25
Боргова безпеки СМП (І
С
)
Плече фінансового левериджу за СМП,%
0,5 30-50
Маневреність власного капіталу, коеф.
0,5 0,4-0,6
Бюджетна безпека регіону (І
D
)

Рівень бюджетної самостійності,%
0,2195 50
Частка трансфертів від органів державного управління у загальній величині доходів регіону, %
0,2214
≤ 20
Рівень стійкості бюджету,%
0,1830
< 0,3
Рівень податкової самостійності, у т.ч. за рахунок СМП,%
0,1778
≥ 80
Рівень податкової спроможності,%
0,1983
< 2
Валютна безпека (І
І
)

Сальдо купівлі-продажу СМП іноземної валюти, дол. США,
0,5 0
Рівень доларизації грошової маси СМП, %
0,5 15
Виділені блоки є основою для відбору деталізованих показників забезпечення фінансової безпеки діяльності малого підприємництва (тригерних точок), щодо яких має бути реалізовано єдиний підхід;
2) безпосередню частину більшого явища, що відчуває вплив тригерної моделі. Закономірно виникає нова якість цілого порівняно із сумою частин
(тригерів) завдяки структурі тригерної моделі, що представляє собою поєднання і

11 взаємозв’язок компонентів фінансової безпеки. Результатом впливу є стан фінансової системи регіону, за якого створюються фінансові умови для стабільного соціально-економічного розвитку, забезпечується стійкість до фінансових шоків, створюються умови для збереження цілісності та єдності фінансової системи.
Доцільною є ідентифікація тригерних точок у межах окресленої тригерної моделі та формування їх диференційованих характеристичних значень за методикою:
([y
0
=0];[y крит
=0,2];[y небезп
=0,4],[y нездв
=0,6];[y здв
=0,8];[y опт
=1]), (1) де: y
0
– мінімальний рівень безпеки (результат 0); y крит
– критичний рівень безпеки
(результат 20 % від оптимального значення); y небезп
– небезпечний рівень безпеки
(результат 40 % від оптимального значення); y нездв
– незадовільний рівень безпеки
(результат 60 % від оптимального значення); y здв
– задовільний рівень безпеки
(результат 80 % від оптимального значення); y опт
– оптимальний рівень безпеки.
Отримане нормоване значення тригерної точки характеризує ступінь його наближення до оптимального - 1. При цьому агрегований тригерний індикатор:
- стану групувальних блоків І
A…I
тригерної моделі, який визначається за алгоритмом:
І
A… I =
, (2) де: – ваговий коефіцієнт; y – нормоване характеристичне значення тригерної точки;
- тригерної моделі фінансової безпеки діяльності малого підприємництва, який визначається за алгоритмом:
І= (І
A
0,25995)+(І
В
0,19445)
+(ІС 0,2646)+(І
D
0,28995)+(І
І
0,25626)
(3) де: І
A… I
– групувальні блоки І
A…I
тригерної моделі визначені за алг.2.
Дані сформованої тригерної моделі забезпечення фінансової безпеки діяльності малого підприємництва на прикладі Закарпатської області наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
Етапи тригерної моделі забезпечення фінансової безпеки
діяльності малого підприємництва Закарпатської області за 2010-2015 рр.
Інтегральні тригерні точки
Характеристичні значення за період розрахунку, р.
Темп приросту,% (+;-)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011/
2010 2012/
2011 2013/
2012 2014/
2013 2015/
2014
І
І
0,12813 0,12813 0,12813 0
0 0
-
-
-
-
-
І
D
0,119749 0,216303 0,149324 0,162082 0,162082 0,174839
-
-
-
-
-
І
С
0,10584 0,07938 0,05292 0,02646 0,02646 0,02646
-
-
-
-
-
І
В
0,104645 0,116499 0,110572 0,110572 0,1022504 0,091208
-
-
-
-
-
І
А
0,143333 0,1469081 0,163587 0,155087 0,1262213 0,080574
-
-
-
-
-
І
0,601698 0,68722 0,604533 0,4542 0,417014 0,373083 14,2
-12 -24,9 -8,2 -10,5

12
Отримані інтегральні значення моделі відхиляються від їх оптимального рівня та характеризуються негативною динамікою. Враховуючи, що тригерна модель забезпечення фінансової безпеки діяльності малого підприємництва - це система дослідження, яка слугує засобом для отримання інформації про її оптимізований стан, доцільним є пошук імовірних максимально можливих оптимізаційних значень
її інтегральних тригерів. Це потребує вирішення систем рівнянь, що містять початкові та нормативні значення у межах застосування інтегративного процесу, спрямованого на їх вирішення за відповідними кроками.
Оптимізаційні властивості тригерної моделі забезпечення фінансової безпеки діяльності малого підприємництва можуть бути досягнуті лише за ефективного організаційного забезпечення у визначеній площині та високого рівня автоматизації.
Формулювання рекомендацій щодо вдосконалення організаційного забезпечення контролю фінансової безпеки малого підприємництва потребує проведення його діагностики у межах диференційованої оцінки розглянутих проблем.
Під поняттям «оцінка» розуміється засіб кількісного вираження стану об’єкта дослідження, залежно від наближення його окремих параметрів до оптимального стану, за якого забезпечується позитивний ефект. Враховуючи площину встановлення діагнозу, загальними об’єктами дослідження визначено: форми організації державного фінансового контролю фінансової безпеки; методи організації державного контролю фінансової безпеки.
У межах ідентифікації загальноприйнятної термінології діагностики форм та методів організації фінансового контролю застосовано підхід до сутності організаційного забезпечення як до комплексу взаємозалежних та взаємодіючих структурних елементів і правил, що функціонують як система і формують умови для нормального протікання контрольних процесів та операцій у її межах. Закономірно, що комплексне організаційне забезпечення буде набувати функціональних та структурних характеристик, оцінка яких виявляє:
- проблеми та основні напрями оптимізації структурних характеристик організаційного забезпечення. Зазначені проблеми вирішуються шляхом розроблення: положення щодо групування посадових позицій і створення групових структур державних органів (що забезпечують механізми координації, прямого контролю та взаємного узгодження); припису щодо розмірів групових структур як елементів системи контролю фінансової безпеки малого підприємництва (що включає у систему контролю норми керованості); структурного стандарту контрольного процесу посадових осіб та підрозділів системи контролю фінансової безпеки малого підприємництва (що вводить у систему контролю латеральні зв’язки для розширення меж прямого контролю); положення щодо взаємодій посад та підрозділів системи контролю фінансової безпеки малого підприємництва (що формує інтегратори з розширення ступеня взаємного узгодження);
- проблеми та основні напрями оптимізації функціональних характеристик організаційного забезпечення. Зокрема це проблеми у частині окреслення загальних правил внутрішнього контролю фінансової безпеки малого підприємництва та

13 розробки рекомендацій з його організації. Доведено можливість усунення окреслених проблем шляхом впровадження функціональних регламентів.
У роботі здійснено оцінювання рівня автоматизації системи внутрішнього фінансового контролю бізнес-середовища малого підприємництва, результати якого дозволили констатувати, що застосовуються різні типі організації автоматизованих
інформаційних систем. Оптимізаційна специфіка в окресленій сфері може бути досягнута шляхом корекції: механізму загального інформаційного зв'язку даних; характеру автоматизації; функціональності інформаційних систем внутрішнього фінансового контролю бізнес-середовища малого підприємництва.
В обґрунтованій дисертантом оптимізаційній специфіці виокремлюються елементи інформаційної системи, що є сполучною ланкою технологічного процесу контролю фінансової безпеки малого підприємництва.
ВИСНОВКИ
1.
У роботі доведено, що державне регулювання, ефективна підтримка малих форм господарювання мають важливе значення для подолання кризової ситуації в економіці України. Особливо наголошується на значенні розвитку малого бізнесу для стабілізації кризово-депресивних регіонів, оскільки це певною мірою знімає соціальну напругу на локальних ринках праці, пом’якшує наслідки спаду виробництва і структурного безробіття, забезпечує виробництво товарів і послуг, створює умови для підвищення рівня життя населення.
2.
На основі досліджень вчених провідних наукових шкіл та еволюції підходів у регіональній науці обґрунтовано та поглиблено економічну сутність поняття «малі форми господарювання», під якими розуміється ринкова діяльність, яка включає індивідуальну, сімейну, а також різні форми об’єднань, кооперативів відповідно до розмірних критеріїв, визначених законодавством, діяльність яких здійснюється з урахуванням інтересів суб’єктів малого підприємництва та відповідальності останніх за результати господарювання.
3.
На основі узагальнення зарубіжного досвіду регулювання і підтримки малого підприємництва визначено можливості його адаптації до української специфіки регіонального розвитку за такими напрямами: формування законодавчої бази регулювання малого бізнесу, розвиток інституційно-інфраструктурного забезпечення, диференційована інвестиційна підтримка перспективних з точки зору економічного зростання суб’єктів малого підприємництва, адресна фінансово- кредитна підтримка.
4.
Аналіз діяльності малих підприємств Закарпатської області показав, що вони є головним структурноформуючим чинником та важливим сегментом економіки регіону. Частка малих підприємств у загальній структурі суб’єктів господарювання становить приблизно 90%. Найбільша кількість малих підприємств функціонує у оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів - 1377 од. або 96% до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності.
5.
Становлення і функціонування малого підприємництва в Закарпатській області характеризується суперечливими процесами. За аналізований період зменшилася кількість малих підприємств у будівництві - на 6,0%, транспорті,

14 складському господарстві та кур’єрській діяльності – 2,5%, наданні інших послуг –
0,4%. Відмічені процеси супроводжуються зменшенням кількості зайнятих працівників на малих підприємствах - з 38,4% у 2010 році до 27.3% у 2015 році.
Аналогічні процеси відбуваються у сфері мікропідприємництва.
6.
Матеріали соціологічних досліджень, моніторинг діяльності малих підприємств, наукові розробки та експертні оцінки показали, що основним причинами, які гальмують розвиток малого підприємництва, є: незавершеність й недосконалість законодавчої бази, труднощі у формуванні стартового капіталу, нерозвинутість інституційної інфраструктури, неефективна кредитно-інвестиційна, податкова та інформаційна політика.
7.
Методологія розроблення регіональних програм підтримки і розвитку малих форм господарювання потребує суттєвої корекції. Регіональні програми повинні розроблятися зі спрямуванням на вирішення ключової проблеми – зайнятості населення. Це вимагає врахування існуючої глибокої соціально- просторової диференціації соціально-економічного розвитку субрегіональних господарських систем; необхідності адресної селективної підтримки кризово- депресивних територій
із складними природно-кліматичними умовами господарювання, професійно-кваліфікаційної структури незайнятого населення.
8.
Обґрунтовано доцільність використання тригерної моделі забезпечення фінансової безпеки діяльності малого підприємництва як сукупності елементарних динамічних та статичних складових механізму фінансової безпеки, що групуються у розрізі тригерів: фінансової стійкості банківських установ регіону; безпеки небанківського фінансового сектору; боргової безпеки суб’єктів малого підприємництва; бюджетної безпеки; валютної безпеки. Використання тригерної моделі як основи для відбору деталізованих показників забезпечення фінансової безпеки діяльності малого підприємництва визначає її інтегральне значення, яке значно відхиляється від оптимального та характеризується негативною динамікою.
Це є індикатором недостатньої реалізації можливостей органів влади та місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з розвитку і підтримки малого підприємництва в Закарпатській області.
9.
В результаті здійснення діагностики організаційного забезпечення внутрішнього фінансового контролю бізнес-середовища ідентифіковано низку системних проблем у визначеній площині, зокрема щодо: структурних та функціональних характеристик організаційного забезпечення; організації системи документального забезпечення попередніх, проміжних та заключних контрольованих рішень і дій; організації технологічного процесу контролю.
Окреслене виступає одним із чинників, що ускладнюють процес автоматизації цієї системи. Таке становище є результатом недосконалості базових елементів методичного забезпечення організації внутрішнього фінансового контролю, а саме - сукупності взаємопов’язаних та послідовних контрольних дій, що окреслюються сукупністю методичних прийомів і завдань. Відтак удосконалення у досліджуваній площині (через стандартизацію процесу його функціонування) є передумовою для вирішення виокремлених системних проблем.

15 10.
Оцінювання рівня автоматизації системи внутрішнього фінансового контролю бізнес-середовища малого підприємництва дозволило констатувати, що невід’ємною частиною зазначеної системи є інформаційна система, яка виступає сполучною ланкою технологічного процесу. Кінцевий рівень сполучної здатності
інформаційної системи внутрішнього фінансового контролю бізнес-середовища малого підприємництва залежить від додержання умов її кваліфікованого створення.
Список опублікованих праць за темою дисертації
Монографії
1. Королович О.О. Теоретичні аспекти функціонування особистих селянських господарств у туристичній сфері : монографія / І.І.Михайлюк, О.О.Королович //
Особисті селянські господарства: стан та перспективи розвитку / за заг. ред. д.е.н., проф. Пітюлича М.І. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. – С. 95-104.
Статті у провідних закордонних виданнях
2. Королович О.О. The genesis of the category “internal financial control of corporate enterprises / О.О.Королович // Austrian Journal of Humanities and Social
Sciences: Scientific journal № 5-6, Vienna, May-June, 2014. Austria, Vienna, 2014. - 221
– 225 p.
3. Королович О.О. Методичні підходи дослідження сутності малого підприємництва / О.О.Королович // Economics, Management, Law: Realities and
Perspectives: Scientific journal «Economics and finance», Collection of scientific articles,
Paris, France, 2016. – 186-190 p.
Статті у фахових виданнях,
що індексуються міжнародними науко метричними базами
4. Королович О.О. Актуальні проблеми розвитку суб’єктів прикордонної торгівлі в транскордонному регіоні / В.В.Гоблик, О.О.Королович // Науковий вісник
Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». Вип. 1 (5). –
Мукачево, 2016. – С. 207-210.
Публікації у наукових фахових виданнях України
5. Королович О.О. Розвиток малого бізнесу як перспективний напрямок створення конкурентно-ринкового середовища / О.О.Королович // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Т. 20. – Вип. 5. – Одеса, 2015. –
С.179-184.
6. Королович О.О. Історична ґенеза категорії «малого бізнесу» в Україні /
О.О.Королович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія
«Економічні науки». – Вип. 14 (2). – Херсон, 2015. – С. 108-112.
7. Королович О.О. Оцінка ефективності функціонування малих підприємств в промисловій сфері Закарпатської області/ О.О.Королович // Науковий вісник
Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».- Вип. 17(4). –
Херсон, 2016. – С. 85-90.
8. Королович О.О. Вдосконалення підходу до сутності організаційного забезпечення контролю фінансової безпеки малого підприємництва /
О.О.Королович // Причорноморські економічні студії. - №3/2016. – Одеса, 2016. – С.
111-120.

16 9. Королович О.О. Вдосконалення організаційного забезпечення контролю фінансової безпеки малого підприємництва / О.О.Королович // Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка та менеджмент. - №17.
– Одеса, 2016. – С. 67-80.
Публікації за матеріалами конференцій
10. Королович О.О. Сутність організаційного забезпечення внутрішнього фінансового контролю підприємств з іноземними інвестиціями/ О.О.Королович //
Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings: Papers of the 8th International Scientific Conference, New York,
August 30, 2014. - New York, USA: Hosted by the CIBUNET Publishing, 2014. – 129 -
132 p.
11.
Королович
О.О. Номенклатуры контроля как составляющая документального обеспечения внутреннего финансового контроля предприятия /
О.О.Королович // New approaches in economy and management: Materials of the IV international scientific conference, Prague, September 15-16, 2014. – Prague: Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera-CZ”, 2014. – 88 - 89 p.
12. Королович О.О. Формування сприятливого інвестиційного клімату для малих підприємств у транскордонному регіоні / Т.Д.Щербан, В.В.Гоблик,
О.О.Королович // Глобальні проблеми економіки та фінансів: зб. тез наук. робіт ІУ
Міжнар. наук.-практ. конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015 рік), Том ІІ /
Фінансово-економічна наукова рада, 2015. – С. 67-69.
13. Королович О.О. Визначення сутності економічної категорії «регіон» /
О.О.Королович // Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали між нар. наук.-практ. конф. (Братислава, 18-21 січня 2016 рік): у 3-х т. – Т.1 – К.: Вид-во
«Центр навчальної літератури», 2016. – С. 83-84.
14. Королович О.О. Кластерний підхід до розвитку малого підприємництва регіону / В.В.Гоблик, О.О.Королович // Наука та освіта: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Мукачево, 19-
20 травня 2016 рік). – 2016. – С. 275-277.
15. Королович О.О. Тригерна модель забезпечення фінансової безпеки діяльності малого підприємництва / О.О.Королович // International Scientific
Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation
Mechanisms: Conference Proceedings, Part IIІ, April 29, 2016. Tbilisi: SSOTU.184-187 p.
АНОТАЦІЯ
Королович О.О. Розвиток і підтримка малого підприємництва в умовах
структурної перебудови економіки регіону. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. -
Мукачівський державний університет Міністерства освіти і науки України,
Мукачево, 2016.
У роботі обґрунтовано завдання вдосконалення організаційного забезпечення фінансової безпеки досліджуваного підприємництва; підвищення рівня автоматизації системи внутрішнього фінансового контролю бізнес-середовища малого підприємництва. Запропоновано концепцію формування регіональної

17 політики підтримки та розвитку малого підприємництва як важливого інструменту секторально-структурної перебудови економіки регіону, розроблено організаційно- економічний механізм стимулювання розвитку малих підприємств у пріоритетних сферах економіки регіону з урахуванням просторової диференціації соціально- економічного розвитку, наявного виробничо-ресурсного та людського потенціалу, урізноманітнення механізмів мобілізації фінансових ресурсів для розвитку малих форм господарювання.
Обґрунтовано доцільність використання тригерної моделі забезпечення фінансової безпеки діяльності малого підприємництва як сукупності елементарних динамічних та статичних складових механізму фінансової безпеки, що групуються у розрізі тригерів: фінансової стійкості банківських установ регіону; безпеки небанківського фінансового сектору; боргової безпеки суб’єктів малого підприємництва; бюджетної безпеки; валютної безпеки.
Ключові слова: фінансова безпека, мале підприємництво, організаційне забезпечення, тригерна модель.
АННОТАЦИЯ
Королович О.Е. Развитие и поддержка малого предпринимательства в
условиях структурной перестройки экономики региона. – На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Развитие продуктивных сил и региональная экономика. -
Мукачевский государственный университет Министерство образования и науки
Украины, Мукачево, 2016.
В работе обоснованы задачи совершенствования организационного обеспечения финансовой безопасности исследуемого предпринимательства; повышение уровня автоматизации системы внутреннего финансового контроля его бизнес-среды.
Предложена концепция формирования региональной политики поддержки и развития малого предпринимательства как важного инструмента секторально- структурной перестройки экономики региона; разработан организационно- экономический механизм стимулирования развития малых предприятий в приоритетных сферах экономики региона с учетом пространственной дифференциации социально-экономического развития, имеющегося производственно-ресурсного и человеческого потенциала, разнообразие механизмов мобилизации финансовых ресурсов для развития малых форм хозяйствования.
Обоснована целесообразность использования триггерной модели обеспечения финансовой безопасности деятельности малого предпринимательства как совокупности элементарных динамических и статических составляющих механизма финансовой безопасности, которые группируются в разрезе триггеров: финансовой устойчивости банковских учреждений региона; безопасности небанковского финансового сектора; долговой безопасности субъектов малого предпринимательства; бюджетной безопасности; валютной безопасности.
Ключевые слова: финансовая безопасность, малое предпринимательство, организационное обеспечение, триггерная модель.

18
ABSTRACT
Korolovich O.E. Development and support of small business in the conditions
of economic restructuring of the region.-Manuscript.
Thesis for scientific degree of candidate of economic sciences on specialty 08.00.05
- Development of productive forces and regional economy. - Mukachevo State University
Ministry of Education and Science of Ukraine, Mukachevo 2016.
The nature and specifics of small businesses as a form of economic activity have been investigated, the modern concept of the development of small enterprises has been analyzed, their social and economic nature and the impact of structural processes in the economy have been revealed, the need to use the experience of the industrialized countries to develop a concept for the development of small business in Ukraine has been justified in the thesis. Its role and impact on the potential of revitalization of the regional economy, implementing the structural transformations, rationale of mechanisms regulating regional and sectoral development of small enterprises have been disclosed.
The author's definition of "small forms of management", considered as a market activity that includes an individual, a family, as well as various forms of associations and cooperatives in accordance with the dimensional criteria defined by law, the activity of which is carried out taking into account the interests of small businesses and their responsibility for results of management has been proposed.
Their impact on the structural transformation of the regional economy and employment has been investigated; the reasons that hinder their effective functioning have been clarified.
The analysis indicates that small businesses are one of the most effective levers solutions to complex social and economic problems in the economy of the Transcarpathian region. Their activity is accompanied by deep structural changes in the regional economy, the weakening of the monopoly, the development of competition, an increase in the level of employment, the growth of export opportunities.
At the same time, the main reasons that hinder the development of small business are: the incompleteness and imperfection of the legal framework, difficulties in the formation of start-up capital, inadequate institutional infrastructure, inefficient credit and investment, tax and information policy.
Trigger model of financial security of small business activities has been submitted; recommendations on improving the organizational support of the control of financial security of small business have been formulated; the level of internal financial control system automation of business environment of the studied business has been assessed.
Expediency of using a trigger model of financial security of small businesses as a set of basic dynamic and static components of financial security mechanisms has been substantiated which are grouped in the context of triggers: the banking institutions in the region of financial stability; safety of non-banking financial sector; a debt security of small businesses; security budget; monetary security.
Key words: financial security, small business, organizational support, a trigger model.

19
Підписано до друку 28.10.16, формат 60х84/16
Папір офсетний, зам. № 17, умов. друк. арк. 1,29
Тираж 100 прим. Гарнітура Таймс
Адреса видавництва:
Мукачівський державний університет, вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, Закарпатська обл., 89600.
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до
Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 4916 від 16.06.2015 р.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал