Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. ҐЖицькогоPdf просмотр
Сторінка5/34
Дата конвертації07.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


41
Список використаних джерел
[1] Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму / Редактор Я.Пеленський. - К.: Київ-Філадельфія,
1995. - 470 с.
[2] Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду/Під заг. ред. Ю. Тищенко. – К., 2004.
[3] Чи вважаєте Ви себе патріотом України? [Електрон. ресурс] //Центр
Разумкова[веб-сайт]
-
Режим доступу: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=399
[4] Дзеркало–2007 (настрої і стереотипи населення України). [Електрон. ресурс]
//ЦСД»Софія»
[веб-сайт]
-
Режим доступу: http://www.sofia.com.ua/page42.html
[5] Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994.
[6] М.Пірен.
Етнополітика в
Україні:соціо-психологічний аналіз.К.:Ууніверситет Україна. 2007. – 408 с.
[7] Державний стандарт базової і середньої освіти. [Електрон. ресурс]
//Міністерство освіти
і науки
України[веб-сайт]
-
Режим доступу:
//www.mon.gov.ua
[8] Шкільна історія очима істориків - науковців. Матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України. - Київ: Видавництво імені
Олени Теліги, 2008 – 128 с.
[9] Росія веде активну кампанію, щоб «привласнити» князя Володимира, – експерт// http://zik.ua/
Електронний ресурс.
Режим доступу
: http://zik.ua/ua/news/2015/03/02/rosiya_vede_aktyvnu_kampaniyu_shchob_pryvlasn yty_knyazya_volodymyra__e


Бречко О. М., Машонська Н. В.
викладачі вищої категорії
Красноградський технікум механізації сільського сільського господарства імені Ф. Я. Тимошенка, м. Красноград
НОВІ ПІДХОДИ ДО НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА
Проблема виховання свідомого громадянина-патріота не нова. Вона постала перед людством одночасно з виникненням першої держави. Звичайно, що кожна епоха вкладає в поняття «патріотизм» свій зміст, отже, процес патріотичного виховання - діалектичний. Він пройшов великий шлях від примітивної войовничості (адже саме завоювання інших територій та поневолення підкорених народів й розумілося далекими предками в першу чергу під тим, що ми зараз називаємо патріотизмом) до виховання всебічно розвиненої людини, яка вкладає в поняття «патріотизм» абсолютно інший смисл.

42
Патріотизм – це і поважливе ставлення до історії своєї країни, свого народу, його традицій, і продукт історичного розвитку, життєдіяльності багатьох поколінь нашого народу. Адже патріотизм дружин княгині Ольги,
Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Данила Галицького так само, як і патріотизм запорожців, козацьких полків Богдана Хмельницького, Івана
Виговського, Петра Дорошенка, Івана Мазепи – це ті невмирущі зразки української нескореності і жертовності, на яких виростали й виховувались нові покоління героїв – кирило-мефодіївці, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся
Українка, а відтак Микола Міхновський, Дмитро Донцов, Євген Коновалець,
Олена Теліга і тисячі інших українців, які надали українському патріотизму виразного національного характеру.
Новим змістом наповнили його державотворці в добу Українських визвольних змагань ХХ ст.: Михайло Грушевський, Симон Петлюра,
Володимир Винниченко, Дмитро Дорошенко, В’ячеслав Липинський, Євген
Петрушевич, Августин Волошин, а також мільйони українців у роки спротиву більшовицькому і гітлерівському режимам, польським пацифікаторам, російським, угорським і румунським шовіністам.
У радянський період виховання особистості було спрямовано головним чином на розвиток патріотизму - любові до Батьківщини, держави.
Школярів, студентство вчили любити Батьківщину в глобальному розумінні, як «найсильнішу, наймогутнішу», «першу й найрозвинутішу соціалістичну» країну.
Але це доволі абстрактне розуміння патріотизму.
На наш погляд, виховання національного патріотизму має починатися не з політичних чи соціальних підходів. Найбільш глибинними чинниками, які впливають на розвиток патріотичних почуттів, є чинники натуралістичні.
Людина, як істота біологічна, належить до світу природи. До цього ж світу належать і її родинні зв’язки, звичка до певного географічного ландшафту і духовний стан, який гармонійно пов’язаний з довкіллям, оточенням, з тим, що ми називаємо домівкою, рідним краєм, малою Батьківщиною. А вже з цього має виростати патріотизм «дорослий», патріотизм у широкому розумінні.
Навчившись розуміти, цінувати, шанувати й любити свій «острівець України», підростаюче покоління зможе усвідомлювати й масштабніші державні національні цінності.
До основних національних цінностей слід віднести такі: українська ідея; державна незалежність
України; патріотизм, готовність до захисту
Батьківщини; почуття національної гідності; історична пам’ять; пошана до державних та національних символів, до державного Гімну; пошана до
Конституції України; прагнення побудувати справедливий державний устрій; сприяння розвиткові духовного життя українського народу; шанобливе ставлення до рідної мови; дбайливе ставлення до національних багатств, до рідної природи. Патріотизм має бути не вірнопідданським, а громадянським.
Важливою якістю українського патріотизму має стати його дієвість - турбота про благо народу, сприяння становленню й утвердженню України як

43 правової, демократичної, соціальної держави, готовність відстояти незалежність Батьківщини.
Бути патріотом - значить духовно піднестись, усвідомити в Батьківщині безперечну цінність, яка насправді й об’єктивно їй притаманна, і приєднатися до неї волею і почуттям. Водночас - відкрита в самому собі відданість
Батьківщині і спроможність радіти її успіху, любити її, служити їй, з’єднати свою долю з її долею.
Любов до Батьківщини поєднується з вірою в неї, в її покликання, прекрасне майбутнє, що обов’язково прийде. І хоч як важко сьогодні народу
України, справжній патріот, керуючись живим досвідом і героїчним минулим, вірить, що він здолає свої історичні випробовування і вийде з них зміцнілим і одухотвореним.
Чим вирізняється український патріотизм з-поміж інших, скажімо, від німецького, польського, російського чи французького? Насамперед тим, що він
– творіння українського етносу, української нації, невіддільний від її генетичного коду, історії і ментальності. Український патріотизм через
історичні обставини сформувався як визвольний і протестний, проникнутий духом нескореності, національної гордості, ідеями свободи, волі і власної державності.
Що означає бути українським патріотом сьогодні?
По-перше,бути свідомим, освіченим, моральним і активним громадянином
України, піклуватися про інтереси та історичну долю країни, її міжнародний авторитет.
По-друге, з повагою ставитись до історичного минулого українського народу, до його мови, традицій, звичаїв і обрядів, до героїчних подвигів предків, берегти пам’ять про них. Адже героїзм є найвищим критерієм українського патріотизму і національної свідомості.
По-третє, палко любити Україну, виявляти готовність заради неї на самопожертву, самовіддано захищати її від зовнішніх та внутрішніх ворогів, сумлінно працювати для примноження здобутків української економіки, науки, культури і спорту.
Відповідно до
Концепції національно-патріотичного виховання передбачено створення цілісної системи національно-патріотичного виховання молоді шляхом реалізації таких виховних завдань:
 забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в
Україні відповідно до її інтересів та можливостей;
 виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів
України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
 сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
 формування мовної культури, володіння українською мовою та її вживання як духовного коду нації;
 формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його

44
історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
 відновлення і вшанування національної пам’яті;
 утвердження у свідомості громадян об’єктивної оцінки ролі українського війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних
Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України та її громадян від княжої доби до наших днів;
 формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних
інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
 відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
 забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;
 консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;
 сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді;
 підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
 створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак держави;
 сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я; задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
 виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;
 створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя.
Національно-патріотичне виховання має на меті утвердження виховання
і має сприяти всебічному піднесенню національної свідомості, формуванню сукупних уявлень про свою націю, її самобутність, історичний шлях серед
інших етносів, утвердження патріотичних почуттів до рідної землі, свого народу, готовності до трудового і героїчного подвигу в ім’я України.
Національно-патріотичне виховання передбачає також формування шанобливого ставлення до національних і державних символів України, виховання суспільно активної особистості.
Актуальність національно-патріотичного виховання надзвичайно зростає, коли держава щойно утворилась. Адже стабільність і могутність держави

45 багато в чому залежить від патріотизму її громадян. Створити і зміцнити суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу можуть громадяни, які люблять свою країну, свій народ і готові самовіддано служити їх
інтересам. А життя і щастя кожної людини значною мірою залежить від долі
Батьківщини, яка гарантує їй особисту безпеку, створює умови для праці і відпочинку, захищає її соціальні інтереси. Очевидно, що для успішного розвитку нашій державі потрібні українські патріоти - так само, як і для щастя українського народу потрібна суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава Україна.
І саме в наш непростий час становлення патріотизму, національної самосвідомості молоді має стати центральним у виховному процесі. Недостатня ж увага до цього надзвичайно важливого феномена поглиблює духовну кризу молодого покоління, бо патріотизм, як ціннісне ставлення до Батьківщини, є станом духовним. Духовно черства людина не матиме патріотизму зовсім.
Патріотизм як любов до свого народу, нації, Батьківщини є справою внутрішньої свободи людського добровільного самовизначення.
Тому в сьогоднішніх умовах становлення громадянського суспільства в свідомості нації, народу, етнічно культурної, мовної єдності, національної неповторності, вагомості, національно-патріотичного суспільства, державотворення ми маємо виховувати свідомих патріотів України, керуючись принципами гуманізму, свободи, демократії, громадянського миру і національної злагоди.
Кінцевою метою національно-патріотичного виховання має стати формування високо моральної, суспільно активної особистості, яка шанує найкращі традиції пращурів, критично ставиться до прорахунків попередників й водночас прагне до позитивного творчого розбудовного процесу й сміливо береться за вирішення невідкладних справ.
Велику увагу приділяють у нашому навчальному закладі національно - патріотичному вихованню. У технікумі маємо великий досвід у проведенні найрізноманітніших заходів з цього питання:
- опікуємося долею ветеранів, особливо самотніх;
- проводимо засідання круглого столу, де обговорюємо проблемні питання минувшини, сьогодення, завтрашнього дня України;
- щороку проводимо огляд творчих робіт студентів, які представлені рефератами, дослідницькими роботами по вивченню історії рідного краю, творами, у яких студенти виказують власне ставлення до тих чи інших подій, до діяльності історичних особистостей чи політичних лідерів, і через усі ці роботи червоною ниткою проходить ідея патріотизму;
- беремо участь у благодійних акціях, кошти від яких спрямовуються на лікування воїнів-учасників АТО;
- студенти та викладачі технікуму беруть активну участь у республіканському фестивалі „Софіївські зорі”. Народні пісні, які звучать у виконанні зведеного хору, а також капели бандуристів - бездонне джерело, з якого можна черпати й натхнення до праці на благо Вітчизни, й незламну силу духу для формування справжнього громадянина України.

46
Щиро сподіваємося, що наш досвід з втілення концепції національно - патріотичного виховання в нашому навчальному закладі допоможе у роботі всім викладачам, а самі з задоволення перейматимемо досвід інших!
Список використаних джерел
1. Бердичевський Я.М. Всесвітня історія 1939 – 1998. – К.: «А.С.К.», 2000 2. Бех, І. Патріотичне виховання дітей та молоді / І. Бех, К. Чорна //
Позашкілля. – 2011. – № 10. – С. 9-16.
3. Велика історія України від найдавніших часів. У 2-х томах. Т.2. / передм. д-ра І.П. Крип’якевича ; зладив М. Голубець.– К.: Глобус, 1993.
4. Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.
5. Указ Президента України від 24 березня 2015 року № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни»
6. Степаненко, І. Ю.Виховання патріотизму й національної свідомості учнів шляхом використання елементів інноваційних технологій : прогр. вихов. роботи клас. керівника / І. Ю. Степаненко // Вивчаємо укр. мову та л-ру.
Позаклас. робота. — 2014. — № 3. — С. 2–6.
7. Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993.

Бровко Л.В., Стеценко О.О.,
викладачі економічних дисциплін
Хорольського агропромислового коледжу
Полтавської державної аграрної академії м. Хорол, Полтавська обл. brovkoelena.aleks@mail.ru
ІЗ ДОСВІДУ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В
ХОРОЛЬСЬКОМУ АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОЛЕДЖІ
Патріотичне виховання – це сфера духовного
життя,яка проникає у все, що пізнає, робить,
до чого прагне, що любить і ненавидить
людина, яка формується.
В.О. Сухомлинський
Україна – незалежна держава і це визначає характер навчання та виховання молоді, а також потребує докорінного реформування. В умовах існування нашої держави, патріотичне виховання має бути спрямоване на формування у молоді почуття поваги до інших народів, почуття любові до Батьківщини,

47 турботи про благо свого народу, вміння цивілізованим шляхом відстоювати права й свободу, сприяти миру та злагоди в суспільстві.
Виховання патріотизму як духовно-моральної якості студентської молоді, майбутньої інтелектуальної, культурної, політичної, бізнесової еліти України, є сьогодні одним із найпріорітетніших завдань у нашій державі.
Нині перед державою стоїть завдання щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до
України, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадського та конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності та незалежності України, утвердження національного суверенітету держави, сприяти становленню України як правової, демократичної та соціальної держави, виховувати патріота своєї країни, що здатний успішно виконувати цивільні обов’язки в мирний і воєнний час.
Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді в Україні, прийнята у червні 2015 року, наголошує: «В основу системи національно- патріотичного виховання покладено ідею розвитку Української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації.» [4 ]
Основними завданнями національно-патріотичного виховання у
Хорольському агропромисловому коледжі Полтавської державної аграрної академії є формування студента як патріота своєї держави; активного провідника української національної ідеї, людини, що зберігає та пропагує духовні надбання нашого народу; виховання почуття вірності традиціям нашого народу; виховання у студентів моральних якостей та духовної культури на основі національних та християнських цінностей; формування політичної, економічної та правової культури, поваги до Законів України, державної символіки, рідної мови; впровадження сучасних демократичних відносин між викладачем та студентом як одного із засобів формування вільної людини; трудове виховання та пропаганда здорового способу життя.
Виховний процес в коледжі відбувається через
інформаційно- просвітницькі години, зустрічі з цікавими людьми, так і через залучення студентів у гуртки художньої самодіяльності, клуби та гуртки за інтересами, музей історії коледжу, бібліотеку, спортивні секції, органи студентського самоврядування. Саме через них розвивається художньо-естетична культура, формується національна та громадська свідомість, реалізуються творчі можливості студента.
Значна увага адміністрації коледжу приділяється посиленню актуалізації та підвищенню мотивації вивчення студентами дисциплін гуманітарного циклу:
історії України, української мови та літератури, політології, соціології, культурології, правознавства. Саме ці дисципліни сприяють формуванню у студентів відданості рідній Батьківщині, гордості за культурні та історичні здобутки.
Глибоке пізнання історичного минулого свого народу, оволодіння його національними, духовними цінностями, здобутками в різних галузях – важливі компоненти національно-патріотичного виховання студентської молоді, без

48 яких не можливе збереження історичної пам’яті, розвиток духовності. Це акумулює любов до Батьківщини, вселяє віру у краще майбутнє, надає сил для подолання труднощів.
Традиційною формою національно-патріотичного виховання
є відвідування музею коледжу, де куратори знайомлять студентів першокурсників з історією коледжу. Історія, культура, традиції коледжу є невичерпним джерелом, що живить знання студентів та формують їхні морально-етичні переконання.
Важливу роль у національному вихованні студентської молоді відіграє прищеплення любові до літературної спадщини українського народу. Студенти
із задоволенням беруть участь у літературних вечорах, присвячених пам’яті
Т.Г.Шевченка,
Л.Українки,
І.Я.Франка, конкурсах читців.
Залюбки знайомляться з поетами та письменниками рідного краю. Щорічно беруть участь у конкурсі з української мови ім. Петра Яцика. Все це сприяє вихованню у молодого покоління мовної культури, поваги до мови та свого народу, любові до рідного слова.
Знати і шанувати історію рідного народу, відроджувати і примножувати традиції є основним напрямком позаурочної та виховної роботи викладачів коледжу. Доказом цього є поповнення експонатами «Української світлиці», що функціонує тривалий період у одному з гуртожитків коледжу. Світлиця містить експозицію старовини, що збиралася студентами різних груп протягом багатьох років. Вона включає українську вишиванку, та старовинні предмети вжитку. В позаурочний час світлиця використовується для проведення виховних заходів, круглих столів, зустрічі із відомими земляками, вечорів читання поезії.
Значна увага Хорольському агропромисловому коледжу приділяється організації та проведенню низки заходів громадянсько-патріотичної спрямованості. Серед них виховні години до Дня Хрещення Русі, Дня
Соборності України, вечір – реквієм, присвячений Голодомору 1932-1933 рр., вечір, присвячений українському козацтву, виховні години про символіку
України, свято квітів, присвячене Дню міста та визволенню Полтавщини від німецько-фашистських загарбників, вечір вітання до Дня працівників освіти, до
Дня працівників сільського господарства, виховна година, присвячена Дню партизанської слави, Дню захисту Вітчизни, Дню української писемності і мови, вечір пам’яті, присвячений річниці бою під Крутами, день скорботи з нагоди річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, великодній тиждень з виставкою Пасхальних композицій, вечір пам’яті за загиблими у Другій світовій війні та ін., День зустрічі випускників всіх років, а також круглі столи за участю працівників правоохоронних органів та працівників відділу молоді і спорту районної адміністрації, зустрічі з лікарями.
Важливу роль у національно-патріотичному вихованні студентів також відіграє традиційне покладення квітів до вічного вогню, пам’ятникаІ.М.Третяка(нашого земляка, Героя Радянського Союзу) до Дня
Перемоги у Великій Вітчизняній війні та меморіалу «Хорольська Яма» до дня вшанування жертв голодомору.

49
Під час таких заходів у студентівспостерігаєтьсяпробудженняінтересу до
історичногоминулогонашого народу, захопленняглибокимпатріотизмом наших предків та нагадування молодому поколінню про тих, кому вони зобов’язані життям.
Актуальними стали зустрічі з учасниками бойових дій на сході України та волонтерами, написання листів у рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому», а також акції «Допоможи зігріти наших захисників»,
«Допоможемо нашим солдатам», які поєднували як моральну, так і матеріальну допомогу.
Велика увага ради студентського самоврядування приділяється волонтерській діяльності шляхом участі у благодійних акціях «Допоможемо дітям», «Чисте довкілля» та ін. Такі акції сприяють заохоченню студентів до загальнолюдських цінностей, становленню та розвитку їх як особистостей, виховувати милосердя та почуття відповідальності.
У виховній роботі викладачі намагаються дотримуватися єдності активних та інтерактивних методів виховання. В організації позанавчальної роботи зі студентами викладачі широко використовують такі методи як екскурсії, бесіди, дискусії, тематичні диспути, «круглі столи», вікторини, конкурси, ділові та рольові ігри, різні форми роботи з книгою,періодичною пресою, тренінги, конференції та ін.
Багатий арсенал різноманітних форм і методів роботи використовує і бібліотека коледжу. У читальному залі постійно розгортаються експозиції та книжково-ілюстративні виставки.
Студенти беруть активну участь у загальноміських заходах, які сприяють вихованню у молоді високої патріотичної свідомості, почуття любові до рідного краю, пошани до видатних вітчизняних діячів.
Студентська рада разом з викладачами долучається до урочистостей з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України, Дня міста, Дня
Перемоги, Дня Конституції, студенти були активними учасниками молодіжних флешмобів. У День Соборності та свободи України студенти коледжу приєдналися до живого ланцюга єднання, щоб показати, що Україна – єдина країна, а українці – єдиний народ, що захищатиме свою Батьківщину.
Дієвим засобом патріотичного виховання є пісня. Українська пісня за змістом та глибиною посідає одне з перших місць серед народів світу. Саме вона підтримує свідомість українського народу, любов до Батьківщини. В коледжі уже 25 років своєю творчістю радує народний самодіяльний ансамбль
«Хорольські козаки». Їхній спів є окрасою всіх свят, що проходять у місті та області. У їх репертуарі величезна кількість патріотичних творів. Учасники ансамблю пишуть власні твори. Так, слова Гімну коледжу, написані заступником директора з виховної роботи Ревекою Л.С., музику написав керівник самодіяльного ансамблю Горб В. В. Популярну пісню «Завітайте в
Хорольський наш край» написав учасник ансамблю Базіль Ю. В., музику – керівник ансамблю.
12 років народними танцями радує народний самодіяльний ансамбль
«Любисток». Студенти залюбки відвідують заняття танцювального гуртка. І

50 народними танцями, що розкривають душу українського народу, чарують всі свята в коледжі та місті.
Традиційний огляд-конкурс аматорського мистецтва серед навчальних груп проводиться щорічно у І семестрі. Вже 28 років поспіль художні керівники мають можливість виявити нові таланти серед студентів, розвивати
їх,примножуючи творчі здобутки. Кожного року огляд-конкурс має свою тематику. Останніми роками вона була присвячена рідній неньці України, а саме «Україна єдина», «Соборна мати Україно – одна на всіх, як оберіг», « З повагою до історії» та ін. Кожна група повинна на конкурс представити п’ять обов’язкових номерів художньої самодіяльності: українська пісня, сучасна пісня, художнє читання, танок, сценка, оформлені сценарієм, що відповідає тематиці.
Проаналізований досвід свідчить про те, що в
Хорольському агропромисловому коледжі
Полтавської державної аграрної академії здійснюється значна робота із патріотичного виховання студентської молоді.
Результатом національно-патріотичного виховання студентської молоді є високий рівень національної свідомості, бережне відношення до свого
історичного минулого та національних досягнень, потреба постійно розширювати свій культурно-духовний світогляд та приймати участь у відродженні та збереженні національних досягнень.
Студенти впродовж навчання в коледжі усвідомлюють свою належність українському народові. У коледжі звертається увага на самовіддане служіння
Батьківщині, працю в ім’я і на благо України. Визначний зміст патріотичного виховання реалізується через низку заходів та заходів з відзначення державних
і пам’ятних дат. Інформація про проведені заходи національно-патріотичного виховання розміщується на офіційному сайті коледжу.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал