Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. ҐЖицькогоPdf просмотр
Сторінка34/34
Дата конвертації07.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Висновки. Аналіз результатів діяльності випускників-артистів аграрних
ВНЗ підтверджує позитивний вплив музично-виконавської майстерності на
їхню громадянську позицію. Наші активні випускники вміло поєднують свої професійні фахові знання і творчі можливості на місці праці.
Досліджуючи розвиток виховної роботи аграрних навчальних закладів
України із ХІХ століття і до сьогодення, бачимо величезний творчий потенціал майбутніх аграріїв, які повинні забезпечувати не тільки економічно ефективне виробництво в сільському господарстві, а й загалом відбудову сільських територій, інфраструктури та сприяти всебічному розвитку українського села.
Список використаних джерел:
1. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) //
Освіта. – 1993. – № 44–46. – 62 с.
2. Маріо М. Д. Виховання молоді засобами православної духовної музики у закладах освіти України (кінець ХІХ - початок ХХ століття): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Маріо Маргарита Дмитрівна. – Х., 2000. – 276 с.
3. Сопівник І. В. Формування громадянськості студентів вищих аграрних навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук /
І.В. Сопівник. – Тернопіль, 2006. – 24 с.
4.
Луганська
Л.М.
Формування духовної культури студентів педагогічного коледжу засобами музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / Л.М. Луганська. – Луганськ, 1998. – 20 с.

Сагачко Ю.М., старший викладач,
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків shirinja_julija@mail.ru

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА
Постановка проблеми. Наша Україна – молода держава, перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних та економічних перетворень, обравши шлях переходу від тоталітарних ідеологій до свободи й демократії, національного відродження, цивілізованої, соціально зорієнтованої економіки,

337 побудови нового громадянського суспільства. Майбутнє кожної держави значною мірою залежить від того, наскільки успішно вона може визначити свої цілі та пріоритети, усвідомити свої інтереси та наскільки правильно поєднуватимуться національні інтереси самої держави з інтересами її громадян, а також наскільки пересічні громадяни й еліта зможуть порозумітися та якою мірою консолідуватися навколо ідеї державотворення.
Україна сьогодні вкрай потребує високоосвіченого, високоморального, патріотично налаштованого молодого покоління. Повноцінну, цілісну, національно-свідому особистість можливо виховати тільки завдяки правильно організованій системі вивчення національних ідеалів і традицій. Cучасні суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації поставили перед аграрними вузами України якісно нові вимоги щодо організації навчального процесу, науково-дослідницької та виховної роботи, які виходять з принципу наближення аграрної освіти до нагальних виробничих проблем та інтересів сучасної української держави в цілому. У різні часи та епохи, в усіх цивілізованих державах сім’я, вища школа, суспільство ставили перед собою завдання – виховати громадянина, патріота своєї країни.
Мета статті полягає у визначенні механізмів патріотичного виховання студентської молоді у ХНТУСГ ім. П. Василенка.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення і аналіз енциклопедій, словників та психолого-педагогічної літератури засвідчують, що патріотизм розглядається у них як почуття, властиве лише тій людині, яка проявляє любов і відданість до Батьківщини, готовність до самопожертви в ім’я
інтересів власної держави. В сучасних словниках це поняття визначається по-
іншому й рідше використовується в літературних джерелах та повсякденному житті. У “Словнику іноземних слів” поняття “патріотизм” (гр. patriotes – батьківщина, вітчизна) розглядається як любов до батьківщини, до вітчизни. Це почуття, вказується у словнику, ще здавна було властиве народним масам.
Народ, керуючись цим почуттям, піднімався на боротьбу проти національного і класового гніту, іноземних загарбників. Основою патріотизму є рівність прав рас і націй, дружба народів, морально-політична єдність народу [1, с. 482 –
483]. У філософському словнику патріотичне виховання розглядається як виховання, змістом якого є любов до Вітчизни, відданість, гордість за її минуле й сучасне прагнення захищати інтереси Батьківщини. Це визначення актуалізує роль патріотичного виховання, оскільки саме через активну діяльність людини на користь суспільства виявляються її справжні почуття [2, с.358]. У «Великій радянській енциклопедії» подається таке тлумачення: «Патріотичне виховання
– це виховання любові до вітчизни, відданості, прагнення своїми справами служити її інтересам» [3, с.282]. Основою цього тлумачення є емоційно-чуттєва сторона поняття, що виявляється через ставлення людини до навколишнього світу. Життя людини в суспільстві завжди пов’язане з діяльністю, нормами поведінки, взаємовідносинами між людьми. Тлумачний словник української мови визначає патріотизм як «любов до своєї батьківщини, відданість своєму народу, готовність для них на жертви і подвиги» [4, с. 223]. Першооснови патріотичного виховання були закладені в народній педагогіці, значення якої

338 висвітлюється в роботах О. Любара, В. Мацюка, В. Пугача, М. Стельмаховича,
Д. Федоренка. Вони висвітлювали ідеал давньоруської епохи, складовою частиною якого виступає патріотичне виховання.
Попри те, що за останні двадцять років оприлюднено чимало наукових, науково-популярних і публіцистичних праць, присвячених теоретичним і методичним аспектам патріотичного виховання, ця проблема не знайшла поки належного віддзеркалення в сучасних педагогічних дослідженнях. Більшість авторів вказують на важливість і значущість патріотичного виховання дітей шкільного віку, але не пропонують цілісної системи роботи в цьому напрямку.
Характерною особливістю досліджень, пов'язаних із вихованням патріотизму, є звернення до окремих аспектів проблеми.
Велику допомогу в процесі теоретичного усвідомлення нових тенденцій у вітчизняній науці надає вивчення робіт Б. Чижевського, К. Чорної, які в основу патріотичного виховання ставлять національну свідомість та наголошують на усвідомленні безперечної цінності Батьківщини [5, с.27]. Відзначимо, що патріотичне виховання покликане виховувати у молодої людини високі моральні ідеали, почуття жертовного служіння Батьківщині. Відомо, що основні риси громадянина формуються в молодому віці під впливом загально- народних цінностей, у взаємодії особистості з суспільством, яке на кожному етапі репрезентують родина, школа та різноманітні колективи [6, 170].
Виклад основного матеріалу. Сучасний розвиток освіти потребує встановити взаємозалежність між певними процесами виховання, надати їм об’єктивну оцінку та творчо застосовувати їх у педагогічній діяльності.
Головною метою національного виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатої духовної культури народу, його національної ментальності, спорідненості світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які передбачають національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо- естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток
індивідуальних здібностей і талантів.
Зокрема, метою патрiотичного виховання є формування у студентів поваги та любовi до Батькiвщини, вiдданостi та готовностi захищати, збагачувати її особистою працею. При цьому, потрібно максимально сприяти використанню та досконалому володiнню державною мовою, вивченню iсторiї, культури, традицій та звичаїв України, кращих досягнень науки, освiти, технiки, мистецтва як минулого, так i сучасностi. Патрiотичне виховання здійснюється з урахуванням специфiки навчальних дисциплiн на лекцiях, семiнарах, практичних заняттях та у позаурочний час. Провідна роль у вихованні належить викладачам кафедр гуманiтарних дисциплiн та кураторам академічних груп, зокрема шляхом використання експозицiй музеїв, виставок, концертів та вистав українських театрів тощо.
Так, значна увага в ХНТУСГ ім. Петра Василенка приділяється організації та проведенню цілої низки заходів громадянсько-патріотичної спрямованості, які відіграють важливу роль у виробленні в студентської молоді суспільно значущої мети – побудови громадянського суспільства та правової

339 незалежної Української держави. Одним із очільників організації патріотичної роботи серед студентської молоді є кафедра ЮНЕСКО, студентська рада, рада з питань сім’ї, молоді та спорту представники якої мають високий рівень фахової підготовки, необхідний для проведення систематичного виховного впливу на молодь та формування у неї відповідних якостей.
У вузівській виховній роботі представники професорсько-викладацького складу намагаються дотримуватись принципів
єдності активних та
інтерактивних методів виховання, досягаючи їх інтеграції в кожному окремому виховному національно-патріотичному заході. Відзначимо, що в організації позанавчальної роботи зі студентською молоддю ХНТУСГ ім. П. Василенка викладачі широко використовують такі методи, як екскурсія, бесіда, диспут, круглий стіл, вікторина, рольова гра, конференція, «відкрита трибуна», безпосередньо пов’язані з тематикою національно-патріотичного виховання. Як довів досвід, такі форми позанавчальної роботи користуються значною популярністю серед студентства, свідченням чого є їх активна участь в організації та проведенні даних заходів.
Так, наприклад була організована виховна екскурсія до місць козацької слави – о. Хортиця. Подорож до Хортиці – це передусім можливість торкнутись до визначних патріотичних сторінок нашої історії, змога звернутись до незабутніх історичних подій, отримати естетичне та духовне задоволення, споглядаючи те, якою була наша Україна у роки козацьких подвигів, у часи відваги та вірності, свободи та сили. Серед історико-культурних пам’яток, які відвідали наші студенти та викладачі, найцікавішими виявились Історико- культурний комплекс "Запорозька Січ", Музей історії запорозького козацтва,
Музей історії зброї.
Формуючи в майбутніх студентів громадянську свідомість, куратори, помічники деканів з виховної роботи організували й провели низку заходів, спрямованих на підвищення загальноосвітньої культури студентів
(Всеукраїнському флешмобі "Харків - це Україна. Україна понад усе!", приуроченому Дню захисника України (14 жовтня)), де привітали Захисників
України запальним танцем та патріотичними лозунгами. З нагоди Дня визволення України від фашистських загарбників для студентів було проведено тематичну лекцію "Україна в роки Другої світової війни. Визволення українських земель від фашистських загарбників". Під час заняття студенти переглянули документальний відеофільм "Невідома війна. Визволення
України". Важливою складовою заходу стало обговорення важливих етапів визволення українських земель з окупації, в тому числі визволення міста
Харкова, досягнень та втрат, які були здійснені в ім’я перемоги над нацизмом.
Професорсько-викладацьким складом ХНТУСГ ім. П. Василенка був організований контрольний диктант з української мови з нагоди Дня української писемності. На базі ОКЗ "Національний літературно-меморіальний музей
Г.С. Сковороди" відбулися
ХХІІІ
Харківські міжнародні сковородинівські читання "Філософія, філософування і філософська освіта: сучасні виклики та перспективи" де взяли участь у круглому столі викладачі кафедри "ЮНЕСКО".

340
Висновки. Патріотичне виховання має бути стрижнем усієї навчально- виховної роботи, оскільки ми повинні виховати особистість, яка має почуття гордості за свою державу, сумлінно виконує громадські обов’язки, усвідомлює соціальні проблеми Батьківщини та українського народу, любить рідних та близьких людей. Без цього людина не має обличчя, вона втрачає себе.
Отримані практичні результати патріотичного виховання засвідчують, що системний підхід до організації та проведення позанавчальної громадсько- патріотичної роботи у ВНЗ сприяє формуванню у студентської молоді високої духовності, почуття громадської відповідальності та обов’язку перед
Батьківщиною.
Література.
1. Словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лехина и проф. Ф.Н.
Петрова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1949. – 806 с.
2. Философский словарь /Под ред. И. Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1986.
– С. 358.
3. Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1975.
– Т.19. – С. 282–320.
4. Новий тлумачний словник української мови. У 4 томах /Укладачі В.
Яременко, О. Сліпушко. – К.: Аконіт, 1999. – Т. 3. – С. 223.
5. .Бех І. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І.
Бех, К. Чорна.-Л.: Світ виховання, 2009. - 335с.
6. Кухаренко П.М., Резнікова О.О. Формування громадської позиції сучасної молоді//Україна на зламі тисячоліть – 20 років незалежності (1991-
2011): зб. наук. пр. /Редкол.: Кобець А.С. (відп. ред. та ін..) – Д.:Вид-во
«Придніпров’я», 2011. – Вип. 3. – С.169-174

341
ЗМІСТ

1. Лепеха І.О., Невмержицький О.В.

ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ У СТУДЕНТІВ
АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
3 2. Стибель В.В., Минів Р.М.

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
7 3. Багрій М.В.
МЕТОДИЧНІ
ПРОПОЗИЦІЇ
ЩОДО
НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ
12 4. Барило О.М.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
16 5. Батюк О.Я.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ В ЖИТТІ СТУДЕНТА
22 6. Бежук О.М.
ВІТЧИЗНЯНА
ІСТОРІЯ
У
ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ: ПІЗНАВАЛЬНА ТА ВИХОВНА СКЛАДОВІ
25 7. Бенескул П.Л.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
29 8. Боршош Ю.Ю., Чернушкін Б.О.
ОСНОВНІ
АСПЕКТИ
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА
СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ
РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОСТІ
35 9. Бречко О. М., Машонська Н. В.
НОВІ ПІДХОДИ ДО НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
СУЧАСНОГО
УКРАЇНСЬКОГО
СТУДЕНТСТВА
41 10. Бровко Л.В., Стеценко О.О.
ІЗ
ДОСВІДУ
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ В ХОРОЛЬСЬКОМУ АГРОПРОМИСЛОВОМУ
КОЛЕДЖІ
46 11. Варивода Ю.Ю.
МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА
РІВНІ УНІВЕРСИТЕТУ
50 12. Висицька С.М.
ФОРМУВАННЯ
ПАТРІОТИЗМУ,
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПОЗАКЛАСНІЙ
РОБОТІ ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ


52

342 13. Вовк М. В., Крупка З.М.
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ДУХУ,
ЯК ОСНОВА ВИХОВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
58 14. Войтович Н.М.
МАЙДАН
ЯК
СИМВОЛ
ВІДРОДЖЕННЯ
ЦІННОСТЕЙ
СВОБОДИ ТА ГІДНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
61 15. Гірняк К.М.
ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У СТУДЕНТІВ
66 16. Горденко А.П., Паламарчук С.І.
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
69 17. Гриценюк С.С.
ПСИХОЛОГІЧНІ
АСПЕКТИ
НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
75 18. Даль Н.В.
ХРИСТИЯНСЬКЕ
ВИХОВАННЯ,
ЯК
СКЛАДОВА
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
79 19. Дем’яненко С.О.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ У КОЛЕДЖАХ
83 20. Деркач Т.А., Деркач О.В.
НАЦІОНАЛЬНО

ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ
СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАХОДАМИ ПОЗААУДИТОРНОЇ
ВИХОВНОЇ РОБОТИ
89 21. Дерюга К.М., Живиця Л.О.
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ НА ВАСИЛІВЩИНІ ЯК ПРОЯВ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
93 22. Дмитрів О.Я.
СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
98 23. Довбня О.М.
ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПАТРІОТИЗМУ В
КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ
106 24. Дудар Н.О.
БУДЕ ВІЧНО УКРАЇНІ І СЛАВА, І ВОЛЯ!
109 25. Дудник Л.А.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ
113 26. Єрохіна Н.М.
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА В УМОВАХ
СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
119 27. Ісакова О.І.
ПРОБЛЕМА
ПАТРИОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТІВ У ВНЗ


125

343 28. Кабаченко Н. Г., Заєць Г. В. Табачник О. М.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
129 29. Ковальчук Л. М.
СУЧАСНІ
ПАРАДИГМИ
ПОСИЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
136 30. Козенко О.В., Магрело Н.В., Сус Г.В.
ПІСНЯ – ДУХОВНИЙ СКАРБ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
141 31. Крушельницька О.В.
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У ЧАСІ ІСТОРИЧНИХ
ПОДІЙ
144 32. Кузуб В.Р., Семенюта М.В.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ
ОЧИМА
СТУДЕНТІВ
ХОРОЛЬСЬКОГО
АГРОПРОМИСЛОВОГО
КОЛЕДЖУ
151 33. Куртяк Б.М., Левківський Д. М., Падовський А.І.,
Левківська Н.Д.
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ
НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ
155 34. Левченко Т.В.
ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В
ТЕХНІКУМІ
160 35. Максимець О.М.
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЗАПОРУКА
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
162 36. Максімова І.М.
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ В СТУДЕНТСЬКІЙ ГРУПІ
164 37. Муц М.Р.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ
В
АКАДЕМІЧНІЙ ГРУПІ КОЛЕДЖУ
168 38. Науменко Л. О.
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В
ХОРОЛЬСЬКОМУ
АГРОПРОМИСЛОВОМУ
КОЛЕДЖІ
ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
171 39. Нетудихата О.А., Шиманська О.В.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНО –
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
174 40. Огірко О.В.
ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В
СПАДЩИНІ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО
180 41. Озима В.В., Заруба В.П.
ВЧИМОСЯ БУТИ СПРАВЖНІМИ ПАТРІОТАМИ КРАЇНИ –
ПІДТРИМАЄМО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА
186

344 42. Павленко О. М., Муц М.Р.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ
В
ХОРОЛЬСЬКОМУ АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОЛЕДЖІ
191 43. Паланюк Н.А.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ
У
БРАЦЛАВСЬКОМУ
АГРОЕКОНОМІЧНОМУ КОЛЕДЖІ ВНАУ
194 44. Паска М.З.
МУЛЬТИМЕДІЙНА
МОДЕЛЬ
ОСВІТНЬОЇ
СИСТЕМИ
МАЙБУТНЬОГО
201 45. Пендер О.В.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНО- ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
202 46. Петрів Г.В.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ПРИКЛАДІ ЗАЛІЩИЦЬКОГО
АГРАРНОГО КОЛЕДЖУ
209 47. Погоріла О.І., Підгурська І.С.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-
ПАТРІОТА В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
213 48. Подуфалов П.П.
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ НАШОГО КОЛЕДЖУ
219 49. Поліщук О.С.
ПАРАДИГМА
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ У ВНЗ
222 50. Пундик І.О.
НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
228 51. Рєка О.П.
МОВА ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
232 52. Романів Т.О.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
237 53. Свириденко О.Ф.
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
242 54. Семенів Б.С., Пацевко А.Й.
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА БОРОТЬБА НА ПОЯСАХ ЯК
ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО –
КУЛЬТУРНИХ ТА ДУХОВНИХ ТРАДИЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ
247 55. Смолінська О. Є., Дзюбинська Х.А.
ДВА
“КРИЛА”
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
252

345 56. Соляр Л.В., Кордонська А.В., Соляр А.П.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
КОЛЕДЖУ
254 57. Тетеря І. О., Шевченко Н. Г., Ярещенко О. В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
258 58. Тимошик А.М.
ЕТАПИ
І
ПРОЦЕСИ
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
261 59. Трембач А.О.,
Хорешко Н.В.
СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ ТА ЦІННОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЯК
ГОЛОВНІ ДОМІНАНТИ НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
262 60. Федосєєва Н.І.
ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
265 61. Хмелянчишина Н.М.
ФОРМУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ
СВІДОМОСТІ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
268 62. Хорешко Н.В.,
Личманенко В.П.
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТІВ
ТЕХНІКУМУ
ШЛЯХОМ
ДОЛУЧЕННЯ ЇХ ДО ГРОМАДСЬКИХ ТА ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ
272 63. Цимбала Л.М.
ДУХОВНА КУЛЬТУРА, МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ
СУЧАСНОЇ
МОЛОДІ
-
ГОЛОВНА
ДОМІНАНТА
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
275 64. Цісарик О.Й., Білик О.Я.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ XIV – XIX СТ.
281 65. Цюман Г.М.
ПАТРІОТИЗМ ЯК МЕТА І РЕЗУЛЬТАТ НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
287 66. Черняк Я.П.
ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДІЛЬСЬКИХ МОТИВІВ У ТВОРЧОСТІ
Т. Г. ШЕВЧЕНКА
289 67. Чохань М. І., Волос В. А.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
296 68. Ярошенко Т. І.
МУЗЕЙ–ЯК ОСЕРЕДОК ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
302 69. Гуфрій Д.Ф., Гунчак В.М., Гутий Б.В., Стояновський В.Г.,
Харів І.І., Хомик Р.І., Васів Р.О., Слободюк Н.М.
ПОВЧАЛЬНИЙ ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ - ВІРНОГО
СЛУЖІННЯ НАУЦІ ТА СВОЄМУ НАРОДОВІ


306

346 70. Боднар П. В., Музика Л. І., Жмур А. Й.
ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ
ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
308 71. Боднар П. В., Боднарук В. Є., Оріхівський Т. В.
ЕТАПИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ
314 72. Галушко Л.Б., Шеремет І.В.
РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ
321 73. Зверюк Р.Є.
КОРУПЦІЯ ТА ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩІЙ ОСВІТІ
327 74. Купчак Т.З.
ГРОМАДЯНСЬКЕ
ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ
АГРАРНИХ
НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ
УКРАЇНИ
У
ПОЗААУДИТОРНІЙ
МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
332 75. Сагачко Ю.М.
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ХАРКІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО
ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
ІМ.
П. ВАСИЛЕНКА
336Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал