Міністерство освіти І науки україни двнз «національний гірничій університет»Скачати 462.66 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір462.66 Kb.
1   2   3
26. Основними ознаками влади є:
1. Легітимність влади.
2. Публічна влада.
3. Суверенітет.
4. Територія.
5. Політичні партії.
6. Політичний режим.
27.Вкажіть умови існування біпартійної системи.
1. Повне співпадання поглядів обох партій.
2. Конфронтація між політичними партіями.
3. Наявність у суспільстві двох партій, які дотримуються схожих поглядів та цінностей.
28. Заповніть таблицю:
Ресурси влади
Витоки влади
29. Легітимна влада – це:
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

29 1. Влада , яка обрана народом.
2. Влада, закріплена юридичним актом.
3. Влада, яка визнана громадянами як законна та необхідна.
4. Влада, яка визнана світовою спільнотою.
30. Що таке тоталітаризм? Назвіть різновиди тоталітаризму.
______________________________________________________________
31. Назвіть основні моделі переходу держави до демократії:
1. Класична.
2. Пряма.
3. Циклічна.
4. Діалектична.
5. Колективістська.
6. Плюралістична.
32. Чим характеризується політичний режим України?
1. Контролем громадянського суспільства за діяльністю держави.
2. Формуванням представницьких органів влади шляхом загальних, рівних і прямих виборів при таємному голосуванні.
3. Ліквідацією системи привілеїв, пов’язаних з обійманням влади.
4. Наявність політичного і ідеологічного плюралізму.
5. Забезпеченням конституційних прав і свобод громадян.
33. З чим пов’язана поява сучасних політичних партій?
1. З появою і розвитком представницької демократії.
2. З появою і розвитком політики.
3. З появою і розвитком парламентаризму як форми і методу організації і здійснення влади.
4. З розширенням права участі у виборах широких верств суспільства.
5. З ліквідацією абсолютних монархій.
34. Вкажіть ознаки федерації:
1. Суб’єкти федерації є повністю суверенними.
2. Єдиний соціально-економічний простір.
3. Суб’єкти федерації мають власні конституції, законодавчі, виконавчі і судові органи влади.
4. Суб’єкти федерації мають обмежену політичну самостійність.
5. Діє принцип верховенства конституції і законів федерації.
6. Може бути як одно - так двопалатний парламент.
35. Назвіть основні відмінні ознаки політичної партії.
1. Наявність уставу і програми.
2. Принцип демократичного централізму.
3. Соціальна база.
4. Посягання на владу.
5. Дотримання традицій.
36. Заповніть таблицю.
Структура державної влади
Структура політичної влади
37. Які форми влади мають місце в Україні?
1. Партократія.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

30 2. Олігархія.
3. Бюрократія.
4. Аристократія.
5. Демократія.
6. Клептократія.
38. Що таке демократія? Назвіть різновиди демократичних режимів.
______________________________________________________________
39. Навіщо потрібна багатопартійність в умовах демократії?
1. Щоб забезпечити легітимність влади.
2. Щоб відволікати людей від замахів на владу.
3. Щоб забезпечити ефективну політичну конкуренцію у боротьбі за владу.
4. Щоб громадяни могли відстоювати свої інтереси.
5. Щоб вирішувати конфлікти у політичному житті.
40. Як співвідносяться між собою демократія і громадянське суспільство?
1. Громадянське суспільство дестабілізує демократію.
2. Демократія і громадянське суспільство не пов’язані між собою явища.
3. Демократія вимагає наявність громадянського суспільства.
41. Коли виникла політика?
1. З появою політичних партій.
2. З поділом суспільства на класи.
3. З появою приватної власності.
4. З появою теоретичних розробок про суспільство.
42. Вкажіть інститути громадянського суспільства.
1. Держава.
2. Сім’я.
3. Політичні партії.
4. Громадські організації.
5. Органи самоврядування.
6. Тюрма.
43. Вкажіть типи партій за ідеологічною орієнтацією.
1. Ліберальні.
4. Прагматичні.
2. Кадрові.
5. Соціалістичні.
3. Націоналістичні.
6. Консервативні.
44. Заповніть таблицю:
Форми влади, запропоновані Аристотелем
Правильні
Неправильні
45.Вкажіть характерні риси державної влади.
1. Суверенітет.
2. Політичні партії.
3. Різноманітні ресурси.
4. Особливий апарат управління та примусу.
5. Безумовний авторитет.
46. Що таке авторитаризм? Назвіть різновиди авторитарних режимів.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

31
______________________________________________________________
47. Вкажіть засоби забезпечення легітимності правлячого режиму.
1. Посилення тіньового механізму влади.
2. Підвищення добробуту населення.
3. Успішна економічна політика.
4. Забезпечення контролю держави над діяльністю громадянського суспільства.
5. Досягнення консенсусу з опозицією.
48. Вкажіть риси демократичного режиму.
1. Реальне здійснення принципу розподілу влад.
2. Визнання верховенства закону і прав особистості.
3. Партії повинні орієнтуватися на програму правлячої еліти.
4. Дозволено все, що не має відношення до політики.
5. Політичний та ідеологічний плюралізм.
49. Вкажіть ознаки політичних партій:
50. За якої форми правління уряд формується партією (коаліцією)
парламентської більшості?
1. Президентської.
2. Парламентської.
3. Абсолютної монархії.
4. Президентсько-парламентської.
5. Парламентсько-президентської.
6. Парламентської монархії.
51. Заповніть таблицю.
Ресурси влади
Структура державної влади
52. Назвіть типи легітимної влади (зо М. Вебером):
1. ......................................
2. ......................................
3. ......................................
53. У чому відмінність демократичного режиму від авторитарного?
1. Гласність процесу прийняття рішень органами влади.
2. Політичний і ідеологічний плюралізм.
3. Відмова від контролю над економічною сферою.
4. Контроль влади за діяльністю опозиції.
5. Наявність у громадян широких прав і свобод.
54. Вкажіть ознаки федеративної держави.
55. Вкажіть принципи правової держави.
1. Розподіл влади.
2. Пріоритет прав людини.
3. Повний контроль держави над суспільством.
4. Контроль за виконанням законів.
5. Рівність всіх перед законом..
6. Дозволено усе, окрім політики.
56. Вкажіть характерні риси тоталітарної влади.
1. Вибір конкретних носіїв влади.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

32 2. Монополія на владу однієї партії.
3. Відчуження народу від політики.
4. Повний контроль і насильство.
5. Дозволено лише те, що наказане владою.
57. Вкажіть критерії типології політичних режимів.
____________________________________________________________
58. Вкажіть характерні риси авторитарної політичної системи.
1. Централізація управління економікою.
2. Зосередження влади у єдиному центрі.
3. Обмеження інтересів громадян у політичній сфері.
4. Опора на репресивні органи.
5. Обмежений плюралізм.
59. Що є об’єктом політичної науки?
1. Суспільство в цілому
2. Політична сфера.
3. Права людини.
4. Політичні відносини.
5. Національні і соціальні групи.
60. Вислів „форма правління” означає:
1. Легітимність влади.
2. Здатність і спроможність впливати на поведінку людей.
3. Територіально-адміністративний поділ держави.
4. Здатність формувати та організовувати вищі органи держави.
61. Вкажіть типи партій, виходячи з їх ролі у системі влади:
1. Правлячі.
2. Легальні.
3. Масові.
4. Кадрові.
5. Опозиційні.
6. Владні.
62. Вкажіть риси демократичної влади.
1. Вибір конкретних носіїв влади.
2. Злиття народу з владою.
3. Влада здійснюється представницькими органами.
4. Загальний контроль та насильство.
5. Дозволене все, що не заборонено.
63. Вкажіть форми демократії.
1. Елітарна.
4. Представницька.
2. Пряма.
5. Плюралістична.
3. Колективістська.
6. Плебісцитарна.
64. Ядром політичної системи є:
1. Еліта суспільства.
2. Політичні партії.
3. Держава.
4. Засоби масової інформації.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

33
65. Виберіть ознаки, загальні для авторитаризму і демократії.
1. Відсутність величезного репресивного апарату.
2.Наявність автономних, нерегульованих державою суспільних сфер.
3. Діє принцип: «дозволено все, крім політики».
4. Відсутність державної ідеології.
5. Вільні вибори, парламентська боротьба.
66. Чому наявність у суспільстві середнього класу є необхідною умовою
демократії?
1. Середній клас не допускає конкуренції в суспільстві.
2. Середній клас дорожить політичною стабільністю.
3. Середній клас є найбільш слухняним класом суспільства.
4. Середній клас цінує свободу і незалежність.
67. Хто формує уряд в парламентських республіках?
1. Президент.
3. Президент і парламент.
2. Парламент.
4. Обирається народом.
68. Підтвердить правильність суджень.
1. Усі партії діляться за ідеологічними ознаками.
2. Усі партії обмежують свою діяльність лише виборами.
3. Усі партії мають фіксоване членство.
4. Усі партії своєю метою обирають боротьбу за владу.
69. Вкажіть риси авторитарної влади.
1. Вибір конкретних носіїв влади.
2. Відчуження від політики громадян.
3. Концентрація влади в руках лідера, чи певної групи.
4. Загальний контроль і насильство.
5. Дозволено усе, що не має відношення до політики.
70. В чому відмінність демократичного режиму від тоталітарного?
1. Наявність у громадян широких прав і свобод.
2. Відчуження громадян від політики.
3. Повний контроль держави над засобами масової інформації.
4. Ринковий механізм ведення господарства.
5. Наявність політичного та ідеологічного плюралізму.
6. Реальне здійснення принципу розподілу влад.
72. Політичний режим це:
1. Спеціальні органи державної влади.
2. Система способів і методів здійснення політичної влади.
3. Система взаємовідносин держави і громадянського суспільства.
4. Поділ влад.
73. Назвіть ознаки демократії?
74. Вкажіть характерні риси громадянського суспільства.
1. Наявність плюралізму.
2. Контроль держави над усіма сторонами життя суспільства.
3. Розподіл влад.
4. Здійснення широкого самоврядування в усіх сферах суспільного життя.
5. Гарантія державою прав і свобод особистості.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

34
75. Виділіть ознаки масових партій.
1. Свою діяльність обмежують передвиборчою боротьбою.
2. Мають централізовану організаційну структуру.
3. До членів партії відносяться усі ті, хто голосує за неї на виборах.
4. Мають фіксоване індивідуальне членство.
5. Мають програму та статут.
76. Заповніть таблицю
Форми власті
Одного
Небагатьох
Багатьох
77. Коли влада набула політичного характеру?
1. З появою політичних партій.
2. З утворенням парламентів.
3. З появою приватної власності.
4. З утворенням держав.
78. Вкажіть суб’єктів політики.
1. Держава.
4. Політичні партії.
2. Політичний режим.
5. Політичний плюралізм.
3. Народ.
6. Засоби масової інформації.
79. Вкажіть характерні риси тоталітарної влади.
1. Монополія на владу однієї партії.
2. Повний контроль усіх сфер життя суспільства.
3. Вибір конкретних носіїв влади.
4. Відчуження від політики рядових громадян.
5. Дозволено лише те, що наказано владою.
80.
Вкажіть компоненти політичного режиму згідно концепції
французького політолога Ж-Л. Кермонна:
1. Партійна система.
4. Опозиція.
2. Структура інститутів влади.
5. Виборча система.
3. Політичні відносини.
6. Форма правління.
81. Вкажіть форми демократії?
1. Пряма.
4. Плюралістична.
2. Колективістська.
5. Плебісцитарна.
3. Представницька.
6. Елітарна.
82. Визначте, якій формі правління відповідає той чи інший режим
взаємовідносин органів влади.
1. Режим розподілу влад.
1. Абсолютна монархія.
2. Режим злиття влад.
2. Президентська республіка.
3. Режим співпраці влад.
3. Парламентська республіка.
83. Які судження відбивають сутність президентської республіки?
1. Президент є головою держави і уряду.
2. Президент володіє правом вето на закони парламенту.
3. Президент має право розпустити парламент.
4. Президент має право призначати прем’єр-міністра.
5. У державі має місце жорсткий поділ влади.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

35

84. Які фактори визначають кількість партій в країні?
1. Конституція.
4. Виборча система.
2. Соціальна структура суспільства.
5.Економічний розвиток.
3. Політичний режим.
6. Традиції.
85. Назвіть риси демократичної влади.
1. Загальний контроль і насильство.
2. Влада здійснюється представницькими органами влади.
3. Вибір конкретних носіїв влади.
4. Забезпечення конституційних прав і свобод громадян.
5. Дозволено все, що не заборонено законом.
86. Назвіть елементи політичної системи.
1. Політична організація.
2. Політичний режим.
3. Політичні відносини.
4. Політичні партії, традиції.
5. Політичне життя.
6. Політична культура.
87. Демократичний політичний режим передбачає:
1. Панування закону у всіх сферах життя суспільства.
2. Поділ влад.
3. Підпорядкування меншості більшості.
4. Підпорядкування більшості меншості.
5. Підпорядкування всього населення владі однієї партії.
88. Назвіть різновиди авторитарних режимів. У яких країнах вони мають
місце?_______________________________________________________________
89. Назвіть основні функції держави.
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
90. Які судження відповідають концепції правової держави.
1. Дозволено усе те, що не заборонено законом..
2. Дозволено те, що не має відношення до політики.
3. Взаємна відповідальність держави і громадянина.
4. Наявність розвинутого громадянського суспільства..
5. Верховна влада знаходиться у руках одного лідера чи партії.
6. Держава здійснює повний контроль за всіма сферами життя суспільства.
91. Назвіть основні відмінні ознаки політичних партій.
1.Об’єднання, засноване на принципі самоврядування.
2. Наявність організаційної структури.
3. Наявність певної ідеології.
4. Наявність цілі – завоювання і здійснення влади.
5. Наявність харизматичного лідера.
6. Підтримка народу чи його частини.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

36
92. Заповніть таблицю:
Засоби здійснення влади
Позитивні
Негативні
93. Назвіть причини делегітимації влади.
1. Зростання ступеню примусу.
2. Наявність ресурсів влади.
3. Обмеження прав і свобод громадян.
4. Зниження рівня життя населення.
5. Корумпованість влади.
94. Назвіть різновиди демократичних режимів. В яких державах вони
мають місце.
95. Назвіть основні моделі демократизації сучасних держав.
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
96. Вкажіть ознаки сильної президентської влади.
1. Президент обирається парламентом.
2. Президент обирається народом.
3. Президент є головою держави.
4. Президент є головою держави і уряду.
5. Президент формує уряд.
97. Назвіть ознаки кадрових партій.
1. Влада зосереджена в руках парламентської фракції.
2. Фіксоване індивідуальне членство.
3. Діяльність обмежується передвиборчою боротьбою.
4. Проводить відкриту повсякденну ідеологічну та організаційну роботу.
5. До членів партії належать всі ті, хто голосує за неї на виборах.
98. Назвіть основні елементи структури політики.
1. Політичні конфлікти
4. Політичні відносини
2. Політична соціалізація
5. Політична свідомість
3. Політична організація
6. Політичний режим
99. У чому відмінність авторитарного режиму від демократичного?
1. Гласність процесу прийняття рішень органами влади.
2. Відмова від контролю над економічною сферою.
3. Контроль влади за діяльністю опозиції.
4. Наявність у громадян широких прав і свобод.
5. Політичний та ідеологічний плюралізм під контролем влади.
100. Назвіть різновиди тоталітарних режимів. Назвіть держави де вони
мали місце.
101. За якої форми правління Президент є лідером правлячої партії?
1. Президентської.
2. Парламентської.
3. Змішаної.
102. Назвіть ознаки парламентської республіки.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

37 1. Президент і парламент обираються народом.
2. Главою держави і уряду є президент.
3. Парламент формує уряд.
4. Президент обирається парламентом.
5. Головою уряду є прем’єр-міністр.
6. Практичне управління державою здійснюється прем’єр-міністром.
103. У державі декілька партій, але законодавчо закріплено керівна роль
лише однієї. Який тип партійної системи має місце?
104. Назвіть характерні риси державної влади.
1. Має беззаперечний авторитет.
2. Суверенітет влади.
3. Наявність особливого апарату управління та примушення.
4. Формування політичної партії.
5. Володіє багатоманітністю ресурсів.
105. Коли виникла політика?
1. З появою політичних партій.
2. З появою національних держав.
3. З соціальним розшаруванням суспільства.
4. З появою держав.
106. Назвіть соціальні передумови демократії.
1. Розвиненість масових комунікацій.
2. Відносно високий рівень добробуту громадян.
3. Соціальний плюралізм.
4. Високий ступінь урбанізації.
5. Численний та впливовий середній клас.
107. Яка з вказаних заборон характерна для авторитарної влади?
1. Заборонено все, що не дозволено владою.
2. Заборонено лише те, що має відношення до політики.
3. Заборонено лише те, що заборонено законом.
108. Назвіть основні принципи демократичних виборів.
1. Свобода виборів.
4. Виборчі системи.
2. Загальні вибори.
5. Прямі вибори.
3. Багатопартійність.
6. Таємне голосування.
109. Назвіть ознаки змішаної республіки.
1. Президент, як правило, обирається парламентом.
2. Президент, як правило, обирається народом.
3. Уряд формує президент.
4. Уряд формує парламентська більшість.
5. Президент є головою правлячої партії і керується її курсом.
6. Президент не є головою правлячої партії і формально не пов’язаний з нею.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

38
ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
1.
Структура і функції політології.
2.
Походження та сутність політики.
3.
Структура та функції політики.
4.
Політичне життя суспільства.
5.
Теорії влади.
6.
Структура та функції влади.
7.
Форми влади.
8.
Політична та державна влада. Функції політичний влади та її структура.
9.
Характерні риси державної влади. Система розділу влад.
10.
Легітимність та ефективність влади.
11.
Сутність та ознаки тоталітаризму.
12.
Причини виникнення, умови формування та причини краху тоталітаризму.
13.
Сутність та ознаки авторитаризму. Відмінність від тоталітарного режиму.
14.
Поняття та ознаки демократії.
15.
Теорії демократії.
16.
Передумови та моделі демократизації.
17.
Демократія та права людини.
18.
Політичний режим в Україні: загальна характеристика.
19.
Теорії політичної системи суспільства.
20.
Функції політичної системи.
21.
Класифікація політичних систем.
22.
Походження держави. Теорії виникнення.
23.
Поняття, та ознаки держави.
24.
Структура та функції держави.
25.
Форми державно-територіального устрою та форми правління
(класифікація).
26.
Структура та функції держави.
27.
Поняття, та ознаки держави.
28.
Форми державно-територіального устрою та форми правління
(класифікація).
29.
1 Сутність та різновиди унітарної держави (приклади).
30.
Сутність та різновиди федерації (приклади).
31.
Монархія: поняття, ознаки та різновиди.
32.
Сутність та різновиди федерації (приклади).
33.
Монархія: поняття, ознаки та різновиди.
34.
Сутність та типи республік (загальна характеристика).
35.
Президентська та парламентська республіки: загальне та особливе
(приклади).
36.
Форма правлінні в Україні: загальна характеристика.
37.
Президент та моделі президентської влади.
38.
Парламентаризм. Функції парламенту в Україні.
39.
Теорії громадянського суспільства.
40.
Поняття та принципи громадянського суспільства.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

39 41.
Структура та функції громадянського суспільства.
42.
Поняття та ознаки правової держави.
43.
Соціальна держава.
44.
Сутність та історичний розвиток політичних партій. Ознаки партії.
45.
Структура та функції політичних партій.
46.
Класифікація політичних партій.
47.
Сутність та типи партійних систем.
48.
Поняття та функції виборів в суспільстві.
49.
Виборче право та його принципи. Принципи організації демократичних виборів.
50.
Сутність мажоритарної виборчої системи.
51.
Сутність пропорційної виборчої системи.
52.
Змішана виборча система та її різновиди.
53.
Сутність виборчого процесу.
54.
Поняття та характерні риси політичної культури.
55.
Сутність політичної свідомості.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Гаджиев К. С. Политология: учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. – М., 2004.

Громадські об'єднання в Україні: навч. посібник / за ред. В. М. Бесчасного. –
К., 2007.

Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
/ Заг. ред. Ф. М. Рудич. – К., 2006.

Заболоцький, В. П. Лібералізм: ідея, ідеал, ідеологія / В. П. Заболоцький. –
Донецьк, 2001.

История политических и правовых учений / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. –
М., 2000.

Капустин, Б. Г. Что такое консерватизм? / Б. Г. Капустин // Свободная мысль. — XXI. – 2004. – №2. – С. 44–53.

Капустин, Б. Г. Что такое либерализм? / Б. Г. Капустин // Свободная мысль.
– XXI. – 2004. –№8. – С. 33–55.

Кирилюк, Ф. М. Політологія Нової доби : навчальний посібник / Ф. М.
Кирилюк. – К., 2003.

Кіндратець, О. Деякі аспекти формування сталої демократії / О. Кіндратець //
Політичний менеджмент, – 2006. – № 6. – С 63–73.

Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера : пер. з нім. / ред. Є.
Причепій. – К., 2002.

Основи демократії : навч. посібник / за заг. ред. А. Ф. Колодій. – К., 2004.

Пазенок В. Демократія і людина. Теорія і українська дійсність / В. Пазенок //
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

40
Політика і час. – 2003. –№2.–С 3–15.

Пахарев, А. Д. Политическое лидерство и лидеры /А. Д. Пахарев.–К.,2001.

Півнева, Л. Політична і популярна культура як предмет політологічного аналізу / Л. Півнева // Політичний менеджмент. – 2006. – № 6. – С. 74–81.

Піча, В. М. Політологія : навч. посібник / В. М. Піча, Н. М. Хома. – К. –
Львів, 2001.

Политология : учебник для вузов / под ред. М. А. Василика. – М., 2001.

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку : навч. посібник / за ред. Ф. М. Рудича – К., 2002.

Політологія : учеб. пособие / под ред. проф. Н. И. Сазонова.–Харьков, 2001.

Політологія : підручник / М. I. Панов (керівн. авт. кол.), Л. М, Герасіна, В. С.
Журавський та ін. – К., 2005.

Політологія : підручник для студентів ВНЗ / за ред. О. В. Бабкіної, В. П.
Горбатенка. – К., 2001.

Політологія: історія та методологія : навч. посібник / за ред. Ф. М. Кирилюка. –
К., 2000.

Політологія: наука про політику : підручник / за ред. Кременя В. Г. – К.–Х.,
2001.

Пугачев, В. П. Введение в политологию : / В. П. Пугачев, А. И. Соловьев –
М., 2002.

Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / под ред. В. С. Бакирова, Н. И. Сазонова. – Харьков, 2005.

Хантингтон, С. Третья волна. Демократизация в конце XX века : пер. с англ. /
С. Хантингтон. – М., 2003.

Хилько, М. Політична культура населення України: аналіз розвитку громадянських якостей / М. Хилько // Політичний менеджмент. – 2007. – № 1.
–С 115–126

Холод, В. В. Політологія : підручник / В. В. Холод. – Суми, 2006.

Холод, О, М. ЗМІ та імідж політиків / О. М. Холод. – К., 2004.

Челлен, Р. О политической науке, ее соотношении с другими отраслями знания и об изучении политического пространства / Р. О. Челлен // Полис: политические исследования. – 2005. – № 2. – С. 115–126.

Чиркин, В. Е. Современное государство / В. Е. Чиркин. – М., 2001.

Щербинина, Н. Г. Теории политического лидерства : учеб. Пособие / Н. Г.
Щербинина. – М, 2004.

Юрченко, Н. Феномен политического лидерства / Н. Юрченко //
Политический менеджмент – 2004 – №1. – С. 63–74.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

41
Упорядники:
Галь Богдан Олександрович
Єгорова Олена Віталіївна
Зєнкін Михайло Васильович
Колісник Дмитро Вікторович
Поух Анатолій Володимирович

МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З
ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»
для студентів інституту заочно навчання
Друкується у редакційній обробці упорядників
Комп’ютерна верстка – М.В. Зєнкін
Підписано до друку г. Формат 30х42/4.
Папір офсет. Ризографія. Умовн. друк. арк. .
Обліково-видав. арк. . Тираж 100 прим. Замовл. №
Державний ВНЗ «Національний гірничий університет
490005, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал