Міністерство освіти І науки україни двнз «національний гірничій університет»Скачати 462.66 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір462.66 Kb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧІЙ УНІВЕРСИТЕТ»
КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОРІЇ
ПОЛІТОЛОГІЯ
методичний комплекс для студентів
ІЗО
Затверджено навчально-методичним управлінням університету
Дніпро
2014
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2


ПОЛІТОЛОГІЯ.
Методичний комплекс для студентів ІЗО. / Б.О.Галь,
О.В.Єгорова, М.В.Зєнкін, Д.В.Колісник, А.В.Поух. – Дніпропетровськ: НГУ,
2015. – 42 с.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3
ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА................................................................................................. 4
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ "ПОЛІТОЛОГІЯ" ............ 5
ПРОГРАМА КУРСУ "ПОЛІТОЛОГІЯ" ....................................................... 5
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ...................................................................... 7
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. ...................................................................... 7
КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3. ..................................................................... 22
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .. 24
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ............................................................................. 25
ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ............................................................. 26
ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ ....................................................................... 38
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ........................................................... 39
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4
ПЕРЕДМОВА
Методичний комплекс призначений для студентів інституту заочного навчання. Він є складовою частиною розробленого кафедрою історії і політичної теорії комплексу навчально-методичної літератури і органічно пов'язаний з усіма навчальними посібниками з політології, виданими авторським колективом кафедри.
Методичний комплекс пропонує декілька моделей контрольних робіт для самостійної роботи різного рівня складності. Контрольні роботи вимагають застосування знань з усіх основних тем теоретичного курсу політології і готують студентів до складання іспиту. До методичного комплексу також входять теми, що виносяться на практичні заняття зі студентами.
Контрольні роботи розроблені на базі програми курсу "Політологія", який викладається студентам вузів четвертого рівня акредитації. При підготовці до
іспитів студенти спираються на наведені в даному методичному комплексі програму курсу, екзаменаційні тести та питання.
Викладачі проводять індивідуальні консультації з питань навчального курсу, а також контрольної роботи згідно з графіком кафедри.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ "ПОЛІТОЛОГІЯ"
Змістовний модуль 1. Історія та теорія політичної науки
Тема 1. Ідейні джерела політології. Основні сучасні ідейно- політичні течії
Тема 2. Політологія як наука та навчальна дисципліна

Змістовний модуль 2. Політика як суспільне явище
Тема 3. Політика і політичне життя суспільства
Тема 4. Політична влада
Тема 5. Політичні режими.

Змістовний модуль 3. Інституалізовані форми політики
Тема 6. Політична система суспільства
Тема 7. Держава у політичній системі.
Тема 8. Правова держава та громадянське суспільство.
Тема 9. Політичні партії, партійні та виборчі системи.


ПРОГРАМА КУРСУ "ПОЛІТОЛОГІЯ"
Тема 1. Ідейні джерела політології.
Політичні ідеї країн Давнього Сходу, Греції, Риму. Політична думка епохи середньовіччя. Політичні вчення епохи Відродження. Політичні вчення епохи Просвітництва і Нового часу. Розвиток політичної думки в Росії.
Політико-правова думка в Україні. Політичні концепції сучасної західної політології.
Тема 2. Політологія як наука і навчальна дисципліна.
Історія розвитку політичної науки. Об'єкт, предмет і структура політології. Методи, функції, категорії політології. Формування і розвиток політології в сучасній Україні.
Тема 3. Політика і політичне життя суспільства.
Еволюція концепції політики як соціальної реальності. Поняття, структура і функції політики. Суб'єкти і об'єкти політики. Цілі і засоби політики. Політичне життя суспільства. Взаємозв'язок політики з іншими сферами громадського життя (економіка, мораль, право, релігія).
Тема 4. Політична влада.
Основні концепції влади. Структура державної і політичної влади. Форми влади. Ресурси, джерела, засоби здійснення влади. Типологія влади. Принципи поділу влади. Легітимність влади.


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

6
Тема 5. Політичні режими.
Сутність і засади політичних режимів. Типологія політичних режимів.
Різновиди і характеристика тоталітаризму. Різновиди і характеристика авторитарного політичного режиму. Типи і характеристика демократичного політичного режиму. Основні риси політичного режиму в Україні. Сутність й умови виникнення демократії. Історичні етапи розвитку форм демократії.
Концепції демократії і їх відмінні риси. Сучасні концепції демократії. Форми демократії. Передумови і моделі демократизації суспільства.
Тема 6. Політична система суспільства.
Поняття і механізм функціонування політичної системи. Структура, функції політичних систем. Критерії класифікації і типологія політичних систем: тоталітарні, авторитарні й демократичні. Політичні системи в пострадянських державах. Специфіка політичної системи сучасної України.
Політична реформа в Україні.
Тема 7. Держава в політичній системі.
Генезис, сутність і ознаки держави. Функції держави. Типологія держави.
Форма держави: форма державного устрою, форма правління. Вищі органи державної влади. Моделі президентської влади і типи парламентаризму.
Становлення державності сучасної України.
Тема 8. Правова держава та громадянське суспільство.
Поняття громадянського суспільства, його сутність, фактори становлення
і розвитку. Відмінні риси і структура громадянського суспільства. Грома- дянське суспільство як основа демократичної, правової, соціальної держави.
Концепції, сутність, принципи правової держави. Сутність соціальної держави.
Формування громадянського суспільства та правової соціальної держави в
Україні.
Тема 9. Політичні партії і партійні та виборчі системи.
Поняття й ознаки політичних партій. Сутність і структура політичних партій. Класифікація політичних партій. Сутність і різновиди партійних систем.
Проблеми розвитку партійної системи в Україні. Сутність і принципи організації демократичних виборів. Сутність і моделі виборчих систем. Стадії виборчого процесу. Модель виборчої системи в Україні.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1.
Контрольна робота № 1 являє собою написання реферату за єдиною для усіх студентів темою: "Політичне життя і політичний устрій..." (однієї з держав сучасного світу) з його наступним захистом. Державу кожному студенту визначає викладач. Повторення тієї ж самої держави в одній групі не допускається.
Робота виконується за наступним планом:
1.
Коротка довідка про державу та її роль у сучасному світі.
2.
Характеристика конституції держави.
3.
Схема вищих державних органів влади: їхнє формування, повноваження, структура.
4.
Форма держави.
4.1.Форма державного устрою.
4.2.Форма правління.
4.3.Тип політичного режиму.
5.
Модель виборчої системи.
6.
Голова держави.
7.
Тип парламентаризму.
8.
Основні політичні партії. Партійна система.
9.
Основні громадські організації.
10.
Правове положення особистості.
11.
Тип політичної системи і її характеристика.
12.
Список використаної літератури.


КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2.
Контрольна робота № 2 складається з 10 варіантів. Питання представлені у вигляді тестів, заповнення таблиць і теоретичних завдань. Запропонована модель носить частково пошуковий і дослідницький характери. Вона сприяє розвитку особистої активності студентів у процесі пізнання теорії і практики політичного життя суспільства. Варіант контрольної роботи № 2 визначається за останньою цифрою залікової книжки.
Варіант 1
1.

Розкрийте зміст понять.
1.1.
демократія
1.2.
політика
1.3.
плюралізм
1.4.
олігархія
1.5.
федерація
2.Заповніть таблицю.
Структура державної влади
Джерела влади
Ресурси влади
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

8
3.

Дайте характеристику демократичних політичних режимів. У
яких державах вони мають місце?
4.

Охарактеризуйте політичну систему сучасної України.
5.

Використовуючи Конституцію держави чи інші джерела,
порівняєте інститути президентської влади і визначте форму
правління на основі наступних критеріїв.
№ п/п
Критерії
США
Україна
1.
Спосіб обрання президента
(всенародне обрання, парламентом тощо)
2.
Модель виборчої системи.
3.
Співвідношення (поділ) посад глави держави і глави уряду.
4.
Механізм формування уряду, призначення прем'єра.
5.
Відповідальність уряду.
6.
Стосунки президента з парламентом (право розпуску, право вето, імпічмент).
7.
Ставлення президента до правлячої партії.
8.
Інші повноваження президента.
9.
Модель президентської влади.
10. Форма правління.
6.

Які з перерахованих партій відносяться до масових?
1.
Республіканська партія США.
2.
Лейбористська партія Великобританії.
3.
Соціалістична партія Франції.
4.
Комуністична партія України.
5.
Християнсько-демократична партія Німеччини.
7.

Вкажіть основні принципи демократичних виборів.
1. Багатопартійність.
4. Виборча система.
2. Свобода вибору.
5. Загальне виборче право.
3. Прямі вибори.
6. Таємне голосування.
8. Заповніть таблицю.
Країни
Форма
державного устрою
Форма
правління
Тип
політичного
режиму
Індія
Росія
Португалія
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

9
Варіант № 2

1.

Розкрийте зміст понять.
1.1.
анархія
1.2.
тоталітаризм
1.3.
влада
1.4.
консенсус
1.5.
фракція
2. Заповніть таблицю.
Структура політичної влади
Форми влади
Типи легітимної влади за М.Вебером
3. Дайте характеристику авторитарних політичних режимів. У яких
державах вони мають місце?
4. Сутність і різновиди сучасних політичних систем. Який тип
політичної системи в Україні?
5. Використовуючи Конституцію держав чи інші джерела, порівняєте
інститути президентської влади і визначте форму правління на
основі наступних критеріїв.
№ п/п
Критерії
Польща
Угорщина
1.
Спосіб обрання президента
(всенародне обрання, парламентом тощо)
2.
Модель виборчої системи
3.
Співвідношення (поділ) посад глави держави і глави уряду.
4.
Механізм формування уряду, призначення прем'єра.
5.
Відповідальність уряду.
6.
Стосунки президента з парламентом (право розпуску, право вето, імпічмент)
7.
Ставлення президента до правлячої партії.
8.
Інші повноваження президента.
9.
Модель президентської влади.
10. Форма правління.
6. Які фактори визначають кількість партій в країні?
1. Конституція.
2. Економічний розвиток.
3. Політичний режим.
4. Традиції.
5. Виборча система.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

10 6. Соціальна структура суспільства.
7. Розвиненість громадянського суспільства.
7. У яких стосунках повинні знаходитись держава і громадянське
суспільство?
1. Держава повинна регулювати і контролювати громадянське суспільство.
2. Роль посередника між ними грають політичні партії.
3. Держава входить у структуру громадянського суспільства.
4. Цивільне суспільство забезпечує права людини, держава
– права громадянина.
5. Чим більш розвинене громадянське суспільство, тим більше демократична держава.
6. Держава і громадянське суспільство повинні бути рівноправними партнерами.
8. Заповніть таблицю.
Країни
Форми
державного
устрою
Форми
правління
Тип політичного
режиму
Канада
Фінляндія
ОАЕ
Варіант 3
1. Розкрийте зміст понять.
1.1.
держава
1.2.
демократія
1.3.
опозиція
1.4.
охлократія
1.5.
толерантність
2. Вкажіть риси демократичної влади.
1. Влада здійснюється представницькими органами.
2. Злиття народу з владою.
3. Тотальний контроль і насильство.
4. Вибір конкретних носіїв влади.
5. Дозволено усе, що не заборонено законом.
3. Дайте характеристику тоталітарних політичних режимів. У яких
державах вони мали і мають місце?
4.
Визначте тип політичної системи зазначених країн за
класифікацією Ж. Блонделя.
1. Іран.
2. Великобританія.
3. Саудівська Аравія.
4. Куба.
5. Лівія.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

11
5. Використовуючи Конституцію держави чи інші джерела,
порівняєте інститути президентської влади і визначите форму
правління на основі наступних критеріїв.
№ п/п
Критерії
США
Німеччина
1.
Спосіб обрання президента
(всенародне обрання, парламентом тощо)
2.
Модель виборчої системи
3.
Співвідношення (поділ) посад глави держави і глави уряду.
4.
Механізм формування уряду, призначення прем'єра.
5.
Відповідальність уряду.
6.
Стосунки президента з парламентом (право розпуску, право вето, імпічмент)
7.
Ставлення президента до правлячої партії.
8.
Інші повноваження президента.
9.
Модель президентської влади.
10. Форма правління.
6. Сутність і різновиди партійних систем.
7. Як співвідносяться між собою демократія і громадянське
суспільство?
1. Громадянське суспільство суперечить принципам демократії
2. Демократія і громадянське суспільство між собою ніяк не зв'язані.
3. Демократія припускає наявність громадянського суспільства.
4. Чим більш розвинуте громадянське суспільство, тим більше демократії.
8. Заповніть таблицю.
Країни
Форма
державного
устрою
Форма
правління
Тип політичного
режиму
Бразилія
Україна
Японія
Варіант 4.
1.

Розкрийте зміст понять.
1.1.
диктатура
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

12 1.2.
конфедерація
1.3.
суверенітет
1.4.
лобізм
1.5.
медіакратія
2. Заповніть таблицю.
Джерела влади
Суб'єкти влади
Причини делегитимности влади
3.
Вкажіть основні відмінності авторитарних режимів от
тоталітарних.
4. Які ознаки демократичної політичної системи?
5. Використовуючи Конституцію держави чи інші джерела,
порівняєте інститути президентської влади і визначите форму
правління на основі наступних критеріїв.
№ п/п
Критерії
Італія
Португалія
1.
Спосіб обрання президента
(всенародне обрання, парламентом тощо).
2.
Модель виборчої системи.
3.
Співвідношення (поділ) посад глави держави і глави уряду.
4.
Механізм формування уряду, призначення прем'єра.
5.
Відповідальність уряду.
6.
Стосунки президента з парламентом (право розпуску, право вето, імпічмент)
7.
Ставлення президента до правлячої партії.
8.
Інші повноваження президента.
9.
Модель президентської влади.
10. Форма правління.
6. Які переваги має пропорційна система виборів?
1. Виникає безпосередній зв'язок між кандидатом і виборцями.
2. Сприяє розвитку політичного плюралізму і багатопартійності.
3. Сприяє політичній структуризації суспільства.
4. Забезпечує сильний однопартійний уряд
5. Забезпечується більш представницький коаліційний уряд.
6. Представляє реальну картину розміщення політичних сил у суспільстві.
7. Які з приведених суджень відповідають теорії правової держави?
1. Держава повинна бути обмежена законом.
2. Дозволено те, що не має відношення до політики.
3. Дозволено усе, що не заборонено законом.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

13 4. Повний контроль держави над усіма сферами життя суспільства.
5. Зміцнення суверенності народу як джерела влади.
6. Уся система публічної влади повинна відповідати вимогам права
і послідовно його дотримуватись.
8. Заповніть таблицю.
Країни
Форма
державного
устрою
Форма
правління
Тип
політичного
режиму
Австрія
Австралія
Оман
Варіант 5
1.

Розкрийте зміст понять.
1.1.
технократія
1.2.
вето
1.3.
електорат
1.4.
політична соціалізація
1.5.
авторитаризм
2.

Укажіть риси авторитарної влади.
1.
Вибір конкретних носіїв влади.
2.
Відчуження від політики рядових громадян.
3.
Концентрація влади в руках лідера чи визначеної групи.
4.
Загальний контроль і насильство.
5.
Дозволено те, що не має відношення до політики.
3.

Вкажіть відмінні риси демократичних режимів.
4.

Які ознаки тоталітарної політичної системи?
5. Використовуючи Конституцію держави чи інші джерела,
порівняєте інститути президентської влади і визначте форму
правління на основі наступних критеріїв.
№ п/п
Критерії
Росія
Франція
1.
Спосіб обрання президента
(всенародне обрання, парламентом тощо).
2.
Модель виборчої системи.
3.
Співвідношення (поділ) посад глави держави і глави уряду.
4.
Механізм формування уряду, призначення прем'єра.
5.
Відповідальність уряду.
6.
Стосунки президента з парламентом
(право розпуску, право вето, імпічмент).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

14 7.
Ставлення президента до правлячої партії.
8.
Інші повноваження президента.
9.
Модель президентської влади.
10. Форма правління.
6. Вкажіть правильне судження.
а) демократичне правління – є партійне правління; б) усі партії поділяються тільки за класовою ознакою; в) ключова функція партії – участь у виборах; г) усі партії мають програму й статут; д) усі партії мають індивідуальне фіксоване членство;
7. Назвіть, в яких випадках мова йде про громадянське суспільство?
1. Громадянин одержує паспорт.
2. Людина відкриває власна справа.
3. Студент гірничого університету одержує диплом фахівця.
4. Людина вступає до політичної партії.
5. Група людей створює благодійний фонд допомоги дітям.
8. Заповніть таблицю.
Країни
Форма
державного
устрою
Форма
правління
Тип
політичного
режиму
Угорщина
Україна
США
Варіант 6
1.

Розкрийте зміст понять.
1.1.
етнократія
1.2.
агрегація інтересів
1.3.
імпічмент
1.4.
республіка
1.5.
партійна система
2. Заповніть таблицю форм влади, запропоновану Аристотелем. Що
вкладав Аристотель у поняття "правильні" і "неправильні" форми
влади?
Правильні форми влади
Неправильні форми влади
3. Дайте характеристику політичного режиму сучасної України.
4. Що є необхідною умовою для існування демократичної політичної
системи?
а) наявність багатопартійності; б) обмежений за часом мандат на перебування у влади політичних лідерів; в) виборність органів місцевого самоврядування;
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15 г) вибори, що гарантують реальну можливість обирати серед багатьох кандидатів.
5. Використовуючи Конституцію держав чи інші джерела, порівняєте
інститути президентської влади і визначите форму правління на основі
наступних критеріїв:
№ п/п
Критерії
США
Німеччина
1.
Спосіб обрання президента
(всенародне обрання, парламентом тощо).
2.
Модель виборчої системи.
3.
Співвідношення (поділ) посад глави держави і глави уряду.
4.
Механізм формування уряду, призначення прем'єра.
5.
Відповідальність уряду.
6.
Стосунки президента з парламентом (право розпуску, право вето, імпічмент).
7.
Ставлення президента до правлячої партії.
8.
Інші повноваження президента.
9.
Модель президентської влади.
10. Форма правління.
6. Сутність і різновиди партійних систем.
7. Вкажіть елементи структури громадянського суспільства.
1) публічна влада;
2) громадські організації і рухи;
3) родина;
4) союзи підприємців, асоціації споживачів;
5) державні засоби масової інформації;
6) політичні партії;
7) церква.
8. Заповніть таблицю.
Країни
Форма державного устрою
Форма правління
Тип політичного режиму
Швейцарія
Швеція
Куба
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

16
Варіант 7
1.

Розкрийте зміст понять.
1.
автократія
2.
державна влада
3.
партія політична
4.
політична система
5.
абсентеїзм
2. Яке з наведених визначень поняття "легітимність влади", на Ваш
погляд є правильним:
1. Влада, що втратила довіру і підтримку народу.
2. Влада, що має підтримку і довіру з боку більшості громадян країни.
3. Влада, що одержала визнання світового співтовариства.
4. Влада, оформлена юридичним актом.
3. Покажіть процес демократизації сучасної України.
4. Г. Алмонд визначає функції "введення" і "виведення" політичної
системи. Розподілите ці функції в таблиці:
Функції "введення"
Функції "виведення"
1. Виконання правил і норм.
2. Агрегування інтересів.
3. Визначення правил (норм).
4.
Політична соціалізація.
5.
Політична комунікація.
6.
Контроль за дотримання правил і норм.
7.
Артикуляція інтересів.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал