Міністерство освіти і науки України Донецький національний технічний університетСкачати 437.14 Kb.

Сторінка3/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір437.14 Kb.
1   2   3
рекомендації до написання курсової роботи
1.

Мета
і завдання курсової роботи

Метою написання курсової роботи є закріплення і поглиблення знань студента з навчальної фахової дисципліни. Всебічне та комплексне дослідження обраної теми курсової роботи сприятиме систематизації знань студента, вмінню застосовувати та узагальнювати, а також напрацюванню досвіду роботи з нормативно-правовими актами та науковою юридичною літературою. Курсова робота є індивідуальною роботою студента, повинна бути виконана самостійно і мати елементи наукового характеру.
Під час виконання курсової роботи студенти повинні:

поглибити теоретичні знання з обраної теми курсової роботи;

навчитися самостійно працювати з юридичною літературою;

аналізувати різні наукові підходи до даної проблеми;

роботи узагальнення і висновки;

навчитися аналізувати та застосовувати положення нормативно- правових актів;

самостійно формулювати пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання певної сфери суспільних відносин.
2.

Вимоги
щодо виконання курсової роботи.
Виконання курсової роботи студентом передбачає наступні етапи:
Вибір
теми.

Ознайомлення з теоретичними та практичними проблемами, які повинні бути висвітлені в роботі.

Підбір літератури та нормативно-правових актів, фактичного матеріалу.

Складання проекту плану курсової роботи.

Консультація з науковим керівником і затвердження плану курсової роботи (окрім студентів заочної форми навчання).

Написання та оформлення курсової роботи.

Здача роботи на кафедру для перевірки та рецензування.

Доопрацювання курсової роботи.

Захист курсової роботи.

32
3.

Вибір
теми курсової роботи і складання плану.
Студент вибирає одну із тем, що запропоновані для написання курсової роботи. З дозволу наукового керівника студент може самостійно обрати тему курсової роботи, якщо вона узгоджується з предметом теорії держави і права, є актуальною, має науково-практичне значення, зв’язок з досягненням юридичної науки та державно-правової практики.
Затвердження теми курсової роботи та наукового керівника здійснюється завідуючим кафедрою на підставі заяви студента.
Після затвердження теми курсової роботи, студент повинен на протязі двох тижнів скласти проект плану роботи, визначивши назви розділів і параграфів.
План курсової роботи повинен охоплювати ключові питання, повно
і всебічно розкривати обрану тему. Формулювання розділів і параграфів має бути чітким, логічним і послідовним. План курсової роботи повинен бути розгорнутий і включати вступ, 3 розділи (кожний розділ може містити 3-4 параграфи), висновки, список використаних джерел.
В процесі написання курсової роботи і опрацювання зібраних матеріалів, попередній план роботи за погодженням із науковим керівником може коригуватися і уточнюватися.
4.

Підбір
наукової літератури, нормативно-правових джерел та
інших
матеріалів.
Нормативний матеріал, навчальну і спеціальну літературу з тематики курсової роботи студент підбирає самостійно.
Особливу увагу потрібно звернути на нормативно-правові акти.
Вони повинні бути чинними і в останній редакції, щоб уникнути використання застарілих норм.
При написанні курсової роботи рекомендується використовувати наукові монографії, статті у фахових періодичних виданнях. Проте пряме цитування великих обсягів матеріалу є недоцільним. Наукові джерела потрібно використовувати творчо. Обов’язковими є посилання на автора
і джерело.
Список джерел використаних в курсовій роботі повинен складатися
із:

нормативно-правових актів (Конституція України, міжнародні договори України, закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти)

33

судової практики (постанови Пленуму Верховного Суду України, керівні роз’яснення Вищого Господарського Суду України; узагальнення судової практики, окремі судові справи, рішення тощо)

наукові монографії, навчальні підручники, посібники, наукові статті в періодичних фахових виданнях (збірниках наукових праць, журналах, газетах)

інші фактичні матеріали (статистичні дані, звіти, інші документи)

всі джерела в межах кожного виду розміщуються в алфавітному порядку згідно з діючими стандартами бібліографічного опису.
5.

Структура
і зміст курсової роботи
Структура курсової роботи повинна відповідати затвердженому науковим керівником плану, бути логічною і чіткою. При написанні курсової роботи варто дотримуватися пропорційності між структурними частинами роботи відповідно: вступ (2-3 стор.), перший розділ (8-10 стор.), другий розділ (10-12 стор.), третій розділ (6-8 стор.) висновки (2-3 стор.). Загальний обсяг курсової роботи становить 25-30 стор. машинописного тексту або 35-40 стор. рукописного тексту, не враховуючи списку літератури і додатків.
У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, ступінь її дослідження.
Характеризується науково-теоретична література
і нормативно-правова база роботи. Визначаються також предмет дослідження, об’єкт і методологічна основа дослідження, мета і завдання.
У першому розділі курсової роботи, як правило, розкриваються
історичні аспекти обраної теми дослідження, її теоретичні та методологічні положення; дається загальна характеристика об’єкту дослідження; постановка основних проблемних питань.
Другий розділ передбачає глибоке і всебічне розкриття сутності даної проблеми; ґрунтовий аналіз різних науково-теоретичних підходів, наявного нормативно-правового матеріалу інших конкретних фактичних джерел; висловлення свого ставлення до дискусійних питань.
У третьому розділі бажано розглянути і обґрунтувати сучасні тенденції розвитку, шляхи вирішення наявних проблем; або здійснити порівняльний аналіз державно-правових явищ в Україні та інших держав.
У висновках підводяться підсумки дослідження, робляться теоретичні узагальнення; викладаються практичні рекомендації щодо розвитку певного правового інституту, вдосконаленню законодавства, юридичної практики тощо.

34
6.

Оформлення
курсової роботи
Робота має бути виконана на білому папері формату А4 (297х210 мм), з одного боку, 14-м шрифтом, до 30 рядків на сторінці, або написана чіткім розбірливим почерком, грамотно і охайно. Кожна сторінка тексту має поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.
Відстань між заголовком і текстом має бути 15-20 мм. Кожний розділ курсової роботи починається з окремої сторінки. Заголовки розділів друкуються симетрично, прописними літерами, заголовки параграфів друкуються з абзацу (5 інтервалів). Розділи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами з крапкою в кінці (1., 2.,
3.), нумерація параграфів повинна мати вказівку на розділ (1.1., 1.2., 2.1.,
2.2.).
Нумерація сторінок в курсовій роботі – наскрізна, включати список літератури та додатків, і починається з титульного листа, на якому номер не ставиться. Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку.
Додатки розміщуються на окремій сторінці, нумерують арабськими цифрами і дають заголовки.
Всі цитати, таблиці схеми, малюнки, що містяться в тексті роботи, мають бути з посиланнями на першоджерела. Посилання в тексті на першоджерела необхідно робити в примітках або позначати в квадратних дужках номер джерела в списку використаної літератури із вказівкою на сторінки (наприклад, [12,с.45-61]).
Курсова робота повинна складатися із титульного листа (вгорі по центру якого зазначається назва ВУЗу, по середині – назва предмету курсової роботи і тема, виконавець і науковий керівник); план (із зазначенням всіх розділів і параграфів із вказівками на початкову і кінцеву сторінки кожного пункту в роботі); вступ, розділи курсової роботи, висновки; список використаних джерел, додатки.
На останній сторінці курсової роботи студент ставить свій підпис і дату її виконання.
В кінці роботи підшивається сторінка для рецензії наукового керівника.
Завершену роботу студенти подають на кафедру згідно з терміном, визначеним навчальним планом.

35
7.

Рецензування
і захист курсової роботи

Курсову роботу перевіряє науковий керівник. Роботи студентів заочної форми навчання передаються на перевірку і рецензію викладачам кафедри.
В рецензії зазначаються всі позитивні сторони роботи, а також її недоліки. Зокрема, оцінюється:

розкриття теми;

системність і логічність викладення матеріалу;

уміння студента аналізувати теоретичний матеріал, поєднувати його з фактичним, виділяти головне, логічно мислити, робити висновки і узагальнення, обґрунтовувати їх;

методика використання матеріалів з літературних джерел;

дотримання методичних рекомендацій щодо оформлення роботи.
При умові позитивної оцінки науковим керівником курсова робота допускається до захисту. Якщо робота написана з порушенням вимог, її повертають студентові для доопрацювання. До такої роботи обов’язково додається рецензія із зазначенням всіх недоліків.
У рецензії визначається відповідність курсової роботи встановленим вимогам та рекомендована оцінка.
У встановлений кафедрою термін курсова робота разом із рецензією наукового керівника подається на кафедру.
Дату і час захисту курсової роботи встановлює кафедра. Захист відбувається на засіданні комісії кафедри.
Захист курсової роботи студентом проводиться в усній формі.
Студент повинен розкрити актуальність, зміст обраної теми, показати теоретичних та прикладних аспектів проблеми, вміти обґрунтовувати свої пропозиції, відповісти на питання комісії.
За результатами захисту курсової роботи студент одержує остаточну оцінку за традиційною 5-ти бальною шкалою, яка заноситься в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.
Самостійна робота студентів
І семестр (54 г.)
1.
Робота над конспектом лекцій та рекомендованою літературою –
18 г.

36 2.
Підготовка до семінарських занять – 9 г.
3.
Виконання домашніх контрольно-реферативних завдань – 27 г.
Впродовж семестру студент повинен виконати три контрольних завдань і захистити їх у викладача в консультативні часи.
ІІ семестр – 27 г.
Виконання і захист курсової роботи відповідно вимогам цього навчально-методичного комплексу (розділ VII).
VII. Орієнтовні питання для підготовки до іспиту.

1.
Теорія держави і права як наука, її об’єкт і предмет.
2.
Роль і значення теорії держави і права в системі суспільних і юридичних наук та в юридичний практиці.
3.
Методологія теорії держави і права як науки.
4.
Поняття і ознаки функцій теорії держави і права, їх класифікація.
5.
Мета і завдання курсу теорії держави і права як навчальної дисципліни.
6.
Суспільство як система, проблема універсальної соціальної координації.
7.
Загальна характеристика первісного суспільства.
8.
Суспільна влада та соціальні норми на ранній стадії розвитку людства.
9.
Загальні підстави виникнення держави і права.
10.
Проблема визначення поняття та походження держави.
11.
Основні теорії походження держави.
12.
Історична зумовленість сутності та типу держави.
13.
Державна влада як сутність держави, класове і загальнолюдське в сутності держави.
14.
Основні ознаки держави.
15.
Функції держави, їх класифікація та конкретно-історична зумовленість.
16.
Форми державного устрою та управління.
17.
Поняття механізму держави як системи державних інститутів.
18.
Поняття, структура та завдання державного апарату.
19.
Поняття та види державних режимів. Правові та не правові форми здійснення державної влади.
20.
Основні сучасні концепції держави, їх загальна характеристика.
21.
Теорія соціально-правової держави.

37 22.
Теорія національної держави.
23.
Головні етапи формування державності України.
24.
Структура державного управління сучасної України.
25.
Юридично-теоретичне осмислення взаємозв’язку суспільства, особи, держави і права.
26.
Історична зумовленість соціальної організації, суспільної влади і соціального регулювання.
27.
Поняття, види та основні ознаки соціальних норм.
28.
Правові норми: поняття, види, структура.
29.
Місце і роль правових норм в системі соціальних норм та соціальному регулюванню.
30.
Проблема походження права та методологічні основи його визначення.
31.
Основні концепції теорії права.
32.
Історичні типи права.
33.
Проблема формування універсального визначення права.
34.
Ознаки та принципи права.
35.
Поняття, система і класифікація функцій права.
36.
Нормативність як сутність права.
37.
Поняття, сутність і підстави класифікації правових норм.
38.
Поняття, зміст та види правовідносин.
39.
Об’єкти та суб’єкти правовідносин.
40.
Поняття юридичних фактів, їх ознаки та класифікація.
41.
Поняття та сутність правотворчості.
42.
Основні форми і стадії застосування права.
43.
Поняття і види тлумачення норм права.
44.
Поняття системи права.
45.
Внутрішня побудова та структура системи права.
46.
Система законодавства. Загальна характеристика галузей права.
47.
Закон і підзаконні нормативно-правові акти.
48.
Дія нормативних актів в часі, просторі та по колу осіб.
49.
Визначення та поняття правової поведінки.
50.
Поняття та склад правопорушення.
51.
Юридична відповідальність, її ознаки та види.
52.
Поняття, зміст і принципи законності.
53.
Правопорядок: зміст, форми і принципи.
54.
Співвідношення правопорядку та суспільного порядку. Державна дисципліна.
55.
Поняття, зміст і структура правової системи.
56.
Типологія правових систем.

38 57.
Історичні та соціокультурні витоки правової системи України.
58.
Правосвідомість як специфічна форма суспільної свідомості, її структура та функції.
59.
Поняття і структура правової культури, її значення.
60.
Система забезпечення прав та захисту громадянина в Україні.
Література
Навчально-монографічна література до всіх тем курсу
Нормативні
акти
Декларація про державний суверенітет України: Прийнята
Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року. – К.: Україна,
1991. – 8 с.
Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною
Радою України 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради України.
– 1991 – № 38. – Ст.. 502.
Закон України про правонаступництво України: Прийнятий 12 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 46. –
Ст.. 617.
Декларація пав національностей України: Прийнята Верховною
Радою України 1 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1991. - № 53. – Ст.799.
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року // Голос України. – 1996. – 13 липня.
Підручники і навчальні посібники
1.
Колодій та ін. Загальна теорія держави і права. - К., 1997.
2.
Котюк В.О. Основи держави і права. - К., 1997.
3.
Котюк В.О. Теорія права. - К., 1996.
4.
Копейчиков В.В. Теорія держави і права. – К., 2003.
5.
Молдован В.В. Основи держави і права. - К., 1997.
6.
Шультенко Ф.П. та ін. Історія вчень про державу і право. - К.,
1997.
7.
Марченко М.Н. и другие. Теория государства и права. - М, 1996.
8.
Марченко М.Н. Общая теория государства и права. - М, 1998.
9.
Карельський В.М. и др. Теория государства и права. - М., 1997.
10.
Боярська З.І. Історія держави і права України. - К., 2001.

39 11.
Афанасьев В.С. и др. Общая теория права и государства. - М,
1996.
12.
Алексеев С.С. Основы теории государства и права. – М. 1971.
13.
Лазарев В.В. и др. Общая теория права и государства. – М., 2000.
14.
Кравчук М.В. теорія держави і права. – К., 1999.
15.
Скакун О.Ф. Общая теория государства и права. – Х., 2000.
Довідкова література
1.
Юридична енциклопедія в 6 томах. – К., 1998.
2.
Енциклопедичний юридичний словник.
3.
Юридичні словники та довідники.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал