Міністерство освіти і науки України Донецький національний технічний університетСкачати 437.14 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір437.14 Kb.
1   2   3
    Навігація по даній сторінці:
  • ІІІ-2.


17
ІІІ
. Робоча програма

ІІІ
-1. Навчально-тематичний план

Кількість годин аудиторні
СРС

т ем и
Назва теми
Р
аз о
м
В
сь о
го л
ек ц
ії
се м
ін ар и
В
сь о
го
О
п р
ац ю
в ан н
я л
ек ц
ій
П
ід го то в
к а д
о се м
ін ар
ів
1
Предмет, метод і функції загальної теорії держави і права
8 4
2 2
4 2
2 2
Загальні підстави виникнення держави та права
4 2
2
-
2 2
-
3
Поняття, походження та сутність держави
8 4
2 2
4 2
2 4
Соціальне призначення, ознаки та функції держави
4 2
2
-
2 2
-
5
Форми та механізм державного управління
8 4
2 2
4 2
2 6
Сучасні концепції держави
4 2
2
-
2 2
-
7
Співвідношення суспільства, держави і права
5
-
-
-
5 5
-
8
Система соціальних норм та місце правових норм в цій системі
8 4
2 2
4 2
2 9
Проблема сутності права та його походження, джерела права
8 4
2 2
4 2
2
Підготовка до модульного контролю 1 11
-
-
-
11
-
-
10
Поняття, ознаки, принципи і функції права
4 2
2
-
2 2
-
11
Правові норми, їх ознаки, структура, види
8 4
2 2
4 2
2 12
Поняття, види і структура правовідносин
4 2
2
-
2 2
-
13 Правотворчість і правореалізація
4 2
2
-
2 2
-
14 Система права і система законодавства
8 4
2 2
4 2
2 15 Правова поведінка і правопорушення
4 2
2
-
2 2
-
16 Законність і правопорядок
8 4
2 2
4 2
2

18 17 Правові системи сучасності
5
-
-
-
5 5
-
18 Правосвідомість і правова культура
4 2
2
-
2 2
-
Підготовка до модульного контролю 2 11
-
-
-
11
-
-
Виконання курсової роботи
34
-
-
-
34
-
-
Всього
16 2
48 32 16 11 4
42 16

ІІІ
-2. Тематика та плани лекційних занять

Тема 1. Предмет, метод і функції загальної теорії держави та права.
1.
Загальна теорія держави і права як наука.
2.
Предмет загальної теорії держави та права.
3.
Метод загальної теорії держави та права.
4.
Функції теорії держави та права.
Тема 2. Загальні підстави виникнення держави і права.
1.
Суспільство як система, проблема універсальної соціальної координації.
2.
Загальна характеристика первісного суспільства.
3.
Суспільна влада та соціальні норми на ранній стадії розвитку людства.
Тема 3. Поняття, походження та сутність держави.
1.
Проблема визначення поняття та походження держави.
2.
Основні теорії походження держави.
3.
Історична зумовленість сутності держави.
Тема 4. Соціальне призначення, ознаки та функції держави.
1.
Державна влада як сутність держави, класове і загальнолюдське в сутності держави.
2.
Основні ознаки держави.
3.
Функції держави, їх класифікація та конкретно-історична зумовленість.
Тема 5. Форми та механізм державного управління.
1.
Форми державного устрою та управління.
2.
Поняття механізму держави як системи державних організацій.
3.
Поняття, структура та завдання державного апарату.
Тема 6. Сучасні концепції держави.

19 1.
Основні сучасні концепції держави.
2.
Теорія соціально-правової держави.
3.
Теорія національної держави.
Тема 7. Співвідношення суспільства, держави і права.
1.
Юридично-теоретичне осмислення взаємозв’язку суспільства, особи, держави і права.
2.
історична зумовленість соціальної організації соціальної влади і соціального регулювання.
Тема 8. Система соціальних норм та місце правових норм в цій системі.
1.
Поняття, види та основні ознаки соціальних норм.
2.
Правові норми: поняття, види, структура.
3.
Місце і роль правових норм в соціальному регулюванні.
Тема 9. Проблема сутності права та його находження, джерела права.
1.
Проблема находження права та методологічні основи його визначення.
2.
Основні концепції теорії права.
3.
Історичні типи права.
Тема 10. Поняття, ознаки, принципи і функції права.
1.
Проблема формулювання універсального визначення поняття права.
2.
Ознаки та принципи права.
3.
Поняття, система і класифікація функцій права.
Тема 11. Правові норми, їх ознаки, структура та види.
1.
Нормативність як сутність права.
2.
Структура правових норм.
3.
Поняття, суть і підстави класифікації і правових норм.
Тема 12. Поняття, види і структура правовідносин.
1.
Поняття, зміст та види правових відносин.
2.
Об’єкти та суб’єкти правовідносин.
3.
Поняття юридичних фактів, їх ознаки та класифікація.
Тема 13. Правотворчість і право реалізація.
1.
Поняття та сутність правотворчості.

20 2.
Основні форми і стадії застосування права.
3.
Поняття і види тлумачення норм права.
Тема 14. Система права і система законодавства.
1.
Поняття системи права.
2.
Внутрішня побудова та структура системи права.
3.
Система законодавства.
Тема 15. Правова поведінка і правопорушення.
1.
Визначення та поняття правової поведінки.
2.
Поняття та склад правопорушення.
3.
Юридична відповідальність, її ознаки та види.
Тема 16. Законність і правопорядок.
1.
Поняття, зміст і принципи законності.
2.
Правопорядок: зміст, форми і принципи.
3.
Співвідношення правопорядку та суспільного порядку. Державна дисципліна.

І
V. Плани семінарських занять


1
Тема. Предмет, методи та функції загальної теорії держави і права.
1.
Предмет і об’єкт загальної теорії держави і права.
2.
Методологія держави і права: емпіричні методи та їх взаємозв’язок.
3.
Функції теорії держави і права.
Література
1.
Конституція України. – К. 1996 2.
Збірник правових актів з питань правопорядку. – К. 1994 3.
Алексеев С.С. Общая теория права. – М. 1997 4.
Копейчиков В.В. Основи загальної теорії держави і права.– К., 1997 5.
Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1996

2
Тема. Поняття та походження держави.
1.
Поняття та основні ознаки соціальної влади в первісному суспільстві.
2.
Історичні передумови виникнення державності.

21 3.
Основні теорії походження держави.
Література
1.
Конституція України. – К. 1996 2.
Збірник правових актів з питань правопорядку. – К. 1997 3.
Алексеев С.С. Общая теория права. – М. 1994 4.
Беляев Н.О. О государстве. Философия неравенства. – М., 1990 5.
Копейчиков В.В. Основи загальної теорії держави і права. – К., 1997 6.
Общая теория права и государства. Ред. Лазарев В.В. – М., 1994 7.
Пиголкин А.С. Общая теория права. – М., 1996 8.
Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1996

3
Тема. Сутність, ознаки та функції держави.
1.
Визначення поняття та соціальна сутність держави.
2.
Загальні ознаки держави, їх характеристика.
3.
Поняття функцій держави, їх класифікація.
Література
1.
Конституція України. – К. 1996 2.
Збірник правових актів з питань правопорядку. – К. 1997 3.
Алексеев С.С. Общая теория права. – М. 1994 4.
Копейчиков В.В. Основи загальної теорії держави і права. – К., 1997 5.
Общая теория права и государства. Ред. Лазарев В.В. – М., 1994


4
Тема: Форми держави та її механізму
1.
Поняття та структурні елементи форми держави.
2.
Форми державного устрою (унітарна, федерація, конфедерація).
3.
Форми державного правління (монархія, республіка).
4.
Поняття механізму держави як системи державних органів, установ і організацій.
5.
Повноваження представницьких (законодавчих), виконавчих і судових органів в Українській державі.
Література
1.
Конституція України. – К. 1996 2.
Збірник правових актів з питань правопорядку. – К. 1997 3.
Алексеев С.С. Общая теория права. – М. 1994 4.
В. Каммпо. Українські реформи: політика і право. – К., 1995.

22 5.
Копейчиков В.В. Основи загальної теорії держави і права. – К., 1997 6.
В.Ф. Сиренко. Интересы – власть – управление. – К., 1991

5
Тема: Поняття, сутність та походження права
1.
Поняття права. Історичні аспекти та передумови походження права.
Основні принципи права.
2.
Соціальна природа, зміст та функції права.
3.
Сутність форми права, принципи права.
4.
Право і суспільство.
Література
1.
Конституція України. – К. 1996 2.
Збірник правових актів з питань правопорядку. – К. 1997 3.
Алексеев С.С. Общая теория права. – М. 1994 4.
Венгеров А.Б. Теория права. – Т. 1,2. – М., 1996.
5.
Керимов Д.А. Основы философии права. – М., 1992.
6.
Лившиц Р.З. Теория права. – М., 1994 7.
Пиголкин А.С. Общая теория права. – М., 1996 8.
Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М., 1995


6
Тема: Норми права та інші соціальні норми
1.
Поняття та види соціальних норм, їх класифікація.
2.
Норма права та її структура. Головні ознаки норми права. Види правових норм.
3.
Співвідношення норми права з політичними, моральними та релігійними нормами.
4.
Ефективність правової норми та її критерії.
Література
1.
Конституція України. – К. 1996 2.
Збірник правових актів з питань правопорядку. – К. 1997 3.
Агашин Ю.А. Политика, право, мораль. – М., 1992 4.
Алексеев С.С. Общая теория права. – М. 1994 5.
Копейчиков В.В. Основи загальної теорії держави і права. – К., 1997 6.
Лукашов Е.А. Право, мораль, личность. – М., 1986 7.
Пиголкин А.С. Общая теория права. – М., 1996


23

7
Тема: Система права та система законодавства
1.
Поняття системи права та її елементи.
2.
Поняття системи законодавства.
3.
Співвідношення системи права і системи законодавства.
4.
Систематизація норм права (інкорпорація і кодифікація).
Література
1.
Конституція України. – К. 1996 2.
Збірник правових актів з питань правопорядку. – К. 1997 3.
Алексеев С.С. Общая теория права. – М. 1994 4.
Алексеев С.С. Архипов С.И. теория и государства и права. – М., 1998 5.
Венгеров А.Б. Теория права. – Т. 2. – М., 1996.
6.
Пиголкин А.С. Общая теория права. – М., 1996


8
Тема: реалізація норм права
1.
Поняття реалізації норм права.
2.
Основні стадії процесу застосування норм права та правозастосовна діяльність держави.
3.
Основні форми (види) тлумачення норм права.
4.
Ефективність реалізації норм права.
Література
1.
Конституція України. – К. 1996 2.
Збірник правових актів з питань правопорядку. – К. 1997 3.
Алексеев С.С. Общая теория права. – М. 1994 4.
Венгеров А.Б. Теория права. – Т. 1,2. – М., 1996.
5.
Копейчиков В.В. Основи загальної теорії держави і права. – К., 1997 6.
Пиголкин А.С. Общая теория права. – М., 1996 7.
Явич Л.С. Сущность права. – Л., 1985

9
Тема: Правова поведінка. Правопорушення та правова відповідальність
1.
Поняття, зміст і структура правової поведінки.
2.
Поняття правопорушення та характеристика протиправних дій.
3.
Склад правопорушення та характеристика його елементів.
4.
Структура юридичної відповідальності та її види. Презумпція невинності.

24

Література
1.
Конституція України. – К. 1996 2.
Збірник правових актів з питань правопорядку. – К. 1997 3.
Алексеев С.С. Общая теория права. – М. 1994 4.
Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976 5.
Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. –
Л., 1983
V. Тематика та методичні поради до виконання контрольних робіт
студентами
заочного відділення.

У відповідності учбового плану спеціальності „Менеджмент виробництва” студенти всіх форм навчання повинні освоїти курс „теорія держави і права”. Перелік тем, контрольних запитань та планів семінарських занять визначені в даному навчально-методичному комплексі. Підсумковий контр – іспит. Право на підсумковий контроль студент-заочник отримує при виконані письмової контрольної роботи і позитивної оцінки цієї роботи.
Учбовим планом передбачена одна контрольна робота з курсу.
Вона повинна бути виконана і здана протягом семестру лаборанту кафедри ЕУП (ауд.8) не пізніше ніж за десять днів до початку екзаменаційної сесії.
V.1 Вибір теми контрольної роботи.
Тема контрольної роботи визначається протягом установчої сесії на підставі вимог даного комплексу. Для цього необхідно уважно ознайомитися з цими вимогами.
Студентам пропонується тем з відповідним планом. Студент може змінити план, але він обов’язково повинен включати вступ, 2-3 пункти основної частини і висновки. Список рекомендованої літератури в кінці комплексу. В роботі повинно бути названо не менше чотирьох джерел.
Номер тем контрольної роботи визначається у відповідності останньої цифри своєї залікової книжки (шифру).25
V.2 Основні вимоги до контрольної роботи
1.
Робота повинна бути виконана самостійно, на підставі вивчення наукової та учбової літератури.
2.
Обсяг контрольної роботи – 20-24 сторінки шкільного зошиту
(роботи виконуються письмово, акуратно, розбірливо).
3.
Матеріал повинен бути викладений логічно і відповідати вибраній темі і плану.
V.3 Структура і оформлення контрольної роботи.
Контрольна робота складається з титульного листа, теми і плану, який включає вступ, головну частину (2-3 питання), висновок і список літератури.
Титульний листок – обгортка зошита – оформлюється так:
Донецький
національний технічний університет
Красноармійський
індустріальний інститут
Кафедра
ЕіМ

Контрольна
робота
з
курсуТеорія держави і права
Тема

(Назва теми)
Виконав
:
Прізвище
, імя, по батькові
студент
1 курсу (з/в)
гр
.. МП- шифр
Всі сторінки зошита повинні бути пронумеровані. На першій сторінці надається тема і план роботи, на другій – починається виклад. У вступі обґрунтовується актуальність теми, формулюється мета і завдання роботи. В головній частині дається виклад змісту теми відповідно до плану, у висновках підсумовуються розглянуті проблеми.
На всі наведені в роботі цитати даються посилання або під текстом сторінки, або в строчці з посиланням на номер використаного джерела і сторінки (наприклад, [2,ст..43]).
В кінці роботи надається список літератури, ставиться підпис і дата.26
V.4 Тематика контрольних робіт
Тема 1. Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна
План роботи
1.
Характеристика предмета теорії держави і права, мета і завдання курсу.
2.
Методологія теорії держави і права та її рівень в пізнанні державно- правових явищ.
3.
Функції теорії держави і права і її місце в системі юридичних дисциплін.
Тема 2. Співвідношення суспільства, держави і права.
План
1.
Поняття суспільства, його структура та проблема соціального регулювання.
2.
Проблема влади в суспільстві. Влада авторитету і авторитет влади.
3.
Держава і право як реалізація сутності людини.
Тема 3. Загальні основи виникнення держави і права.
План
1.
Загальна характеристика первісного суспільства.
2.
Суспільна влада та соціальні норми у докласовому суспільстві.
3.
Загальні причини, умови і закономірності виникнення держави і права.
Тема 4. Поняття та основи теорії походження держави.
План
1.
Визначення поняття та сутність держави.
2.
Основні теорії походження держави.
3.
Плюралізм у розумінні походження і сутності держави.
Тема 5. Поняття, суть і ознаки держави
План
1.
Загальне визначення сучасного розуміння сутності держави, його
історична зумовленість.
2.
Основні ознаки держави.
3.
Методи здійснення державної влади, співвідношення держави і права.


27
Тема 6. Соціальне призначення і функції держави.
План
1.
Поняття, значення і об’єктивний характер функцій держави, їх конкретно-історична зумовленість.
2.
Класифікація функцій держави.
3.
Форми і методи здійснення функцій держави.
Тема 7. Форми державного управління та устрою.
План
1.
Співвідношення сутності держави з формами правління та устрою.
2.
Поняття, суть, зміст і типологія форм правління, їх історична зумовленість.
3.
Форма державного устрою, її сутність і види.
Тема 8. Механізм держави.
План
1.
Поняття і призначення механізму держави, структура державного апарату.
2.
Основні принципи організації та здійснення державної влади.
3.
Органи держави і місцевого самоврядування: їх співвідношення.
Тема 9. Сучасні концепції держави.
План
1.
Різноманітність сучасних концепцій держави, їх класифікація.
2.
Теорії та проблеми формування соціально-правової держави.
3.
Соціально-правова держава і громадянське суспільство.

Тема 10. Основні підходи до розкриття сутності права.
План
1.
Причини, умови та закономірності виникнення права.
2.
Методологічні основи визначення сутності права.
3.
Поняття типу права, історичні типи права.
Тема 11. Поняття та види соціальних норм.
План
1.
Визначення поняття та роль соціальних норм.
2.
Класифікація соціальних норм.
3.
Місце та роль правових норм в системі соціальних норм.

28
Тема 12. Поняття, ознаки, принципи і функції права.
План
1.
Універсальне визначення права, його сутнісні характеристики.
2.
Поняття принципів права та їх класифікація.
3.
Система і класифікація функцій права.
Тема 13. Поняття і основні характеристики правового регулювання.
План
1.
Необхідність і закономірність соціальної регламентації соціальних відносин.
2.
Поняття правового регулювання, його предмет, способи і типи.
3.
Механізм правового регулювання.
Тема 14. Поняття та структура правових норм.
План
1.
Поняття і суть норми права.
2.
Поняття, суть і підстави класифікації правових норм.
3.
Поняття структури правової норми, її логічна зумовленість.
Тема 15. Форми (джерела) права.
План
1.
Формальна визначеність як найважливіша властивість права.
2.
Основні види форм (джерел) права.
3.
Основні форми (джерела) права в Україні.
Тема 16. Правотворчість і юридична техніка.
План
1.
Поняття, зміст, мета і призначення правотворчості в суспільстві.
2.
Принципи правотворчості.
3.
Правотворчість як процес: суб’єкти, стадії та види правотворчості.
Тема 17. Система права та її основні аспекти.
План
1.
Систематичність як визначальна характеристика права, структура системи права.
2.
Предмет і метод правового регулювання, галузі права.
3.
Поняття
і співвідношення матеріального
і процесуального, публічного і приватного права.

29
Тема 18. Система законодавства.
План
1.
Поняття системи законодавства, її будова.
2.
Поняття, ознаки і класифікація нормативно-правових актів.
3.
Зміст, призначення і принципи систематизації нормативно-правових актів.
Тема 19. Правові відносини.
План
1.
Поняття і основні ознаки правовідносин, їх класифікація.
2.
Правосуб’єктність як проблема правовідносин.
3.
Об’єкти правових відносин, їх класифікація.
Тема 20. Поняття і основні форми право реалізації.
План
1.
Реалізація права як мета правового регулювання.
2.
правозастосування як особлива форма право реалізації.
3.
Тлумачення права.
Тема
21.
Правова
поведінка,
правопорушення
і
юридична
відповідальність.
План
1.
Поняття правової поведінки та її основні ознаки.
2.
Поняття, суть та види правопорушень.
3.
Мета, завдання і функції юридичної відповідальності.

Тема 22. Правосвідомість і правова культура.
План
1.
Поняття, зміст та структура правосвідомості.
2.
Класифікація та функції правосвідомості.
3.
Правова культура: поняття, структура та рівень розвитку.

Тема 23. Законність та правопорядок.
План
1.
Поняття і зміст законності, основні принципи законності.
2.
Правопорядок, його зміст, форми та принципи.
3.
Проблема гарантії законності та правопорядку.30
VI. ТЕМАТИКА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО
НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Тематика
курсових робіт з навчальної дисципліниТеорія держави і
права


1.
Правова держава: проблема становлення в Україні.
2.
Громадське суспільство і держава.
3.
Форма держави Україна.
4.
Республіка як форма правління в сучасному світі
5.
Поняття і класифікація функцій держави.
6.
Форма державного (політичного) режиму та його вплив на форму правління.
7.
Монархія як форма правління.
8.
Форма державного устрою та сучасні тенденції її розвитку.
9.
Співвідношення права і закону.
10.
Система законодавства України та шляхи її вдосконалення.
11.
Норми права і моралі в регулюванні правових відносин.
12.
Співвідношення нормативно-правових актів з актами тлумачення
і застосування права.
13.
Правозастосування як особлива форма реалізації права.
14.
Основні правові системи сучасності.
15.
Правова свідомість юриста.
16.
Правова культура та правове виховання в сучасному українському суспільстві.
17.
Держава, право та глобальні проблеми людства.
18.
Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин.
19.
Норма права як первинний елемент системи права.
20.
Співвідношення між суб’єктами права та суб’єктами правовідносин.
21.
Систематизація законодавства.
22.
Загальнотеоретична характеристика джерел права.
23.
Джерела права.
24.
Юридична техніка і мова законодавства.
25.
Проблеми вдосконалення правотворчості в Україні.
26.
Правові відносини, їх теоретичне та прикладне значення.
27.
Причини виникнення держави.
28.
Сутність держави та її ознаки.
29.
Теорії походження держави.
30.
Різноманітність форм держав в сучасному світі.

31
Методичні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал