Міністерство освіти і науки України Донецький національний технічний університетСкачати 437.14 Kb.

Сторінка1/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір437.14 Kb.
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний технічний університет
Красноармійський індустріальний інститут
Кафедра економіки і менеджменту
Теорія
держави і права
Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності „Менеджмент виробництва”
Красноармійськ – 2005

2
Навчально-методичний комплекс
„Теорія держави і права” для студентів спеціальності „Менеджмент виробництва”
Укладач: Соколовський Володимир Павлович старший викладач кафедри ЕіМ
Рецензент: Дяченко Наталія Іванівна к.і.н., доцент кафедри ЕіМ КІІ ДонНТУ
Навчально-методичний комплекс розглянуто та схвалено до використання в навчальному процесі на засіданні кафедри „Економіки і менеджменту”
Протокол № 10 від 25.05.2005 р.

3
I.

Загальні
положення

а) завдання та структура комплексу
Навчально-методичний комплекс розрахований на використання його як студентами для роботи по відповідному навчальному курсу так і як офіційного кафедрального документа по методичному забезпеченню дисципліни „Теорія держави і права”. Це зумовлено відсутністю офіційної програми з навчального курсу.
Відповідно до цього в структуру комплекту входить:
- мета і завдання дисципліни
- вимоги до знань і умінь студентів
- критерії оцінювання знань студентів
- навчальна програма курсу
- робоча програма дисципліни що включає навчально-теоретичний план, тематику та плани лекційних і семінарських занять та завдання для самостійної роботи студентів
- тематика та методичні рекомендації до написання курсової роботи
- тематика та методичні рекомендації по виконанню контрольної роботи студентами заочної форми навчання
- орієнтовні питання до підсумкового контролю
- рекомендована література.

б) мета і завдання дисципліни
Програма курсу „Теорія держави і права” розрахована для
ґрунтовного вивчення даного предмету студентами спеціальності
„Менеджмент виробництва” з урахуванням їх спеціалізації по економічно-правовому забезпеченню діяльності підприємства. При цьому це програма дещо обмежена порівняно з відповідними програмами для виключно юридичних спеціальностей.
Програма передбачає проблемне вивчення загальнотеоретичних засад предмету і методології держави і права, основних логіко- політичних конструкцій, як на рівні їх концептуального змісту, так і контексті історичного розвитку, а також з точки зору особливостей становлення правової думки в Україні. Даний курс охоплює собою взаємопов’язані розділи про загальнонаукові засади теорії держави та права, сутності держави і право розуміння, теорію права і його реалізацію. Особлива увага приділяється сучасним теоріям держави, зокрема концепції соціально-правової держави та проблемам реалізації цієї ідеї в Україні.

4
Таким чином, програма курсу передбачає ряд нових підходів щодо оволодіння проблемами теорії держави та права як науки, зокрема шляхом по-перше, максимального застосування різних новітніх наукових
ідей щодо усвідомлення сутності державного правових явищ; по-друге, поглибленого розкриття прав людини і їх юридичного забезпечення; по- третє, тісного зв’язку загальнотеоретичних положень і висновків юридичної науки з процесом розвитку української державності.
Програма курсу спрямована на розвиток теоретичного мислення студентів, передбачає підготовку курсових робіт, рефератів, виконання контрольних робіт студентами заочниками. в) вимоги до знань та умінь студентів
Після вивчення курсу студентами:
Повинні знати

основні поняття і категорії держави і права;

володіти сучасною юридичною методологією;

основні форми правозастосування і тлумачення правових норм;

нормативні акти, на яких базується теорія держави і права;

історію становлення та розвитку теорії держави та права як загальнотеоретичної дисципліни.
Повинні вміти

використовувати теоретичні знання в юридичній практиці;

аналізувати різні системи галузевого і процесуального права;

поєднувати прийомку теоретичного правового аналізу з дослідженням особливостей економічного законодавства
і практики його застосування;

на серйозному теоретичному і методологічному рівні здійснювати обсяг робіт по підготовці наукових досліджень. г) критерії оцінювання знань студентів
Підсумковий та міжсесійний контроль передбачає перелік основних тем та орієнтовних питань для ознайомлення з ними студентів, наявність екзаменаційних білетів.
Загальні умови для оцінювання знань студентів:

обсяг охвату у відповіді основних проблем поставлених питань;

логіка викладення та обґрунтування проблем;

культура викладу – термінологія, грамотність і т.п.

рівень самостійної відповіді.

5
При зазначених умовах підсумкового контролю, оцінка знань студентів на іспитах проводиться за чотирибальною системою і виставляється за такими критеріями:
Оцінка „відмінно” виставляється студенту, який показує послідовні глибокі і змістовні знання сутності поставлених питань, досконало володіє термінами курсу, виявляє здатність самостійно використовувати теоретичні положення для аналізу конкретних державно-правових процесів.
Оцінка „добре” виставляється студенту, який грамотно розкриває сутність поставлених запитань, вільно володіє термінами, розуміє практичне значення теоретичних положень.
Оцінка „задовільно” виставляється студенту, який розуміє сутність поставлених питань, здатен виділити основні проблеми, намагається поєднати наявні знання з дійсністю, але не має стійкої впевненості у своїх твердженнях.
Оцінка „незадовільно” виставляється студенту, який не знає і не розуміє сутності поставлених питань, при побудові відповіді демонструє відсутність системного знання.ІІ
. Навчальна програма.

Тема 1. Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна
Теорія держави і права як система знань про основні та загальні закономірності держави і права: мета і завдання. Характеристика предмета теорії держави і права. Теорія держави і права в системі суспільних наук. Роль і місце теорії держави і права в системі юридичних наук. Особливості науки теорії держави і права. Зв’язок теорії держави і права із суспільною практикою. Значення теорії держави і права в сучасних умовах розвитку сучасного українського суспільства. Поняття й ознаки функції держави і права, їх класифікація і загальна характеристика. Взаємозв’язки та єдність функцій теорії держави і права.
Теорія держави і права як навчальна дисципліна: мета і завдання.
Система курсу „Теорія держави і права”.
Тема 2. Методологія теорії держави і права
Загально філософські питання наукової методології та методів наукового пізнання. Методологія теорії держави і права та її роль у пізнанні державно-правових явищ. Взаємозв’язок предмета і методу

6 науки. Структура методології теорії держави і права. Основні підходи до вивчення теорії держави і права. Методологічні принципи. Логічні прийоми. Класифікація методів юридичного пізнання: загальнонауковий, часткові, спеціальні та спеціально-юридичні. Методологія юридичної теорії та практики. Необхідність методологічної підготовки спеціалістів юридичного профілю.

Тема 3. Співвідношення суспільства, держави і права
Юридично-теоретичне осмислення взаємозв’язку суспільства, особи, права і держави, його необхідність і специфіка, поняття суспільства, значення його організації. Суспільство: структура, соціальні та політичні інститути, соціальне регулювання. Суспільство, політика і влада. Політична і неполітична влада.
Тема 4. Виникнення держави і права
Необхідність дослідження проблем походження держави і права у загальнонауковому
і теоретико-правовому аспектах.
Загальна характеристика існуючих теорій виникнення держави і права: підстави і причини різноманітності підходів. Основні теорії походження держави і права: теологічна, патріархальна, органічна, теорія насильства, психологічна, договірна, історико-матеріалістична, іригаційна. Загальна характеристика первісного суспільства: економіка, організація, регулювання. Суспільна влада та соціальні норми у докласовому суспільстві. Причини й умови виникнення держави і права. Східний
(азійський) і західний шляхи виникнення держави і права. Загальні закономірності виникнення держави і права.

Тема 5. Поняття, суть і ознаки держави
Держава – складне та історично зумовлене суспільно-політичне явище. Основні підходи до розуміння сутності держави, плюралізм у розумінні й визначенні держави. Державна влада як основа сутності держави. Співвідношення класового і загальнолюдського в сутності держави. Еволюція сутності та соціального призначення держави. Пошук універсального визначення поняття „держава”. Основні ознаки держави, що відрізняють її від первісного суспільства та інших суспільних організацій
(наявність території, публічної
(державної) влади, всеохоплюючий, офіційний, універсальний характер, суверенітет, нерозривний зв’язок з правом). Методи здійснення державної влади
(переконання і примус). Економічна, соціальна і морально-ідеологічна

7 основи державної влади. Співвідношення держави і права: методологічні підходи до проблеми.
Тема 6. Соціальне призначення і функції держави
Поняття, значення й об’єктивний характер функцій держави.
Співвідношення їх з цілями, завданнями і принципами діяльності держави. Основні характерні ознаки функцій держави. Конкретно-
історична зумовленість функцій держави. Зумовленість функцій держави
її сутністю і соціальним призначенням. Класифікація функцій держави.
Основні внутрішні та зовнішні функції держави. Основні та додаткові, постійні й тимчасові функції держави. Функції держави й окремих її органів. Функціонування держави. Форми здійснення функцій держави: правові та неправові.
Методи здійснення функцій держави.
Характеристика основних внутрішніх функцій сучасної української держави. Динаміка функцій держави. Зв’язок і взаємодія функцій держави. Межі діяльності держави.
Тема 7. Форми державного правління
Форми держави як сукупність найбільш значущих її ознак.
Співвідношення форми і сутності держави. Форма правління: поняття, суть, зміст і типологія. Загальна характеристика монархій і республік.
Форма державного правління в Україні та її розвиток у сучасних умовах.
Співвідношення типу і форми держави. Різноманіття форм правління в межах одного типу держави.
Форма державного устрою, її сутність і види: унітарна, федеративна і конфедеративна. Складна і проста держава, міждержавні об’єднання. Унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія: основні ознаки й особливості. Співдружність і співтовариство. Роль економічних, політичних, національних та інших факторів у виборі форми держави.
Державний режим як характеристика форми держави; його співвідношення з формою правління і державним устроєм. Види державних режимів. Демократичний, авторитарний, тоталітарний режими.
Тиранія, деспотія, охлократія, олігархія, теократія.
Демократичні і недемократичні державні режими. Теоретичні аспекти форми держави в Україні (форми державного правління та устрою, тип державно-політичного режиму) за Конституцією України 1996р.
Тема 8. Механізм держави
Поняття і призначення механізму держави. Роль механізму держави у здійсненні її функцій і завдань. Широке і вузьке розуміння

8 механізму держави. Співвідношення механізму й апарату держави.
Структура державного апарату. Поняття й ознаки державних органів: система і класифікація. Основні принципи організації та здіснення державної влади. Проблема поділу влади на законодавчу і судову.
Правоохоронні й „силові” органи держави (Міліція, податкова поліція, прокуратура, служба безпеки, розвідка). Органи держави і місцевого самоврядування: їх співвідношення. Принципи організації та діяльність державного апарату. Державна служба. Державний службовець і посадова особа.
Поняття суть бюрократії.
Демократичний
і бюрократичний централізм. Вимоги до державного апарату та основні засади його діяльності в умовах демократичної, правової, соціальної держави. Гарантії діяльності органів державної влади. Проблеми удосконалення організації та діяльності механізму української держави.
Тема 9. Сучасні концепції держави. Соціально-правова
держава
Об'єктивні та суб'єктивні причини різноманіття існуючих концепцій держави. Класифікація сучасних концепцій держави.
Характеристика держави в доктринах соціологічного характеру.
Теорія солідаризму. Теорія держави загального благоденства.
Теорія плюралістичної демократі. Теорія еліт. Теорія конвергенції.
Технократична доктрина: Юридичні теорії держави. Теорії правової та соціальної держави, їх органічне поєднання на сучасному етапі розвитку цивілізації. Еволюція вчення про правову державу. Основні принципи і характеристики правової держави. Поняття соціальної держави, її співвідношення з правовою державою. Формування правової, соціальної держави в сучасній Україні; успіхи, проблеми і перспективи.
Тема 10. Основні підходи до розкриття сутності права
Проблеми походження права. Регулювання суспільних відносин у період первіснообщинного ладу. Обряди, ритуали, табу, звичаї. Причини, умови та закономірності виникнення права.
Методологічні основи визначення сутності права. Загальні питання праворозуміння
і його значення для практичної діяльності. Поняття праворозуміння. Суб'єкт, об'єкт і зміст праворозуміння. Розуміння права у світовій і вітчизняній юриспруденції. Теорія юридичного позитивізму. Нормативістська теорія права. Соціологічна теорія права. Психологічна теорія права.
Теорія природного права.
Теорія

9 широкого розуміння права. Інтегративний підхід до розуміння сутності права. Поняття типу права. Історичні типи права: рабовласницьке, феодальне, буржуазне, соціалістичне.
Тема 11. Поняття, ознаки, принципи і функції права
Проблема формулювання універсального визначення поняття права. Соціальне призначення права і його сутнісні характеристики: нормативність, загальна обов'язковість, формальна визначеність, системність, універсальність, забезпеченість державою та ж.
Право в об'єктивному
і суб'єктивному розумінні.
Позитивне
і природне право: співвідношення. Приватне і публічне право. Методологічні проблеми співвідношення права і закону. Співвідношення і взаємозв'язок права і держави.
Поняття принципів права та їх класифікація. Суть соціально-правових принципів права.
Спеціально-юридичні принципи права: поняття і види. Форми існування принципів права. Закріплення загальносоціальних і спеціально-юридичних принципів права в Конституції України. Правові презумпції й аксіоми. Функціонування права як його природна якість. Поняття функцій права.
Система
і класифікація функцій права.
Характеристика загальносоціальних
і спеціально-юридичних функцій права. Форми реалізації функцій права. Соціальна цінність права.
Тема 12. Поняття й основні характеристики правового
регулювання.
Стадії і механізм правового регулювання
Необхідність і закономірність соціальної регламентації суспільних відносин, Право в системі соціального нормативного регулювання. Дія права. Поняття правового впливу та його види:
інформаційний, логічний, виховний, соціальний.
Поняття правового регулювання. Правовий вплив і правове регулювання: співвідношення. Предмет, методи, способи і типи правового регулювання.
Засоби правового регулювання.
Стимули й обмеження як специфічні інформаційно-психологічні засоби правового регулювання: поняття і природа. Поняття правових режимів. Співвідношення стимулів і обмежень у різних правових режимах.

10
Поняття і характеристика основних стадій правового регулювання. Механізм правового регулювання: існуючі підходи до розкриття його сутності, елементного складу і функціонування.
Поняття і суть механізму правового регулювання. Характеристика структури механізму правового регулювання.
Проблеми ефективності права і правового регулювання. Вдосконалення механізму правового регулювання в сучасній Україні.
Тема 13. Норми права в системі соціальних норм
Класифікація правових норм. Структура правових норм
Поняття, ознаки, функції та види соціальних норм. Соціальні й технічні норми: взаємозв'язок. Техніко-юридичні норми. Історична зумовленість соціальних норм.
Норми: економічні; політичні; корпоративні; звичаю; релігійні; моралі; технічні; лінгвістичні.
Нормативність як одна з основних характеристик права. Поняття і суть норми права. Місце норм права в системі соціальних норм. Ознаки правових норм, що відрізняють їх від інших норм регулювання суспільно значущої поведінки. Норми права і соціальні норми: співвідношення і взаємодія.
Поняття, суть і підстави для класифікації правових норм.
Класифікація норм права за суб'єктами видання; соціальним призначенням; об'єктом; методом правового регулювання; сферою дії та
ін. Види правових норм: установчі (норми-принципи), охоронні
(норми-заборони), забезпечувальні
(норми-гарантії), регулятивні
(норми-правила поведінки), декларативні
(норми-оголошення), дефінітивні (норми-визначення), колізійні (норми-арбітри), оперативні
(норми-інструменти).
Поняття структури правової норми. Логічна зумовленість будови правових норм. "Ідеальна" триелементна конструкція правової норми. Особливості будови регулятивних і охоронних правових норм.
Поняття, ознаки і види гіпотез правових норм, Поняття, зміст і види диспозиції. Поняття, види і призначення санкцій правових норм.
Тема 14. Форми (джерела) права
Формальна визначеність як одна з найважливіших властивостей права. Проблеми визначення форм і джерел права: існуючі підходи.
Співвідношення понять "ферма" і "джерело" права. Поняття юридичних форм (джерел) права: співвідношення. Основні види форм (джерел) права. Поняття й ознаки нормативно-правового акта як форми (джерела) права. Поняття і суть судового (адміністративного) прецеденту. Сутність

11 правового звичаю як форми (джерела) права. Принципи і норми міжнародного права як джерела права в сучасному світі. Поняття і суть нормативного договору як форми (джерела) права. Особливості джерел права сучасних правових систем. Основні форми (джерела) права в
Україні.
Тема 15. Правотворчість і нормотворчість. Юридична техніка
Правоутворення, правотворчість і нормотворчість: поняття і співвідношення. Зміст, мета і призначення правотворчості в суспільстві.
Роль держави в утворенні правових норм.
Співвідношення правотворчості й нормотворчості. Об'єктивне і суб'єктивне у праві.
Принципи правотворчості: гуманізм, демократизм, науковість та ін.
Суб'єкти правотворчості. Правотворчість як процес. Стадії (етапи) правотворчого процесу. Види правотворчості: відомча, делегована, санкціонована, локальна.
Забезпечення правотворчої діяльності.
Проблеми оптимізації правотворчої діяльності. Поняття юридичної техніки. Правила і прийоми юридичної техніки (правила зовнішнього оформлення юридичних документів. їх змісту і структури; викладення).
Облік юридичних документів. Юридичні термінологія і конструкції.
Вимоги до юридичних стилів і мови.
Тема 16. Система права та її основні; елементи
Системність як одна з визначальних характеристик права.
Поняття і зміст системи права, її відмінність від правової системи.
Структура системи права та її складові - галузі, підгалузі та інститути.
Предмет і метод правового регулювання як підстави для побудови системи права. Поняття галузі права. Загальна характеристика галузей права. Інститут права: поняття і види. Галузевий і міжгалузевий
інститути права. Співвідношення міжнародного і національного права.
Система права України і міжнародне право. Співвідношення матеріального і процесуального права. Співвідношення публічного і приватного права.
Тема 17. Система законодавства. Нормативно-правові акти
та їх систематизація
Термін "законодавство" у. вузькому і широкому розумінні.
Поняття системи законодавства. Співвідношення систем права і законодавства. Система законодавства як формальне вираження системи права. Будова систем й законодавства: горизонтальна (галузева) та вертикальна (ієрархічна). Поняття й ознаки нормативно-правового

12 акта як складової системи законодавства. Класифікація нормативно-правових актів. Чинність нормативно-правових актів у часі, просторі й за кодом осіб. Поняття, зміст, призначення і принципи систематизації нормативно-правових актів. Облік нормативних актів.
Основні види систематизації нормативно-правових актів: інкорпорація, консолідація, кодифікація. Проблеми систематизації українського законодавства.
Тема 18. Правові відносини
Характеристика суспільних відносин, які набувають правового характеру,
і підстави його набуття.
Соціологічні аспекти праворозуміння. Поняття й основні ознаки правових відносин.
Структура правових відносин та її елементи (суб'єкти, об'єкти, юридичні факти та їх взаємодія). Суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників як юридичний зміст правових відносин. Класифікація правових відносин.
Поняття суб'єкта правових відносин. Види суб'єктів правових відносин. Правосуб'єктність як підстава участі суб'єкта у правових відносинах. Структура правосуб’єктності фізичних осіб. Поняття і суть правоздатності.
Поняття дієздатності та
її співвідношення з правоздатністю. Дієздатність в основних правових галузях. Поняття деліктоздатності. Особливості правосуб’єктності юридичних осіб.
Поняття об'єктів правових відносин, їх роль і місце у правових відносинах. Класифікація об'єктів правових відносин. Поняття, ознаки і суть юридичних фактів. Призначення юридичних фактів у правових відносинах. Класифікація юридичних фактів. Складні юридичні факти і фактичні склади. Конкретизація юридичних фактів. Проблема вибору юридичних фактів. Юридичні факти і соціальні ситуації. Фактичні системи. Презумпції як різновид юридичних фактів.
Тема 19. Поняття й основні форми правореалізацїї
Правове регулювання і правореалізація: співвідношення і взаємодія. Поняття і суть реалізації права як кінцевої мети правового регулювання. Забезпеченість державою як підстава підвищеної здатності права до реалізації. Необхідність урахування багатоплановості змісту права з огляду на його природний і позитивний, об'єктивний і суб'єктивний характер при вивченні реалізації права. Особливості правореалізації в сучасних правових системах. Форми безпосередньої правореалізації: виконання, дотримання і використання. Поняття механізму правореалізації.

13
Тема 20. Правозастосування як особлива форма право реалізації
Підходи до правозастосування в юридичній науці. Поняття й основні ознаки правозастосування як особливої форми реалізації норм права.
Підстави
і необхідність правозастосування.
Види правозастосування: оперативно-виконавче і правоохоронне. Форми здійснення правозастосування.
Суб'єкти правозастосування.
Принципи, правозастосування. Стадії процесу правозастосування
(аналіз фактичних обставин справи, вибір і тлумачення норми права, кваліфікація, прийняття рішення у справі). Умови і юридичні гарантії законного й обґрунтованого застосування права. Правозастосовчий акт як результат правозастосування: поняття, ознаки і відмінності від нормативно-правового акта. Види правозастосовчих актів. Механізм правозастосування.
Тема 21. Тлумачення правових норм.
Прогалини в законодавстві та їх ліквідація
Поняття
і загальна характеристика тлумачення права.
Необхідність тлумачення правових норм. З'ясування, роз'яснення та
інтерпретація правових норм. Суб'єкти тлумачення права, основні способи тлумачення права: граматичний, систематичний, логічний,
історико-політичний, телеологічний (цільовий), спеціально-юридичний, функціональний. Види тлумачення за обсягом: буквальне, розширене й обмежене. Види тлумачення за суб'єктами: офіційне (казуальне і нормативне), автентичне, делеговане. Прогалини в законодавстві: поняття, причини виникнення і способи їх подолання (аналогія закону й аналогія права).
Тема 22. Поведінка особи у правовій сфері
Поведінка особи і право. Поведінка у правовій сфері як безпосередній об'єкт правового регулювання. Поняття правової поведінки та її основні ознаки. Критерії класифікації правової поведінки (відповідність правовим нормам, соціальна значущість, юридичні наслідки). Поняття правового вчинку. Склад правового вчинку(суб'єкт, суб'єктивна сторона, об'єкт, об'єктивна сторона).
Поняття, ознаки і сутність правомірної поведінки. Правомірна поведінка як мета державно-правового регулювання. Види правомірної поведінки (класифікація за суб'єктами; суб'єктивною та об'єктивною сторонами; формою реалізації норм права).
Стимулювання правомірної поведінки.

14
Правопорушення як соціальний і правовий антипод правомірної поведінки. Поняття й ознаки правопорушення. Суспільна шкідливість і небезпечність; протиправність; негативні юридичні наслідки як основні ознаки правопорушення. Юридичний склад правопорушення як сукупність його суб'єктивних і об'єктивних характеристик. Види правопорушень. Поняття й ознаки злочину. Поняття, види і характеристика проступків. Соціальні причини правопорушень.
Шляхи і засоби попередження правопорушень. Об'єктивно протиправне діяння. Зловживання правом.
Тема 23. Поняття і види юридичної відповідальності.
Підстави і порядок її реалізації
Методологічні проблеми дослідження відповідальності.
Основні підходи до розуміння сутності юридичної відповідальності. Ідея позитивної (перспективної) правової відповідальності та її недоліки.
Проблеми розмежування .загальної теорії юридичної відповідальності та теорій відповідальності галузевих юридичних наук. Проблеми розмежування „матеріальної”, „процесуальної” юридичної відповідальності.
Поняття и ознаки юридичної відповідальності. Мета, завдання
і функції юридичної відповідальності.
Принципи юридичної відповідальності. Поняття і зміст підстав юридичної відповідальності.
Порядок покладання юридичної відповідальності.
Юридична відповідальність і державний примус: співвідношення. Підстави звільнення від юридичної відповідальності. Класифікація юридичної відповідальності
із галузевою ознакою: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна. Класифікація юридичної відповідальності за характером санкцій: штрафна
і правовідновлювальна. Юридична відповідальність у системі юридичних категорій. Співвідношення юридичної відповідальності та інших заходів державного примусу.
Тема 24. Правосвідомість і правова культура
Психологічні аспекти розуміння сутності та соціального призначення права. Право і суспільна свідомість. Місце і роль правосвідомості в системі форм суспільної свідомості (політичної, економічної, моральної, релігійної та ін.). Поняття правової свідомості.
Структура правової свідомості, її раціональні, емоційні та поведінкові компоненти. Правова психологія та ідеологія. Функції правосвідомості
(пізнавальна, оціночна і регулятивна) та їх практична реалізація.

15
Класифікація правосвідомості за суб'єктами
(індивідуальна
і колективна) і рівнем відображення правової дійсності (повсякденна, професійна і теоретична). Взаємодія права і правосвідомості. Роль правосвідомості у правотворчому і правореалізаційному процесах.
Поняття, основні характеристики і функції правової культури.
Структура правової культури суспільства й окремої особистості. Рівень розвитку правової культури суспільства. Поняття, джерела і форми вираження правового нігілізму. Поняття, причини і наслідки правового
ідеалізму. Правове виховання як основний засіб цілеспрямованого формування правової культури особистості: поняття, форми і методи, здійснення.
Тема 25. Законність та її гарантії. Поняття правопорядку
та його співвідношення із законністю
Підходи до визначення сутності законності. Розуміння законності у правовій державі. Поняття і зміст законності. Суб'єкти законності, основні вимоги законності. Принципи законності.
Законність і законодавство. Забезпечення охорони і захисту законності. Гарантії законності: поняття, система і форми реалізації. Загальні та спеціальні гарантії законності. Поняття і зміст конституційної законності. Права людини і законність.
Зміцнення законності як умова створення правової держави.
Різноманіття підходів до правопорядку. Поняття й ознаки правопорядку. Зміст правопорядку: матеріальний, політичний і юридичний. Поняття форм и правопорядку. Єдність змісту і( форми правопорядку. Принципи правопорядку. Структура правопорядку.
Класифікація рівнів правопорядку за масштабністю, обсягом, характером суспільних відносин та ін. Функції правопорядку.
Правопорядок
і громадський порядок.
Тенденції розвитку правопорядку. Співвідношення законності й правопорядку . Роль законності й правопорядку в житті суспільства. Проблеми і шляхи зміцнення законності й правопорядку. Поняття і види дисципліни.
Тема 26. Юридична практика. Юридичний процес і юридичні
процедури
Поняття і суть юридичної практики. Підходи у розумінні сутності юридичної практики. Основні ознаки юридичної практики. Структура юридичної практики (суб'єкти, об'єкти, дії, засоби і способи юридичної практики). Типологія юридичної практики
(правотворча, правозастосовча, розпорядча,

16
інтерпретаційна). Призначення і функції юридичної практики.
Стадії юридичної діяльності (практики). Взаємодія юридичної науки, теорії держави і права та юридичної практики. Основні напрями вдосконалення юридичної практики. Поняття юридичного процесу і його місце у правовому регулюванні. Основні характеристики юридичного процесу. Єдність норм матеріального і процесуального права в юридичному процесі. Співвідношення процесу і процедури. Види юридичних процесів: установчий, правотворчий, судовий, контрольний. Система процесуального права.
Тема 27. Правовий статус особи
Співвідношення
інтересів суспільства, держави й особистості. Права людини як критерій цивілізованості держави і суспільства. Співвідношення понять "людина", "особистість",
"громадянин" . Поняття і еволюція прав людини. Правовий статус особи як категорія, що дає змогу системно розглядати права, свободи й обов'язки людини й громадянина. Види правових статусів. Права людини як основний елемент правового статусу, їх класифікація
(права людини і права громадянина; "покоління" прав людини; класифікація прав за об'єктом). Права людини і громадянина: природний і позитивний аспекти, Поняття і суть обов'язків, співвідношення прав і обов'язків у структурі правового статусу особи.
Тема 28. Забезпечення прав і свобод особи
Поняття забезпечення прав і свобод особи: структура і механізм.
Поняття гарантій прав і свобод особи та їх класифікація, Поняття реалізації, охорони і захисту прав і свобод особи: форми і види.
Характеристика юридичних, інституційних і організаційних гарантій прав
і свобод особи. Загальносоціальні умови забезпечення прав і свобод особи як сукупність соціально-економічних, політичних, культурних та
інших чинників їх практичної реалізації, Співвідношення правового і фактичного статусу особи в суспільстві; шляхи подолання невідповідності.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал