Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся ГончараСторінка8/16
Дата конвертації25.12.2016
Розмір4.05 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Емісійний аналіз: флюоріметрія і полум'яна фотометрія. Атомно-емісійний спектральний аналіз

У клінічній хімії останніми роками разом з методами молекулярного спектрального аналізу абсорбції все більш широко застосовуються методи емісійного аналізу, що засновані на здатності багатьох органічних речовин (фенолів, ароматичних амінів, поліциклічних з'єднань, зв'язаних поліамінов і ін.) люмінесцировать – тобто давати характерний спектр випускання при освітленні досліджуваного зразка ультрафіолетовим або іншим короткохвильовим випромінюванням (флюоріметрія), а також ряду простих речовин (металів: макро- і мікроелементів) випускати світло при приміщенні аналізованого зразка в джерело високої температури (полум'яна фотометрія, атомно-емісійний спектральний аналіз).

Флюоріметрічни дослідження використовуються для вимірювання концентрації речовини по інтенсивності його флюоресценції (тобто вторинного випромінювання, що виникає у відповідь на опромінювання аналізованої речовини світлом з коротшою довжиною хвилі – зазвичай ультрафіолетовим), іменуються флюоріметрамі. На відміну від фотоелектроколоріметров в них завжди використовується джерело ультрафіолетового світла, монохроматизація світлових потоків (збудження та випускання) досягається застосуванням інтерференційних світлофільтрів або монохроматоров. Досліджуваний розчин вноситься до кварцевої кювети, приймач випромінювання (фотопомножувач) розташовується під прямим кутом до збуджуючого флюоресценцію монохроматичного світлового потоку, а що виникає у ФЕУ сигнал подається або безпосередньо на чутливий гальванометр, або після попереднього посилення – на стрілочний або цифровий прилад, що друкує. Методи цієї групи характеризуються виключно високою специфічністю та вибірковістю завдяки застосуванню в більшості з ніх процедури попереднього відділення аналізованого продукту від інших, що володіють близькою хімічною структурою; перетворенню його в з'єднання, що відрізняється вищим квантовим виходом (що здійснюється, наприклад, в трігидроксиіндоловом методі визначення катехоламінов); використанню такої вузької області ультрафіолетового (монохроматичного) світла, в якій збуджується флюоресценція дослідника метаболіта, що лише цікавить, а також завдяки істотним відмінностям в максимумах спектрів збудження і флюоресценції продуктів з декілька різною хімічною структурою та вельми малій вірогідності того, що у вмісті кювети флюоріметра є два або більш за речовину, здатних піддаватися свіченню у вибраному режимі збудження флюоресценції. Застосування ж для реєстрації свічення фотопомножувачів і підсилювачів сигналу, що «знімається» з них, додає методам флюоресцентного аналізу дуже високу чутливість.

Базова модель – «Флюорат 02» (малогабаритний прилад, що розміщується на звичайному столі) є не тільки власне флюоріметр, але також нефелометр, коагулометр, фотометр, хемілюмінометр. Вельми великі потенційні можливості приладу реалізуються завдяки використанню ряду додаткових пристосувань: «ПІФА» (поляризаційна флюоріметрія), «Стріп» або «Планшет» (гетерогенний імуноаналіз), «КРІО» (експрес-аналіз свинцю), «ВЕЖХ» (рідинна хроматографія), «КЕФ» (капілярний електрофорез). Реєстрація флюоресценції проводиться практично відразу ж після внесення флюоресцентного зонда до аналізованої біологічної рідини. Аналогічний принцип дослідження покладений в основу оцінки структурно-функционального стану мембран еритроцитів при синдромі ендогенної інтоксикації. Прилад («Флюотест») – лабораторний флюоріметр нового покоління, який, будучи універсальним, здійснює багато видів клініко-біохімічних досліджень методами ультра- і субмікроаналізу, у тому числі і ті, які не можуть бути виконані із застосуванням фотометрії абсорбції. Основний набір світлофільтрів дає можливість проводити дослідження біологічно активних речовин (катехоламінів, гістаміну та ін.), гормонів (11-оксикортікостероїдов), вітамінів (групи В, Е та ін.), атерогенних ліпопротєїнов (при використанні флюоресцентного зонда), порфірінов, ферментів (активності аспартат-, аланінамінотрансферази та ін.), субстратів.

Полум'яна фотометрія використовується для визначення електролітів і деяких інших елементів, атоми яких здатні збуджуватися і випускати свічення у високотемпературному полум'ї газового пальника. Принцип дослідження полягає в тому, що розчинений у воді зразок вводять в полум'я за допомогою розпилювача. У разі достатньої високої температури полум'я зовнішні електрони атома, захоплюючи частину теплової енергії, переходять на вищі енергетичні рівні. У такому, збудженому стані атоми здатні перебувати вельми нетривалий час. При поверненні збуджених електронів на початковій стаціонарний рівень поглинена ними енергія виділяється у вигляді квантів світлової енергії. Довжина хвилі світла, що випускається, залежна від структури електронної оболонки атома, відображає хімічну природу елементу. Якщо світло полум'я, в якому знаходяться атоми металів, розкласти за допомогою призми в спектр, то він виявиться лінійчатим («спектр випускання»). По інтенсивності свічення його основної, так званої характеристичної лінії, що виділяється за допомогою інтерференційного світлофільтру, можна судити про кількісний вміст елементу в досліджуваній біологічній рідині. Основним обмеженням в дослідженні спектру елементів є: порівняно низька температура полум'я (недостатня для збудження свічення атомів безлічі елементів) і безвипромінювальні переходи. Для досягнення високої температури полум'я використовують різні горючі гази: найчастіше бутан-пропан, хоча кращий тепловий ефект спостерігається при використанні ацетилену або водню. Як окислювач зазвичай застосовують атмосферний кисень, що подається під тиском. Однією з найбільш важливих сфер застосування полум'яної фотометрії є її використання для одночасного визначення натрію і калія (а іноді і кальцію, літію). Ці елементи збуджуються значно легше за останніх, і характеристичні лінії їх спектру випромінювання чітко відокремлені один від одного. При застосуванні «гарячішого» полум'я і чутливих реєструючих пристроїв стає можливим аналізувати до 50 елементів. Інтенсивність випромінювання при довжині хвилі, характерної для визначуваного елементу, практично пропорційна концентрації відповідних катіонів.

Атомно-емісійний спектральний аналіз. Широке розповсюдження цього виду дослідження стало можливим завдяки використанню атомно-емісійних спектрометрів (АЕМС). До складу приладів такого типу входять: джерело збудження спектрів, поліхроматор, оптичний (зазвичай багатоканальний) аналізатор і ПЕВМ, що управляє, з комплектом програмного забезпечення. В ході пробоподготовки використовуються доступне допоміжне устаткування і витратні матеріали: електроплитка, муфельна піч і вугільні електроди.

Підготовлена до аналізу проба поміщається в камеру зразка джерела збудження спектру. Під дією електричного розряду аналізована речовина випаровується і його атоми збуджуються в області розряду. Випромінюваний світловий потік за допомогою оптичної системи прямує в поліхроматор, де розкладається на спектральні складові. Обробка спектрів проводиться із застосуванням калібрування по стандартах автоматично: за площею або висотою піків. На все дослідження йде невеликий проміжок часу, наприклад, 5 хв. ПЕВМ управляє поджігом і відключенням розряду, скануванням спектрального інтервалу, реєстрацією спектрів, здійсненням ідентифікації і математичною обробкою отриманої інформації, визначенням концентрації і виведенням результатів. Загальне число визначуваних елементів досягає 50 і більш. НПФ «Люмекс» розроблений аналізатор атомної абсорбції МГА-915, що дозволяє виконувати дослідження без попередньої мінералізації проб.

Імуноферментний аналіз

Після появи перших повідомлень про можливість приєднання молекул ферментів до звичайних білок (Nakane, Pierce, 1966; Avrames, 1969) зусилля дослідників концентрувалися на розробці таких методів кількісного аналізу, в яких би індикатором реакції служила здатність ензимів викликати руйнування субстрата з утворенням зрештою забарвленого продукту. Наприкінці виявилося можливим визначення у такий спосіб IGG і хоріонічного гонадотропіна. В даний час методи імуноферментного аналізу (ІФА) займають важливе місце в арсеналі лабораторій світу. Екологічна чистота, висока специфічність і відтворюваність, можливість використання відносно простій, дешевої апаратури та доступних наборів реагентів відкривають перспективи широкого використання даного методу в медичній практиці. Для кількісного аналізу застосовують в основному два варіанти виконання ІФА. Першим етапом їх здійснення є скріплення моноспецифічних антитіл (або антигена) на поверхні твердої фази. Далі стає можливим проводити реакції конкурентного або непрямого (сендвіч) типу.

У 1-му варіанті методів антиген, що мітиться ферментом, конкурує з неміченим досліджуваним антигеном за антитіла, що містяться на твердій фазі: ферментативна активність виявляється оборотно-пропорційною кількості антигена в досліджуваному зразку.

У 2-му варіанті використання ІФА конкурентні стосунки відсутні: антигени досліджуваної біологічної рідини реагують з імобілізованнимі на твердій фазі антитілами, після чого надлишок суміші видаляють і в реакцію вводять мічені ферментом антитіла, які зв'язуються вже імобілізованним антигеном. В цьому випадку ферментативна активність знаходиться в прямо пропорційній залежності з кількістю антигена в досліджуваному біологічному матеріалі. Як ферментні мітки використовується пероксидаза, лужна фосфатаза, глюкозооксидаза і бета-галактозідаза. При дії ферменту на хромоген утворюється забарвлений продукт, про зміст якого судять по оптичній щільності фотометріруємого розчину.

Принцип твердофазного (плашечного, пробірного, а також на кульках, що вносяться до пробірок, зірочках) імуноферментного аналізу ELISA (Enzyme Linked Immunosoibent Assay) полягає у формуванні комплексу, що нагадує собою «листковий пиріг», в якому визначувана речовина складає один з внутрішніх його шарів, а індикаторний фермент – самий зовнішній. При використанні плашечного твердофазного ІФА визначення виконують в лунках, стінки яких виготовлені із спеціального матеріалу, ефективно адсорбуючого антитіла – полістірена. Спочатку в них вносять первінни антитіла (наприклад, кролячі антитіла проти людського альбуміну), а потім (після їх адсорбції на стінках і видалення надлишку) досліджувану пробу.

Молекули альбуміну через посредство первинних антитіл виявляються фіксованими на стінках лунки. Після цього додають вторинні антитіла (проти людського альбуміну), що фіксуються на тих же альбумінових молекулах, які іншими угрупуваннями адсорбовані на первинних антитілах (ELISA – метод подвійних антитіл). Четвертий шар імунного «пирога» – фермент пероксидаза, фіксований на антитілах, що зв'язуються з вторинними антитілами. При цьому кількість фіксованої пероксидази виявляється прямо пропорційною вмісту альбуміну в досліджуваній пробі. Після додавання кожного реагенту та завершення реакції скріплення надлишок білків ретельно видаляють відмиванням буферним розчином. На кінцевому етапі визначення проводять ферментативну реакцію, для чого в лунку додають о-фенілендіамін і перекис водню. Завдяки присутній пероксидазе о-фенілендіамін окислюється, і через деякий час інтенсивність забарвлення вимірюється фотометрично.

Імуноферментний тест типу ELISA останніми роками широко використовується для визначення різноманітних біологічно важливих речовин, зокрема ЛП(а). Реакція здійснюється у декілька етапів. Спочатку в досліджувану сироватку (плазму) крові додають антисироватку, що містить надмірну, але строго визначену кількість анті-ЛП(а). В результаті взаємодії ЛП(а) і анті-ЛП(а) утворюються імунні комплекси, які віддаляються з розчину. Далі антисироваткою, що містить залишок анті-ЛП(а), обробляється поверхня внутрішньої стінки пробірки, плашки полістиролу, в осередках якої знаходиться антиген ЛП(а). На наступному етапі антитіло взаємодіє з кон'югатом – імуноглобуліном, пов'язаним з ферментом пероксидазой. Під впливом останньою відбувається розкладання субстрата, що супроводиться появою забарвлення вмісту лунок, вираженість якої реєструється спеціальним фотометром, що дозволяє оцінити концентрацію визначуваної речовини.
Автоматизовані пристрої для виконання імуноферментних досліджень

Фірмою «Берінгер Маннгейм» пропонується лабораторне устаткування для МФА, що використовує принцип ELISA та технологію твердофазной пробірної техніки. В імуноферментному аналізаторі Es-33 перша операція – піпетіровання виконується ручним способом (внесення проби та інкубаційного буферу). Решта всіх робочих операцій, тобто промивка, піпетіровання, побудова калібрувальної кривої та розрахунок результатів, виконується автоматично. Імуноферментний аналізатор Es-300 – повністю автоматизований багатоканальний аналізатор, адаптований до реактивів фірми «Берінгер Маннгейм», дозволяє виконувати більше 40 імуноферментних тестів, зокрема визначати гормони (дослідження окремих ланок системи, що забезпечує функціональну активність щитоподібної залози), онкомаркери, маркери інфекційних захворювань. Стрептавідін-біотінове покриття внутрішньої стінки пробірок дає можливість здійснювати високоспецифічне та високочутливе визначення. Тривалість дослідження складає від 1–2 до 4 годин. Можливе проведення дослідження в режимах «по серіях на кожну методику» і «по серіях на пацієнтах». При дослідженні по одному параметру за один робочий цикл може бути виконане до 150 аналізів, при дослідженні по 2 параметрам – до 75, по 3 – до 50 і так далі Якщо ж реагент виявляється багатокомпонентним, то кількість аналізованих проб, досліджуваних за один цикл роботи приладу, ще більш зменшується. На часі отримання результатів позначається і відносна тривалість попередньої підготовки приладу до роботи.

У клініко-лабораторной практиці широко використовуються устаткування та тест-системи фірми «Хоффманн-Ла Рош», що дозволяють реалізувати «сендвіч» – метод. Для вивчення імунного статусу організму фірмою «Хоффманн-Ла Рош» пропонуються: повний імуноферментний аналізатор «Cobas Core», напівавтоматична система «Е1а», а як реагенти – добре адаптовані до згаданих аналізаторів набори реактивів «Діаплюс («Рош-Москва»).

Автоаналізатор імунохімії «Cobas Core» (розміщуваний на звичайному лабораторному столі) призначений для лабораторій, що виконують 10–20 тисяч аналізів за рік. Продуктивність – 150 досліджень за годину, тому прилад доцільно використовувати в крупних клініко-діагностичних лабораторіях, медичних діагностичних центрах, багатопрофільних лікарнях, на станціях переливання крові. Для проведення аналізу до пробірок вносяться кульки полістиролів з імобілізованимі на їх поверхні антитілами. Завдяки такій технології стає можливим виконання не тільки масових, але і одиничних досліджень. Весь технологічний процес – внесення реагентів, пре- і построзведення зразків, промивка, інкубація, фотометрування, обробка результатів – повністю автоматизовани. При цьому зберігається можливість виконання екстрених досліджень без переривання поточного процесу. Перший результат аналізу після включення приладу може бути отриманий вже через 30–120 хв (залежно від визначуваних тестів). Автоаналізатор легко перемикається на режими дослідження «по тестах» і «по пацієнтах». Прилад добре адаптований не тільки до порівняно дешевих наборів реагентів «Рош-Москва» («Діаплюс»), але і до всіх інших, що призначається для пробірного аналізу. Автоаналізатор дозволяє програмувати визначення 80 маркерів, використовуване для діагностики численних онкологічних (онкомаркери), вірусних (ретравіруси) захворювань, ВІЛ – інфекції, гепатитів, порушення функції генеративних органів, виявлення алергічних станів, визначення функції щитоподібної залози (тиреоїдна діагностика), виконання серологічних досліджень (діагностика токсоплазмоза), встановлення факту вагітності (тести на фертильність).

Система для імуноферментного аналізу «Cobas EIA Sistem» може бути застосована при меншій потребі у виконанні імунологічних досліджень. Вона складається із інкубатора на 100 пробірок, промивача (для одночасної промивки 25 пробірок) і 25-канального фотометра (продуктивністю 2500 проб за годину). ІФА–система здатна забезпечити виконання до 400 визначень за годину.

Автоматизовані імуноферментни аналізатори фірми «Serono Diagnostics»: «Sr-1», «Serosime I і II». Використовуються для визначення трийодтироніну (загального, вільного, реверсивного), тіроксина (загального та вільного), тиреотропіну, прогестерону, пролактіну, загального та вільного естрадіолу, фолікулостімулюючого гормону, хоріонічного гонадотропіна, лютеїнізуючого гормону, кортизолу, феритину, імуноглобуліну (загального), альфафетопротєїну, карциноембріонального антигену, дігоксину, дигітоксину.

Дослідження, що виконуються імуноферментним методом з використанням моно- і поліклональних антитіл, технології твердофазного магнітного розділення компонентів, що не зв'язалися та колориметричного визначення ферментативної активності для кількісної оцінки досліджуваних показників. Реагенти, необхідні для визначення конкрет-ного тесту, а також калібратор розміщуються в спеціальному картріджі (зберігаються при температурі 2–8°С). Загальні реактиви, використовувані для всіх тестів, розміщуються в приладі (одна упаковка розрахована на «обробку» 90 картріджів).

Фотометричні вимірювання виконуються в спеціальному вимірювальному осередку при довжинах хвиль 490 (492) /550 (554) /630 (650) нм. Прочитування виконується в стандартних скляних і пластикових пробірках. Управління приладом здійснюється за допомогою клавіатури, захищеної спеціальним покриттям, що перешкоджає проникненню рідини, пилу та інших забруднень. Введення інформації про картріджи досягається за допомогою считивателя баркодов (Sr-1). Заливки 250 мкл/яч – не більше 50 с; кількість циклів промивки – до 10; час відмочування – 30 – 300 с.; підтрушування за допомогою багатопланшетного підтрушувача «Сигма-1».

Вимірювальний комплекс, що включає спектрофотометр, отмивочний пристрій і підтрушувач, серійно випускається підприємством «Нуклон».

Сімейство аналогічних мікроплашечних аналізаторів «Multiskan» фірми «Лабсистема» включає:

– фотометр серії «Multiskan»: «Multiskan Plus», «Multiskan Bichromatic», «Multiskan Mcc/340», «Multiskan Multisoft»;

– промивач (автоматичний 8- або 12-канальний вошер) – «Multiwash»: використовує 96-лункові плашки, легко калібрується для U-, V- або плоскодонних плашок; має в своєму розпорядженні 7 різних програм промивки;

– інкубатор/шейкер (Incubator/shaker): пристрій, що поєднує в собі властивості інкубатора та підтрушувача (інтервал температури 14–40°С, час прогрівання до встановлення температури 24–37°С менше 20 хв., п'яти швидкостей струшування); підтрушувач двох або чотирьох планшетів;

– 96-лункові плашки; розбірні мікростріпи, що дозволяють використовувати тільки необхідну для аналізу кількість лунок;

– ЕОМ, до якої аналізатор може бути підключений для збору та обробки даних;

– одноканальні та багатоканальні цифрові піпетки – на 4, 8, 12 наконечників («Фінпіпет»); багатоканальні піпетки із змінним об'ємом; багатоканальні крокові диспенсери, наконечники одноразового користування;

– комплект реактивів для імуноферментного аналізу. Для проведення плашечного імуноферментного аналізу фірма «Органон техніка» пропонує спеціальне устаткування (спектрофотометри, промивачі мікропланшет, інкубатори) – від простих напівавтоматичних приладів до повністю автоматизованих комплексів–роботів. Лабораторіям зі середнімі об'ємами виконання досліджень пропонуєтся повністю автоматизований комплект «Reader 530», промивач «Washer 4w», інкубатор «Incubator 500», багатоканальні піпетки та принтер. Комплект може доповнюватися програмним забезпеченням MIMS – Microplate Information Managment Software, яке управляє апаратним комплексом, дозволяє проводити облік і оцінку результатів і підтримує оперативну обробку бази даних. Устаткування є відкритою системою. Фірма «Органон техніка» випускає ІФА–системи для діагностіки ВІЛ, вірусних гепатитів (А, В, С, D), маркерів сифілісу, цитомегаловірусной інфекції, краснухи, токсоплазмоза та ін.

Імуноферментни аналізатори широко використовуються в різних областях медицини: клінічной та експріментальной вірусології, мікробіології, біохімії, імунології, токсикології, фармакології; для контролю технології виробництва в медичній, харчовій і мікробіологічній промисловості; сільському господарстві та ветеринарії; для контролю за навколишнім середовищем. Завдяки використанню твердофазного плашечного ІФА здійснюється рання діагностика вагітності, пренатальний скринінг вроджених вад розвитку, рання діагностика онкологічних захворювань шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози, жіночої репродуктивної системи; виявляється схильність до цукрового діабету, патології щитовидної залози; це досягається визначенням численних гормонів в сироватці (плазмі) крові.Імунофлюоресцентний аналіз і апаратура, використовувана для його здійснення

Метод імунофлюоресценції розроблений Coons et al. (1941), що довели можливість приєднувати флюоресцентні фарбники до молекул імуноглобулінів без порушення їх специфічної активності. У цьому виді аналізу як індикатори при визначенні антигенів і антитіл використовуються флюоресцентни речовини. Для лабораторної діагностики застосовуються різноманітні варіанти иммуно-флюоресцентного аналізу: поляризаційно-флюоресцентний; що базується на принципі як «гасіння» флюоресценції, так і посилення її; твердофазная флюоресценція, електрохемілюмінесценція. Перші три методики призначено для прямого визначення флюоресцентних речовин без їх виділення з реакційного середовища. При твердофазном же імуноферментном аналізі виникає потреба в попередньому видаленні продуктів реакції, що створюють фонові перешкоди. Суть процедури визначення речовин методом твердофазной флюоресценції зводиться до того, що спочатку облягають антитіла на твердому носієві: наприклад, на стінках пластикових пробірок або шарах «латексу» полістиролу, що вносяться до досліджуваної сироватки (визначення альфа-фетопротеїну). Потім пробу центріфугуют і зливають рідину, що містить компоненти реакції. Після цього додають мічені флюоресцєїном антитіла, проводять реакцію скріплення, надлишок матеріалу видаляють відмиванням і заміряють флюоресценцію. Методи електрохемілюмінесцентних досліджень базуються на здатності рутенію, осмію, ренію та інших речовин утворювати високо-реакційні з'єднання на поверхні електроду. Хемілюмінесцентна реакція ініціюється додатком електричної напруги до імунного комплексу, що містить рутеній, пов'язаного з покритими стрептавідіном магнітними частинками. До складу імунного комплексу входять визначуваний антиген і два моноклональні антитіла, одне з яких мічено рутенієм, а інше пов'язане з біотіном, що забезпечує взаємодію всього імунного комплексу з магнітними мікрочастками, покритими стрептавідіном. Завдяки можливості циклічного посилення сигналу забезпечується лінійний режим вимірювання у вельми широкому діапазоні, що охоплює зміни концентрації на 6–8 порядків. Це дозволяє виключити розведення проб і значно скоротити час аналізу (до 9–18 хв після пілотування). Апаратура, потрібна для реєстрації флюоресценції, поставляється фірмами Фінляндії (прилади «Fluoroskan», «Luminoskan» фірми «Лабсистемс»), Чехії (люмінометрічна система «Luminometric systems Liana» фірми «Іммунотех»), Франції (автоматизована система для іммуноферментного аналізу по «ЕЛЬФА», здійснювана на компактному автоматичному аналізаторі – «minividas»), США (устаткування для флюоресцентно-поляризаційного імуноаналіза – Imx, Tdx).

Хемілюмінесцентни імунодіагностічни набори («Liana» – ILMA), що призначаються для використання в ендокринології (визначення гормонів щитоподібної залози та ін.), онкології (онкомаркери) та інших областях медицини, випускаються фірмами «Імунотех», «ДІАМ Інтернешнл».

У люмінометрічной системі «Liana» використовується принцип іму-нометрічного дослідження з реєстрацією результатів по величині посиленої в ході реакції люмінесценції. Аналізовані зразки та стандарти інкубують в непрозорих (білих) лунках, покритих специфічними моноклональними антитілами. Кон'югат других моноклональних антитіл (ILMA) або антиген (LIA) з пероксидазой хріну інкубують разом із зразками. Після цього осередки планшета промивають, видаляючи незв'язаний кон'югат, а в лунки вносять сигнальний реагент. Світловий сигнал реєструють з використанням люмінометра, «liana» або іншого приладу, здатного вимірювати інтенсивність світла, випромінюваного лунками мікропланшета (наприклад, «Amerlite»). Результати інтерпретують за допомогою комп'ютерної програми «Liana».

У медичних установах України знайшла застосування також і автоматизована система для проведення імуноферментного аналізу по «Ельфа»–технології на аналізаторі «minividas» (фірми «Біомерье»). Особливістю приладу є введення калібрувальних кривих за допомогою штріх-кода, що значно спрощує експлуатацію автоаналізатора. У двох секціях його можуть бути одночасно розміщені 12 пластинок, що призначаються для проведення досліджень. У кожній з них є осередки з вже готовими для використання реагентами. Реакція проводиться після внесення в них досліджуваної сироватки (плазми) та початку контакту із спеціальним конусом, що містить моноклональні антитіла (для чого натискається кнопка «Старт»). Результат може бути отриманий через 30–90 хв. Фірмою пропонуються діагностичні набори для проведення не тільки кількісного, але і якісного (скринінгового) визначення, що здешевлює виконання досліджень. Для проведення імунного аналізу за електрохемілюмінесцентной технологією використовуються автоматичні аналізатори «ELECSYS 1010», «ELEC-SYS 2010» та набори реагентів фірми «Рош діагностиці», що дозволяють одночасно виконувати без постановки дублюючих проб до шести (1010) і п'ятнадцяти (2010) досліджень з продуктивністю 60 (1010) і 80 (2010) аналізів за годину. Ідентифікація реагентів, калібраторів і аналізованих зразків здійснюється за допомогою штріх-кода. Всі використовувані тест-системи, розроблені на основі стрептавідін-біотінової технології із застосуванням рутенієвої мітки, володіють вельми високою стабільністю. Призначаються для діагностики онкологічних, інфекційних захворювань, анемій, інфаркту міокарду, оцінки репродуктивної функції, виявлення гінекологічних захворювань і поразок щитоподібної залози.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал