Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся ГончараСторінка4/16
Дата конвертації25.12.2016
Розмір4.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Висновки

Таким чином, для формування умов і створення концепції розвитку служби клінічної лабораторної діагностики в Україні потрібне:

– Визначення загальних проблем лабораторії, відділень, кабінетів, що займаються лабораторною діагностикою;

– Вдосконалення постійного навчання фахівців з лабораторної справи;

– Удосконалення модернізації, раціоналізація лабораторних досліджень з розробкою більш точних, щорічних, регіональних стандартів;

– Вирішення питань сучасного матеріально-технічного забезпечення та раціонального фінансування лабораторій;

– Постійна, системна інформація практикуючих лікарів про інформаційні можливості лабораторної медицини.

– Визначення закономірностей та їх застосування для раціонального вибору сучасних лабораторних технології.

Взагалі, всі лабораторні дослідження передбачають створення концепції системного аналізу лабораторних матеріалів, що відповідають високій якості та об'єктивності результатів сучасних лабораторних досліджень, а також створення богатокомпетентної системи інформаційних матеріалів для сучасного та майбутнього рівня розвитку вітчизняної медицини.

Застосування та перспективи використання окремих видів клінічної лабораторної діагностики на сучасному етапі розвитку вітчизнянної медицини

За данимі сучасної медичної літератури зі застосуванням та перспективамі використання окремих видів клінічної лабораторної діагностики на сучасному етапі розвітку вітчизнянної та світової медицини визначено, що загальноклінічні (хіміко-мікроскопічні) та гематологічні методи діагностики традиційно є наймасовішимі видами досліджень, заснованими на мікроскопії препаратів біоматеріалів. Візуальні дослідження із застосуванням мікроскопічної техніки вимагає, з одного боку, індивідуальних навиків, з іншою, значущим є суб'єктивний чинник. Останнім часом ці види дослідження отримали могутнє технічне підкріплення у вигляді комьютерізованних аналізаторів зображення на основі цифрових відеокамер і програм обробки зображень.

Лігандни методи дослідження, засновані на взаємодії антигенів і антитіл, широко застосовуються в різних розділах лабораторної діагностики: цитології (імуноцитохимія), біохімії (імуноферментний аналіз, імунотурбідіметрія, радіоімунний, імунохімічний аналіз), мікробіології, гематології та ін. Висока специфічність і чутливість робить ці підходи найбільш перспективними при розробці нових діагностичних тестів.

Розробка вітчизняних панелей поліклональних і моноклональних антитіл, створення на їх основі широкого спектру діагностичних тест-систем – актуальне завдання наукових колективів, що тісно взаємодіють з лабораторною службою. Лабораторна діагностика заснована на найбільш перспективної області впровадження наукових розробок – в імунології. У свою чергу, необхідно упроваджувати імунологічні дослідження в рутинну лабораторну службу, разом з розвитком і зміцненням профільних лабораторій, що спеціалізуються на імунологічних методах діагностики. Лабораторна служба зацікавлена в розвитку вітчизняного виробництва високопродуктивних імунохімічних, імуноферментних аналізаторів і іншої сучасної лабораторної техніки (при оптимальному співвідношенні ціни та якості).

Цитологічни дослідження є високоспеціалізованим видом лабораторного аналізу. Цитологічни дослідження є одним з основних методів морфологічного аналізу клітинного та неклітинного біологічного матеріалу. Воно полягає в якісній або кількісній оцінці характеристик морфологічної структури клітинних елементів в цитологічном препараті (мазанню) з метою встановлення діагнозу доброякісної або злоякісної пухлини і непухлинних поразок. У цитології, як ні в одному іншому виді лабораторних досліджень, домінує суб'єктивний чинник і в той же час висновок цитолога часто служить основою діагнозу.

Сучасні тенденції цитологічної діагностики включають поліпшення цитологічной діагностики за рахунок використання високотехнологічних мікроскопів або автоматичних апаратів, стандартизації підготовки препаратів для дослідження на базі використання сучасних цитоцентріфуг, правильного виконання процедур приготування препарату, застосування високоякісних реагентів для фіксації та забарвлення мазків. Забезпечення якості клінічних цитологічних досліджень включає експертизу якості що рекомендуються для використання при проведенні цитологічних досліджень приладів (мікроскопів, автоматичних аналізаторів), експертизу якості реагентів, встановлення стандартів виконання всіх етапів цитологічного дослідження, встановлення стандартів підготовки кваліфікованих фахівців. Забезпечення якості клінічних цитологічних досліджень на рівні установи охорони здоров'я включає устаткування робочих місць рекомендованими видами приладів, стандартизацію всіх етапів цитологічного дослідження, теоретичну та практичну підготовку фахівців відповідно до галузевого стандарту.

Першорядне значення надається професійній підготовці та досвіду лікарів, що займаються цитологічної діагностикою. Для підвищення професійних навиків пропонується саме в цьому виді лабораторної діагностики насамперед упровадити системи телеконсультаций, телеконференцій, широко використовувати професійно підготовлені архіви зображень, сприяти виданню цитологічних атласів. Для зменшення суб'єктивізму необхідно виконувати програми внутрішньолабораторного контролю та зовнішньої оцінки якості цитологічних досліджень, застосовувати форми стандартізованного цитологічного висновку.

Враховуючи важливість цитологічного висновку, рекомендується широко розповсюдити наявний досвід інтраопераційної цитодіагностіки, проведення біопсії внутрішніх органів під контролем ультразвукових, рентгенівських і інших методів діагностики, сприяти розробці об'єктивних кількісних способів оцінки параметрів кліток і досліджуваних тканин.

Мікробіологічні дослідження повинні мати пріоритетний розвиток. Вони затребувані практично при всіх видах медичної допомоги. В той же час ефективність мікробіологічних досліджень в нашій країні залишається на низькому рівні із-за викликаного недостатнім фінансуванням відсутності необхідних живильних середовищ, діагностичних тест-систем, дисків з антибіотиками. Багато живильних середовищ, що випускаються, і діагностичні тест-системи не мають фармакопейних статей, не пройшли державну реєстрацію. В Україні рівень автоматизації мікробіологічних досліджень залишається одним з найнижчих серед європейських країн. Терміни видачі результатів мікробіологічних досліджень не відповідають запитам клініцистів. Дослідження по санітарній мікробіології виконуються сторонніми організаціями, без урахування специфіки лікувальних установ. Перегляд свідчень для мікробіологічних лабораторних досліджень, стандартизація мікробіологічної діагностики, розробка експертних систем, впровадження високопродуктивної автоматизованої техніки для ідентифікації мікроорганізмів і визначення їх чутливості до лікарських препаратів, зміцнення матеріальної бази бактеріологічних лабораторій – актуальні завдання вдосконалення клінічних мікробіологічних досліджень.

Молекулярно-біологічні дослідження є новим надзвичайно перспективним виглядом лабораторних досліджень. З розвитком молекулярно-біологічних досліджень зв'язують істотний прорив в діагностиці та лікуванні спадкових, інфекційних, онкологічних і інших видів захворювань. Повний опис генома людини – найближча і реальна перспектива молекулярно-біологічних досліджень. У теж час висока чутливість робить цей метод схильним необ'єктивним висновкам при непрофесійному підході. В даний час має місце період напрацювання даних про діагностичні можливості цей метод схильним необ'єктивним висновкам при непрофесійному підході. В даний час має місце період напрацювання даних про діагностичні можливості цього підходу, тому поспішне впровадження його в широку лабораторну практику в замін традиційних мікробіологічних, цитологічних і інших видів дослідження, може дискредитувати методологію молекулярно-біологічних досліджень. Актуальним представляється поетапне, таке, що поєднується з іншими видами лабораторних досліджень, впровадження таких технологій як ДНК-зондування, полімеразна ланцюгова реакція, інші методи молекулярної діагностики для ідентифікації інфекцій, контролю банків крові і так далі.

Коагулологічні дослідження – специфічний вид лабораторних досліджень, одержуючий все більше розповсюдження у зв'язку з широким впровадженням інвазивних, хірургічних, внутрішньосудинних втручань, використанням широкого спектру останніх поколінь лікарських препаратів, що впливають на сосудісто-тромбоцитарний, плазмовий гемостаз, фібриноліз, активність антікоакулянтов. Актуальним завданням є стандартизація методів діагностики, розробка програм контролю за ефективністю антикоагулянтної, тромболітічеськой, фібринолітичної терапії. У зв'язку з великою кількістю чинників, що впливають на згортання крові, потрібна розробка алгоритмів діагностики для скринінгу, поглибленого дослідження та контролю лікування порушень гемостаза. Істотного поліпшення вимагає приладовий парк для діагностики порушень гемостаза. Потребує розвитку виробництво реактивів, контрольних матеріалів, стандартних зразків, лабораторної техніки, використовуваних при дослідженнях порушень гемостаза.

Хіміко-токсикологічні дослідження набувають всього більшого поширення серед видів лабораторних підходів. Це пояснюється збільшенням психо-емоциональних навантажень на людину в сучасному суспільстві та пов'язаними з цим прийомом алкоголю, психофармакологічних препаратів, розповсюдженням наркотичних засобів, підвищенням риски техногенних катастроф і терористичних актів із застосуванням хімічних отруйливих речовин. Хіміко-токсикологічні дослідження традиційно зосереджувалісь в спеціалізованих лабораторіях трьох основних напрямів – судово-хімічних при бюро судово-медичної експертизи, хіміко-токсикологічних лабораторіях центрів лікування гострих отруєнь і хіміко-токсикологічних лабораторіях наркологічних диспансерів. Окрім цього, існує велика кількість лікувальних установ, де дані дослідження і, насамперед, виявлення етилового алкоголю при огляді на стан сп'яніння, проводяться співробітниками клінічних і біохімічних лабораторій. Ще одним напрямом одержуючим розповсюдження останнім часом є лікарський моніторинг, заснований на хіміко-токсикологічних дослідженнях і дозволяючий здійснювати раціональну фармакотерапію.

Проте, не дивлячись на спільність завдань і підходів, що здається, до аналізу між хіміко-токсикологічнимі дослідженнямі в судовій медицині, наркології та клінічній токсикології, існують принципові відмінності, насам-перед, короткочасний проміжок проведення досліджень, пов'язаний із станом пацієнта, необхідністю надання екстреної спеціалізованої медичної допомоги.

У цих умовах хіміко-токсикологічні дослідження виступають важливим елементом диференціальної діагностики хімічного, лікарського або наркотичного отруєння, інструментом для оцінки тяжкості поразки і ефективності лікування, що проводиться, і мають бути швидкими, надійними, достатньо чутливими і специфічними, використовуючи невеликі кількості доступних біологічних середовищ організму.

Терапевтичний лікарський моніторинг. Дослідження змісту лікарських препаратів, що приймаються пацієнтом, або їх метаболітов в біологічних рідинах застосовується в цілях стеженнях за створенням ефективної концентрації препарату відробітки індивідуальних схем його прийому, запобігання побічним ефектам при сповільненому метаболізмі препаратів і так далі. Зарубіжний досвід терапевтичного лікарського моніторингу в кардіології, пульмонології, інших галузях клінічної медицини привів до включення відповідних досліджень в постійне меню клінічних лабораторій. Ці тести можуть виконуватися як на високопродуктівних рідинних хроматографах, так і на спеціалізованих аналізаторах, також застосовуваються в програмах аналізаторів імунохімії, разом з тестами на ендогенні аналіти. Доцільно розширювати застосування цих досліджень, насамперед, в крупних стаціонарах.

У будь якої лабораторної діагностики головним е досягнення високої об'ективності лабораторних досліджень на основі вдосканалення якості та високої достовірності методик досліджень. Тому виконано аналіз загальноклінічних лабораторних досліджень як найбільш частіше використованих у вітчизнянної, практичній медицині. Передбачено досліджувати ступінь об'ективності лабораторних досліджень за наступними методами:

– використання консолідованих систем лабораторного аналізу зі створенням систем експрес-аналізу та скринінговий (моніторний) аналіз за місцем лікування хворого;

– удосконалення стандартизації лабораторних досліджень з раціональним скороченням досліджень, обтяжливих для хворих та удосконалення високоінформативних і точних методик, систем клінічного аналізу;

– попереджуюче інформаційне забезпечення практичних лікарів про сучасні, високоточні лабораторні дослідження;

– якнайшвидше забезпечення сучасними автоматизованимі комплексами для лаборатор-

них досліджень з застосуванням наукової організації праці.

Відповідно з позначеними методами здійснено дослідження з вивчення сучасних лабораторних досліджень з визначенням загальних проблем об'ективності та спробою раціонального вирішення цих проблем.

Для реалізації мети та завдань, нами проаналізовано, за даними сучасної медичної літератури, стан об'ективності загально-клінічних лабораторних досліджень. На нашу думку, у більшості лабораторних досліджень е деякі залежності від безліч різноманітних факторів. Головним серед усіх факторів, за нашої думкою, є одність науково-методичної основи лабораторної діагностики котра несе комплексний характер з використанням теоретичних та аналітичних можливостей окремих субдисциплін лабораторної медицини: загальноклінічні дослідження, біохімія, гематологія, коагулологія, цитологія, лабораторна генетика, молекулярна біологія, імунологія, ізосерологія, бактеріологія, вірусологія, мікологія, паразитологія, хіміко-токсилогічні дослідження, терапевтичний моніторинг ліків та інші.

Основу науково-методичної діяльністі складають групи стандартів, розроблених та відпрацьованих у конкретній сукупності клінінико-діагностичних лабораторій, якій потрібує корекції – щорічно.

Основним методом дослідження морфологічного клітинного та неклітинного матеріалу є цитологічні методи, які являють якісні та кількісні характеристики біоматеріалу. Природно, що у цитології перевершує суб'єктивний фактор, який не заперечує встановлення діагнозу тільки на основі заключення лікаря-цитолога.

Загальнозвісно, що хіміко-мікроскопічні та гематологічні методи діагностики є самими масовими видами дослідження біоматеріалів з використанням мікроскопії, яка є, безумовно, об'єктивним методом дослідження та містить у собі масу суб'єктивних моментів: якість фіксації та забарвлення, якість мікроскопа (монокулярний, бінокулярний), стан зорового аналізатора лікаря-лаборанта, стан центральної нервової системи та ряд інших факторів.

Ефективне впровадження та широке використання рідинних гематологічних аналізаторів, що виконує частковий або практично повний аналіз кліток крові, що визначають показники червоної крові, зокрема гемоглобін, гематокрит і еритроцитарні індекси. Для підрахунку і аналізу кліток крові використовують гематологічні аналізатори різного рівня складності. Перевагою сучасних технологій є підрахунку і оцінки формених елементів крові: висока продуктивність (до 100–120 проб за годину), невеликий об'єм крові для аналізу (12–150 мкл), аналіз великого масиву (десятки тисяч) кліток, визначення з високою точністю і відтворюваністю за параметри 20 і більш – аналізу крові одночасно, графічне представлення результатів досліджень (гістограми, ськетограми). В порівнянні з візуальною технікою автоматичний підрахунок – точніший метод оцінки концентрації кліток. Автоматизований аналіз крові відкрив багато нових діагностичних можливостей, але одночасно він має в своєму розпорядженні і деякі обмеження, що особливо стосуються морфологічних досліджень кліток. Не дивлячись на всі достоїнства, навіть найсучасніші аналізатори не в змозі повністю замінити метод візуальної мікроскопічної оцінки кліток.

Для дослідження сечі сучасними є технології, засновані на використанні моно– і поліфункціональних тест-смужок «суха хімія» з подальшим напівкількісним або кількісним визначенням параметрів сечі на відбивних фотометрах. Останнім часом з'явилися аналізатори опадів сечі засновані на аналізі відеозображень.

Дійсне, як показує практика, автоматизовані аналізатори істотно допомагають при скринінговому застосуванні досліджень сечі і гематологічних аналізів, значно розширюючи спектр досліджень і вводячи кількісні показники оцінки результатів. Українські лабораторії чекають від вітчизняних виробників медичної техніки сучасних гематологічних аналізаторів. В той же час лікар клінічної лабораторної діагностики повинен поступово звільнятися від валу рутинних скринінгових досліджень, перемикаючись на вивчення складних, ускладнених і нетривіальних випадків захворювань, розширюючи застосування цитохимічних, методів імунохімій, молекулярно-біологічних досліджень.

Окремим напрямом є онкогематологія, яка спирається на дослідження за визначенням маркерів диференціювання. Діагностика і лікування лімфопроліфератівних захворювань все більшою мірою переходить на протоколи обстеження та лікування, при яких без постановки точного діагнозу з використанням імунофенотіпування кліток не починається спрямована терапія. Даний підхід необхідно упровадити в Україні, використовуючи принципи централізації та спадкоємності лабораторних досліджень.

Біохімічні технології збагатилися новими методами кінетичних вимірювань не тільки активності ферментів, але і концентрації субстратів. Підвищення чутливості і специфічності методів сприяє розширенню об'єктів біохімічного аналізу, окрім традиційного аналізу сироватки і сечі все ширше в діагностичних цілях використовується «конденсат повітря», що видихається, випотна, слізна рідина, ліквор, клітинні елементи та ін. Широке впровадження біохімічних аналізаторів дозволяє проводити комплексний аналіз все меншого об'єму біологічної проби. Сучасний рівень біохімічних досліджень вимагає впровадження калібраторів для визначення активності ферментів, розробки стандартів і отримання вітчизняних стандартних зразків для дослідження аналітов в крові, сечі, інших біорідинах.

Перспективним напрямом біохімічних досліджень є аналіз специфічних білків, гормонів, біологічно активних метаболітов, вітамінів, ізоферментів і ізоформ. Широкого впровадження в лабораторну практику вимагають методи комплексного біохімічного та імунологічного аналізу, імуноферментний аналіз, імунотурбідіметрія, нефелометрія та ін. Певне місце займають методи імуноелектрофорезу та імунохроматографії. Якщо виробництво реагентів для біохімічних досліджень достатньо активно розвивається в Україні, то розробці вітчизняних сучасних біохімічних аналізаторів практично відсутні. Впродовж багатьох років промисловість не може створити біохімічний фотометр з проточною термостатіруємой кюветою для проведення кінетичних досліджень. Це, зокрема, пов'язано з незацікавленістю виробників в створенні щодо дешевих лабораторних приладів і штучними обмеженнями при адміністративних узгодженнях і отриманні дозволів. Без сучасної вітчизняної лабораторної техніки важко розраховувати на прогресивний розвиток лабораторної служби країни, особливо її первинної ланки.

Сучасні імунологічні дослідження в лабораторній діагностиці за останній час набувають більш питому вагу. Лабораторна імунологія має власний предмет дослідження, пов'язаний з оцінкою імунного статусу, включаючи визначення параметрів клітинного і гуморального імунітету, діагностику і характеристику аутоімунних захворювань, імунний компонент широко поширеною патології. Патогенез таких хвороб як діабет II типу, дифузний токсичний зоб, ревматизм пов'язують насамперед із імунними порушеннями. Без імунологічного дослідження неможливо діагностувати віл-інфекцію, гепатит, системні колагенози, ряд злоякісних захворювань, зокрема лімфопроліфератівни захворювання. Інфекційна імунологія стає окремим сучасним напрямом лабораторної діагностики, що дозволяє не тільки ідентифікувати вірусні, бактерійні, паразитарні інфекції, але і визначити титри антитіл, оцінити імунітет до окремих видів інфекційних захворювань, на базі визначення вірусного навантаження прогнозувати перехід інфікування в клінічні форми захворювання, зокрема розвиток СНІДу.

У переліку лабораторних досліджень, для об'єктивізації діагнозу, слід визначити основні та побічні технології дослідження, з метою можливих переходів хвороби в ту чи іншу форму, ступінь, стадію або преінвазійний стан. При цьому необхідна не тільки ретельна підготовка з лабораторної справи але і постійний, тісний взаємозв'язок з практичною медициною.

Мікробіологічні дослідження можуть бути використані практично всіма розділами медицини, який має бути широко застосований практичною медициною, має безліч об'єктивних та суб'єктивних недоліків. До об'єктивних причин відносяться: недостатнє фінансування, відсутність необхідних поживних сумішей, діагностичних тест-систем, відсутність дисків з антибіотиками. Суб'єктивними причинами, які гальмують розвиток медичної мікробіології є: перегляди показань до мікробіологічних лабораторних досліджень, затримки та перекоси у стандартизації мікробіологічних дослідженнях, недостатнє впровадження автоматизованої техніки для ідентифікації мікроорганізмів.

Сучасни хіміко-токсикологічни лабораторни дослідження відображають постійні, всепідвищуючі навантаження на сучасну людину, в зв'язку з прийомом алкоголю, фармокологічних препаратів, розповсюдженням наркотиків, харчових, побутових і виробничних отруєнь та інтоксикацій, а також техногенних катастроф і погіршення екологічної ситуації, ще більше ускладнює цей вид досліджень. Тому хіміко-токсикологічні дослідження повинні бути не тільки елементом екстренної диференційної лабораторної діагностики, але і методом оцінки важкості ураження та ефективності лікування. Також необхідне ретельне опрацьовування правових, методологічних і професійних аспектів хіміко-токсикологічної лабораторно-діагностичної служби для реального захисту як персоналу, провідного дослідження, так і прав обстежуваного пацієнта. Від результатів і якості хіміко-токсикологічних досліджень, залежить правильна тактика лікування, тобто здоров'я і життя пацієнта, а в деяких випадках соціально-правова оцінка його дій. У зв'язку з цим потрібна уніфікація роботи хіміко-токсикологічної служби забезпечення сучасною приладовою базою, реагентами, стандартами, калібраторами і контрольними матеріалами, методологічне і юридичне підкріплення використовуваних методів, спеціалізована професійна підготовка, організація системи внешнелабораторного контролю, яка в даний час відсутня.

У цілому, в служби лабораторної діагностики визначається значній ступінь зносу лабораторної техніки, відсутність планомірної його заміни і доступного, кваліфікованого сервісного обслуговування. Наприклад більше 70% устаткування для біохімічних досліджень має 100% технічний знос і вимагає термінової заміни. У більшості медичних закладів лабораторна апаратура експлуатується до повного зносу. Морально та матеріально зношена техніка не дозволяє проводити лабораторні аналізи з потрібною точністю.

Таким чином, застосування та перспективи окремих видів клінічної лабораторної діагностики на сучасному етапі розвітку вітчизнянної медицини залежить від богатьох умов та проблем і потрібує:

– Постійного, ретельного формування умов для реалізації об'єктивності при виконанні лабораторних досліджень;

– Визначення загальних проблем лабораторії, відділень, кабінетів, що займаються лабораторною діагностикою з їх сучасною корекцією;

– Вдосконалення постійного навчання фахівців з лабораторної справи;

– Удосконалення модернізації, раціоналізація лабораторних досліджень з розробкою більш точних, регіональних, щорічних стандартів;

– Вирішення питань сучасного матеріально-техничного забезпечення та раціонального фінансування лабораторій;

– Постійна, системна інформація практикуючих лікарів про інформаційні можливості лабораторної медицини.

Взагалі, на наш погляд, сучасні, вітчизнянни, лабораторні дослідження передбачають створення богатокомпонентної системи (моделі) аналізу матеріалів, відповідаючих високій якості та об'єктивності результатів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал