Міністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки, молоді та спорту хмельницької облдержадміністрації хмельницький обласний інститут післядипломноїСторінка6/7
Дата конвертації17.01.2017
Розмір1.89 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7

Висновки до третього розділу
Важливим фактором підвищення кваліфікації педагогів, від якого залежить удосконалення навчально-виховного процесу в закладах освіти, є методична робота з учителями.

Учитель повинен постійно включатися у нові для себе види діяльності, використовувати різноманітні форми, методи та засоби навчання. З цією метою в процесі організації методичної роботи з педагогічними працівниками поряд із традиційними потрібно використовувати інноваційні підходи, нетрадиційні форми її організації, які враховують потреби педагогів, що виникли в процесі їх практичної діяльності.

Складовою частиною, що значною мірою впливає на підвищення ефективності діяльності вчителів, є формування психологічної готовності педагогів загальноосвітніх шкіл до навчання дітей з психофізичними вадами. Ми описали основні етапи цього процесу, а також охарактеризували ключові знання, корекційні вміння та навички, якими повинен володіти вчитель, що працює в інклюзивній школі.

Одна з важливих умов впровадження інклюзивної моделі у навчальному закладі – організація професійного співробітництва, результатом якого має стати освітнє середовище, максимально сприятливе для різнобічного розвитку всіх учнів, у тому числі й учнів з особливими потребами. Адже крім спеціальних педагогів і психологів, з дітьми з особливими потребами працюють реабілітологи, фахівці з лікувальної фізкультури, різних напрямів терапії, і вчителям загальноосвітніх шкіл необхідно вміти плідно співпрацювати з ними.

На прикладі Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 ми описали систему методичної роботи інклюзивного загальноосвітнього навчального закладу, завдання, що стоять перед нею, основні форми та методи її реалізації.

На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури ми також визначили орієнтовні критерії оптимального функціонування й ефективності системи методичної роботи та охарактеризували їх.

І, як висновок, аналізуючи роботи науковців, публікації періодичної преси та практичний досвід СЗОШ №8 м.Хмельницького, ми розробили рекомендації, в яких визначили напрями підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними працівниками в загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного спрямування.

ВИСНОВКИ
В результаті аналізу наукових психолого-педагогічних джерел ми виявили, що в умовах реформування національної системи освіти в Україні дуже важливою є робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти, а у світлі інклюзивного навчання вона набуває винятково важливого значення. Головною її метою є допомога педагогічним кадрам в реалізації актуальних завдань навчання, виховання, корекції та розвитку неповносправних дітей; вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогічних кадрів; активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються в зв'язку з навчанням дітей з особливими освітніми потребами. Реалізується вона різними шляхами, але основним є організація і проведення на належному рівні методичної роботи з педагогічними кадрами на рівні навчального закладу.

Після ознайомлення з науково-теоретичною розробкою проблеми методичної роботи з педагогічними кадрами, що працюють в інклюзивних навчальних закладах, було з’ясовано, що організації методичної роботи в загальноосвітніх закладах присвячено чимало педагогічних досліджень та публікацій. Проблемі організації методичної роботи з вчителями загальноосвітніх шкіл велику увагу приділяють Буган Ю., Гуменюк В., Данилова Г., Єрмола А., Жерносек І., Комаренко Н., Остапчук О., Сидоренко.О. У спеціальній педагогіці зазначену проблему досліджували Єременко І. Липа В., Мачихіна В., Хоружа М. та ін. Науковців і практиків цікавлять різноманітні аспекти цього питання: визначення завдань, принципів, функцій, форм організації та напрямів підвищення ефективності методичної роботи. В результаті вивчення наукової літератури було досліджено, які є найбільш поширені форми організації методичної роботи з педагогами загальноосвітніх навчальних закладів в світлі інклюзивного навчання, виявлено, що форми організації методичної роботи в інклюзивній школі досить динамічні. Нами було проаналізовано принципи побудови методичної роботи в інклюзивному навчальному закладі, її цілі, функції, основні вимоги, завдання і зміст методичної роботи з працівниками інклюзивних закладів освіти. Також було окреслено орієнтовні критерії оптимального функціонування й ефективності системи методичної роботи та охарактеризовано їх.

Як наслідок вивчення монографій та наукових публікацій з вище окресленої проблеми організації методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі в умовах впровадження інклюзивного навчання та моделювання педагогічних систем було розроблено і обґрунтовано модель організації методичної роботи, в основу структури якої було покладено такі інтегровані структурні складові частини, як цілепокладаюча складова, теоретико-методологічна, змістова, структурно-організаційна, організаційно-процесуальна та результативна складові частини.

Здійснивши аналіз стану організації методичної роботи у спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8 міста Хмельницького, що працює в системі інклюзивної освіти, було виявлено позитивні підходи до її організації: поєднання різноманітних колективних, групових та індивідуальних форм організації методичної роботи з нетрадиційними, які відповідають завданням підвищення професійної майстерності вчителів на сучасному етапі; здійснення диференціації при організації методичної роботи (врахування індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей вчителя у професійній діяльності, забезпечення умов для їх максимальної реалізації), організація методичної роботи на діагностичній основі. Головне в методичній роботі - надати реальну, дієву допомогу всім членам педагогічного колективу.

Також було доведено, що методична робота перебуває у тісному взаємозв'язку з атестацією педагогічних працівників. Атестація передбачає підвищення професіоналізму, розвиток творчої активності, стимулювання діяльності вчителів, диференційоване оцінювання результатів їх педагогічної праці. Процес атестації ґрунтується на принципах демократизму, колегіальності, відкритості, систематичності і є для вчителів перевіркою особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками та екзаменом на компетентність.

На підставі аналізу наукової літератури, аналізу стану організації методичної роботи у загальноосвітніх школах та школи, що працюють в системі інклюзивної освіти, було розроблено методичні рекомендації щодо вдосконалення процесу організації методичної роботи з педагогічними працівниками. На нашу думку, їх реалізація сприятиме ефективності методичної роботи, підвищенню кваліфікації вчителів та розвитку їх творчого потенціалу, що, зрештою, сприятиме ефективності навчально-виховного процесу й вирішенню загальнопедагогічного завдання школи  створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, що здатне навчатися впродовж життя.Додатки

Додаток А

Модель системи методичної роботи в інклюзивному загальноосвітньому навчальному закладіc:\users\user\desktop\модель 1.png

Додаток Б

Положення про Центр інклюзивної освіти дітей з особливими потребами „Повір у себе”
I.Загальні положення

1. Навчально-реабілітаційний центр „Повір у себе” (далі - Центр) – це структурний підрозділ Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8, який забезпечує умови для часткового відновлення здоров'я, соціальної адаптації, професійної орієнтації дітей, що мають органічні та функціональні захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи або вади психофізичного розвитку без порушення інтелекту.

2. Мета Центру - здійснення часткової медичної, психологічної, педагогічної реабілітації хворої дитини.

3. Основним завданням Центру є:

- створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально-продуктивної особистості;

- забезпечення умов для отримання вихованцями якісної початкової освіти;


- розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного й лікувально-реабілітаційного процесу.

4. Центр діє відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Основ законодавства України про охорону здоров'я"(2801-12), р. за N 173,Закону України „Про реабілітацію інвалідів України” від о6.10.2005 року, інших актів законодавства України з питань освіти і соціальної реабілітації дітей-інвалідів,цього Положення та Статуту спеціалізованої загальноосвітньої школи.

5. Навчально-реабілітаційний Центр є підрозділом Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 з вересня 2003 року, діє до статуту школи з моменту реєстрації місцевими органами виконавчої влади, школа має гербову печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, які використовує навчально-реабілітаційний центр „Повір у себе”.

6.Особливості умов виховання, навчання дітей-інваліді у навчально-реабілітаційному центрі забезпечуються специфікою особистісно-орієнтованого освітньо-реабілітаційногопроцесу та індивідуалізованими лікувально-реабілітаційними режимами відповідно до психофізичного стану вихованців, їх інтелектуального потенціалу та обсягу фізіологічних резервів.

7. Випускники Центру продовжують навчання в основній школі відповідно до стану їхнього здоров”я або в інших навчальних закладах

II. Структура та режим функціонування навчально-реабілітаційного Центру

1. Центр має у своєму складі інклюзивні класи початкової школи, працюють фахівці : • соціальний педагог;

 • психолог-реабілітолог;

 • 4 асистенти вчителя -реабілітолога;

 • вчителі-реабілітологи;

 • лікар-реабілітолог;

 • логопед;

 • педагог-організатор;

 • водій

2.Центр має у своєму складі:

2.1.Науково-методичний кабінет

2.2.Кабінет денного центру

2.3.Кабінет релаксації

2.4.Кабінет гігієни

2.5.Кабінет для прання білизни

2.6.Кабінет ЛФК

2.7.Басейн

2.8.Спортивна зала

3. Центр комплектується дітьми, вікова категорія яких відповідає його структурі.

4. Питання про кількісний склад загального контингенту вихованців Центру вирішується його засновником щороку на основі
можливостей матеріальної бази закладу з обов'язковим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Наповнюваність класів(груп)встановлюється окремо для кожної паралелі класів.

5. Медичними показниками для зарахування дітей до Центру є захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи або вади психофізичного розвитку без порушення інтелекту.

6. Комплектування вихованцями навчально-реабілітаційного центру здійснюється на підставі рішень шкільного психолого-медико-педагогічного консиліуму.

7. Батьки або особи, які їх замінюють, для зарахування дітей до Центру подають


на розгляд консиліуму такі документи:

- заяву на ім'я директора;

- медичну карту дитини (форма - 026/0);

- результати медичного обстеження з основних захворювань;

8. Загальними протипоказаннями для зарахування до Центру є:

- інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

- бацилоносіння (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);

- всі заразні та паразитарні хвороби очей і шкіри;

- туберкульоз легенів та інших органів;

- тяжкі форми енурезу;

- затримка психофізичного розвитку із порушенням інтелекту.

9. У разі позитивного рішення консиліуму для зарахування дитини до Центру батьки або особи, які їх замінюють, подають додатково такі документи:

- копію свідоцтва про народження дитини;

- карту профілактичних щеплень (форма - 063/0);

- довідку з місця роботи батьків або осіб, які їх замінюють;

-довідку з домоуправління, ЖЕКу про склад


сім'ї.

10.В кінці кожного навчального року консиліум переглядає контингент вихованців на доцільність подальшого перебування у Центрі.

11.У разі прийняття консиліумом рішення про відрахування та переведення учня до навчально-виховного закладу за місцем проживання питання про його подальше влаштування вирішують батьки або особи, які їх замінюють.

IІІ. Організація навчально-виховного та реабілітаційного процесу

1.Організація навчально-виховного процесу вихованців Центру здійснюється відповідно до Статуту загальноосвітньої школи.

2. Освітньо-реабілітаційний процес Центру забезпечується технологіями корекції та розвитку, програмами соціальної реабілітації з використанням новітніх досягнень у галузі педагогічної та медичної науки і практики.

3. З метою психологічної реабілітації вихованців реалізується система заходів для діагностики, корекції, розвитку та профілактики, спрямованих на забезпечення оптимального функціонування інтелектуальної та саморегулятивної підструктур особистості як основи для самореалізації кожної дитини, поглибленого розвитку обдарованих дітей та актуалізації компенсаторних можливостей особистості вихованців.

4. Соціальна реабілітація вихованців Центру забезпечена за рахунок побудови гнучкого особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу в умовах збагаченого освітнього середовища поряд із створенням умов для професійного самовизначення та соціальної адаптації особистості.

5. Вибір ефективних напрямків медичної та соціально-педагогічної допомоги вихованцям,а також розвитку їх здібностей здійснює постійний медико-психолого-педагогічний консиліум на підставі ретельного всебічного обстеження рівня навчальних можливостей, особливостей психічної сфери учнів та стану їх фізичного здоров'я.

6. Центр працює за робочими навчальними планами,які затверджуються Міністерством освіти України.

7. Організація навчально-виховного процесу Центру регулюється нормативними актами Міністерства освіти України.

8. Навчальний процес у Центрі будується на принципі диференціації: складаються індивідуалізовані навчальні плани відповідно до рівня психофізичного розвитку та стану здоров'я вихованців.

9.Заняття проводяться за окремим розкладом, складеними заступником директора з навчально-виховної роботи в початкових класах та затвердженим директором школи.

10. Тривалість академічної навчальної години в Центрі - 40 хвилин.

11.Розпорядок дня вихованців Центру розробляється, виходячи із принципу реабілітаційної доцільності та розвиваючої спрямованості освітнього середовища закладу.

12. Педагогічний колектив навчально-реабілітаційного Центру володіє інноваційними освітніми технологіями корекції та


розвитку.

І.V Фінансово-господарська діяльність і матеріально-технічна база навчально-реабілітаційного центру.

1. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі кошторису ,штатного розпису, затверджених в установленому порядку.

2. Джерелами формування коштів Центру є: кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченого нормативами фінансування загальних середніх освітніх закладів, для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти.

- кошти, отримані за надання Центром додаткових освітніх послуг;

- добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій, окремих громадян та іноземців.

3. Кошти Центру перераховуються, зберігаються на рахунку у відділенні банку України і знаходяться у повному розпорядженні школи.

4. Центр забезпечується пасажирським


автотранспортом відповідно до своїх виробничих та реабілітаційних потреб засновником.

V. Управління навчально-реабілітаційним центром та контроль за його діяльністю.

1. Управління Центром у системі освіти здійснюється його засновником та місцевим органом управління освітою у межах повноважень, передбачених чинним законодавством.

2. Безпосереднє управління закладом здійснює його директор.

3.Відповідальним за організацію навчально-виховного процесу у навчально-реабілітаційному центрі призначається заступник директора з навчально-виховної роботи у початкових класах.

4.За складність та напруженість у роботі з дітьми з особливими потребами заступнику директора з навчально-виховної роботи в початкових класах проводиться доплата в межах 50% до посадового окладу із фондів заробітної плати міського бюджету.

5. Оплата праці працівників Центру проводиться відповідно до чинного законодавства.

6. Штатний розпис Центру розробляється керівником і затверджується управлінням освіти Хмельницької міської ради в межах фонду заробітної плати.

7. Функціональні обов'язки всіх категорій працівників Центру розробляються на основі типових положень з урахуванням специфіки життєдіяльності навчально-реабілітаційного закладу та затверджуються директором школи.

8. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним та реабілітаційним процесом,встановлюється засновником Центру відповідно до чинного законодавства.

9. Документація Центру ведеться і зберігається відповідно до встановленого Міністерством освіти України порядку.

10. Звітність навчально-реабілітаційного центру оформляється згідно з вимогами державної статистики України.Додаток В

Науково-теоретична, методична робота з педагогічними кадрами у спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8

м. Хмельницького

п/п


Зміст діяльності

Термін

виконанняФорма

організаціїФорма

контролю


Відповідальні

Примітка

Серпень

1.

Провести наради при директорі:

 1. Про комплектування учнями 1-х,10-х класів.

 2. Про навчання дітей з особливими потребами – інклюзивна освіта

4 тиждень

4 тижденьПланування

Наказ


Аналіз

АналізЗаступники директора

Смутко В.І.

Горбатюк О.Ф.

2.

Провести засідання педагогічної ради:

 1. Про підсумки навчально-виховного процесу 2011-2012 н.р.

 2. Основні напрямки роботи школи на 2012-2013навчальний рік;

 3. Затвердження плану роботи школи.

4 тиждень

Педрада

Рекомендації

Адміністрація
3.

Розробити систему заходів до святкування 21-річчя Незалежності України.

3 тиждень

Заходи

Рекомендації

Ратич Л.П.
4.

Провести виставку-огляд методичної літератури та розробок до першого тематичного уроку

4 тиждень

Виставка

Аналіз

Безсмертна Л.І.
5.

Вивчення наказів, методичних рекомендацій, виданих за літній період Міністерством освіти та науки, молоді і спорту України

3 тиждень

2 тижденьВивчення

ПлануванняАналіз

Огляд


Адміністрація

Вальчук В.А.


6.

Провести інструктивно-методичну нараду з командою спеціалістів навчально-реабілітаційного центру інклюзивної освіти «Повір у себе»

3 тиждень

Планування

Аналіз

Горбатюк О.Ф.
7

Провести інструктивну нараду з керівниками методичних об’єднань, завідуючими кабінетами по плануванню роботи.

3 тиждень

Планування

Аналіз

Заступники


п/п


Зміст діяльності

Термін

виконанняФорма

організаціїФорма

контролю


Відповідальні

Примітка

Вересень

1.

Провести індивідуальні та групові консультації з малодосвідченими спеціалістами та новоприбулими - ведення шкільної документації.


1 тиждень

Інструктування

Рекомендації

Заступники
2.

Визначити вчителів для роботи у міських методичних заходах.


1 тиждень

Планування

Рекомендації

Заступники
3.

Провести засідання методичних об’єднань.


2 тиждень

Засідання

Рекомендації

Заступники
4.

Спланувати роботу психолого-педагогічних семінарів:

 1. Інклюзивна освіта: пошуки, проблеми.

 2. . Обдарованість та обдаровані діти.

1 тиждень


Планування


Аналіз


Молода Ж.А.

Мельник О.О.


5.

Скласти графіки факультативів, консультацій, гуртків, секцій.


4 тиждень

Планування

Аналіз

Заступники
6.

Засідання методичної ради (Затвердження структури методичної роботи)


3 тиждень

Планування

Рекомендації

Смутко В.І.
7

Наради при директорі:

 1. Про підсумки організації навчально – виховного процесу на 2012-2013н.р.

 2. Про ведення класних журналів учнів початкової школи

 3. Організація роботи ГПД

 4. Про підсумки літнього відпочинку учнів пільгового контингенту.

 5. Аналіз працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів.

 6. Особливості організації навчального процесу в спецгрупах.

3тиждень

4 тиждень

4 тиждень

2 тиждень

1тиждень

3тиждень


Перевірка

Перевірка

Збір інформації

Збір інформації Збір інформаціїАналіз

Аналіз


Планування

Аналіззаступники директора

Горбатюк О.Ф.

Медсестра

Ратич Л.П. Смутко В.І

Мочалюк Р.В.


8

Методична оперативка:

 1. Методика організації та проведення інтерактивних позакласних заходів.

 2. Нова школа-нові стандарти.

3 тиждень

2 тижденьконсультації

інформаціярекомендації

рекомендації
І

Ратич Л.П. Горбатюк О.Ф.

Горбатюк О.Ф.

9

Засідання круглого столу: «Психолого – педагогічні аспекти адаптації п’ятикласників: створення ситуації успіху з ними».

Протягом місяця

Консультації

Рекомендації

Мельник О.О.
10

Спланувати роботу:

 • творчої групи «Повір у себе»;

 • динамічної групи «Проблеми адаптації 5-х класів до навчання в основній школі»

 • впровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти,по підготовці до переходу п”ятикласників на нові навчальні плани і програми,
1 тиждень

Планування

Аналіз

Мельник О.П.

Мельник О.О.

Бігус І.М.

11

Провести індивідуальні та групові консультації:

 1. Ведення документації з харчування

 2. Адаптація першокласників до шкільного життя.
Протягом місяця

Консультації

Рекомендації

Горбатюк О.Ф.
12

Організувати навчання учнів на дому , які потребують цього за станом здоров’я.


1 тиждень

Організація

Наказ

Смутко В.І.

Горбатюк О.Ф.


13

Затвердження календарних планів та планів виховної роботи, планів гурткової роботи.


2 тиждень

Перевірка
Смутко В.І.

Горбатюк О.Ф.

Ратич Л.П.

14

Проведення тарифікації вчителів.

1 тиждень

планування

наказ

Смутко В.І. Горбатюк О.Ф.
15

Підготовка звітності за всіма напрямками роботи.


1-3 тиждень

Збір інформації

довідки

заступники
16


Інструктивно-методична нарада:

- алгоритм дії класного керівника щодо випадків дитячого травматизму;

- ведення сторінок журналу з ТБ.


2 тиждень


нарада


Рекомендації

схемаРатич Л.П.

17

Робота над оновленням проблемних тем самоосвіти вчителів.


1 тиждень

обговорення

Рекомендації

вчителі
18

Переоформлення змінних стендів методичного кабінету.


1 тиждень

збір матеріалів

оформлення

Заступники директора
19

Надання допомоги в оформленні документації вчителям, які готуються до проходження атестації.


4 тиждень

інформація

рекомендації

заступники директора
Жовтень

1.

Розпочати вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

2 тиждень

Вивчення

Наказ

Адміністрація
2.

Педагогічний консиліум учнів 5 класів з питань наступності та формування колективів.

4 тиждень

Обговорення

Довідка

Психологи
3.

Провести засідання психолого-педагогічного семінару

 • «Інклюзивне навчання: проблеми, пошуки».

- Обдарованість і обдаровані діти. Принципи і методи виявлення обдарованих дітей.

4 тиждень

3 тижденьНавчання

навчання


Рекомендації

РекомендаціїМолода Ж.А.

Мельник О.О.


4.

Засідання атестаційної комісії.

1 тиждень

засідання

протокол

Вальчук В.А.
5.

Наради при директорі:

1. Про стан відвідування учнями школи

2. Про підготовку школи до зимового періоду

3. Про охоплення учнів мікрорайону навчанням.1 тиждень


вивчення


довідка


Ратич Л.П.

Шундер Г.І.

Горбатюк О.Ф.

6

Засідання ради методичного кабінету

1 тиждень

засідання

рекомендації

Смутко В.І.
7.

Провести засідання творчої групи «Повір у себе»

2 тиждень

Обговорення

Рекомендації

Мельник О.П.
8

Засідання методичного об’єднання класних керівників.

4 тиждень

засідання

протокол

Поплавська В.О.
12.

Організувати підписку педагогічної преси

4 тиждень

обговорення

підписка

Безсмертна Л.І.
13.

Організувати ярмарку – виставку педагогічних ідей у школі

3 тиждень

огляд

аналіз

Заступники
14.

Організація роботи класних батьківських комітетів.

1 тиждень

нарада

рекомендації

Ратич Л.П.
15.

Підготувати матеріали для класних керівників з питань охорони безпеки життя та здоров‘я дітей («методична скарбничка»)

2 тиждень

систематизація, друк

рекомендації

Ратич Л.П.

Мельник Т.І.


16.

Методична оперативка:

- вчителів молодших класів «Педагогічний проект у структурі початкового навчання»

-спільні ознаки методик і технологій, що забезпечують реалізацію принципів особистісно орієнтованого навчання»


1тиждень

3 тижденьвивчення

вивченнярекомендації

рекомендаціїСмутко В.І.
Листопад


1.

Засідання методичних об’єднань, методичної ради.

4 тиждень

Засідання

Протокол

Керівники м/о
2.

Методична оперативка: вчителів початкових класів.

Формування ключових компетентностей учнів шляхом упровадження системи розвивального навчання.

Для вчителів старших класів:

«Формування в учнів практичних навиків роботи з різноманітними джерелами при написані наукової роботи
2 тиждень

1 тижденьІнформація

ІнформаціяРекомендації

РекомендаціГорбатюк О.Ф.

Смутко В.І.


3.

Наради при директорі:

 1. Про забезпечення режиму економії енергоносіїв

 2. Про організацію роботи МАН
1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень


Узагальнення

Узагальнення

Узагальнення


Довідка

Довідка

Аналіз


Вальчук В.А.

Смутко В.І.

Ратич Л.П.

4.

Засідання педагогічної ради «Про роботу педагогічного колективу по оновленню змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного стандарту початкової середньої освіти, нових програм та планів»


4 тиждень

Обговорення

Рекомендації

протокол


Горбатюк О.Ф.
Грудень

1.

Адміністративна нарада «Виконання рішень попередніх нарад»

4 тиждень

Звіт

Аналіз

Заступники
2.

Методична оперативка:

 1. Науково-методичне забезпечення творчого навчально-2.виховного процесу у початковій школі.

 2. : «Вдосконалення професійної компетентності педагогів та формування життєвих компетентностей учнів через проектну діяльність3 тиждень

2 тижденьВивчення

обговоренняРекомендації

РекомендаціїГорбатюк О.Ф.

Кіча О.В.


3.

Засідання педагогічної ради:

 1. Про підсумки навчально-виховної роботи за І семестр.

2.Про результативність навчання учнів профільних класів.

3.Про роботу класів інклюзивної освіти.4 тиждень


вивчення


протокол

Аналіз


Заступники

Смутко В.І.

Горбатюк О.Ф.

4.

Провести засідання творчої групи «Повір у себе»

2 тиждень

Обговорення

Рекомендації

Мельник О.П..
5.

Семінар «Характерні особливості сучасного уроку у парадигмі сучасного освітнього процесу»

1тиждень

обговорення

Рекомендації

протоколСмутко В.І.
6.

Провести психолого-педагогічний семінар Види і ознаки обдарованості. Фактори, що впливають на розвиток обдарованості.


2 тиждень

навчання

рекомендації

Мельник О.О.
Січень

1.

Провести засідання методичних об’єднань, методичної ради

1 тиждень

Обговорення

Рекомендації

Голови м/о
2.

Провести методичну оперативку

 • для вчителів початкових класів:

 • Мультимедіа у початковій школі;

 • психолого – педагогічні прийоми створення ситуації успіху на уроці.

2 тиждень

2 тижденьНавчання

ОбговоренняРекомендації

РекомендаціїГорбатюк О.Ф.

Смутко В.І.


3.

Засідання психолого – педагогічного семінару :

 • «Інклюзивна освіта: пошуки, проблеми»

- Розвиток особистості обдарованої дитини і її проблеми.

4 тиждень

3 тижденьНавчання

Навчання


Рекомендації

РекомендаціїМолода Ж.А..

Мельник О.О.


4.

Провести засідання творчої групи «Повір у себе»

2 тиждень

Обговорення

Рекомендації

Мельник О.П.

5.

Попередній розподіл навантаження вчителів на 2012-2013 н.р.

4тиждень

обговорення

аналіз

Смутко В.І. Горбатюк О.Ф.

4.

Засідання педагогічної ради «Про роботу педагогічного колективу по удосконаленню уроку шляхом застосування особистісно орієнтованого навчання як запоруки розвитку та саморозвитку здібностей та обдарованості учнів.»


4 тиждень

Обговорення

Рекомендації

протокол


Смутко В.І.

Лютий

1.

Провести наради при директорі:

1. Про хід підготовки до ЗНО

2. Про організацію навчання майбутніх першокласників.

3. Про хід підготовки до міського огляду художньої самодіяльності
2 тиждень


Вивчення


Аналіз


Смутко В.І.

2.

Провести засідання психолого-педагогічних семінарів:

«Інклюзивна освіта: пошук, проблеми»4 тиждень

Навчання

Рекомендації

Психологи
3.

Провести методичну оперативку для вчителів початкових класів:

-Розвивальний компонент технології проблемного навчання математики в початкових класах;
3 тиждень


Навчання


Рекомендації


Горбатюк О.Ф.

5.

Складання попередньої тарифікації вчителів, які викладатимуть у 5 класі наступного року, з метою ознайомлення їх з особливостями роботи у цих класах.

4 тиждень

Планування

Аналіз

Смутко В.І.
6.

Засідання методичної ради:

«Творчий звіт педагога». Оцінка діяльності вчителів, які атестуються4 тиждень

Звіт

Оцінка

Смутко В.І.
Березень

2.

Провести методичну нарада:

Специфіка роботи вчителя з обдарованими учнями та її результативність.4 тиждень

інформація

РекомендаціїСмутко В.І.

Мельник О.О.


3.

Конкурс «Кращий кабінет школи»

Протягом місяця

Вивчення

Визначення мвсця

Адміністрація школи
4.

Провести засідання психолого-педагогічних семінарів:

«Інклюзивна освіта: пошук, проблеми»«Сфери та критерії обдарованих дітей»

1тиждень

Навчання

Рекомендації

Молода Ж.А

Мельник О.О..


5.

Провести засідання творчої групи «Повір у себе»

2 тиждень

Обговорення

Рекомендації

Мельник О.П.

6.

Фестиваль педагогічної творчості «Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. – Мій найкращий урок».

3 тиждень

Відкриті уроки

Рекомендації

Голова методичної ради
7.

Провести наради при директорі:

 1. Про підготовку учнів та вчителів до ЗНО 2013року

4 тиждень


Інформація


Аналіз


Смутко В. І.8.

Засідання методичної ради

3 тиждень

Обговорення

Аналіз

Смутко В.І.
9.

10


Нарада для вчителів:

 • Про підготовку атестаційних матеріалів до ДПА

Нарада при директорі:

 • Стан профорієнтаційної роботи в 9-х класах.

Методична оперативка вчителів початкових класів:

-Розвиток пізнавальної активності учнів під час навчання.1 тиждень

2 тиждень

2 тиждень


обговорення

анкетування

вивчення


рекомендації

аналіз


рекомендації


Смутко В.І. Горбатюк О.Ф.

класні керівники, психолог

Горбатюк О.Ф.

Квітень

1.

Провести наради при директорі:

 1. Про підготовку до проведення ремонтних робіт у школі;

 2. Про підготовку до дня ЦО

. 3.Про роботу спецгруп по фізичній культурі.


2 тиждень


Засідання


Протокол


Адміністрація

2.

Підсумкове засідання атестаційної комісії


Вальчук В.А.
3.

Провести методичну оперативку:

 1. Організація повторення матеріалу у початковій школі

 2. Підготовка до ДПА 4-х класів

2 тиждень

2 тижденьНавчання

НавчанняАналіз

РекомендаціїГорбатюк О.Ф.

Горбатюк О.Ф.


4.

Інструктивно-методична нарада з питань підготовки до ЗНО, ДПА


4 тиждень

Нарада

Рекомендації

Смутко В. І.
Травень

1.

Провести діагностування вчителів

1 тиждень

діагностування

аналіз

Заступники
2.

Організувати творчу групу для розробки річного плану роботи школи

2 тиждень

Засідання

Планування

Заступники
3.

Провести наради при директорі:

 1. Про організацію навчальної практики та літнього оздоровлення школярів.

 2. Про організацію роботи літнього відпочинкового табору «Сонечко»

3 тиждень

Планування

Наказ


Заступники
4.

Провести засідання психолого-педагогічних семінарів:

«Інклюзивна освіта: пошук, проблеми»4 тиждень

Навчання

Рекомендації

Молода Ж.А.
5.

Провести засідання методичних об’єднань, методичної ради

3 тиждень

Спостереження

Обмін думкамиВідвідування

Керівники м/о
6.

Провести засідання педагогічної ради:

 1. Про перевід учнів до наступних класів, випуск учнів, нагородження Похвальними листами.
4 тиждень

Обговорення

Протокол

Заступники
7.

Підготовка проекту плану роботи школи на 2012-2013 н.р.

4тиждень

збір інформації

аналіз

Адміністрація
8.

Спланувати проходження курсової перепідготовки вчителями.

4 тиждень

Корегування

План

Заступники


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал