Міністерство освіти І науки украйни дніпропетровський національний університет імені олеся гончара лозенко вікторія василівнаСкачати 389.47 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір389.47 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Лозенко В. В. Концепт острова в англійській літературі в епоху Відродження (на матеріалі творів Т. Мора і В. Шекспіра) / В. В. Лозенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. ─ 2009. ─ Вип. 58; № 873. Сер.: Філологія. ─ С. 77─81.

2. Лозенко В. В. Образ острова і проблема особистої свободи у романі «Містер Блетсуорсі на острові Ремполь» / В. В. Лозенко // Наук. зап. ХНПУ імені Г. С. Сковороди. ─ 2009. ─ Вип. 2 (58); ч. I. Сер.: Літературознавство. ─ С. 40─44.

3. Лозенко В. В. Специфіка й архетипіка образу Великої Богині в романі Г. Уеллса «Містер Блетсуорсі на острові Ремполь» / В. В. Лозенко // Питання літературознавства : [науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська]. ─ Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. ─ Вип. 80. ─ С. 64─69.

4. Лозенко В. В. Функціональні особливості образу острова у романі «Місяць і шеляг» У. С. Моема / В. В. Лозенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. ─ 2010. ─ № 910; ч. ІІ. Сер.: Мовознавство. Літературознавство. ─ С. 223─227.

5. Лозенко В. В. Концепт острова в романі «Острів фарисеїв» Дж. Ґолсуорсі / В. В. Лозенко // Наук. зап. ХНПУ імені Г. С. Сковороди. ─ 2012. ─ Вип. 3 (71); ч. ІІ. Сер.: Літературознавство. ─ С. 115─122.

6. Лозенко В. В. Концепт острова у романі «Перемога» Дж. Конрада / В. В. Лозенко // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : [збірник наукових праць / гол. ред. В. П. Казарін]. ─ Сімф. : Кримський Архив, 2012. ─ Вип. 6. ─ С. 284─290.

7. Лозенко В. В. Концепт острова в романе «Фрейя Семи островов» Дж. Конрада / В. В. Лозенко // Наука и искусство: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. ─ Новосибирск : СибАК, 2013. ─ Ч. 2. ─ С. 128─134.

8. Lozenko V. The literary specificity of the concept «island» in the play «The Simpleton of the Unexpected Isles» by B. Shaw / V. Lozenko // Science and education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied science. ─ Melbourne. ─ Vol. II. ─ 2014. ─ P. 321─326.

АНОТАЦІЯ

Лозенко В.В. Концепт острова в англійському художньому мисленні першої половини ХХ ст. ─ На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 ─ література зарубіжних країн. ─ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України. ─ Дніпропетровськ, 2015.

У дисертації вперше здійснений комплексний літературознавчий аналіз концепту острова в англійській літературі першої половини ХХ ст. ─ на матеріалі творів «Містер Блетсуорсі на острові Ремполі» Г. Веллса, «До маяка» В. Вулф, «Острів фарисеїв» Джона Ґолсуорсі, «Фрейя Семи Островів», «Перемога» Дж. Конрада, «Місяць і шеляг» В. С. Моема, «Простак з Несподіваних островів» Б. Шоу. Досліджено форми індивідуальної інтерпретації концепту острова в поетиці творів представників різних художніх парадигм ─ реалізму, неоромантизму, модернізму, у яких концепт набуває нові ідеї. У концепті острова виявлені такі компоненти, як специфічний хронотоп, особливий тип героя, символ човна, міфологема Білої богині, мотив подорожі, обряд ініціації. Ці структурні складові мають позитивні конотації в реалістичних і модерністських творах, навіть якщо уявлення про райський острів виявляється хибним, ─ ідилічна природа, активні герої, човен як місце набуття нових властивостей; жінки, які втілюють Білу богиню, зображені як повністю сформовані особистості. Ці ж компоненти позбавлені позитивного спектру у неоромантичній прозі ─ природа охарактеризована лексемами з негативним відтінком, герої пасивні, жінки, які уособлюють Білу богиню, не здатні подолати самотність головного героя.

У роботі вивчено генезис і еволюція концепту острова в художніх творах англійської літератури, починаючи від кельтської міфології і до першої половини ХХ ст.; виділено спільні риси концепту острова в поетиці досліджених творів; проаналізовано специфіку компонентів концепту острова в різних художніх парадигмах.Ключові слова: англійська література першої половини ХХ ст., концепт острова, хронотоп, міфологема, символ, образ, мотив, обряд, художня парадигма.

.

АННОТАЦИЯЛозенко В. В. Концепт острова в английском художественном мышлении первой половины ХХ в. ─ На правах рукописи.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.04 ─ литература зарубежных стран. ─ Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара Министерства образования и науки Украины, Днепропетровск, 2015.

В диссертации впервые осуществлён комплексный литературоведческий анализ концепта острова в английской литературе первой половины ХХ в. ─ на материале произведений «На маяк» В. Вулф, «Остров фарисеев» Дж. Голсуорси, «Фрейя Семи островов», «Победа» Дж. Конрада, «Луна и грош» У. С. Моэма, «Мистер Блетсуорси на острове Ремполь» Г. Уэллса, «Простак с Нежданных островов» Б. Шоу. Исследованы формы индивидуальной интерпретации концепта острова в поэтике произведений представителей разных художественных парадигм ─ реализма, неоромантизма, модернизма, в которых концепт острова приобретает новые идеи. В концепте острова выявлены такие компоненты, как специфический хронотоп, особый тип героя, символ лодки, мифологема Белой богини, мотив путешествия, обряд инициации. Эти структурные слагаемые имеют позитивные коннотации в реалистических и модернистских произведениях, даже если представление о райском острове оказывается ложным, ─ идиллическая природа, активные герои, лодка как место приобретения новых качеств; женщины, которые воплощают Белую богиню, изображены как полностью сформированные личности. Эти же компоненты лишены позитивного спектра в неоромантической прозе ─ природа охарактеризована лексемами с негативным оттенком, герои пассивны, женщины, которые олицетворяют Белую богиню, не способны преодолеть одиночество главного героя.

В работе изучены генезис и эволюция концепта острова в художественных произведениях английской литературы, начиная с кельтской мифологии и до первой половины ХХ в.; выделены общие черты концепта острова в поэтике исследованных произведений; проанализирована специфика компонентов концепта острова в разных художественных парадигмах.Ключевые слова: английская литература первой половины ХХ в., концепт острова, хронотоп, мифологема, символ, образ, мотив, обряд, художественная парадигма.

.

SUMMARYLozenko V.V. The concept «island» in the English literary thought of the first half of the XXth century. ─ Manuscript Copyright.

Thesis for Candidate degree in philology. Speciality 10.01.04 ─ Literature of Foreign Countries. ─ Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2015.

This thesis is the first complex philological analysis of the concept «island» in the English literature of the first half of the XXth century in the novels «Freya of the Seven Isles», «Victory» by J. Conrad, «The Island Pharisees» by J. Galsworthy, «The Moon and Sixpence» by W. S. Maugham, the play «The Simpleton of the Unexpected Isles» by B. Shaw and novels «Mister Blettsworthy on Rampole Island» by H. G. Wells, «To the Lighthouse» by V. Woolf.

The author has defined the existing approaches to the notion «concept». The analysis of the concept «island» is stated to be based on the cognitive approach.

The author’s specificity of the concept «island» is examined in different literary paradigms: realism, neoromanticism, modernism in which the concept «island» gets new interpretations. There have been found out such components as specific chronotope, a specific type of a hero, the symbol of a boat, the White goddess mythologeme, the motive of travelling, the ritual of initiation in the concept «island». These structural items have positive connotations in realistic and modernistic works even if the idea of a paradisiacal island proves false: idyllic nature, active characters, a boat as a place of acquiring new characteristics; women personifying the White goddess are represented as completely formed personalities. The same components have negative connotations in neoromantistic prose: nature is characterized with negative meaning lexemes, characters are passive; women personifying the White goddess are not able to overcome loneliness of the main character.

The representatives of different literary paradigms add new ideas to the concept «island» (for example, island as a place for creating a new society, new civilization and even a new race of people in the works by H. G. Wells and B. Shaw) and also give new meanings to the well-known ideas (creation of new values), motives (travel) and symbols (the symbol of a boat / a ship, water).

The island is represented as a place of spiritual travelling of characters. The research focuses on the island’s topos which gives the initial idea of an island. The specificity of the island’s topos is studied in connection with the image of a person in the island works of the first half of the XXth century because toponymycal specific peculiarities of the island (big / small; picturesque / non picturesque (poor flora and fauna) reflect the inner world of a person and form the metaphor «person-island». The concept «island» is not only analyzed as a geographical category but as personification of the specific inner world of an Englishman which is represented in the aspiration to isolation, privacy, the widespread credo «my home is my castle». Even when the remote island is left, characters keep feeling lonely, undergoing spiritual isolation leading to depression.

The tendency uniting almost all the island works studied is in the fact that the island image gradually loses the features of a real place and it is perceived by characters as fantasy, illusion, dream, mysterious puzzle (J. Conrad, B. Shaw, H. G. Wells, V. Woolf,). Such a perception is typical for the first half of the XXth century when a person tried to escape from reality to the world of fantasy in order to create a new reality (the imaginary Rampole Island, the Unexpected Isles). The concept «island» conveys the idea of depression, disappointment which is typical for this period. The island is perceived as an illusion reflecting impossibility of bearing isolation (H. G. Wells), internal contradiction (J. Conrad) or depression (B. Shaw, V. Woolf). The concept «island» created by J. Galsworthy and W. S. Maugham has different functions. The concept «island» in the novel by W. S. Maugham raises the problem of intercultural communication. The concept «island» in the interpretation by J. Galsworthy exposes the island snobbery of the English and their tendency to conservatism (Holm Oaks is metaphorical personification of snobbery of the English). The name «The Island Pharisees» describes not only geographical position of the country, but also narrow-minded civilized England with its «island» prejudice. The island in the novel by J. Galsworthy reflects confined views of the English.

The description of an island as an illusion when even a perfect person can’t save the character from loneliness (the White goddess mythologeme) or an island as a place for setting a problem of island snobbery is the specific feature of the concept «island» in the first half of the XXth century. This feature exposes a depressive state of mind.

The island is the symbolic image of a complex inner process demonstrating an attempt of a person to realize himself / herself. A person focuses on revealing new possibilities of his / her own, solving the problem of antinomy in his / her soul: an urge towards living in society and at the same time inner spiritual isolation. The concept «island» is considered to characterize characters’ estrangement.The thesis studies the genesis and evolution of the concept «island» in the works beginning with Celtic mythology and to the first half of the XXth century; the author has found out common features of the concept «island» in poetics of the studied works; has analyzed the specificity of components of the concept «island» in different literary paradigms.

Key words: the English literature of the first half of the XXth century, the concept «island», chronotope, mythologeme, symbol, image, motive, ritual, literary paradigm.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал