Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниPdf просмотр
Сторінка21/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.23 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
– Загол. з екрану. – Мова укр.
30.
Калиняк М. Я. Соціально-педагогічні умови профілактики правопорушень підлітків в діяльності правоохоронних органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2009. – 20 с.

320 31.
Калюжний Р. А., Сергеєв І. С. Актуальні засади побудови пенітенціарної доктрини та пенітенціарної політики /
Р. А. Калюжний, І. С. Сергеєв // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2000. – № 5. – С. 6 – 10.
32.
Карпец И. И. Современные проблемы уголовного права и криминологии / И. И. Карпец – М. : Юрид. лит., 1976. – 223 с.
33.
Коваль В. В. Соціалізація неповнолітніх у пенітенціарних установах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К, 2010.
– 22 с.
34.
Ковчина І. М. Підготовка студентів до соціально-правового захисту особистості : навч.-метод. посіб. / І. М. Ковчина;
Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ,
2005. – 195 с.
35.
Козубовська І. В. Рання профілактика протиправної поведінки неповнолітніх (психолого-педагогічні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.01
„Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Український держ. педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1996. –
48 с.
36.
Козубовська І. В. Рання профілактика протиправної поведінки неповнолітніх
(психолого-педагогічні аспекти) /
І. В. Козубовська – Ужгород : Ужгородський держ. ун-т, 1996.
– 256.
37.
Краевский В. В. Методология педагогического исследования : пособие для педагога-исследователя / В. В. Краевский. –
Самара: Изд-во СамГПИ, 1994. – 165 с.
38.
Кримінальний кодекс України. – Х. : ТОВ „Одіссей”, 2008. –
288 с.
39.
Кримінально-виконавчий кодекс України. – Х. : ПП „ІГВІНІ”,
2007. – 96 с.
40.
Кримінально-процесуальний кодекс України. – Х. :
Інформаційно-правовий центр „Ксилон”, 2009. – 187 с.
41.
Кудрявцев В. Н. Правонарушения: их причины и предупреждение / В. Н. Кудрявцев. – М. : Моск. рабочий, 1977.
– 80 с.
42.
Кудрявцев В. Н. Социальные отклонения: введение в общую теорию / В. Н. Кудрявцев. – М. : Юрид. лит, 1989. – 320 с.

321 43.
Курбатов В. И. Социальная работа : Учеб. пособие /
В. И. Курбатов. – М. : Издательско-торговая корпорация
„Данилов и К”; Ростов н / Д : Наука-Пресс, 2006. – 480 с.
44.
Литвишков В. М., Митькина А. В. Пенитенциарная педагогика : курс лекций / В. М. Литвишков, А. В. Митькина.
– М. : Московский психолого-социальный институт, 2004. –
400 с.
45.
Любченко В. М. Сутність засобів виховного впливу на засуджених в УВП / В. М. Любченко // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2000. – № 5. – С. 140 – 143.
46.
Льовочкін В. Актуальні проблеми реформування кримінально- виконавчої системи України / В. Льовочкін // Соціальна політика і соціальна робота. – 2002. – № 1. – С.6 – 18.
47.
Максимова Н. Ю. Воспитательная работа с социально дезадаптированными школьниками : метод. рекомендации /
Н. Ю. Максимова. – К. : АПН Украины, Институт психологии,
1991. – 136 с.
48.
Методика и технологии работы социального педагога : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Б. Н. Алмазов,
М. А. Беляева, Н. Н. Бессонова и др.; Под ред.
М. А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева. – М. : Издательский центр „Академия”, 2002. – 192 с.
49.
Методичний посібник по роботі з дітьми, які тимчасово перебувають в спеціальних закладах / Т. П. Кравчук,
Б. П. Лазаренко, Т. П. Кравир. – К. : Приймальник- розподільник для неповнолітніх головного управління МВС
України в м. Києві; Інститут соціальної та політичної психології АПН України, 2003. – 209 с.
50.
Методичні рекомендації для працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо роботи з молоддю, яка звільнилася з місць позбавлення волі : методичні рекомендації
/ За ред. О. І. Пилипенка. – К. : Держсоцслужба, 2006. – 112 с.
51.
Методологические проблемы изучения преступности и ее причин : сб. науч. тр. – М. : Всесоюз. ин-т по изучен. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1986. – 101 с.
52.
Миллер А. И.
Противоправное поведение несовершеннолетних: генезис и ранняя профилактика /
А. И. Миллер. – К. : Наукова думка, 1985. – 152 с.

322 53.
Мирошниченко Н. А. Відповідальність неповнолітніх за новим кримінальним законодавством України / Н. А. Мирошниченко
// Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи : матеріали конференції, присвяченої 80-й річниці від дня заснування держ. показового Дитячого містечка ім. ІІІ
Комінтерну в Одесі – О. : Юридична література, 2001. – С. 100
– 102.
54.
Михайлов А. П. Подросток с девиантным поведением (формы педагогического воздействия) / А. П. Михайлов. – М.: Изд-во
МОСУ, 2000. – 44 с.
55.
Міщик Л. І. Соціально-педагогічні та педагогічні проблеми дезадаптації дітей і підлітків : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Міщик, З. Г. Білоусова; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 108 с.
56.
Неживець О. М., Жук Л. А., Жук І. Л. Ресоціалізація засуджених та осіб, звільнених з місць позбавлення волі : монографія / О. М. Неживець, Л. А. Жук, І. Л.
Жук. – К. : Кондор, 2009. – 222 с.
57.
Ной И. С., Шабалин В. А., Демидов Ю. А. О расширении научной основы изучения личности преступника / И. С. Ной,
В. А. Шабалин, Ю. А. Демидов // Тезисы докладов и сообщений на межвузовской конференции по теоретическим и методологическим проблемам правовой науки. – Кишинев :
Кишин. ун-т, 1965. – С. 134 – 137.
58.
Ной И. С.
Методологические проблемы советской криминологии / И. С. Ной. – Саратов: Сарат. ун-т, 1975. –
222 с.
59.
Образцов П. И. Методология и методы психолого- педагогического исследования : курс лекций / П. И. Образцов.
– Орел : ОГУ, 2002. – 291 с.
60.
Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх : навчально-методичний посібник /
В. М. Оржеховська; Міжнародний фонд „Відродження”.
Програма „Трансформація гуманітарної освіти в Україні. – К. :
ВІАН, 1996. – 352 с.
61.
Основи пенітенціарної педагогіки і психології : навчальний посібник / [Замула С. Ю., Костенко В. А., Мандра В. І.,
Падалець Б. В. Скоков С. І.] Під ред. Синьова В. М. – Біла
Церква : ДДУПВП, Білоцерківське училище професійної

323
підготовки працівників кримінально-виконавчої системи,
2003. – 101 с.
62.
Основы социальной работы : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / [Н. Ф. Басов, В. М. Басова, О. Н. Бессонова,
С. В. Бойцова и др.] – М. : Изательский центр „Академия”,
2007. – 288 с.
63.
Островский А. И. Педагогические основы комплексного подхода к профилактике правонарушений несовершеннолетних / А. И. Островский. – Ташкент : ФАН,
1983. – 140 с.
64.
Павлова Є. Що таке ювенальна юстиція? / Є. Павлова //
Соціальний педагог. – 2008. – № 7 (19). – С. 13 – 16.
65.
Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навчальний посібник / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 560 с.
66.
Парфанович І. І. Організаційно-педагогічні засади виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07
„Адміністративне право і процес” / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – 20 с.
67.
Парфанович І. Стан організації виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми в сучасних умовах /
І. Парфанович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2002. – № 10.
– С. 9 – 14.
68.
Педагогика и политико-воспитательная работа с осужденными. – Рязань : РВШ МВС СССР, 1985. – 151 с.
69.
Педагогічні основи ресоціалізації злочинців / В. М. Синьов,
Г. О. Радов, В. І. Кривуша, О. В. Беца. – К. : ПМ „Леся”, 1997.
– 272 с.
70.
Пирожков В. Ф. Преступный мир молодежи / В. Ф. Пирожков.
– Тверь, 1994. – 247 с.
71.
Пихтіна Н. П. Педагогічна профілактика адиктивної поведінки молоді : навч.-метод. посіб. для вчителів, практ. психологів, соц. працівників / Н. П. Пихтіна, Н. І. Яковець, Н. І. Яковець
(відп. ред.); Ніжинський держ. пед. ін-т ім. Миколи Гоголя. –
Ніжин : Вид-во Ніжинського педуніверситету ім. Миколи
Гоголя. – 2003. – 116 с.
72.
Пихтіна Н. П. Профілактика та соціально-педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки : навчально-методичний посібник

324
/ Н. П. Пихтіна, Р. Г. Новгородський; Ніжинський держ. ун-т
ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2007. –
239 с.
73.
Поволоцька С. В. Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх
(адміністративно-управлінське дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07
„Адміністративне право і процес” / Національний університет внутрішніх справ. – Х., 2005. – 20 с.
74.
Подласый И. П. Педагогика. Новый курс : Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. / И. П. Подласый. – М. : Гуманит изд. центр
ВЛАДОС, 2000. – 576 с.
75.
Попов М. А. Генезис проблеми відхилень у поведінці неповнолітніх у історії педагогічної думки : навчальний посібник / М. А. Попоа; Слов’янський держ. пед. ун-т. –
Слов’янськ : СДПУ, 2008. – 103 с.
76.
Пробеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика:
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25-27 листоп. 2002 р. /
Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України та ін. – К. :
Міленіум, 2002 – 424 с.
77.
Прокопенко Н. Особливості проведення попередніх зустрічей у рамках програми примирення потерпілих і правопорушників
/ Н. Прокопенко // Соціальна політика і соціальна робота. –
2005. – № 1(29). – С. 52 – 64.
78.
Професійна етика соціального педагога : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова,
Л. П. Харченко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса
Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса
Шевченка”, 2009. – 562 с.
79.
Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: Проблеми спільної роботи комісії у справах неповнолітніх та органів освіти України / М. Д. Ярмаченко та ін.; Ін-т педагогіки АПН
України, Український НДІ проблем молоді. – К. :
Академпресс, 1994. – 111 с.
80.
Пташинський О. Б. Пенітенціарна система України : монографія / О. Б. Пташинський; НАН України. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2004. – 204 с.

325 81.
Романенко О. В. До питання участі інститутів громадянського суспільства в формуванні пенітенціарної політики в Україні /
О. В. Романенко // Проблеми пенітенціарної теорії і практики.
– 2000. – № 5. – С. 11 – 14.
82.
Сєрова О. В. Трудове виховання та професійна підготовка як складові процесу ресоціалізації засуджених / О. В. Сєрова //
Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2001. – № 6. –
С. 238 – 244.
83.
Синьов В. Гуманістична спрямованість пенітенціарної педагогіки / В. Синьов // Соціальна політика і соціальна робота. – 2002. – № 1 (21). – С. 43 – 51.
84.
Синьов В. М., Кривуша В. І. Пенітенціарна педагогіка: в основних запитаннях і відповідях : навчальний посібник /
В. М. Синьов, В. І. Кривуша. – К. : ДЦССМ, ДДУПВП, 2000. –
123 с.
85.
Система виконання покарань в Україні: проблеми та перспективи гуманізації : учбово-методичний посібник. – К. :
ПП „Арарат-Центр”, 2000. – 139 с.
86.
Социальная педагогика : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В. А. Никитина. – М. : Гуманит изд.
Центр ВЛАДОС, 2000. – 272 с.
87.
Социальная работа в пенитенциарных учреждениях : учебное пособие / Под ред. А. Н. Сухова. – М. : Издательство
Московского психолого-социального института; Воронеж :
Издательство НПО „МОДЭК”, 2008. – 384 с.
88.
Социальная работа с осужденными : учебное пособие / Под ред. В. И. Жукова, М. А. Галагузововй. – М. : Изд-во МГСУ,
2002. – 256 с.
89.
Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. –
316 с.
90.
Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі / За заг. ред. В. М. Синьова – К. : ДЦССМ,
ДДУПВП, 2003. – 222 с.
91.
Соціальна, педагогічна та психокорекцій на робота з неповнолітніми засудженими до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі : методичний посібник з питань соціальної реабілітації у громаді неповнолітніх засуджених / Автори-

326
упоряд.: Т. П. Авельцева, З. П. Бондаренко / За заг. ред.
І. Д. Звєрєвої. – К. : Науковий світ, 2006. – 277 с.
92.
Соціально-психологічні та кримінологічні аспекти впливу заходів виховного характеру на формування правової свідомості неповнолітніх : монографія / І. І. Ковальова,
А. О. Смоктій, В. В. Вітвіцька та ін.; За заг. ред.
Г. В. Гребенькова. – Донецьк : ДЮІ
ДЛУВС
ім. Е. О. Дідоренка, 2008. – 188 с.
93.
Стаднік В. В. Соціально-правовий статус неповнолітніх як суб’єктів пенітенціарного процесу / В. В. Стаднік // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2001. – № 6. – С. 170 – 176.
94.
Степанюк А. Х. Актуальні проблеми виконання покарань
(сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 „Кримінальне право та кримінологія” / Національна юридична академія
України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2002. – 34 с.
95.
Степанюк А. Х. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України /
А. Х. Степанюк, І. С. Яковець; Академія правових наук
України. – Ін-т вивчення проблем злочинності. – Х. : Тов.
„Кроссроуд”, 2007. – 184 с.
96.
Супрун М. О. Проблема навчання та виховання розумово відсталих підлітків в умовах виховної колонії (історико- педагогічний аспект) / М. О. Супрун // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2001. – № 6. – С. 256 – 261.
97.
Сухов А. Н., Поздняков В. М. Основы формирования профессионального общения сотрудников
ИТУ с осужденными / А. Н. Сухов, В. М. Поздняков. – Рязань : РВШ
МВС СССР, 1992. – 128 с.
98.
Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности : учеб. пособие / Под ред. проф.
П. Д. Павленка. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 379 с.
99.
Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді : методичний посібник /
С. В. Толстоухова, О. О. Яременко, О. В. Вашуленко та ін. –
К. : ДЦССМ, державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. –
88 с.

327 100.
Трубников В. М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания / В. М. Трубников. – X. : Основа, 1990. –
173 с.
101.
Трудовая деятельность осужденных в ВТК. – М. : ВНШ МВД
СССР, 1992. – 234 с.
102.
Тюгаева Н. Общее и профессиональное образование в воспитательной системе исправительных учреждений /
Н. Тюгаева. – Рязань : РВШ МВС СССР, 1999. – 199 с.
103.
Федоренко О. І.
Система підготовки майбутніх правоохоронців до соціальної та виховної роботи з підлітками
/ О. І. Федоренко; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. –
Х. : ППВ „Нове слово”, 2007. – 330 с.
104.
Философский энциклопедический словарь. – М. : Политиздат,
1983. – 590 с.
105.
Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. В. Фирсов,
Е. Г. Студенова. М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. –
432 с.
106.
Харченко С. Я. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічної діяльності: теорія і практика : монографія / С. Я. Харченко. – Луганськ: Альма-матер, 2006. –
320 с.
107.
Червеняк А. О. Проблеми пенітенціарної політики України на сучасному етапі / А. О. Червеняк // Науковий вісник
Ужгородського національного університету. Серія „Педагогіка
і соціальна робота”. – Ужгород, 2007. – Випуск 11. – С. 157 –
158.
108.
Шептенко П. А., Воронина Г. А. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В. А. Сластенина. – М. :
Издательский центр „Академия”, 2001. – 208 с.
109.
Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности /
Э. Г. Юдин. – М. : Наука, 1978. – 392 с.
110.
Ягунов Д. В. Державне управління пенітенціарною системою
України: механізми ресоціалізації засуджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. управління : спец.
25.00.02 „Механізми державного управління” / Одеський регіон. ін-т держ. управління. – О, 2004. – 20 с.

328 111.
Ягунов Д. В. Державне управління пенітенціарною системою
України: історія, сучасність, перспективи / Д. В. Ягунов;
Національна академія держ. управління при Президентові
України; Одеський регіон. ін-т держ. управління. – О :
Видавництво ОРІДУ, 2005. – 250 с.
112.
Ягунов Д. В., Прус В. М. Пенітенціарна система України /
В. М. Прус, Д. В. Ягунов. – Одеса : Вид-во „Фенікс”, 2006. –
252 с.
113.
Яцишин М. Кримінально-виконавча політика і кримінально- виконавче право як засіб державотворення / М. Яцишин //
Юридична Україна. – 2009. – № 1. – С. 106 – 111.

329
Науково-методичне виданняХАРЧЕНКО Сергій Якович
КАРАМАН Олена Леонідівна
КРАСНОВА Наталія Павлівна

ПЕНІТЕНЦІАРНА ПЕДАГОГІКАНауково-методичний посібник
для студентів вищих навчальних закладів

За редакцією авторів
Комп’ютерна верстка – Юрків Я. І.Здано до склад. 27.02.2011 р. Підп. до друку 27.03.2011 р.
Формат 60х84 1/16. Папір офсет. Гарнітура Тimes New Roman.
Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 19. Наклад 300 прим. Зам. № 65.

Видавець і виготовлювач
Видавництво Державного закладу
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011. Т/ф: (0642) 58-03-20. e-mail: alma-mater@list.ru
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3459 від 09.04.2009 р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал