Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичиниPdf просмотр
Сторінка11/11
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
8) заходи
Див. Додаток 4.
9) заключна діагностика
Специфіка юнацького віку (максималізм, підвищена потреба в самоствердженні, боротьба за статус, внутрішня самотність, роз’єднаність) та нерозвиненість цієї форми компетентності перетворює студентську молодь на складного партнера з спілкування, призводить до не сформованості партнерства у різних сферах діяльності побутовій, навчальній, професійній, суспільно- політичній. Від рівня сформованості особистості, що є основою успішної побудови міжособистісних стосунків, ефективності спілкування в суспільстві, залежить її життєва успішність Що стосується міжособистісної сфери діяльності в студентській групі, то недостатня розвиненість комунікативних здібностей викликає непорозуміння між її членами, настановлення на однобічність сприйняття іншої людини, виникнення психологічного бар’єру у спілкуванні, конфліктів (як міжособистісних, такі між статевих. Тому якщо проаналізувати результати первинної діагностики, що виявила рівень комунікативних можливостей який знаходився між середнім та низьким, то вже після нескладного тренінгу можна говорити про приголомшливі результати. Рівень із середньо-низького зріс до середньо-високого. Також вдалося прослідкувати зв’язок між розвитком комунікативних можливостей та потребою у спілкуванні, чим вищий рівень здатності до спілкування тим вища потреба у спілкуванні. Комунікативна компетентність як знання нормі правил спілкування, володіння його технологією є складовою соціально-психологічної компетентності. Комунікативна компетентність визначає якість спілкування особистості та включає такі складові як комунікативні властивості особистості, що характеризують розвиток потреби у спілкуванні, ставлення до способу спілкування та комунікативні здібності – здатність володіти ініціативою в спілкуванні, виявляти активність, емоційно відгукуватися на стан партнерів з спілкування, формулювати і реалізовувати індивідуальну програму спілкування, вливати на людей засобами комунікацій.
10) експортно-оцінний етап (підведення підсумків всієї виконаної

120
роботи, виявлення здобутків та прорахунків, оцінювання результатів) Проведена нами дослідницька робота посвідчила, що можна цілеспрямовано формувати у студентів достатній рівень комунікативної компетентності методами активного соціально-психологічного навчання шляхом організації роботи тренінгових груп по розвитку навичок спілкування. Зумовлене це тим, що названі методи за своєю провідною інтенцією мають наметі концептуальний розвиток особистості, формування її цінностей, смислових утворень та ідеалів, розвиток сенситивності, самосвідомості, збагачення власної концепції життя та освоєння технологій її практичної реалізації, сприймання соціальних стосунків у суспільстві через специфічні вимоги, що формулюються у термінах психологічних механізмів регуляції цільової поведінки, актуалізації потенційних можливостей. Зміст роботи тренінгових груп має сприяти розвитку перцептивного, комунікативного та інтерактивного компонентів комунікативній компетентності студентів при забезпеченні випереджувального розвитку саме соціально-перцептивної компетентності, формування не лише «суб’єкт- об’єктної», але, і передусім, «суб’єкт-суб’єктної» сторони комунікативної компетентності, пов’язаної з особистісними цінностями та смисловими установками. Відповідно методика групових занять має забезпечувати включення учасників тренінгу у процес навчання, у якому задіяні і когнітивна, і емоційна, і поведінкова сфери особистості. Основними формами роботи по вирішенню цих задач є ділові ігри та групові дискусії. Таким чином зростає емоційна стабільність учасників тренінгових груп, вони більш реалістично оцінюють різноманітні комунікативні ситуації, оволодівають вміннями знаходити конструктивний вихід із стресових ситуацій або, як мінімум, контролювати свою поведінку у них, навчаються самостійно братися за вирішення власних проблем.
11) проектування подальшої роботи
Проведене нами теоретичне дослідження, зрозуміло, не вичерпує усіх аспектів розглянутої проблеми. Перспективними, на наш погляд, можуть стати такі напрямки подальшої роботи вивчення динаміки становлення комунікативних задатків студентів в процесі їх професійної адаптації, зокрема, на етапі адаптації вивчення факторів, які заважають становленню у майбутніх спеціалістів професійно достатнього рівня комунікативної компетентності тощо.
ВИСНОВКИ
Підведемо основні підсумки та сформулюємо найважливіші висновки з проведеного дослідження. Метою даної роботи було визначення тих психологічних чинників, від яких залежить розвиток комунікативних здібностей студентів. Ми будемо розуміти під спілкуванням взаємодію двох або більшої кількості людей, яка полягає у обміні інформацією пізнавального або ж афективно-оцінювального характеру. Як правило, спілкування, включене у ту чи іншу практичну взаємодію (спільну праця, учіння, колективну гру тощо, забезпечуючи планування, здійснення й контроль діяльності людей. Поряд із

121 цим спілкування задовольняє особливу потребу людини у контакті з іншими людьми. Прагнення до спілкування нерідко займає значне, а інколи і провідне місце серед мотивів, що спонукають людей до спільної практичної діяльності. У багатьох випадках спілкування відособлюється від інших форм діяльності і набуває відносної самостійності. Спілкування в студентському житті водночас реалізує комунікативну, перцептивну та інтерактивну функції, використовуючи при цьому всю сукупність вербальних та невербальних засобів. Домінуючою для нього є особистісна орієнтація та суб’єкт-суб’єктний характер. Таке спілкування являє собою специфічний синтез усіх основних характеристик спілкування, виражаючись при цьому у якісно новому змісті. Комунікативна компетентність охоплює компетентність у здійсненні перцептивної, комунікативної та інтерактивної функцій спілкування компетентність у реалізації, насамперед, суб’єкт-суб’єктної взаємодії з партнерами по спілкуванню компетентність у розв’язанні як продуктивних, такі репродуктивних задач спілкування компетентність у реалізації як поведінкового, операційно-інструментального, такі особистісного, глибинного рівню спілкування. Визначальною при цьому є компетентність саме у суб’єкт- суб’єктному спілкуванні, у вирішенні продуктивних задач, в оволодінні глибинним, особистісним рівнем спілкування з партнерами.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.
Загальна психологія : практикум : навчальний посібник / Волошина ВВ, Долинська Л. В, Ставицька С. О, Темрук О. В. – е вид. – К. : Каравела,
2005. – 280 с. – ISBN 966-8019-48-2 2.
Корольчук МС. Психологія схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /
Корольчук МС, Крайнюк В. М, Марченко В. М. ; за заг. ред. МС. Корольчука. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 320 с. – ISBN 966-521-306-7 3.
Озеркова І. Рольові ігри як технологія самовиховання / І. Озеркова // Завуч. – 2001. – № 23–24 (101–102). – С. 57–61.
4.
Осипова А. А. Общая психокоррекция : [учебное пособие для студентов вузов] / Осипова А. А. – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 512 с.
5.
Паскар Ю. Тренінг – це можливість самовиховання / Ю. Паскар // Шкільний світ. – 2004. – № 38. – С. 6–7.
6.
www.politik.org.ua
ДОДАТКИ
Додаток 1
Методика виявлення комунікативних та організаторських здібностей
Ця методика виявляє комунікативні та організаторські здібності особистості (вміння чітко та швидко налагоджувати ділові та товариські контакти з людьми бажання розширити контакти, участь у групових заходах, вміння впливати на людей, бажання проявляти ініціативу і т.д.). Інструкція Перед вами 40 запитань, на кожне з яких потрібно дати відповідь так або ні. Час виконання методики 10–15 хв. Чиє у Вас потяг до спілкування і знайомства з різними людьми

122 Чи подобається Вам займатися громадською роботою Чи довго турбує Вас почуття образи на своїх товаришів Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що склалася Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся ? Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття ним Вашої думки Чи правда, що Вам приємніше і простіше проводити час за книгами або за яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми Якщо виникли певні перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи легко Ви відмовитися від своїх намірів Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за Вас
10. Чи любите Ви придумувати і організовувати зі своїми товаришами різноманітні ігри і розваги
11. Чи важко Вам включатися в нові для Вас компанії (колективи
12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні справи, які слід було б виконати сьогодні
13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з незнайомими людьми
14. Чи прагнете Ви, щоб Ваші товариші діяли у відповідності з Вашою думкою
15. Чи важко Вам освоюватися в новому колективі
16. Правда, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання ними своїх обіцянок, зобов’язань, обов’язків?
17. Чи прагнете Ви, якщо обставини сприяють цьому, познайомитися, поспілкуватися з незнайомою людиною ? Чи часто у вирішенні важливих справ берете ініціативу на себе Чи дратують Вас оточуючі, чи виникає у Вас бажання побути наодинці Чи правда, що Ви, як правило, погано орієнтуєтеся в незнайомій для Вас обстановці ?
21. Чи подобається Вам постійно бути серед людей
22. Чи виникає у Вас відчуття дискомфорту, якщо Вам не вдається завершити розпочату справу
23. Чи важко Вам проявити ініціативу, щоб познайомитися з іншою людиною ? Чи правда, що Ви втомлюєтеся від постійного спілкування з друзями Чи подобається Вам брати участь в колективних іграх
26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу під час вирішення проблем, які зачіпають інтереси Ваших друзів Чи правда, що Ви відчуваєте себе невпевнено серед незнайомих людей Чи правда, що ви не прагнете до того, щоб довести правильність своїх дій чи слів
29. Чи вважаєте Ви, що Вам неважко внести пожвавлення у незнайоме

123 товариство Чи брали Ви участь у громадському житті школи (підприємства Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих Чи правда, що Ви не прагнете відстоювати свою думку чи рішення, якщо його не зразу прийняли друзі Чи відчуваєте Ви себе комфортно в незнайомій компанії Чи охоче Ви організуєте вечірку для своїх товаришів Чи правда, що Ви губитеся, коли треба говорити перед великою кількістю людей ? Чи часто Ви спізнюєтеся наділові зустрічі, побачення У Вас багато друзів Чи часто Вибуваєте в центрі уваги своїх друзів
З9.Ви відчуваєте дискомфорт під час спілкування з малознайомими людьми ? Чи правда, що Ви недуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої групи своїх друзів Обробка результатів Комунікативні схильності Так -1,5,9,13,17,21,29,33,37
Hi -3,7, 11, 15, 19,23,27,31,35,39 Організаторські схильності Так -2,6,10,14,18,22,26,30,34,38 Ні - 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 Коефіцієнт комунікативних або організаторських здібностей К – це відношення кількості відповідей, що співпадають з ключем до числа 20 : К = х. Показники, отримані заданою методикою, можуть коливатися від 0 до 1. Показники близькі досвідчать про високий рівень комунікативних чи організаторських здібностей, близькі до 0 – про низький рівень. Оціночний коефіцієнт (К) – це первинна кількісна характеристика матеріалів випробування. Для якісної стандартизації результатів дослідження використовуються шкали оцінок, в яких тому чи іншому діапазону кількісних показників К відповідає визначена оцінка. Наприклад, у Вас кількість відповідей, що співпали, виявилася рівною 19 за шкалою комунікативних схильностей і 16 за шкалою організаторських здібностей. Користуючись формулою, вираховуємо
К(ком.)= 19/20 = 0,95
К(організат.) = 6/20 = 0,8. Записуємо отримані результати в бланк відповідей і порівнюємо їх зі шкалами оцінок комунікативних та організаторських здібностей.
Шкала оцінок комунікативних здібностей
Коефіцієнт 0,10–0,45 0,46–0,55 0,56–0,65 0,66–0,75 0,76–1 Оцінка
1 2
3 4
5 Рівень низький нижче середнього середній високий дуже високий


124
Шкала оцінок організаторських здібностей
Коефіцієнт 0,20–0,55 0,56–0,65 0,66–0,70 0,71–0,80 0,81–1 Оцінка
1 2
3 4
5 Рівень низький нижче середнього середній високий дуже високий Якщо Ви отримала оцінку «1», Вам властивий низький рівень схильності до комунікативної та організаторської діяльності. Для тих, хто отримав оцінку «2», розвиток комунікативних та організаторських здібностей єна рівні нижче середнього. Ви не прагнете до спілкування, почуваєте себе скуто в новій компанії, у вільний час любите бути на самоті, обмежуєте свої знайомства, переживаєте труднощі при встановленні контактів з людьми і, виступаючи перед аудиторією, погано орієнтуєтесь в незнайомій ситуації, не відстоюєте свою думку, важко переживаєте образи. Не проявляєте ініціативи в громадській діяльності, у багатьох справах уникаєте прийняття самостійних рішень. Якщо Ви отримали оцінку З, для Вас характерний середній рівень комунікативних та організаторських здібностей Ви прагнете до контакту з людьми, не обмежуючи коло своїх знайомств, відстоюєте свою думку, плануєте роботу. Однак потенціал цих схильностей не відрізняється високою стійкістю. Вам необхідно серйозно зайнятися формуванням і розвитком комунікативних та організаторських схильностей. Якщо Ви отримали оцінку «4», Вас можна віднести до групи людей з високим рівнем комунікативних та організаторських здібностей. Ви не губитеся в новій ситуації, швидко знаходите друзів, постійно намагаєтеся розширити коло знайомих, займаєтеся громадською діяльністю, допомагаєте близьким, друзям, виявляєте ініціативу в спілкуванні, із задоволенням берете участь в організації громадських заходів, здатні приймати самостійні рішення в екстремальній ситуації. Якщо Ви отримали оцінку «5», Вас можна віднести до групи людей з найбільш високим рівнем комунікативних та організаторських здібностей, для Вас характерні швидка орієнтація у складних ситуаціях, невимушена поведінка в новому колективі. Ви ініціативні, приймаєте самостійні рішення, відстоюєте свою думку Ви легко почуваєте себе в незнайомій компанії, любите і вмієте організовувати різноманітні ігри, колективні справи. При інтерпретації отриманих даних слід пам’ятати, що вони лише констатують наявний рівень комунікативних та організаторських здібностей вданий період розвитку особистості. Якщо результати тестування виявляться невисокими, це зовсім не означає, що цих здібностей потенційно у Вас немає. Просто не були створені умови для їх виявлення та розвитку або у Вас не було нагальної потреби отримати відповідні вміння.
Додаток 2
Тест: Чи можете Ви впливати на інших людей
По кожному запитанню тесту слід дати свій варіант відповіді так, ні Чи вибрали б ви собі професію актора, політика Чи дозволяєте Ви собі розмовляти із сторонніми на тему своїх інтимних стосунків

125 Чи ви реагуєте швидко, якщо відчуваєте себе ображеним Чи відчуваєте ви себе дискомфортно, якщо ваш колега досяг більшого ніж ви Чи взялись виза дуже важку роботу для того, щоб довести, що ви можете це зробити Чи завжди принцип Ціль виправдує засоби, для вас є вірним Чи вам подобається часто знаходитися в колі друзів Чи вас дратують екстравагантно одягнені люди Чиє у вас графік на кожен день Чи вам подобається переставляти меблі у квартирі Чи намагаєтесь ви користуватися різними засобами заради досягнення однієї і тієї ж мети Чи іронізуєте ви надлюдиною, якщо бачите, що вона надто самовпевнена Чи подобається вам звинувачувати своє керівництво утому, що в нього несправжній авторитет Якщо видали ствердну відповідь (Так) на всі запитання тесту крім № 7,8,9 – то запишіть собі в актив по 5 балів. А якщо ви відповіли ні на запитання № 7, 8,9 – то набавте собі ще по 5 балів.
65–35 балів – ви володієте унікальними здібностями впливати на інших людей, змінювати їх. Ви можете їх навчити, вам легко працювати з оточуючими, давати поради. Ви людина, яка прагне надати підтримку. Однак, може трапитися так, що. якщо вибудете надто впевнені в своїх переконаннях, то втративши контроль над собою можете стати тираном.
30–0 балів – на жаль, вас мало в чому можна переконати. Ви вважаєте що все в цьому світі повинно бути розписано за графіком. Вам притаманний здоровий спосіб життя та консерватизм. Вам не подобається щось робити під примусом. Іноді ви перебільшено нерішучим, що часто заважає вам досягти своєї мети, а шкода.
Додаток 3
Тест: « Чи приємно з вами спілкуватися
По кожному запитанню тесту слід дати свій варіант відповіді так, ні. Чому відаєте більшу перевагу слухати, чи говорити Чи завжди ви можете знайти тему для розмови навіть з незнайомими людьми Чи ви завжди уважно слухаєте співрозмовника Якщо тема бесіди вам нецікава, ви покажете співрозмовнику Чи вам подобається давати поради Чи ви роздратовані, коли вас не слухають Чиє у вас особиста думка з будь-якого питання Якщо тема бесіди вам незнайома, чи станете ви її розвивати Чи вам подобається бути центром уваги Чи існують хоча б три предмети, з яких ви маєте достатньо ґрунтовні знання Чи хороший ви оратор

126 Якщо видали ствердну відповідь (Так ) на всі запитання тесту крім № 4,5 – то запишіть собі до активу по 1 балу.
1–3 бали, важко сказати, чи ви мовчун з якого не витягти ні слова, чи настільки товариські, що вас намагаються уникати. Спілкуватися з вами приємно, але завжди вкрай важко. Вам слід над цим задуматись.
4–9 балів, то ви, мабуть, недуже товариська людина, але можете завжди бути уважним і приємним співрозмовником, можете бути і надто неуважним, коли не в дусі, однак в такі хвилини ви не потребуєте особливої уваги до своєї персони від оточуючих.
9–10 балів, слід зазначити ви один із приємних у спілкуванні людей. Навряд друзі можуть без вас обійтися. Це прекрасно. Але виникає запитання вам дійсно приємно ваша роль, чи іноді вам доводиться грати, як на сцені.
Додаток 4
Тренінг на здобуття комунікативних навичок
Мета: сприяти самоаналізу учасників, розкрити якості, важливі для ефективного міжособистісного спілкування, запровадити загально групові процедури, які допомагають розвитку комунікативних навичок. Слабким сторонами особистості не слід розуміти тільки шкідливі звички. Це можуть бути і цілком позитивні якості доброта, невміння сказати ні, звичка з усіма погоджуватись. Головне, налаштуватися на аналіз того, що заважає людині бутив гармонії із самою собою, знижує впевненість у собі, заважає жити так, як хотілося б. Вправа 1.« Моя улюблена іграшка В кожного у дитинстві була улюблена іграшка. Чипам ятаєте ви свою улюблену іграшку Що це Де вона зараз Розкажіть про свою улюблену іграшку і про почуття, які вона викликала спогади Поділіться своїми дитячими радощами та прикрощами. Методичні рекомендації ведучому. Необхідно дати учасникам 3 хвилини спокійно згадувати своє дитинство. Поті всі сідають вколо (краще з 6–8 чоловік) і розповідають по черзі про свої улюблені іграшки. Психологічний коментар. Ця вправа налаштовує на доброзичливе ставлення один до одного. Вправа 2 Комплімент Мета сприяти вмінню побачити сильні і слабкі сторони, позитивні якості будь-якої людини. Учасники сідають вколо. Кожен повинен подивитися на того, хто сидить від нього зліва і подумати, яка риса характеру, яка звичка цієї людини йому подобається найбільше, і він хоче сказати про це, тобто зробити комплімент. Починає той, хто готовий сказати приємні слова своєму партнерові. Під час висловлювання інші учасники повинні уважно слухати виступаючого. Той, кому зроблено комплімент, повинен, як мінімум подякувати, а потім, установити контакт із партнером, який сидить зліва від нього, зробити свій компліменті т.д. по колу, доти, поки всі учасники не скажуть щось приємне сусідові. Методи рекомендовані ведучому. Під час висловлення учасника стежити,

127 щоб всі інші не заважали мовцеві. Необхідно їх настроїти на тактовне відношення одне до одного, на розвиток уміння слухати і чути мовця, звертаючи увагу на його манеру висловлювати контакт (як привітав свого партнера, чи забув це зробити, дивиться в очі чи вбік, як тримає руки, як говорить і т.д.). Психологічний коментар. Це вправа із серії психологічної розминки. Її основне завдання – запуск групових процесів. Вправа 3 Мій стиль спілкування Вправа проходить втри етапи. На першому етапі кожен учасник індивідуально протягом 5 хвилин складає список якостей, важливих для спілкування. Чим більше включено якостей до цього списку, тим цікавішою буде подальша робота. При складані списку бажано уявити себе товариською людиною. Як вона відрізняється від інших людей Яка вона Одним словом, необхідно намалювати свій образ товариської людини. Можна пригадати літературних героїв, або знайомих людей. На другому етапі проводиться дискусія, основна мета якої – виробити загальний список якостей, важливих для спілкування. При цьому кожен може висловлювати свою думку, звісно, аргументуючи її, навівши приклади, що ілюструють, які коли ці якості допомогли перебороти ту чи іншу перешкоду, поліпшити відносини з оточуючими. Названі якості включаються до загального списку більшістю голосів, що оформлюється на дошці. На третьому етапі кожен учасник записує в свій аркуш тільки-но складений загальний список якостей, важливих для спілкування. Потім у графі Самооцінка кожен повинен поставити оцінку за бальною шкалою. Наприклад Якості, важливі для спілкування Самооцінка Рекомендації ведучому. Під час обговорення не слід нав’язувати свою точку зору, необхідно лише стежити заходом дискусії і дотриманням правил голосування. Час на дискусію не обмежується – вона може тривати від 30 хвилин до 1,5 години. Ведучий оформлює дошку, на якій записує якості важливі для спілкування. Психологічний коментар. Вправа є цікавою тим, що дає можливість побачити, як одне й те саме явище може сприйматися по-різному. Кожен учасник практикується у відстоюванні своєї позиції, при цьому дотримуючись культури дискусії. У підсумку виходить загальний список, який можна розглянути, як результат мозкового штурму, тобто своєрідний орієнтир на майбутнє. Вправа 4 Екстрасенс Учасникам пропонують відчути себе екстрасенсом, що вміє читати чужі думки і почуття за виразом очей, по обличчю, по позі тобто як вона сидить і т.д. Кожен вибирає одну людину, чий стані думки будуть вгаданими. Кожному учаснику дається 3 хвилини нате, щоб письмово викласти, про що вона думала під час заняття, які почуття відчувала і т.д. Потім всі сідають у велике коло і, кожен, звертаючись до людини, стан якої описували, розповідає про її стані думки. Той, чий стан описували, може

128 прокоментувати свою розповідь, тобто висловити свою думку – підтвердити правильність висновків, або спростувати. Рекомендації ведучому. Можна перед початком запропонувати учасникам об’єднатися в пари і кожному охарактеризувати стані думки свого партнера, тобто відпрацювати наступне завдання. Психологічний коментар. Це практичне відпрацювання навичок розуміння іншої людини. Вправа 5. Приймаю рішення Учасникам пропонують скласти перелік тих рішень, які довелося їм приймати за минулий тиждень. На це виділяється 3 хвилини. Потім пропонується проаналізувати записи і дати відповідь на запитання Хто вам допомагав приймати ці рішення Чи, можливо, їх хтось приймав за вас Якщо так, то чому Чому рішення, які стосується тільки вас, приймає хтось інший Виходить, ви дотепер не навчились цьому. Учасники поєднуються в мікрогрупи по 3–4 чоловіки і обговорюють записи. Рекомендації ведучому. Необхідно створити оточення, яке допомагає налаштуватись на серйозне осмислення повсякденної практики прийняття рішень. Психологічний коментар. Вправа, яка допомагає учасникам зрозуміти необхідність самостійного вирішення своїх життєвих проблему тому числі у сфері спілкування. Підбиття підсумків. Рекомендації ведучому. Нагадування учасникам про необхідність вести постійне спостереження за своїми відчуттями, які виникли у процесі спілкування, робити конкретні висновки і вживати практичних заходів, які розвивають комунікативну сферу особистості.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал