Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Інститут соціології, психології та управлінняPdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.53 Mb.
1   2   3
.
2.
Timoshenko V. P. New Soviet Economic Plan: Its Agricultural Aspect //
The Journal of Political Economy.– 1953. – Vol.61, Issue 6. – P.489–508. [Cited
2000, 8 Dec.]. Available from: .

48
Додаток З

Зразок оформлення списку використаних джерел

СПИСОК ВИКОРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.
Авер'янова Г. М, Особливості соціалізації молодів умовах трансформації суспільства / Галина Михайлівна Авер'янова, Наталія Миколаївна
Дембицька, Валентина Володимирівна Москаленко; АПН України Інститут психології ім. Г.С.Костюка. — К. : "ППП", 2005. — с. — (Соціальна психологія. Айви А.Е. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство /А.Е. Айви, МБ. Айви, Л.
Саймэн-Даунинг.-М.: Психотерапевтический колледж, 2000. – 487 c. Бек А. Техники когнитивной психотерапии // Психологическое консультирование и психологическая терапия: хрестоматия. Т.1./[под ред.
А.Б. Фенько, Н.С.Игнатьева, М.Ю. Лактаева]. – М МПЖ, 1999. – С. 142-167.
4.
Большой психологический словарь / [Авдеева Н. Н. и др.] ; под ред. Б. Г.
Мещерякова, В. П. Зинченко. - е изд., доп. и перераб. - Санкт-Петербург :
Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 666 с.
5.
Ван-Де-Вельде Т.Г. Супружество и техника идеального брака / Т.Г. Ван-Де-
Вельде.- Рига NADEGDA, 1991. - 247 с.
6.
Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: хрестоматия: учеб. пособ.[для студ., обуч. по пед. спец.] / [cост.и науч. ред. Валерия Сергеевна
Мухина ; Андрей Анатольевич Хвостов ] — М. : Академия, 1999. — с.
7.
Журавлев А. Л. Социально-пихологические проблемы управления /
Анатолий Лактионович Журавлев.- М Аспект пресс, 1991. – 310 с.
8.
Журавська Л. М. Соціально-психологічний тренінг розвиток якостей особистості працівників сфери туризму навч. посіб.[ для студ. вищ. навч. закл.] / Лариса Миколаївна Журавська. – К Видавничий Дім Слово, 2006.
– 312 с.

49
Додаток К
Зразок оформлення таблиць

Таблиця 2.1.
Кількісні показники прояву типів акцентуацій характеру підлітків
n=68

Типи акцентуацій
К-сть опитаних,%
1
Гіпертимний
25 Екзальтований Емотивний Демонстративний 5
Циклотимний
9 6
Сензитивний
7,5 7
Дистимічний
6 Ригідний Педантичний 10
Збудливий
1,5


Таблиця 2.2
Кількісні показники сформованості уявлень про статево-тілесні
властивості образу сексуального Я підлітків та юнаків
n=320 Досліджувані Рівень розвитку сексуальних уявлень
Високий
Середній
Низький
Абс. к-сть
%
Абс. к-сть
%
Абс. к-сть
Підлітки (n=160)
16 10 84 53 60 Юнаки (n=160)
42 26 80 50 38 24

50
Додаток Л
Зразок оформлення ілюстрацій в тексті

Провівши якісний аналіз результатів дослідження, нами було виокремлено три рівні гендерної ідентичності. Наш поділ базувався на припущенні особистості стосовно того, що андрогінність є найбільш сприятливою для пристосування в умовах сексуальної соціалізації, а притримування якогось полярного типу ідентифікації робить людину менш пластичною та в деяких сюжетах може створювати часткові труднощів міжособистісній взаємодії. Рис 2.4. Діаграма кількісних показників (%) статево-рольової ідентифікації у підлітків та юнаків Як видно з рис. 2.4, високий рівень статево-рольової ідентифікації зафіксовано в більшості респондентів (у 60 % підліткового та 52 % юнацького віку. Для них властиво присвоювати своєму сексуальному Я андрогінних рис характеру, зокрема гнучкості та компромісності. Середній рівень статево-рольової ідентифікації притаманний для 37 % підлітків та 45
% юнаків, що вказує на переважання (відмінність достовірна нарівні р≤0,05) типових для своєї статі рис характеру (маскулінних чи фемінінних). Низький рівень за описуваним показником виявлений у 3 % респондентів обох вікових вибірок. Такі підлітки та юнаки відносяться до осіб з недиференційованими гендерними властивостями.

60%
37%
3%
підлітки
високий середній низький
52%
45%
3%
юнаки
високий середній низький

51
Додаток М

Оформлення бібліографічних посилань на електронні версії публікацій та
електронні видання з Internet

На основі практики оформлення посилань на інформаційні джерела в
Internet у розвинутих країнах світу, з урахуванням вимог застарілого ГОСТ
7.1-84, пропонуються тимчасові (до появи сучасної редакції відповідного державного стандарту) рекомендації щодо оформлення посилань на електронні версії документів та електронні видання.
Обов’язкові елементи бібліографічного опису посилань автори) електронного документу, назва документу, дата публікації версії документу, тип документа у квадратних дужках,

URL – уніфікований локатор ресурсу (повна електронна адреса ресурсу в Internet), дата перегляду документа, інші дані. Ці елементи друкуються у бібліографічному описі послідовно. Вимоги до кожного з елементів описує такими.
Автор документу на початку опису вказуються автори (перший, другий, третій та інші. Замість імені автора можливе використання адреси електронної пошти, якщо немає іншої інформації, яка дозволила б ідентифікувати автора. При цьому не можна вносити ніяких змін в адресі наприклад, замінювати прописні літери на строчні). Коли автор відомий під псевдонімом, то вказується адреса його електронної пошти у круглих дужках відразу після псевдоніма. Увага Особливості написання іншомовних прізвищ прізвище та ініціали відокремлюються комою.
Приклад № 1:
Li, X., Crane, N. (1996, September 2). Bibliogaphic formats for citing
electronic
information
[WWW document].
URL http://www.uvm/edu/ncrane/estyles (2 травня 1999).
Смольникова И.А. (23 января 1999). Рабочий конспект для внедряющих
информационные технологии в школе – Центр «Информатика“ // Письма в emmissia. offline.

CПбАИО
[WWW документ.
URL http://www.informatica.ru/text/school/its.html (18 лютого 1999). Подвійний слеш (//) підкреслює періодичність надходження листів на сервер.
Назва документу: друкується курсивом з великої літери без крапки у кінці.
Дата публікації версії документу

52 друкується у форматі (рік, місяць, день) для англомовних посилань, у форматі (день, місяць, рік, наприклад (21 лютого 2001) – для російсько/україномовних посилань. Після дужок ставиться крапка, посилання на статті у періодичних виданнях, які не модифікуються, повинні мати рік та місяць публікації. Якщо періодичним виданням є журнал, то вказується рік, номер тому, номер журналу, як це робиться за
ГОСТ 7.31-84; електронні документи, які не мають інформації щодо дати створення і модифікації, вважаються перевиданням робіт з невідомою датою публікації і посилання оформлюється як (рік, де рік – це рік отримання доступу до документу, а «n.d.» – немає дати у посиланнях на документи, які модифікуються з часом, зароком вказується місяць та день (коли є.
Приклад № 2.
Wainright, M. (n.d./1995). Citation style for internet sources [WWW document]. URL http://www.cl.cam.ac.uk/users/maw13/citation.html (5 вересня
2000).
Типи документів друкуються у квадратних дужках, після яких ставиться крапка: база даних (Database); архів (FTP archive) - каталог файлової системи з доступом за протоколом FTP;

On-line новини (On-line news posting) – стаття в Usenet або у локальній групі новин текстовий файл (Text file) – файл з текстом, який можливо прочитати без спеціальної програми, тобто, у будь-якому текстовому редакторі документ (WWW document) – документ HTML, який розташований на сервері і продивляється із використанням спеціальної програми, яка називається Web-броузером (Microsoft Internet
Explorer та інші подібні.
Приклад № 3.
Scribe, S. (1997, August 13). Scribe ARA Style reference builder [Computer program/Windows]. URL http://www.scribesa.com/apastyle.htm (27 квітня 2001).
Приклад № 4.
Tent, J. (1995, February 13) Citing e-text summary. Linguist list, 6(210) [On- line serial]. URL http://www.lamp.com/infosis (17 квітня 2001).
Приклад № 5.
Shakhtarin, E. (1995, April). Операционная система Linux - передовая
технология для всех [FTP archive]. URL ftp://citforum.ru pub/os/linux1-win.zip
(23 лютого 1997).
Вимоги додрукування до і після написання URL йде пробіл,

URL не повинен закінчуватися двокрапкою, крапкою, комою або іншим подібним знаком,

53 довгий URL може бути перенесеним на інший рядок. В такому випадку URL розбивається символом (“/“) без пробілу, який повинен бути останнім символом у першій строці. Бажано друкувати адресу URL в один рядок для запобігання помилок.
Дата перегляду документу друкується у круглих дужках у форматі день, місяць, рік) українською мовою, наприклад, (31 травня 2001).
Рекомендації щодо опису документів, які одержані електронною
поштою. Опис такого документу включає автора, його адресу, дату відправлення документу, тему, тип документа, дату отримання повідомлення. Адреса електронної пошти друкується у дужках < >.
Приклад № 6.
German, C. Our projects Особисте листування. (5 лютого 1999).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал