Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Інститут соціології, психології та управлінняPdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.53 Mb.
1   2   3
. Ганська А.А., Мельничук НІ. Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. / Режим доступу
.
• Загородная Л.П. Проблема педагогічних здібностей в психолого- педагогічній літературі.
– Національна бібліотека України
ім.
В.І.Вернадського. – 10 квітня 2006. – 02zlpppl.zip>. Жук Ю.О. Методи педагогічних досліджень з використанням глобальної мережі Інтернет. – Інститут засобів навчання. – 10 квітня 2006. –
. Зразки оформлення бібліографічних даних у списку використаних джерел та зразок списку літератури в курсовій роботі представлені у додатках Ж та З відповідно.

2.3. Вимоги до оформлення елементів тексту курсової роботи

2.3.1 Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиці, яку слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Таблицю розташовують таким чином, щоб було зручно її читати без повороту переплетеного блоку роботи чи з поворотом за годинниковою стрілкою. З нового рядка пишуть слово Таблиця з великої літери, після чого вказують порядковий номер. Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком таблиць, наведених у додатках. Номер таблиці складають з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад Таблиця 1.2» — друга таблиця першого розділу. Якщо у роботі одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами. Таблиця може мати заголовок, який друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею після її номера. Назва має бути стислою та відбивати зміст таблиці. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При поділі таблиці на частини допускається її заголовки стовпців або рядків

34 заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. Слово Таблиця 1.2» та її назву вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть Продовження таблиці 1.2» із зазначенням номера таблиці. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки — з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині. Слово, що повторюється в якійсь графі, можна заміняти лапками, два та більше слів при першому повторенні заміняють словом Теж, а далі — лапками. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то у ньому ставлять прочерк. На всі таблиці повинні бути посилання у тексті роботи. Зразки оформлення таблиць представлено у додатку К.
2.3.2. Ілюстрації (блок-схеми, схеми, графіки, діаграми, фотознімки, рисунки) разом з їх назвами слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, девони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у роботі. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок роботи. Рисунок або схему, розміри яких більше формату А, враховують як одну сторінку. Листи більшого формату розміщують у кінці роботи після висновків чи рекомендацій (якщо вони є) утому порядку, в якому вони згадуються у тексті. Назву ілюстрації розміщують під самою ілюстрацією з абзацного виступу і позначають словом Рис, наприклад Рис. 1.3» (третій рисунок першого розділу. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (під рисунковий текст. Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно при поданні їх у роботі дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права. Зразки оформлення ілюстрацій представлено у додатку Л.
2.3.3. Цитування та посилання на використані джерела. Для підтвердження аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу тієї чи іншої друкованої праці, слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором. У тексті роботи слід давати у дужках посилання на номери списку використаних джерел, наприклад [16]. Якщо необхідно вказати номер сторінки, її ставлять через кому після номера видання, наприклад [19, с. 35].

35 Всі виноски, які єна тому чина іншому листі курсової роботи повинні бути зазначені в кінці листка, відокремлені від основного тексту довгою рискою. Якщо на листі курсової роботи є декілька посилань, всі вони повинні бути винесені в кінці листа курсової роботи, при цьому посилання позначається зірочкою, якщо це вже друге посилання наданому листі аркушу
– то дві зірочки, третє – три зірочки і т. д. Наприклад Як зазначав С.Л.Рубінштейн, всяка дія походить із мотиву [18].* Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншими, такі однієї думки над іншою [16, с. 9]» .**
«Б.М.Теплов дав визначення здібностей як індивідуально- психологічних особливостей, що стосується успішного виконання діяльності або діяльностей [17, с. 118]» .*** Відповідне подання виноски
* Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М Наука, 1973. –
321 с.
** Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання /
О.І.Пометун, Л.В. Піроженко. За ред. О.І.Пометун. – К Видавництво А.С.К.,
2004. – 192 с.
*** Психологія / [Ю.Л.Трофімов, М.І.Алексєєва, П.А.Гончарук та ін.] за ред. Ю.Л.Трофімова. – е видав. – К Либідь, 2001. – 558 с. Загальні вимоги до цитування
- текст цитати починається і закінчується лапками, наводиться у тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання
- кожна цитата супроводжується посиланням на джерело
- посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за списком використаних джерел, через кому – вказується сторінка, посилання виділяється двома квадратними дужками, за дужками ставиться лапки та крапка, а також помічається зірочкою. Цитата, яка пред'являється в тексті роботи, подається мовою оригіналу російською або українською, наприклад «Индивидуальная деятельность требует критического сопоставления процесса и е результата с методами и результатами других учеников. В связи с этим исключительно важное значение приобретает такая форма общения между учениками и учителем, как коллективный учебный диалог [15, с. 144]».* Якщо цитується не з початку речення, то відкриваються лапки, ставиться три крапки і пишеться з маленької літери, наприклад увага є формою організації психічної діяльності людини, яка полягає в

36 спрямованості й зосередженості свідомості на об’єктах, що забезпечує їх виразне відображення [21, с. 247]».* При посиланнях на розділи, підрозділи, додатки, ілюстрації, таблиці, формули зазначають їх номери, наприклад див. табл. 1.1. Зразки оформлення бібліографічних посилань на електронні версії публікацій та електронні видання з Internet (див. додаток М.
2.3.4. Формули. Може бути робота, в якій необхідно використати формули та рівняння (психодіагностика та експериментальна психологія. Формули створюються за допомогою Редактора формулі розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка. Вище та нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Формули (за винятком формул, наведених у додатках, слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад (2.3) – третя формула другого розділу. Номер формули зазначають нарівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають словом де без двокрапки. Переносити формули на наступний рядок допускається на знаках операцій, що виконуються, повторюючи знаки операції на початку наступного рядка. Якщо у роботі тільки одна формула, її нумерують згідно з вимогами. Формули, що йдуть одна за одною, а нерозділені текстом відокремлюють комою.
37
ДОДАТКИ

Додаток А

Вимоги до мультімедійної презентації на захисті курсової роботи.
Презентація виступу на захисті курсової роботи зазвичай неповинна перевищувати 20 слайдів, але краще вкласти матеріалу слайдів максимум 2 слайди на хвилину промови. Тіло слайдів презентації бажано обрати одне для всієї презентації. Можна скористатися шаблонами, які містить програма. Бажано, щоб кольори схем, діаграм, малюнків були яскравішими за тіло, а, отже, краще використовувати світле тіло з невеликою кількістю декоративних елементів. Ефекти анімації мають допомагати сприйманню інформації, а не бути самоціллю і не відволікати увагу слухачів від змісту презентації. Бажано не використовувати складних прописних шрифтів, розмір шрифтів має бути не менше, ніж 20-22 pt. Водному слайді доцільно вміщувати не більше, ніж 12-15 строчок тексту. Презентація виступу повинна містити короткий теоретичний вступ (вказати, хто займався досліджуваною проблемою, і які підходи вироблені слайди мета та завдання дослідження (1 слайд методи та методики дослідження (1 слайд опис змінних і статичних величин (1-2 слайди опис результатів дослідження (8-10 слайдів висновки та рекомендації (1-2 слайди. Класичні помилки мультимедійної презентації забагато матеріалу на слайді забагато слайдів дуже швидко йдуть слайди малий шрифт надмірне декорування тіло слайду (шаблон) зливається з текстом або надміру яскравий, відволікає увагу невиправдане використання ефектів анімації

виступаючий вході доповіді звертається не до слухачів, а до екрану. Виступ автора курсової роботи має включати три смислові частини. Смислові частини за змістом мають відповідаюти вступу, основній частині та висновкам курсової роботи. У доповіді висвітлюють актуальність досліджуваної проблеми, визначають мету, об’єкт, предмет та завдання дослідження. Основна частина, передусім, розкриває суть, методологію й особливості організації та проведення емпіричного дослідження та містить аналіз отриманих результатів із демонстрацією кількісних та якісних показників з метою обґрунтування достовірності тверджень. У висновках наводяться головні результати дослідження і зазначається теоретичне і практичне значення отриманих результатів та можливі перспективи подальших досліджень.

38
Додаток Б

Зразок оформлення розділів та підрозділів

РОЗДІЛ І
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОЯВУ
АКЦЕНТУЙОВАНИХ РИС ХАРАКТЕРУ В
МІЖОСОБИСТІСНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ПІДЛІТКІВ
1.1. Специфіка розвитку міжособистісних взаємин у підлітковому віці
Соціальна ситуація як умова розвитку і буття в підлітковому віці принципово відрізняється від соціальної ситуації в дитинстві не за зовнішніми обставинами, а більшою мірою за внутрішніми чинниками. Підліток продовжує жити всім ї, вчитись у школі, оточений тими ж ровесниками. Однак сама соціальна ситуація трансформується в його свідомості в зовсім нові ціннісні орієнтації – підліток починає інтенсивно рефлексувати на себе, на інших, на суспільство. Тепер вже по-іншому розставляються акценти сім’я, школа, ровесники починають набувати нового значення і сенсів.
1.2. Психологічні передумови виникнення акцентуацій характеру в
підлітків
Підлітковий період – визначений відрізок життя між дитинством і зрілістю. В західній культурі він постійно збільшується, і повної згоди з приводу його початку і завершення немає. Зазвичай підлітковий період розглядається як проміжна сходинка між дитинством і дорослим життям, причому проходить він для кожного по-різному і в різний час, але в результаті більшість підлітків набувають зрілість.
…………………………………….……….. Розрив сторінки.

39
З нової сторінки
РОЗДІЛ ІІ.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ
АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКІВ НА ЇХ
МІЖОСОБИСТІСНІ ВЗАЄМИНИ
2.1. Організація і процедура дослідження міжособистісних стосунків
акцентуйованих підлітків
Емпіричне дослідження, спрямоване на аналіз впливу акцентуацій характеру підлітків на їх міжособистісні стосунки та поведінку, проводилось нами на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6 м. Києва. Дослідженням було охоплено 68 осіб підліткового віку. Виходячи із мети та завдань дослідження нами було сформовано групу респондентів, які склали вибіркову сукупність 33 учні х класів та 35 учнів х класів. Респонденти являли собою групу різну за віковими та статевими параметрами.

2.2. Психологічний аналіз вивчення акцентуацій характеру підлітків
та їх впливу на взаємостосунки з оточуючими
На першому етапі емпіричного дослідження нами були визначені типи акцентуацій характеру підлітків. З цією метою було використано методику визначення акцентуацій характеру (Леонгарда-Шмішека), яка дозволяє, як вже згадувалося раніше, виявити 10 типів акцентуацій характеру.

ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ40
Додаток В

Зразок оформлення титульного листа курсової роботи

Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Інститут соціології, психології та управління
Кафедра теоретичної та консультативної психології

Курсова робота на тему

ВПЛИВ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКІВ
НА ЇХ МІЖОСОБИСТІСНІ ВЗАЄМОСТОСУНКИ
Студент-виконавець:
Карасьова Ольга Владиславівна студентка Інституту соціології, психології та управління
НПУ імені М.П.Драгоманова Група 31 ПС

Науковий керівник:
Овдєєва Світлана Леонідівна кандидат психологічних наук, доцент
Київ – 2011

41
Додаток Д

Зразок оформлення змісту
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………...

3
РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОБЛЕМИ ПРОЯВУ

АКЦЕНТУЙОВАНИХ РИС ХАРАКТЕРУ В
МІЖОСОБИСТІСНІЙ ВЗАЄМОДІЇ
ПІДЛІТКІВ…………………………………………………………..

5 Аналіз досліджень з проблеми виникнення акцентуацій характеру в підлітків …………………………….………………………..
5 1.2.
Вікові особливості прояву акцентуйованих рис характеру в підростаючої особистості та їх вплив на взаємостосунки з оточуючими
11
РОЗДІЛ 2

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АКЦЕНТУАЦІЙ
ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКІВ НА ЇХ МІЖОСОБИСТІСНІ ВЗАЄМИНИ
16 2.1. Організація і процедура дослідження міжособистісних стосунків акцентуйованих підлітків 2.2. Психологічний аналіз вивчення акцентуацій характеру підлітків та їх впливу на взаємостосунки з оточуючими………………………………
20
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………

25
ДОДАТКИ……………………………………………………………………
27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………..
29

42
Додаток Е
Основні методи психологічного дослідження

Спостереження – це цілеспрямоване сприйняття будь-якого психологічного явища, у процесі якого дослідник одержує конкретний фактичний матеріал. При цьому ведуться записи (протоколи) спостережень. Спостереження проводять звичайно за заздалегідь складеним планом з виділенням конкретних об’єктів спостереження. Можна виокремити такі етапи спостереження визначення завдань і мети (для чого, з якою метою ведеться спостереження вибір об’єкта, предмета і педагогічної ситуації (що спостерігається вибір способу спостереження, який щонайменше впливає на досліджуваний об’єкт і найкраще забезпечує збирання необхідної інформації (як спостерігати вибір способів реєстрації того, що спостерігається (як вести записи обробка й інтерпретація отриманої інформації (який результат. Розрізняють спостереження включене, коли дослідник стає членом тієї групи, в якій ведеться спостереження, і невключене – збоку відкрите і приховане (інкогніто суцільне і вибіркове. Спостереження – доступний метод, але на результати спостереження впливають особистісні властивості (установки, інтереси, психічні стани) дослідника. На відміну від повсякденного спостереження, психологічне спостереження, спеціально здійснюється дослідником, завжди має бути цілеспрямованим, певною мірою спланованим, пошуковим. Цей метод дає змогу швидко одержати інформацію, вивчити й проаналізувати явища і процеси в природних умовах. Але спостереженню непритаманні повторюваність і стійкість, тому психолог-дослідник може випадково помітити (чи, навпаки, не помітити) яку- небудь важливу обставину, факт, подію тощо. Спостереження затим чи іншим психологічним феноменом допомагає побачити зовнішнє і не завжди розкриває його причини, тобто сутнісні, внутрішні. Тому необхідно постійно збирати інформацію методом спостереження для того, щоб мати можливість відстежити методики, технології, стан навчально-виховного процесу тощо. Важливим способом дослідницької роботи є опитування. Методи опитування
– це бесіда, інтерв’ю, анкетування. Вони можуть бути усними і письмовими. Усні опитування – це довільна бесіда та інтерв'ю як цілеспрямована співбесіда з респондентами (педагогами, студентами, їхніми друзями чи батьками за спеціально підготовленими запитаннями чи програмами.
Бесіда – самостійний чи додатковий метод психологічного дослідження, який застосовується з метою одержання необхідної інформації для роз’яснення того, що не було зрозуміло при спостереженні. Бесіду проводять за наміченим заздалегідь планом з виділенням питань, що потребують з’ясування, у вільній формі без запису відповідей співрозмовника. Різновидом бесіди є інтерв’ювання, привнесене в психологію педагогіку із соціології. При інтерв’юванні дотримуються заздалегідь намічених питань у визначеній послідовності. Під час інтерв’ю відповіді записують відкрито. Для одержання більш достовірної інформації необхідно створити атмосферу довіри між особами, які розмовляють, дотримуватися почуття мірив тривалості опитування, тому що будь-яке перенавантаження за часом, кількістю питань і складністю їхнього змісту знижує

43 повноту і вірогідність одержуваної інформації. Не можна забувати, що в груповому
інтерв’ю люди (і дорослі, і діти) намагаються перед іншими виглядати кращими, розумнішими, більш обізнаними, прагнуть здаватися більш начитаними, цікавими. У зв’язку з цим можливе зниження вірогідності інформації. Результативний метод дослідно-експериментальної роботи – анкетування.
Анкетування – вид письмового опитування. Це метод масового збирання матеріалу за допомогою анкети. Ті, кому адресовані анкети, дають письмові відповіді на запитання. Бесідуй інтерв’ю називають опитуванням «віч-на-віч», анкетування – заочним опитуванням. Анкетування на відміну від бесіди пропонує більш тверду логічну конструкцію, що залишається незмінною протягом усього опитування. У цього методу багато незаперечних переваг він дає змогу за порівняно короткий термін зібрали інформацію від великої групи людей. За умови правильно проведеного анкетування виключається можливість взаємного впливу опитуваних осіб. Але анкетування потребує значного часу для обробки здобутих результатів та їх аналізу, адже, якщо навіть попросити відповісти лишена три запитання 50 учителів і 100 учнів, ми одержимо одразу 450 відповідей. Анкети поділяють на відкритті (коли не обмежуються варіанти відповідей на запитання) і закриті (коли можливий вибір відповідей обмежується заздалегідь підготовленими їх варіантами. Для одержання більш точних даних користуються анкетами закритого типу. Особливість їх утому, що відповіді в такому разі легше зіставити і статично обробити. Суттєво, що результативність бесіди, інтерв’ювання, анкетування багато в чому залежать від змісту і структури пропонованих запитань. Плани бесіди,
інтерв’ю і анкети – це перелік питань (опитувальник). Розробка опитувальника припускає визначення характеру інформації, яку необхідно одержати формулювання пропонованих запитань складання першого плану опитувальника і його попередню перевірку шляхом пробного дослідження Корисний матеріал може дати вивчення продуктів діяльності досліджуваних письмових, графічних, творчих і контрольних робіт, малюнків, креслень, деталей, зошитів з окремих дисциплін тощо. Ці роботи можуть дати необхідні відомості про індивідуальність людини, яка бере участь у дослідженні, про досягнутий нею рівень умінь і навичок з тієї чи іншої галузі. У сфері психологічного дослідження явищ реальної дійсності важливим є застосування методу тестування. Тестування – це метод виявлення визначених якостей особистості й інтенсивності їх виразності за допомогою серії іспитів питань, задач, ситуацій тощо, тобто це спосіб психологічної діагностики, що використовує стандартизовані запитання і завдання (тести, які мають визначену шкалу значень. Тест стандартизований, обмежений за часом. Він дає можливість із заздалегідь установленим ступенем імовірності визначити актуальний, наявний у людини на цей момент рівень знань, відносно стійкі особистісні властивості (утому числі вміння і навички) і зразки, стійкі риси поведінки. Тести дають можливість одержати якісні та кількісні оцінки вимірюваних характеристик. Так, знання у результаті проведення тестів на використання структури потребі мотивів учасників міжособистісних взаємодій дають змогу знаходити

44 найбільш ефективні стимули і шляхи підвищення ретельності цих учасників, а також властиві їм якості особистості. Тестування допомагає вчасно виявляти особливості певних психологічних ситуацій, провести правильну психодіагностику та знаходити шляхи оптимізації розвитку мотиваційної сфери учасників взаємодій. Метод тестів застосовується для визначення індивідуальних відмінностей дає можливість визначити актуальний рівень розвитку суб’єкта, властиві йому навички, знання, особистісні характеристики тощо. Відомі різні види тестів досягнень, інтелекту, проективні, особистісні, креативності. Використання тестів допомагає
• об’єктивно оцінювати психологічні явища та процеси переборювати помилкові стереотипи сприйняття коригувати поведінку особистості в напрямі успішної реалізації нею цілей Накопичуючи та систематизуючи факти, треба вміти визначити їх достовірність і типовість, найсуттєвіші ознаки для наукової характеристики, аналізу, порівняння, конкретизації, узагальнення. Аналіз зібраних матеріалів слід проводити систематизовано, враховуючи всі сторони соціальної активності та діяльності людини. При цьому треба враховувати специфіку методів теоретичного аналізу.
Теоретичний аналіз – це виділення і вивчення окремих сторін, ознак, особливостей, властивостей, психологічних явищ. Аналізуючи окремі факти, обґрунтовуючи, систематизуючи їх, виявляється в них загальне і особливе, встановлюється загальний принцип чи правило. Аналіз супроводжується синтезом, який допомагає проникнути в сутність психологічного феномену, що досліджується. Порівняння передбачає зіставлення отриманих результатів з цілями, що намічалися. Будь-яка оцінка завжди є порівнянням з ідеальним чи оптимальним. Але важливо зіставляти не тільки з тим, що повинно бути, алей з тим, що було раніше та, що дає змогу побачити позитивні зрушення, тобто динаміку психологічного процесу. Порівняння, як розумова процедура, є досить продуктивною під час аналізу психологічної інформації.
Узагальнення припускає логічний перехід від одиничного до загального, від менш загального до більш загального судження, знання, умовисновку. Найчастіше узагальнення інформації під час аналізу доцільно поєднувати з виділенням головного, істотного, абстрагуванням. Конкретизація – логічна форма, протилежна абстракції. Це розумовий процес трансформації предмета в реальність з виокремлених раніше абстракцій. Під час конкретизації поняття збагачуються новими ознаками, тому що вона спрямована на висвітлення розвитку предмета як цілісної системи. Конкретним у такому разі називають єдність різноманітного, поєднання багатьох ознак, якостей предмета. Абстрактним, навпаки, називають однобічну, ізольовану від інших моментів ознаку предмета.


45
Додаток Ж

Приклади оформлення бібліографічних описів у списку літератури

Книги: Один автор
1. Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология:
Практическое руководство. – М Медпресс, 1998. – 552 с. Два автори
1. Пометун О.І. Психологія вихователя. Інтерактивні технології /
О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. – К Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с. Три автори
1. Реан А.А. Психология и педагогика / Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. – С-Пб.: Питер, 2000.- 432 с.
2. Акафф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акафф Р.Л.,
Магидсон Д, Эдисон Г.Д., перс англ. Ф.П.Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLІІІ, 265 с. Чотири автори
1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвицький ВВ, Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В.,
Нечипорук А.А.]. – К НДІ «Укргазпромпродуктивність», 2008. -106 с. – Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи.
П’ять і більше авторів
1. Трофімов Ю. Л, Рибалка ВВ, Гончарук ПА. та ін.; Психологія Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К Либідь, 1999. – 558 с.
2. Психологія Підручник / [Порядченко В.Г., Геліон О.В., Демир А.В. та ін.]; за ред. В.Г.Порядченка – [3-тє видавн.]. – К Академія, 2008. – 542 с.
2. Психологічна підготовка батьків-вихователів: навчально-методичний посібник для працівників соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді /
[Т.В.Бондар, О.Г.Карпенко, Д.М.Дикова-Фаворська та ін.]. – К Укр.. інститут соціальних досліджень, 2005. – 115 с. – (Серія Формування здорового способу життя у 14 кн., кн. 13»). Без автора
1. Организационная психология / [Под. ред. В.Макаровой]. – М
Просвещение, 1994. – 218 с. Багатотомний документ
1. Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика 4.1.
/В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська, СМ. Парамонов. – К НТУУ»КПІ», 2006. –
125 с.
2. Дарова АТ. Неисповедимы пути Господни…: (Дочь врага народа):
Трилогия / А.Дарова. – Одесса: Астропринт, 2006. – (Сочинения / 68 кн./ А. Дарова кн. 4).

46 3. Реабілітовані історією. Житомирська обл..: у 7 т. – Житомир Полісся, 2006. – (Науково-документальна серія книг Реабілітовані історією у 27 т. / головний редкол. : Тронько П.Т. (головата ін.]). Кн. 1 /
[обл. редкол.: Синявська І.М. (головата ін.]. – 2006. – 721, с. Статті з наукових збірників чи частини книг
1. Кашпур Ю.М. Особливості психосексуального розвитку особистості в підлітково-юнацькому віці / Науковий часопис імені М.П.Драгоманова. Серія №12 Психологічні науки Зб. наукових праць. – К НПУ імені
М.П.Драгоманова, 2006. - №10 (34). – С. 130-135.
2. Павленко О.О. Використання методу Case Studies у навчальному процесі із застосуванням НІТ / О.О.Павленко, Р.В. Акальмаз // Вісник національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Філософія. Психологія. Педагогіка [ зб. наук. пр / Новиков Б.В. голова редколегії) та ін. ]. – К. : ІВЦ Політехніка, 2005. – 2 (14). – Ч. 1. – С. 174 – 186. Словники
1. Тимошенко ЗІ. Болонський процес в дії словник-довідник основних термінів і понять з організаційного навчального процесу у вищих навчальних закладах / ЗІ. Тимошенко, О.І. Тимошенко. – К Європ, університет, 2007. –
57 с.
2. Українсько-німецький тематичний словник уклад. Н.Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.
3. Європейський Союз словник-довідник / [ред. упоряд. –
М.Марченко]. – 2-ге вид. оновл. – К КІС, 2006. – 138 с. Статті з журнальних видань
1. Ильясов И.Н. Критическое мышление организации процесса обучения / И.Н. Ильясов // Директор школы. – 1995. - № 2. – С. 18-27.
2. Валова І. Нові принципи угоди Базель / І.Валова; пер. з англ. НМ. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2 – С. 13-20.
3. Валькман Ю.Р. Моделирование НЕ–факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю.Р. Валькман, В.С. Быков,
А.Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. –
2007. - № 1. – С. 39-61. Складові журналу
1. Турбан ВВ. Невизначеність як психологічна категорія // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №7. С. 6-9. Складова книги
1.
Казначеев В. П. Адаптация человека (социальные и медико- биологические аспекты) // Клинические и экспериментальные аспекты общей патологии. – Новосибирск: Наука, 1980. – С. 5-17. Складові збірника Козак Л. М. Структурно-информационная организация системы психического статуса здоровья человека // Проблемы человека (экология,

47 здоровье, образование): Материалы го Междунар. науч. семинара. – Ужгород, 1995. – С. 31-48. Автореферат дисертації
1. Гнатишин МС. Невротичні розлади у жінок (індивідуальне програмування, профілактика Автореф. дис … д-ра мед. наук 14.01.16. – К,
1999. – 34 с.
2. Омелаенко І. Б. Психологічний аналіз поведінки при різних типах невротичного конфлікту Автореф. дис … канд. психол. наук 19.00.04. – К,
1998. – 18 с. Джерела, опубліковані в Інтернеті Стандарт університету Бібліографічний опису списку використаних джерел. Загальні вимоги і правила складання. – Львів, 2002 [Цит. 2003, 5 жовтня. Дocтyпний з

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал