Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управлінняPdf просмотр
Сторінка19/19
Дата конвертації08.01.2017
Розмір5.22 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Європейська політика протидії соціальному
виключенню громадян

1. Поясніть, яку роль відіграє процес ідентифікації у вибудовуванні меж виключення
2. Порівняйте між собою європейську практику обмеження соціальної ексклюзії та аналогічні заходи у пострадянських країнах. Як на вашу думку, у чому полягає сутнісна різниця між ними
3. Поміркуйте, чи в усіх випадках соціальне виключення має обмежуватися Відповідь обґрунтуйте.
4. Яку роль може відігравати неприбутковий третій сектору обмеженні соціального виключення Який досвід має у цьому відношенні ЄС Чи мають подібний досвід пострадянські країни Проілюструйте відповідь прикладами.
5. Як на вашу думку, чому локальна спільнота здебільшого неспроможна долати ситуацію соціального виключення самотужки За рахунок чого територіальні спільності все ж таки можуть досягати успіху у сфері обмеження соціального виключення Відповідь обґрунтуйте.
Змістовий модуль 9. Основні напрямки євроінтеграції у сфері безпеки і
охорони здоров’я


165 1. Які нормативно-правові документи забезпечують право на охорону здоров’я в Україні
2. Охарактеризуйте стандарти, моделі у сфері охорони здоров’я людини та їх реалізацію на прикладі однієї з європейських країн.
3. Порівняйте європейську практику надання медичних послуг з аналогічними заходами у пострадянських країнах. Які чинники перешкоджають підвищенню рівня медичного обслуговання в нашій країні
4. Які моделі охорони здоров’я існують в Україні Проаналізуйте наслідки впровадження страхової медицини в нашій державі.
5. Доведіть на конкретних прикладах, що одним з пріоритетів європейської соціальної політики є безпека та охорона здоров’я на роботі.
Змістовий модуль 10. Етностратегії в Європій політика
мультикультуралізму

1. З’ясуйте вплив міжетнічних відносин на етнополітичну стабільність держави. Відповідь проілюструйте прикладами.
2. Поясніть, в чому полягає офіційний культурний принцип ЄС єдність в багатоподібності». Як він реалізується в сучасних умовах?
3. Порівняйте концепцію мультикультуралізму і концепцію плавильного котла. Чи можна вважати мультикультуралізм ідеологічною основою об’єднаної Європи
4. Поміркуйте, в чому полягає амбівалентність поняття «мультикульту- ралізм». Відповідь обґрунтуйте.
5. Чи існує проблема расизму в Європі Відповідь проілюструйте прикладами. Чиє ця проблема в Україні


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Еволюція ідеї європейської єдності.
2. Етапи європейської інтеграції.
3. Глобалізація і місце ЄС у постмодерній системі міжнародних відносин.
4. Проблеми європейського вибору України історико-геополітичний контекст.
5. Поняття європейська ідентичність.
6. Спільні європейські цінності.
7. Джерела, принципи та ознаки права ЄС.
8. Європейський парламент в системі органів ЄС.
9. Європейська комісія в системі органів ЄС.
10. Стратегія інтеграції України до ЄС.

166 11. Практика соціального забезпечення та відкритої координації соціальної політики країн ЄС.
12. Хартія Європейського співтовариства про основні соціальні права працівників.
13. Хартія основних прав ЄС.
14. Роль соціального партнерства в соціально-політичній системі європейських країн.
15. Основні напрями формування спільних партнерських структур в Європі.
16. Британська модель соціального партнерства.
17. Німецьке соціальне ринкове господарство як ефективна модель соціального партнерства.
18. Дирижистська модель соціального партнерства у Франції проблеми взаємодії держави, бізнесу, найманих працівників.
19. Особливості розвитку соціального партнерства в Австрії.
20. Особливості розвитку соціального партнерства в Нідерландах.
21. Особливості розвитку соціального партнерства в Італії.
22. Особливості розвитку соціального партнерства в Швеції.
23. Особливості розвитку соціального партнерства в Фінляндії.
24. Загальний ринок праці й вільне переміщення робочої сили.
25. Соціальний захист трудящих-мігрантів.
26. Свобода підприємницької діяльності.
27. Спільна європейська політика і стратегія зайнятості в ЄС.
28. Європейський соціальний фонд.
29. Пріоритети ЄС у сфері освіти та молодіжної політики.
30. Болонський процесі формування Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА)
31. Європейські освітні програми.
32. Освіта впродовж всього життя (LLL) як пріоритет ЄС у сфері освіти.
33. Стандарти якості життя в Європі.
34. Формування спільної європейської політики з поліпшення умов життя і праці громадян.
35. Соціальний діалог в ЄС та практика соціального захисту громадян у країнах ЄС.
36. Проблеми гендерної рівності.
37. Формування європейських принципів гендерної рівності в оплаті, зайнятості, професійній підготовці та просуванні по службі.
38. Практика держав Європейського Союзу в забезпеченні гендерної рівності.

167 39. Основні форми, стратегії та потенційні агенти соціального виключення.
40. Сучасна європейська політика запобігання соціального виключення головні засади та правові моменти.
41. Роль третього сектору та організацій взаємодопомоги у подоланні соціального виключення.
42. Охорона здоров’я як одне з соціальних прав людини.
43. Міжнародно-правові стандарти в галузі охорони здоров’я людини.
44. Право на охорону здоров’я в умовах європейської інтеграції.
45. Моделі організації охорони здоров’я в країнах ЄС.
46. Основні принципи побудови міжетнічних відносин у сучасній Європі.
47. Права людини в контексті прав етнонаціональних спільнот.
48. Етностратегії західноєвропейських країн щодо збереження культурної самобутності іноетнічних груп.
49. Ідеологія і політика мультикультуралізму.
50. Особливості мультикультуралізму в країнах Європи та його майбутнє.168
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Діденко Н.Г. Державне управління і соціальне партнерство актуальні проблеми теорії і практики монографія / Н.Г. Діденко. – Донецьк Східний видавничий дім, 2007. – 404 с.
2. Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України навчальний посібник / М.В. Кордон. – К Центр навч. літ, 2008. – 172 с.
3. Ніколас Мусіс. Усе про спільноти Європейського Союзу / пер. з англ.
– К КІС, 2005. – 466 с.
4. Політика європейської інтеграції навчальний посібник / за ред. проф.
В.Г. Воронкової. – К ВД Професіонал, 2007. – 512 с.
5. Тодоров І.Я. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти монографія / І.Я. Тодоров. – Донецьк ДонНУ, 2006. – 268 с.
6. The European Union after the Treaty of Lisbon^ Visions of leading policy- makers, academics and journalists. – Luxemburg Publication Office of the European
Union, 2011. – 319 p.
7. Markus Jachtenbucht, Beate Kohler-Koch (Hrsg.) Europnache Integration
2, Auffage/2003. Leske +Budrich., Optaden/Falkner, erda.1998: EU Social policy
(Policy) in 1990: Towards a Corporalist Policy Community, London.
Додаткова

1. Абрахамсон П. Социальная эксклюзия и бедность / П. Абрахамсон //
Общественные науки и современность. – 2001. – № 2. – С. 158-166.
2. Бартенев Д.Г. Право на охрану здоровья в условиях европейской интеграции / Д.Г. Бартенев. – [Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.law.edu.ru
3. Богун Л.А. Вхождение в Европейский Союз опыт для Украины / Л.А.
Богун. – Одесса: Астропринт, 2005. – 40 с.
4. Болонський процес. – Європейський простір вищої освіти у новому десятиріччі / Комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти. Льовен і Лувен- ла-Ньов, 28-29 квітня
2009 р.
– Електронний ресурс.
– Режим доступу http: www.eua/jsp/en/upload/GLASGOW declaration.
5. Болотіна Н.Б. Соціальні права людини і соціальне право Україна і Європейський Союз / Н.Б. Болотіна // Європа, Японія, Україна шляхи демократизації державно-правових систем. – К, 2000. – С. 154-158.

169 6. Бродкин Ф.М. Социальные эксклюзии / Ф.М. Бродкин //
Социологический журнал. – 2000. – № 3-4. – [Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.socjournal.ru
7. Буряк П.Ю. Європейська інтеграція і проблеми сучасності навчальний посібник / П.Ю. Буряк, О.Г. Гупало. – К «Хай-Тек Прес, 2008. – 352 с.
8. Бэттлер А. Национальные интересы, национальная и международная безопасность / А. Бэттлер // Полис. – 2002. – № 4. – С. 146-158.
9. Велика хартія університетів. – Електронний ресурс – Режим доступу http//rtf.ntu-kpi.kiev.ua
10. Вирозумська А. Процедури судового захисту вправі ЄС навчальний посібник / А. Вирозумська. – Програма Tacis ЄС в Україні. – К
ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. – 146 с.
11. Вітте Л. Європейська соціальна модель і соціальна згуртованість яку роль відіграє ЄС / Л. Вітте. – К Заповіт, 2006. – 167 с.
12. Воронова Е.В. Европейский выбор и формирование региональной политики Украины: монография / Е.В. Воронова. – Одесса: Астропринт, 2002. –
144 с.
13. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К Юрінформ,
1992. – С. 18-24.
14. Вступ до права Європейського Союзу навчальний посібник / Р.А.
Петров, З.Й. Опейда, ДЕ. Федорчук, А.О. Вакуленко; Донецький нац. унт. – Донецьк ДонНУ, 2001. – 247 с.
15. Глобализация и мультикультурализм / ПК. Гречко, И.А. Мальковская,
Нижников С.А. и др.; отв. ред. Н.С. Кирабаев. – М РУДН, 2005. – 331 с.
16. Грицяк І.А. Правота інституції Європейського Союзу навчальний посібник / І.А. Грицяк. – 2-ге вид, доп. – К КІС с.
17. Гутник В. Политика хозяйственного порядка в Германии / В. Гутник.
– М Экономика, 2002. – 212 с.
18. Декларация Глазго «Сильные университеты для сильной Европы». –
[Электронный ресурс – Режим доступа: http:www.eua/jsp/ en/ up- load/GLASGOW declaration
19. Діденко Н.Г. Європейські моделі соціального партнерства досвід для України / Н.Г. Діденко // Держава і регіони. Науково-виробничий журнал. – Серія Державне управління. – 2007. – № 1. – С. 56-61.
20. Діденко Н.Г. Принципи та пріоритети державного управління в європейських моделях соціального партнерства / Н.Г. Діденко // Актуальні проблеми державного управління зб. наук. праць Вип. 1. – Харків Вид-во ХАРІ
НАДУ; Магістр, 2008. – С. 431-436.
21. Діденко Н.Г. Роль і функції соціального партнерства у розвитку сформованого суспільства в Німеччині / Н.Г. Діденко // Розвиток

170 зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 9-10 квітня 2009 р. – Донецьк ДонДУУ, 2009. – С. 32-37.
22. Діденко Н.Г. Соціальне партнерство у Швеції як засіб дотримання соціальної рівноваги та соціальної гармонії досвід для України / Н.Г. Діденко // Проблеми державного управління розвитком промислового потенціалу регіону зб. наук. праць Донецького державного унту управління. – Т. Х, вип. 124, Донецький держ. унт управління. – Донецьк ДонДУУ; Норд комп’ютер, 2009.
– С. 46-56.
23. Діденко Н.Г. Механізми державного управління в реформуванні соціальної сфери у країнах Центральної та Східної Європи досвід для України /
Н.Г. Діденко // Сучасні механізми державного управління в різних сферах і галузях економіки зб. наук. праць / Донецький державний унт управління. – Донецьк ДонДУУ, 2009. – Т. Х. – С. 43-55.
24. Діденко Н.Г. Ринок праці та стратегія зайнятості в ЄС досвід регулювання та управління / Н.Г. Діденко // Публічне управління теорія та практика зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Харків Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2010. – № 2. – С. 131-137.
25. Діденко Н.Г. Європейська інтеграція України та Програма Східного партнерства / Н.Г. Діденко // Антикризова стратегія регіональної молодіжної політики матеріали регіон. наук.-практ. конф. / за ред. ВВ. Ликова, П.Г.
Давидова. – Донецьк Норд-Прес, 2011. – С. 132-134.
26. Діденко Н.Г. Політико-правові засади соціальної відповідальності бізнесу в країнах ЄС досвід для України / Н.Г. Діденко // Філософія фінансової цивілізації людина у світі грошей матеріали IV Міжнар. філос.-екон. читань
(18-20 травня 2011 року, Львів) / Редколегія Відп. секретар З.С. Скринник. – Львів, 2011. – С. 178-184.
27. Діденко Н.Г. Досвід соціальної інтеграції громадян в моделі соціальної гармонії в Нідерландах / Н.Г. Діденко // зб. наук. праць Донецького держ. унту управління Філософські і психолого-педагогічні засади управління. – Т. ХІІ. – Вип. 180. – Серія Державне управління. – Донецьк ДонДУУ, 2011. – С. 5-12.
28. Діденко Н.Г. Актуальні практики соціально відповідального бізнесу в країнах ЄС / Н.Г. Діденко // зб. наук. праць Донецького державного унту управління Філософські і психолого-педагогічні засади управління. – Т. ХІІ.
– Вип. 180. – Серія Державне управління. – Донецьк ДонДУУ, 2011. – С. 77-
83.
29. Діденко Н.Г. Роль держави у забезпеченні гендерної рівності в країнах ЄС досвід для України / Н.Г. Діденко // Україна між Росією та Європейським Союзом пошук ідентичності матеріали міжнар. наук. конф. Київ, 19 травня 2011 р) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

171 Київ. унт ім. Бориса Грінченка [редкол. В.О. Огнев’юк (голова, Л.Л. Хоружа,
К.О. Линьов, Г.М. Надтока, О.І. Бонь та ін.; наук. ред. Г.М. Надтока]. – К Київ. унт ім. Бориса Грінченка, 2011. – С. 39-44.
30. Діденко Н.Г. Політика ЄС з поліпшення умов життя і праці громадян в посткризовий період / Н.Г. Діденко // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Донецьк, 17-18 травня 2011 р. – Донецьк ДонДУУ, 2011. – С. 8-13.
31. Довідник з європейських джерел про Європейський Союз в Україні
2005 / Представництво Європ. Комісії в Україні та Білорусі. – К Представництво ЄС в Україні, 2005. – 8 с.
32. Довідник з європейської інтеграції / Міжнар. фонд Відродження Центр миру, конверсії та зовніш. політики України Фонд Євразія. – К
Міжнар. фонд Відродження, 2005. – CD-ROM (ЄС – Україна.
33. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (с поправками, внесенными согласно положениям Протокола № 11) от 4 ноября
1950 г. – Донецк: Донецкий Мемориал, 2000. – 40 с.
34. Европейская социальная хартия. 18.10.1961: Справочник: перс франц. – М Междунар. отношения, 2000. – 264 с.
35. Энтин Л.М. Право Европейского Союза: основные категории и понятия: учебное пособие / Л.М. Энтин. – К ИМВ КНУ им. Т. Шевченко, 2003. – 101 с.
36. Європейський Союз Консолідовані договори / перекл. Ю. Петруся; наук. ред. В. Муравйов; Європейська Комісія в Україні. – К Порт-Роял, 1999. –
207 с.
37. Європейський Союз словник-довідник / ред.-упоряд. М.
Марченко. – К КІС, 2005. – 142 с.
38. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.
39. Про засади внутрішньої та зовнішньої політики закон України / Офіційний сайт Верховної Ради України.
– Режим доступу http://www.rada.gov.ua.
40. Западноевропейские модели социально-экономического развития / отв. ред. В.П. Гутник. – М ИМЭМО, 2000. – 215 с.
41. Зоммер М. Європейська соціальна модель та вдосконалення прав найманих працівників за умов глобалізації / М. Зоммер // Профспілки України.
– 2007. – № 10. – С. 35-36.
42. Использование европейского опыта для повышения эффективности социальной политики в Украине. – [Электронный ресурс. – Режим доступа: http://experts.in.ua

172 43. Йонг де Х.В. Европейский капитализм: между свободой и справед- ливостью / Х.В. де Йонг // Вопросы экономики. – 1994. – № 5. – С. 106-
109.
44. Кастельс М. Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель / М. Кастельс, П. Хіманен; пер. з англ. – К Ваклер, 2006. – 256 с.
45. Кнаак Р. Социальное партнерство западный опыт // Вопросы эконо- мики / Р. Кнаак. – 1994. – № 5. – С. 90-96.
46. Конституційні акти Європейського Союзу / упоряд. Г. Друзенко; наук. ред. В. Посельський; за заг. ред. Т. Качка. – К Юстиніан, 2005. – Ч. 1. –
512 с.
47. Копійка В. Європейський Союз заснування і етапи становлення навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. Копійка, Т. Шинкаренко. – Ін-т міжнар. відносин. – К Видав. Дім «Ін Юре», 2001. – 447 с.
48. Копійка ВВ. Європейський Союз Досвід розширення і Україна / ВВ. Копійка. – К Юрид. думка, 2005. – 48 с.
49. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти монографія /
Л.А. Луць. – К ІДП ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 304 с.
50. Мармазов В.Є. Рада Європи політико-правовий механізм інтеграції /
В.Є. Мармазов, І.С. Піляєв. – К Видав. дім «Юр. книга, 2000. – 472 с.
51. Мартин Г.П. Западная глобализация: атака на процветание и демократию / Г.П. Мартин, Х. Шуманн; перснем М Издат. дом
«АЛЬПИНА», 2001. – 335 с.
52. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Международное право в документах. – М ИНФРА-М, 2000. – С. 117-134.
53. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. // Международное право в документах.
– М ИНФРА-М, 2000. – С. 107-116.
54. Моджорян Л.А.
Терроризм и национально-освободительные движения / Л.А. Моджорян // Государство и право. – 1998. – № 3. – С. 82-87.
55. Молодь та Європа методичний посібник / Дослід. група Молодь і Європа Центр приклад. політ. дослідж.; Ін-т політ. наук ім. братів Шоль; Мюнхен. унт ім. Л. Максиміліана. – Мюнхен Вид-во Мюнхен. унту ім. Л. Максиміліана, 2005. – 96 с.
56. Назаревич А. Національні меншини країн Європейського Союзу в контексті інтеграційних процесів / А. Назаревич, С. Трохимчук. – Л Вид-во Львів. унту, 2002. – 112 с.
57. Оксамитная С. Социальная эксклюзия в Украине на начальной стадии реставрации капитализма / С. Оксамитная, В. Хмелько // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – № 3. – С. 66-77.

173 58. Агєєва В. Основи теорії гендеру навчальний посібник / В. Агєєва, Л.
Кобилянська, М. Скорик. – К КІС, 2004. – 536 с.
59. Островская Е. Трансформация социально-экономической модели
Франции / Е. Островская // Мировая экономика и международные отношения. –
2007. – № 4. – С. 40-49.
60. Павловський Кшиштоф. Трансформації вищої освітив ХХІ столітті польський погляд монографія / Кшиштоф Павловський. Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. – К Навч.-метод. центр Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. – 230 с.
61. Політика європейської інтеграції навчальний посібник / за ред. В.Г.
Воронкової. – К ВД Професіонал, 2007. – 512 с.
62. Порядок денний Асоціації Україна-ЄС. Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу http://www.rada.gov.ua.
63. Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу навчальний посібник / В. Посельський. – К Modus Vivendi, 2005. – 280 с.
64. Право Європейського Союзу навчальний посібник / В.М. Бесчасний,
І.Я. Тодоров, В.П. Філонов, О.В. Філонов, В.М. Субботін. – К Знання, 2010. –
366 с.
65. Приоритеты и ценности социально-экономической политики стран
Евросоюза: монография / под общ. ред. Н. Шмелева и В. Перской. – М Изд-во
РАГС, 2008. – С. 31-50.
66. Сорон Ж.-Л. Курс з Європейських інституцій європейська головоломка підручник / Ж.-Л. Сорон. – К IMB, 2001. – 444 с.
67. Социальная политика: учебное пособие / под ред. НА. Волгина. – М Экзамен, 2004. – 736 с.
68. Социальная политика: Энциклопедия / АН. Аверин, А.М. Бабич,
Л.И. Берестова и др.; под ред. НА. Волгина, Т.С. Сулимовой. – М Альфа-
Пресс, 2006. – 414 с.
69. Стрежнева М. Проблемы социальной политики в Европейском Сою- зе / М. Стрежнева // Мировая экономика и международные отношения. – 2006.
– № 8. – С. 22-31.
70. Тоді, Філіп. Нарис історії Європейського Союзу / пер. з англ. М.
Марченко. – К АНОД КІС, 2001. – 136 с.
71. Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Європейськими спiв- товариствами i Україною // Офіційний вісник України. – 2006. – № 24.
72. Фонтейн П. Європа у 12 уроках пер. з рос. / Іл. М. Рамоса. – К ТОВ Лік, 2005. – 83 с.
73. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процвета- нию перс англ. / Ф. Фукуяма. – М ООО «Изд-во АСТ»; ЗАО НПП «Ермак»,
2004. – 730 с.

174 74. Хаттон У. Капитализм участия / У. Хаттон // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 1. – С. 35-44.
75. Хирдман Свен. Шведская социальная модель управление и развитие
/ Свен Хирдман // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – № 3. – С. 8.
76. Чугріна О.Р. Етностратегії західноєвропейських країн щодо збереження культурної самобутності іноетнічних груп / О.Р. Чугріна // Історичні та політологічні дослідження. – 2007. – № 1/2 (31/32). – С. 136-141.
77. Чугріна О.Р. Основні принципи побудови міжетнічних відносин в сучасній Європі / О.Р. Чугріна // Наука. Релігія. Суспільство. –2008. – № 3. – С.
65- 69.
78. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция: учебное пособие / В.Г.
Шемятенков. – М Междунар. отношения, 2003. – 400 с.
79. Шеньон А. Обзор систем здравоохранения в Европе. – [Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.humanite-porusski.com>
80. Эрхард Л. Благосостояние для всех: перснем Л. Эрхард; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – М Дело, 2001. – 333 с.
81. Этциони, Амитасс. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям / перс англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – М
Ладомир, 2004. – 342 с.
82. Як працює Європейський Союз Довідник інституцій ЄС. – К ТОВ Лік, 2005. – 52 с.
83. EU committees : social regulation, law and politics / edited by Christian
Joerges and Ellen Vos. – Oxford; Portland, Or.: Hart Pub., 1999. – 410 p.
84. Hantrais Linda. Social policy in the European Union. Palgrave
Macmillan. – Basinstoke, 2007. – 289 p.
85. Measuring Attitudes Cross-Nationally. Lessons from European Social
Survey. Editors R. Jowell, C. Roberts, R. Fitzgerald and G Eva. Centre for comparative Social Surveys; City University, London, 2007. – 272 p.
86. Mejstrik Michael et al. Socio-economic Models and Policies to support active citizens: Czech Republic and Europe. Matfyzpress, Publishing House of the
Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague, 2008. – 237 p.
87. Social Policy. A Conceptual and Theoretical Introduction. Edited by M.
Lavalette and A. Pratt. Sage publications, London, 2001. – 300 p.
88. Social Class in Europe. An introduction to the European Socio-economic
Classification. Edited by David Rode and Eric Harrison. Routheledge, Oxton, 2010. –
321 p.
89. Social policy. Second edition. Edited by J. Baldock, N.Manning, S.
Vickerstaff. Oxford University Press. New York, 2003. – 678 p.
90. Timonen Virpi. Restructuring the Welfare State. Globalization and Social
Policy Reform in Finland and Sweden. Edward Elgar Publishing Limited, 2003. –
222 p.

175

176Навчально-методичне виданняДіденко Ніна Григорівна
Тодоров Ігор Ярославович
Чугріна Оксана Романівна
Міхеєва Оксана Костянтинівна

ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Редактор
Л.М. Полчанінова
Комп’ютерна верстка
О.В. Горбов Підписано до друку 10.11.2011 р. Формат х 16 Ум. друк. арк. – 6,39, обл.-вид. арк. – 12,0. Друк – цифровий. Зам. № 478. Наклад 100 прим. Видавництво ТОВ «ТЕХНОПАК».
83004, м. Донецьк, вул. Батищева, 2.
E-mail: print60@mail.ru Свідоцтво серія ДК № 3332 від 11.12.2008 р. Адреса виробництвам. Донецьк, вул. Кірова, а.
Тел.: (062) 345-92-32.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал