Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управлінняPdf просмотр
Сторінка18/19
Дата конвертації08.01.2017
Розмір5.22 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Змістовий модуль 1. Інституціонально-політичний устрій ЄС та особливості
соціальної інтеграції
План
1. Еволюція ідеї європейської єдності.
2. Етапи європейської інтеграції.
3. Глобалізація і місце ЄС у постмодерній системі міжнародних відносин.
4. Проблеми європейського вибору України історико-геополітичний контекст.

Теми рефератів і доповідей
1. Поняття європейська ідентичність та спільні європейські цінності.
2. Джерела, принципи та ознаки права ЄС.
3. Європейський парламент в системі органів ЄС.
4. Європейська комісія в системі органів ЄС.
5. Стратегія інтеграції України до ЄС.
Змістовий модуль 2. Основні напрямки європейської соціальної політики і
соціальний прогрес
План
1. Практика соціального забезпечення та відкритої координації соціальної політики країн ЄС.
2. Спільні особливості розвитку соціальної політики європейських країн.
3. Досвід соціальної політики європейських держав для України.
Теми рефератів і доповідей
1. Хартія Європейського співтовариства про основні соціальні права працівників як основний документ для формування соціальної політики в країнах ЄС.
2. Європейська соціальна хартія як основний документ соціального захисту громадян ЄС.
3. Людська гідність як джерело прав людини в країнах ЄС.
4. Стратегічні напрямки розвитку соціальної політики України та її співвідношення з соціальною політикою ЄС.
Змістовий модуль 3. Європейські моделі
соціального партнерства
План
1. Роль соціального партнерства в соціально-політичній системі європейських країн.
2. Порівняльний аналіз європейських моделей соціального партнерства британська, німецьке соціальне ринкове господарство, дирижистська модель у Франції, моделі соціального партнерства в Австрії, Нідерландах, Італії, Швеції, Фінляндії.

155 3. Основні напрями формування спільних партнерських структур в Європі.
Теми рефератів і доповідей
1. Британська модель соціального партнерства в умовах конкурентного ринкового середовища.
2. Німецьке соціальне ринкове господарство як ефективна модель соціального партнерства в захисті прав трудящих.
3. Дирижистська модель соціального партнерства у Франції проблеми взаємодії держави, бізнесу, найманих працівників.
4. Модель соціальної гармонії в рамках соціального партнерства в Нідерландах.
5. Особливості розвитку соціально-трудових відносин і соціального партнерства в Італії.
6. Шведська модель соціального партнерства як ефективна модель соціального балансу та соціальної справедливості.
7. Фінська модель соціального партнерства в умовах розвитку інформаційного суспільства.
Змістовий модуль 4. Ринок праці в Європі основні проблеми,
тенденції та перспективи працевлаштування
План
1. Загальний ринок праці і вільне переміщення робочої сили як основа соціальної трудової політики в ЄС.
2. Соціальний захист трудящих-мігрантів країн-членів ЄС та проблеми легалізації в ЄС українських трудових мігрантів.
3. Свобода підприємницької діяльності як основа розвитку європейського бізнесу.
4. Спільна європейська політика і стратегія зайнятості в ЄС досягнення, проблеми, перспективи.
Теми рефератів і доповідей
1. Загальний ринок праці й вільне переміщення робочої сили в країнах ЄС як основа соціальної трудової політики.
2. Соціальний захист трудящих-мігрантів країн-членів ЄС.
3. Свобода підприємницької діяльності в країнах ЄС та підтримка європейського бізнесу.
4. Перспективи європейського ринку праці та стратегії зайнятості в ЄС.
5. Стратегія Європа шляхи розв’язання проблеми зайнятості.
Змістовий модуль 5. Європейська політика в галузі освіти та професійної
підготовки. Формування Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА)
План
1. Пріоритети ЄС у сфері освіти та молодіжної політики.
2. Болонський процесі формування Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА). Мобільність у сфері освіти та професійної підготовки.
3. Європейські освітні програми.

156 4. Освіта впродовж всього життя (LLL) як пріоритету ЄС у сфері освіти.
Теми рефератів і доповідей
1. Сучасні підходи до визначення змісту підготовки фахівців в рамках Болонського процесу.
2. Політика ЄС щодо професійної підготовки фахівців в умовах побудови суспільства знань.
3. Якість вищої освіти як пріоритет європейської вищої школи в умовах глобалізації та конкурентного освітнього середовища.
4. Перспективи розвитку Загальноєвропейського простору вищої освіти у Стратегії Європа.
5. Університетська автономія в Європі.
Змістовий модуль 6. Основні напрями європейської соціальної політики
щодо поліпшення умов життя і роботи громадян
План
1. Рівень та стандарти якості життя в країнах ЄС як основа добробуту європейських громадян національний та наднаціональний рівні.
2. Формування спільної європейської політики з поліпшення умов життя і праці громадян ЄС успіхи та проблеми Європейської соціальної моделі.
3. Соціальний діалог в ЄС та практика соціального захисту громадян у країнах ЄС як функція сучасної соціальної держави.
4. Політика і практика соціальної відповідальності бізнесу в країнах ЄС.
Теми рефератів і доповідей
1. Стандарти якості життя в Європі як основа добробуту громадян країн ЄС.
2. Соціальний діалог в ЄС та система соціального захисту в окремих європейських країнах.
3. Тенденції у змінах якості й рівня життя в ЄС за умов глобалізації та постіндустріального розвитку.
4. Європейська соціальна модель успіхи й проблеми реалізації.
5. Політика і практика соціальної відповідальності бізнесу в країнах ЄС досвід для України.
Змістовий модуль 7. Гендерна політика в Європі
План
1. Проблеми гендерної рівності в ЄС та правові умови їх розв’язання.
2. Формування європейських принципів гендерної рівності в оплаті, зайнятості, професійній підготовці та просуванні по службі.
3. Практика європейських державу реалізації принципів гендерної рівності.
Теми рефератів і доповідей

157 1. Пошуки гендерної симетрії у Швеції.
2. Дискусія про гендерну рівність у країнах ЄС та її результати.
3. Законодавство щодо гендерної рівності в ЄС та механізми його реалізації.
4. Регулювання гендерного складу державних службовців у країнах ЄС.
5. Комплексний підхід до гендерної рівності (gender mainstreaming).
6. Роль держави у забезпеченні гендерної рівності (на прикладі окремих країн ЄС.

Змістовий модуль 8. Європейська політика протидії соціальному
виключенню громадян
План
1. Теоретичне пояснення феномену соціального виключення.
2. Основні форми, стратегії та потенційні агенти соціальному виключенню.
3. Сучасна європейська політика запобігання соціальному виключенню головні засади та правові моменти.
4. Роль третього сектору та організацій взаємодопомоги у подоланні соціального виключення.

Змістовий модуль 9. Основні напрямки євроінтеграції у сфері
безпеки і охорони здоров’я
План
1. Право на охорону здоров’я в умовах європейської інтеграції.
2. Моделі організації охорони здоров’я в країнах ЄС.
3. Європейський досвід організації страхової медицини.
4. Основні детермінанти здоров’я населення європейських країн.
Теми рефератів і доповідей
1. Право на охорону здоров’я як одне з соціальних прав людини.
2. Проблема міждержавного регулювання права на охорону здоров’я в контексті правового простору ЄС.
3. Вплив європейського права на процеси організації охорони здоров’я в країнах-учасницях ЄС.
4. Надання медичної допомоги закордоном. Взаємодія фондів охорони здоров’я в регіонах ЄС.
6. Безпека та охорона здоров’я на роботі.
7.
Змістовий модуль 10. Етностратегії в Європій політика
мультикультуралізму
План

158 1. Етностратегії західноєвропейських країн щодо збереження культурної та лінгвістичної самобутності іноетнічних груп.
2. Ідеологія і політика мультикультуралізму.
3. Особливості мультикультуралізму в країнах Європи.
4. Мультикультуралізм для Європи проблеми і перспективи.
Теми рефератів і доповідей
1. Європейський простір свободи, безпеки та правопорядку – новий проект ЄС.
2. Права людини в контексті прав етнонаціональних спільнот.
3. Реалізація права народів на самовизначення в сучасних умовах.
4. Соціальний захист мігрантів в країнах ЄС.
5. Білінгвізмі бікультуралізм в сучасній Європі.
6. Мусульманська спільнота в умовах мультикультуралізму в ЄС.

Засвоєння навчальної дисципліни передбачає аргументоване та змістовне обговорення питань, які пропонуються для семінарів. Семінарські заняття проводять у формі бесіди (просемінар), рецензування та обговорення рефератів і доповідей, дискусій. Це поглиблює розуміння проблем, які вивчаються, активізує самостійний пошук, систематизує накопичені знання.
Підготовка до семінарського заняття передбачає
1) засвоєння лекційного матеріалу
2) ознайомлення з планом семінару та матеріалами для підготовки до семінару за визначеною темою
3) підготовку коментарів, нотаток й питань, які можуть бути обговорені на семінарі
4) за необхідності – отримання консультації викладача з питань, що стосуються доповідей та рефератів
5) використання навчально-наукового потенціалу бібліотек
ДонДУУ і міста, електронної бібліотеки. В залежності від типу семінарського заняття студентам необхідно чітко усвідомлювати його мету, знати специфіку організації різних видів
діяльності та зважати на вимоги до підготовки й проведення.
Види діяльності: розгорнута бесіда, доповідь, дискусія, мозковий штурм, захист проектів, парна робота, вирішення проблемних завдань, конференція тощо.
Розгорнута бесіда. Головна мета цього виду діяльності полягає у набутті студентами знань фактичного програмного матеріалу, формування умінь використовувати власні знання, пов’язуючи їх з майбутньою професійною діяльністю. Розгорнута бесіда передбачає поділ теми на невеликі за обсягом, але органічно пов’язані між собою питання пізнавального характеру або у виді проблемного завдання. Студенти-слухачі можуть виступати з уточненнями і доповненнями.

159
Доповідь. Цей вид діяльності потребує ґрунтовної підготовки студентів з використанням значної кількості додаткової літератури. Його мета – формування умінь самостійного опрацювання інформації, розвиток комунікативних умінь і навичок у студентів. Так, студенти-доповідачі мають послідовно викласти власні думки з запропонованих питань, аргументувати їх вагомими фактами, ілюструвати переконливими прикладами. Студентам- слухачам необхідно уважно слухати, щоб бути готовими до доповнень, підтверджуючи чи спростовуючи викладене. При цьому для активізації діяльності студентам-слухачам слід складати план та робити короткі записи з метою подальшого рецензування доповіді за таким планом Чи все суттєве висвітлено (коротко сказати, що саме Чи зумів студент додати щось до підручника, конспекту Якщо так, тощо саме Наскільки послідовно, логічно викладено матеріал Чи вагомими були аргументи Чи правильно зроблено висновок Який рівень комунікативної компетентності Крім того, студент-доповідач та його опоненти мають керуватися певними вимогами до відповідей чіткість, повнота і точність викладення матеріалу на основі першоджерелі додаткової літератури ілюстрування прикладами, фактами, цифрами завершення відповіді логічним висновком виклад літературною мовою контакт доповідача з аудиторією тощо. Опонент уважно слухає відповіді, доповнює їх, уточнює незрозумілі місця, висловлює власну думку, оцінює відповідь студента-доповідача. Потім після виступів студентів-слухачів викладач підбиває підсумки.
Дискусія.
Цей вид діяльності передбачає чітко, конкретно сформульовану тему і залучення до роботи всієї групи. Мета полягає у формуванні умінь та навичок організовувати й вести дискусію, у розвитку критичного мислення та вихованні поваги до співрозмовників. Питання для обговорення мають містити явній приховані суперечності, що спонукає студентів мислити, сперечатися, доводити власну точку зору. Дискусія містить вступ, безпосередньо саму дискусію і підбиття підсумків. Студент-доповідач актуалізує проблему й пропонує певні напрямки її розгляду, що передбачає доповнення, полеміку, обговорення. При цьому у висвітленні питання можуть бути висловлені різні погляди, різна оцінка явищ, подій. Викладач спрямовує дискусію в потрібному напрямі, пояснює усі положення, факти і явища. Допомагати йому можуть студенти-асистенти.
«Мозковий штурм. Цей вид діяльності спрямований на формування пізнавальної активності студентів, розвиток умінь ділового спілкування. Обговорення питань починається з виступу студента, який за кілька хвилин має запропонувати власний засіб їх розв’язання. Запропоновані студентом ідеї в обмежений час обмірковуються усіма учасниками семінару. Потім виступає інший студенті пропонує іншу ідею або розвиває попередню. Цей вид діяльності дозволяє кожному його учаснику викласти власні думки. Всі учасники мозкового штурму мають дотримуватися певних правил

160 не допускати критику суджень, пропозицій, тезу момент генерування ідей стимулювати генерування великої кількості ідей закороткий проміжок часу формулювання задачі має бути чітким і зрозумілим для всіх. Після генерації ідей фіксуються всі рішення, пропозиції, висловлювання, групуються всі ідеї за змістом та призначенням тощо. Потім критикуються запропоновані ідеї, визначаються реальні пропозиції, виокремлюються рішення, що вимагають конструктивної розробки.
Захист проектів. Цей вид діяльності передбачає єдину тематику проекту, яка може бути запропонована викладачем або самими студентами. Результати проектів мають бути відповідно оформленими, а саме презентація, відеофільм, альбом тощо. Проект може бути особистісний, парний або груповий. Тип проекту – дослідницький, творчий, ігровий, інформаційний, практично-зорієнтований тощо. Проектна діяльність передбачає підготовку, планування, збір інформації, аналіз, подання й оцінку результатів.
Парна робота. Цей вид організації навчальної діяльності, при якому ставляться певні завдання для двох студентів так, щоб кожен з них міг виконати певну його частину індивідуально уході міжособистісного спілкування.
Конференція. Це найскладніший вид діяльності, який передбачає основі й додаткові питання. Студенти заздалегідь розподіляють їх між собою з огляду на індивідуальні можливості, добирають літературу, шукають додаткові матеріали з теми, консультуються індивідуально або у групах з викладачем. Головна мета конференції полягає у створенні умов для самореалізації кожного студента, який сам керує процесом навчання. Крім того, такий вид діяльності формує у студентів уміння і навички здійснення науково-дослідної роботи. Під час заняття одні студенти виступають з доповідями та повідомленнями, а інші доповнюють їх виступи, ставлять їм запитання, беруть участь у дискусії. Викладач спрямовує обговорення доповідей проблемними запитаннями, залучає до обміну думок, дискусії. Підготовка студентів до різних типів семінарських занять передбачає три
форми: усі студенти готують повідомлення з основних питань кожен студент готує доповідь на певну тему студент самостійно готує доповідь творчого характеру, яка містить елементи дослідного характеру. Студенти самостійно вибирають форму підготовки до заняття, що свідчить не лише про рівень їх знань і ступінь виконання самостійної роботи, алей їхнє ставлення до навчання. Підготовка до семінару складається з кількох етапів: прослуховування лекції за темою семінару опрацювання рекомендованої літератури вивчення основного понятійно-термінологічного апарату теми складання тексту виступу (план, тези, доповідь) або написання реферату виконання завдань для самостійної роботи, різнорівневих вправ та підготовка аргументів для обговорення проблемних ситуацій виконання творчих завдань (за бажанням студентів підготовка усних відповідей на тестові завдання та контрольні питання для самоперевірки засвоєння навчального матеріалу безпосередня участь у проведенні семінару.

Рекомендації щодо підготовки виступу на семінарському занятті

1. Уважно заздалегідь опрацювати питання для обговорення за темою семінарського заняття.
2. Відбираючи матеріал для виступу, необхідно зважати на його цінність, інформативність.
3. Уникати перерахування фактів, оскільки нагромадження деталей перешкоджає переконливо вибудовувати доведення, розкривати внутрішні зв’язки між явищами.
4. Форма викладу матеріалу має бути чіткою, літературно грамотною, але без дослівних книжних висловлювань, містити власні аргументовані думки на основі критичного осмислення матеріалу з різних джерел.
5. Виступ має містити вступ, аргументоване висвітлення питання, узагальнення й висновки.
Завдання для самостійної роботи та
методичні рекомендації до їх виконання

Для глибокого та якісного засвоєння навчального модуля рекомендується детально ознайомитись з робочою навчальною програмою дисципліни, переліком літератури, змістом та методичними порадами щодо підготовки до семінарських занять, питаннями, винесеними на залік, а також критеріями оцінювання роботи. Це допоможе на початковому етапі зорієнтуватися у новому предметі, уявити його внутрішню логіку, послідовність розгляду тем та накреслити загальний план роботи протягом часу, відведеного на вивчення дисципліни. На лекційних заняттях студент засвоює базову інформацію щодо конкретної теми відповідно до навчальної програми, отримує певні орієнтири у науковій літературі (необхідні для подальшого самостійного наукового пошуку) та має змогу під час заняття отримати відповіді на незрозумілі або спірні питання. Елементом самостійної роботи студента у цьому відношенні може бути робота із власним конспектом лекцій для повторювання матеріалу, формулювання коментарів, питань, виявлення моментів, що потребують уточнення, або у науковій літературі, або завдяки консультаціям з викладачем. Робота з конспектом також є корисною перед наступною лекцією (для пригадування попереднього матеріалу) або перед семінаром.

162 У процесі підготовки до семінарських занять студенту варто скористатись методичними порадами щодо підготовки до занять, а також використовувати різні види самостійної роботи, такі, як зокрема, підготовка
розгорнутого плану відповідей на питання, тез виступу, конспекту джерел
(наукової літератури або навчальної літератури, джерел, схем, таблиць,
написання есе.
Самостійною роботою студента є опрацювання основних термінів з
курсу, а також вивчення окремих аспектів тем.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Заліковий модуль 1. Методологія європейської соціальної політики та
соціального партнерства

Змістовий модуль 1. Інституціонально-політичний устрій ЄС та особливості
соціальної інтеграції

1. Доведіть, що Європейський Союзне є класичною міжнародною організацією, а являє собою перший і унікальний приклад наднаціональної організації.
2. Порівняйте три стовпи Європейського Союзу. В чому, на ваш погляд, полягає сутнісна різниця між ними Відповідь обґрунтуйте.
3. Проаналізуйте сутність права Європейського Союзу, окресліть його основні риси й принципи. Складіть порівняльну таблицю джерел права ЄС.
4. З’ясуйте функції та повноваження органів Європейського Союзу за Лісабонським договором.
5. Який шлях пройшла Україна в реалізації своєї політики європейської інтеграції Проілюструйте відповідь прикладами.

Змістовий модуль 2. Основні напрямки європейської соціальної політики і
соціальний прогрес
1. Складіть порівняльну таблицю європейських соціальних моделей
(нордична, англосаксонська, середземноморська та континентальна. До якої теоретично варто було б віднести Україну
2. В чому, на ваш погляд, полягає взаємозв’язок «європейської
ідентичності» та «європейських цінностей»?
3. Якою мірою європейські цінності притаманні Україні Які, на вашу думку, чинники заважають їхньому цілковитому опануванню в нашій країні
4. Які складові елементи включає Індекс людського розвитку і які з них є більш розвинутими в Україні і яких їй бракує Доведіть на конкретних прикладах.

163
Змістовий модуль 3. Європейські моделі соціального партнерства

1. Обґрунтуйте, що формування соціального партнерства у Європі після Другої світової війни обумовлене об’єктивними економічними, соціально- політичними чинниками.
2. Визначте, чим відрізняються біпартизм та трипартизм. Для яких країн характерна та чи інша форма партнерства
3. Доведіть, що при розробці спільної європейської соціальної моделі соціальне партнерство практикується у все більшому масштабі при ухваленні економічних і політичних рішень.
4. Охарактеризуйте перспективи соціального партнерства в країнах ЄС в умовах подальшої інтеграції.
5. Визначте, який досвід соціального партнерства бажано запровадити в Україні. Чи може Україна бути суб’єктом європейського соціального партнерства
Змістовий модуль 4. Ринок праці в Європі основні проблеми, тенденції та
перспективи працевлаштування

1. Дайте оцінку європейського досвіду регулювання зайнятості населення з погляду доцільності його застосування в Україні
2. Порівняйте свободу підприємницької діяльності в країнах ЄС та Україні. Що необхідно зробити для покращення умов підприємницької діяльності в Україні
3. На основі аналізу зайнятості в країнах ЄС визначте, яким країнам необхідна допомога Європейського соціального фонду і для чого.
4. Проаналізуйте перспективи розв’язання проблеми зайнятості в Стратегії Європа.
Змістовий модуль 5. Європейська політика у галузі освіти та
професійної підготовки. Формування Європейського простору вищої
освіти (ЕНЕА)
1. Дайте оцінку конкурентоспроможності української освіти у порівнянні з вищою освіту в країнах ЄС.
2. Проаналізуйте стан мобільності студентів і викладачів в ДонДУУ, порівняйте зі станом мобільності в університетах країн ЄС.
3. Проаналізуйте реалізацію в ДонДУУ основних положень Болонського процесу. Визначте, які заходи необхідні для підвищення якості знань студентів.
4. Складіть перелік інформаційних освітніх ресурсів, які ви можете запропонувати з питань євроінтеграції.
Змістовий модуль 6. Основні напрями європейської соціальної
політики щодо поліпшення умов життя і роботи громадян

164 1. Рівень життя в ЄС. ВВП надушу населення в ЄС є найвищим у
Люксембурзі, найнижчим – в Болгарії. ЄС прагне скоротити розрив між багатими і бідними членами, зміцніти європейську економіку, зробити її більш конкурентоспроможною і створити більше робочих місць. Які заходи вживаються в ЄС для скорочення розриву між багатими і бідними членами Спільноти Які з них, на вашу думку, є найефективнішими
2. Доведіть, що реалізація Європейської соціальної моделі сприяє створенню в країнах ЄС справедливого і гуманного суспільства.
3. Чи щасливі європейці Уході опитування «Євробарометр», що проводилося навесні 2006 року, вісім з десяти громадян країн Європейського Союзу заявили, що вони були досить або дуже задоволені своїм життям, і більшість з них з оптимізмом дивиться в майбутнє. Число незадоволених людей за останнє десятиліття залишається порівняно невеликим – близько 4%. Доведіть, що більшість європейців має підстави вважати себе щасливими. Як вплинула наці настрої світова економічна криза Як громадяни країн ЄС справляються з соціальними наслідками кризи
4. Хоча в цілому європейці задоволені своїм життям, вони теж мають проблеми і турботи. Наведіть приклади, які соціальні проблеми найбільше хвилюють європейців, як розв’язують ці проблеми самі громадяни, за допомогою національних урядів, нарівні ЄС
5. Дайте письмову відповідь на запитання Які соціальні стандарти ЄС ви вважаєте за необхідне запровадити в Україні протягом 10 років
Змістовий модуль 8.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал