Міністерство молоді та спорту україни державний інститут сімейної та молодіжної політикиPdf просмотр
Сторінка6/20
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.15 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Чоловіки
Жінки
ЗАГАЛОМ
Хороша оплата праці
85%
81%
84%
Зручний графік роботи
33%
41%
37%
Цікава робота, робота, що відповідає здібностям
32%
40%
35%
Гарантована робота, відсутність ризику скорочення
28%
23%
26%
Робота, де Ви почуваєте, що можете чогось досягти
23%
26%
24%
Можливість проявити ініціативу
14%
9%
12%
Не дуже напружена робота
12%
11%
12%
Робота, яка викликає повагу
9%
14%
11%
Тривалість відпустки, достатня кількість неробочих днів
7%
12%
9%
Відповідальна, важлива робота
5%
5%
5%
Інше
0%
1%
0%
Важко відповісти
2%
2%
2%
N
906
753
1659
Рис. 1.3.8. Розподіл відповідей на запитання Подивіться на цей список і скажіть, будь ласка,
що з нижченаведеного є важливим у роботі особисто для Вас
(серед респондентів, які мають постійну або тимчасову роботу)
44
Дослідження було проведено ГФК ЮКРЕЙН уроці на замовлення Міністерства молоді та спорту України за підтримки системи ООН в Україні, зокрема Фонду народонаселення ООН (UNFPA), Програми розвитку ООН
(UNDP), Дитячого фонду ООН (UNICEF), програми Волонтери ООН (UNV) та офісу Координатора системи ООН.

54 46% респондентів з числа української молоді не міняли місця роботи, а 47% його змінювали. Серед тих, хто змінював місце роботи, 26% робили це двічі, 25% – один раз, поміняли місце роботи тричі або чотири і більше разів. Основною причиною зміни роботи було те, що вона була малооплачувана
(42% опитаних з числа тих, кому доводилось міняти роботу) (Рис. 1.3.9).

Рис. 1.3.9. Розподіл відповідей на запитання Чому Ви звільнилися з останнього місця
основної трудової діяльності (серед респондентів, яким доводилось міняти роботу, %
На запитання, чи хотіли б вони особисто стати підприємцями, відкрити власний бізнес, значна частка представників української молоді зауважили, що хотіли б, проте їм заважають різні обставини (38%). 4% респондентів уже є підприємцями (6% серед чоловіків і 3% серед жінок, 11% планують стати підприємцями. 29% молоді не хочуть бути підприємцями (26% чоловіків і 33% жінок. Серед причин, які заважають організації власної справи або створенню власного підприємства, більшість опитаних вказали на складну економічну і політичну ситуацію і відсутність первинного капіталу (по 54% опитаних, а також високі податки (41%). Жінки частіше, ніж чоловіки, згадували високі податки, а також бар’єри особистого характеру, як-от нестачу здібностей лідера, складнощі з пристосуванням до нових ринкових умов (Рис. 1.3.10).

55
Чоловіки
Жінки
ЗАГАЛОМ
Складна економічна і політична ситуація
53%
55%
54%
Відсутність первинного капіталу
53%
56%
54%
Високі податки
38%
44%
41%
Бюрократичні перепони
35%
34%
34%
Недоступність кредиту з прийнятними умовами
23%
24%
23%
Відсутність зв’язків
19%
20%
19%
Складнощі з пристосуванням до нових ринкових умов
15%
19%
17%
Протидія конкурентів різних рівнів
14%
16%
15%
Нестача здібностей лідера
11%
16%
13%
Недостатній рівень освіти
11%
14%
12%
Відсутність можливостей вигідного збуту продукції
12%
12%
12%
Військові дії
12%
11%
11%
Нічого не заважає
6%
4%
5%
Інше
1%
0%
1%
Важко сказати
1%
1%
1%
N
1367
1485
2852

Рис. 1.3.10. Розподіл відповідей на запитання Як Ви вважаєте, тим, хто хотів би організувати
власну справу або створити власне підприємство, що заважає це зробити, в першу чергу
(серед усіх респондентів)
Зростання молодіжного безробіття є типовим явищем для всіх країн Євросоюзу. Рівень молодіжного безробіття у країнах Євросоюзу зростав протягом
2004–2013 рр. з 18,6% дона відсоткові пункти, аур. дещо знизився до 21,9%. Проте в Україні у 2014 р. показник безробіття серед молоді віком 15–24 роки зріс з 17,0% до 23,1%, порівняно з попереднім роком. В окремих країнах ЄС рівень безробіття у 2014 р. серед молоді 15–24 років у кілька разів перевищував відповідний показник в Україні зокрема, в Іспанії і Греції – у 2,3 раза (53,2% і
52,4% відповідно, в Італії – у 1,8 раза (42,7%), на Кіпрі та в Португалії – у 1,5 раза
(36,0% та 34,8%, відповідно. Це пояснюється низьким рівнем економічного зростання країну кризовий період, збільшенням частки осіб з надмірною та
45
Global employment trends for youth 2014: А generation at risk // International Labour Office. – Geneva : ILO, 2014. – 120 р.
недостатньою освітою (особливо молоді, поширенням тіньової та вразливої зайнятості серед молоді. Уроці рівень безробіття молодів Україні за методологією МОП становив 13,5% і, як завжди, був вищим за рівень безробіття серед усього населення
(9,3%). Найнижчий рівень безробіття зафіксовано серед молоді віком 30–34 роки
(9,3%), а найвищий – серед молоді віком 15–24 роки (23,1%), що пов’язано зі складністю працевлаштування на перше робоче місце, а також з відсутністю досвіду роботи та відповідних професійних навичок. Рівень безробіття серед сільської молодіє вищим, ніж серед молодих жителів міст (Табл. 1.3.12).
Таблиця 1.3.12
Динаміка рівня безробіття (за методологією МОП) молоді
за статтю, віком та типом поселення,
2011–2014 рр., % до загальної кількості населення відповідної вікової групи
(за даними Державної служби статистики України)
Стать
Тип поселення
Вік
Рік
Уся
молодь
жінки
чоловіки
міське
населення
сільське
населення
2011 18,6 18,7 18,6 20,0 16,3 2012 17,3 16,1 18,1 18,9 15,2 2013 17,4 16,3 18,2 18,5 14,6 15–24 роки
2014* 23,1 22,4 23,7 23,2 23,1 2011 9,2 8,2 9,9 9,5 6,9 2012 9,5 8,0 10,6 9,8 6,9 2013 8,7 7,4 9,6 8,8 6,5 25–29 років
2014* 11,1 9,7 12,2 10,4 9,1 2011 7,4 6,2 8,3 7,5 7,3 2012 7,0 6,3 7,6 6,9 7,5 2013 6,6 6,2 7,0 6,5 7,7 30–34 роки
2014* 9,3 7,6 10,6 9,1 9,7
* Дані за 2014 рік наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим там. Севастополя та зони
проведення антитерористичної операції на частині території Донецької та Луганської областей.


Порівняно з попередніми роками, у 2014 р. зафіксовано певне зростання рівня безробіття серед усіх вікових груп населення, особливо серед сільської молоді віком
15–24 роки (Табл. 1.3.12). Заданими Міністерства соціальної політики України, кількість осіб віком до
35 років, які уроці мали статус безробітного впродовж звітного періоду, становила 669,1 тис. осіб (у 2013 р. – 698 тис осіб, що становить 46% загальної чисельності безробітних усіх вікових груп. Зменшення кількості зареєстрованих безробітних віком до 35 років пов’язано не з покращенням ситуації на ринку праці Україні, а скоріше – з вивільненням висококваліфікованих спеціалістів, яким центри
46
Ринок праці уроці. Доповідь Державної служби статистики Електронний ресурс. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2015/dop/04/dop_pr_2014.zip
зайнятості не можуть допомогти з пошуком роботи, тому що там переважно пропонуються низькооплачувані вакансії, низьким рівнем довіри до цих служба, з моменту початку проведення АТО, і можливістю уникнути мобілізації. Станом на кінець 2014 р. кожна п’ята молода особа, яка мала офіційний статус безробітного та попередній професійний досвід, раніше працювала в оптовій та роздрібній торгівлі, а також у сільському, лісовому та рибному господарстві, 16,5%
– у переробній промисловості, 9,5% – у сфері державного управління й оборони,
7,1% – у фінансовій та страховій діяльності
47
Найвищий рівень офіційного безробіття уроці спостерігався серед вікових груп 25–29 (14,7% від загальної кількості безробітних) і 30–34 роки (14,3%). Дещо нижчий рівень безробіття був властивий віковій групі 20–24 роки (11,2%), а найнижчий – молоді віком 15–19 років (2,4%). Причиною низького рівня безробіття у наймолодшій віковій групі можна вважати її включеність у процес навчання. У
2014 р, як й у попередні роки, серед молодих жінок рівень офіційного безробіття був вищим, ніж серед чоловіків (відповідно 15–19 років – 2,6% і 2,1% від загальної кількості безробітних, 20–24 роки – 12,5% і 9,6%, 25–29 років – 16,2% і 13,0%, 30–34 роки – 15,6% і 12,8%). Причини низького рівня офіційного безробіття молоді – це поширення тіньової зайнятості, а також високий рівень так званої вразливої зайнятості, яка визначається як частка зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю та працівників, що безоплатно працюють у сфері домашнього господарства, у загальній кількості зайнятого населення
48
Викликає занепокоєння висока частка зневірених у пошуках роботи серед економічно неактивних молодих чоловіків у 2014 р. – 6,4% серед економічно неактивних річних і 6,2% серед річних. Цей показник значно нижчий серед економічно неактивних жінок відповідних вікових груп (по 1,9% в кожній)
49
Низький рівень офіційного безробіття можна пояснити недовірою молоді до центрів зайнятості й затяжним безробіттям серед молоді. Так, за результатами соціологічного дослідження Молодь України – 2015», проведеного компанією GfK
Ukraine
50
, серед тих, хто тимчасово не працює, але активно шукає роботу, найбільше молодих осіб, які не працюють впродовж 12 місяців та більше (34,7%). 34% не
47
Інформаційні матеріали Міністерства соціальної політики України для підготовки Державної доповіді про становище молодів Україні за підсумками 2014 р. – Лист Міністерства соціальної політики України від 27.05.2015 р.
№ 7785/0/14-15/57.
48
Інформаційні матеріали Інститут економіки та прогнозування НАН України для підготовки Державної доповіді про становище молодів Україні за підсумками 2014 р. – Лист Міністерства соціальної політики України від 27.05.2015 р.
№ 7785/0/14-15/57.
49
Економічна активність населення України 2014. Доповідь Державної служби статистики Електронний ресурс. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2015/dop/04/zb_ean_2014.zip
50
Дослідження було проведено ГФК ЮКРЕЙН уроці на замовлення Міністерства молоді та спорту України за підтримки системи ООН в Україні, зокрема Фонду народонаселення ООН (UNFPA), Програми розвитку ООН
(UNDP), Дитячого фонду ООН (UNICEF), програми Волонтери ООН (UNV) та офісу Координатора системи ООН.
працюють впродовж 1–3 місяців, 20% – впродовж періоду від 4 до 6 місяців, а 6% шукають роботу впродовж двох років і довше. Основними причинами безробіття є звільнення з попереднього місця роботи внаслідок скорочення штату чи закриття підприємства (29%) або те, що молоді люди недавно закінчили навчання (20%). Ще для 13% причиною тимчасового безробіття стало перебування у декретній відпустці, 8% – зміна місця проживання. Близько половини опитаних (51%) під час пошуків роботи не зверталися за послугами до установ, агентств, організацій, що надають допомогу в працевлаштуванні. 39% звертались до Державної служби (центру) зайнятості, 9% – до недержавних кадрових агентств, 4% – до молодіжних центрів праці, 2% – до відділів з працевлаштування студентів у навчальних закладах. Станом на момент опитування 78% з тих, хто активно шукав роботу, не перебував на обліку в державному центрі зайнятості. Серед основних причин неперебування на обліку в центрі зайнятості респонденти вказали такі не звертались, бо не вірять, що центри зайнятості можуть їм допомогти – 35% опитаних, не мали такої потреби – 32%, звертались, але центр не допоміг працевлаштуватися – 21% (Рис. 1.3.11).

Рис. 1.3.11. Причини, через які респонденти не перебували на обліку в державному центрі
зайнятості, % (серед тих, хто не перебував на обліку)
Серед труднощів, які найчастіше виникають у тих, хто активно шукає роботу,
– пропозиції з низькою заробітною платою (63%) та повна відсутність вакансій
(40%). Крім того, респонденти зазначили такі труднощі пропозиції роботи не за фахом (27%), пропозиції неофіційного працевлаштування (неофіційна виплата всієї або частини заробітної плати) (24%), пропозиції робочих місць більш низької кваліфікації, ніж вони мають зараз (23%).
Ускладнення економічної ситуації в умовах затяжного збройного конфлікту з РФ відбилося й на роботі Державної служби зайнятості. Так, з моменту проведення антитерористичної операції станом на 14 серпня 2015 р. за допомогою у працевлаштуванні звернулися 55,0 тис. внутрішньо переміщених осіб (статус зареєстрованого безробітного отримали 39,7 тис. осіб допомогу по безробіттю –
32,1 тис. осіб працевлаштовано 13,5 тис. осіб. Найбільше зареєстровано безробітних з числа переселенців ум. Києві (4 995 осіб, Донецькій (6 952 особи, Дніпропетровській (3 305 осіб, Запорізькій (3 043 особи) та Харківській (3 828 осіб) областях. Варто зауважити, що 48,1% безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб – це особи віком до 35 років, що є характерним для всіх регіонів України. З метою подолання безробіття, зокрема серед молоді, Державною службою зайнятості здійснюються заходи щодо сприяння зайнятості населення. У 2014 р. за направленням служби зайнятості працевлаштовано 343,8 тис. молодих осіб, утому числі 211,4 тис. безробітних, або 31,6% від загальної кількості зареєстрованих безробітних віком до 35 років. Відповідно до Закону України Про зайнятість населення, Державною службою зайнятості запроваджується ряд механізмів, спрямованих на стимулювання зайнятості та самозайнятості молоді, підвищення її професійного рівня, розширення можливостей для її працевлаштування та підвищення конкурентоспроможності. Зокрема, у 2014 р. службою зайнятості було працевлаштовано 666 молодих осіб, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилися зі строкової військової або альтернативної невійськової) служби і вперше приймаються на роботу
52
Варто зазначити, що, порівняно з попередніми роками, зменшується кількість працевлаштованих службою зайнятості молодих осіб, особливо з числа соціально незахищених категорій. Так, протягом 2011–2014 рр. більш ніжу разів зменшилася кількість працевлаштованої службою зайнятості молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Також за 2013–
2014 рр. значно скоротилася кількість працевлаштованих осіб інших соціально незахищених категорій молоді (Табл. 1.3.13).
51
Аналітичні матеріали щодо надання послуг службою зайнятості внутрішньо переміщеним особам станом нар. Електронний ресурс. — Режим доступу http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category?cat_id=30543 52
Інформаційні матеріали Міністерства соціальної політики України для підготовки Державної доповіді про становище молодів Україні за підсумками 2014 р. – Лист Міністерства соціальної політики України від 27.05.2015 р.
№7785/0/14-15/57.

60
Таблиця 1.3.13
Працевлаштування службою зайнятості соціально незахищених категорій молоді
у 2011–2014 рр., осіб
Молодь, яка
закінчила або
припинила
навчання у
загальноосвітніх
навчальних
закладах
Молодь, яка
закінчила або
припинила
навчання у вищих
та професійно-
технічних закладах
освіти
Молодь, яка
звільнилася зі
строкової військової
або альтернативної
(невійськової)
служби і яка вперше
приймається на
роботу
Діти-сироти та
діти, позбавлені
батьківського
піклування
2014 102 6681 237 15 2013 1040 11499 990 49 2012 1964
-* -* -*
2011 2353
-* -* -*
* Дані для цих категорій молоді не розраховувалися.
З метою набуття досвіду практичної роботи за обраною спеціальністю та сприяння працевлаштуванню після завершення навчання для студентів ВНЗ та учнів
ПТНЗ службою зайнятості надається можливість проходження стажування з записом до трудової книжки на підприємствах, в установах та організаціях. Також Державною службою зайнятості надається допомога у підборі підходящої (втому числі тимчасової) роботи, сприяння в організації підприємницької діяльності, профінформаційні та профконсультаційні послуги щодо вибору професії з урахуванням потреб регіонального ринку праці, пропонують участь у ярмарках вакансій, семінарах з опанування техніки пошуку роботи. Протягом 2014 року профорієнтаційні послуги отримали близько 637 тис. безробітних віком до 35 років у 2013 р. – 661 тис. осіб, утому числі 800 осіб, які на дату реєстрації не досягли 18 років. Також цього року у Державній службі зайнятості проходили професійне навчання понад 80 тис. безробітних віком до 35 років, зокрема 518 безробітних, які на дату звернення до центру зайнятості не досягли 18 років
53
Щодо соціального партнерства у сфері профорієнтації молоді, то в усіх регіонах центрами зайнятості укладено угоди, плани спільних дій з соціальними партнерами з питань організації та проведення в регіонах профорієнтаційної роботи з молоддю. За участю соціальних партнерів уроці проведено близько 12,5 тис. різнопланових профорієнтаційних заходів для молоді, якими охоплено понад
490 тис. осіб. У роботі з молоддю Державна служба зайнятості застосовує інформаційно- комунікаційні технології – інтерактивний інтернет-портал Труд (
www.trud.gov.ua
). Протягом 2014 р. з його використанням було проведено 16 тис. профорієнтаційних заходів для учнів, педагогів та батьків, утому числі з учнями – майже 10,7 тис.
53
Інформаційні матеріали Міністерства соціальної політики України для підготовки Державної доповіді про становище молодів Україні за підсумками 2014 р. – Лист Міністерства соціальної політики Україні від 27.05.2015 р.
№7785/0/14-15/57.
заходів, у яких взяли участь близько 340 тис. дітей. Крім того, Державною службою зайнятості організовано роботу мобільних засобів інформування, які активно використовуються при проведенні виїзних профорієнтаційних заходів у сільській місцевості, віддалених населених пунктах, безпосередньо за місцем навчання учнів та студентів. Протягом 2014 р. з їх використанням проведено понад 6 тис. заходів, у яких взяли участь близько 372 тис. осіб. У канікулярний період Державною службою зайнятості активно проводилась виїзна інформаційно-просвітницька робота з молоддю безпосередньо у місцях її відпочинку. У 2014 р. нею було охоплено понад 86,4 тис. учнів, проведено 1,6 тис. інформаційно-просвітницьких заходів і надано близько 89 тис. послуг з використанням групових та індивідуальних форм профорієнтаційної роботи пізнавально-розважального характеру. Зокрема, центрами зайнятості проводиться активна профілактична робота з учнями випускних класів з метою запобігання молодіжному безробіттю та випереджувальної орієнтації на вибір затребуваних професій. Профорієнтаційними послугами уроці охоплено понад 1,2 млн осіб, що навчаються у навчальних закладах різних типів, та 1,1 млн учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Однією з дієвих форм матеріальної підтримки безробітних є організація громадських та інших робіт тимчасового характеру. Протягом 2014 року в таких роботах взяли участь 75 тис. молодих осіб (у 2013 р. – 72 тис. осіб. З метою розвитку й підтримки підприємницької ініціативи серед безробітних, Державною службою зайнятості здійснюється виплата допомоги з безробіття одноразово для організації підприємницької діяльності. Уроці тис. молодих осіб організували підприємницьку діяльність за рахунок виплати допомоги по безробіттю одноразово, що на 15% більше, ніжу р. Це може свідчити про покращення умов для відкриття власної справив Україні, що підтверджують дані щорічного дослідження групи Світового банку, яке на основі 10 індикаторів оцінює у 183 країнах легкість здійснення підприємницької діяльності. Так, згідно з оприлюдненим у 2015 р. звітом Ведення бізнесу, Україна посідає е місце, тоді яку ре місце, аур е місце. Проте відкриття власної справив Україні залишається складним процесом.
54
Інформаційні матеріали Міністерства соціальної політики України для підготовки Державної доповіді про становище молодів Україні за підсумками 2014 р. – Лист Міністерства соціальної політики України від 27.05.2015 р.
№7785/0/14-15/57.
55
Щорічний звіт Світового банку щодо легкості підприємницької діяльності у 183 країнах «Doing Business 2015
Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises» Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.doingbusiness.org/
/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-full- report.pdf
56
Doing Business 2014. Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org
57
Балакірєва ОМ. Формування економічної активності молоді інформ. брошура / ОМ. Балакірєва, Т. В. Бондар, ТО. Паладійчук. – К. : СПД Соколянський А. Юс
62
Трудова міграція. Щодо зовнішньої трудової міграції, то офіційна статистика не дає точних даних про чисельність населення, втому числі і молоді, що працює закордоном. Так, заданими звітності Державної служби статистики України за формою №1-ТМ Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють закордоном, урна території інших країн тимчасово працювали
78,0 тис. громадян України уроці тис. осіб. Проте про реальні масштаби трудової міграції говорити дуже важко. Певне уявлення про чисельність українських заробітчан надають результати соціологічних досліджень. Так, результати дослідження, проведеного Державною службою статистики України та Інститутом демографії та соціальних досліджень
ім. М.В. Птухи НАН України в межах проекту, фінансованого ЄС та впроваджуваного МОП і МОМ (січень 2010 червень 2012 рр.), 1,2 млн осіб, тобто
3,4% населення віком від 15 до 70 років працювали чи шукали роботу закордоном Про наміри здійснити трудову міграцію свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією GfK Ukraine у листопаді-грудні 2014 року
60
Так, 45% молоді віком 16–35 років мають наміри або бажання виїхати з України, водночас, лише 5% планують зробити це найближчим часом, а 9% шукають можливість якимось чином це здійснити. Найбільше респондентів, які мають бажання емігрувати, у Південному регіоні (50%), а найменше – у Західному (40%). Серед тих, хто хоче емігрувати з України, близько третини (36%) мають намір виїхати тимчасово, а 22% хочуть поїхати назавжди. Результати цього дослідження вказують на економічний характер причин еміграції. Більшість молоді, яка має намір емігрувати, згадує про можливість заробити гроші або покращити своє матеріальне становище (64%), а також на наявність закордоном можливостей для роботи, яких немає в Україні (56%). Воєнні дії та проблеми безпеки в Україні викликають бажання емігрувати у половини опитаної молоді (49%). Також майже половина (46%) причиною еміграції назвала відсутність в Україні демократії та законності. Найбільш привабливими країнами для переїзду українська молодь вважає Канаду (35%), Німеччину (35%) та США
(33%). Що стосується тих, хто немає бажання емігрувати, то більше половини
(57%) молоді обрали Україну як найбільш бажану країну проживання Зовнішня трудова міграція Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350816 59
Міграція в Україні факти і цифри. – К, 2013. – С. 16.
60
Соціологічне дослідження Прагнення, бачення розвитку і погляди української молоді проведено GfK Ukraine у листопаді-грудні 2014 року на замовлення British Council. Опитування громадської думки метод – 1200 онлайн-
інтерв’ю, географія – вся Україна (крім АР Крим та населених пунктів Донецької і Луганської областей, що не контролюються владою України, цільова группа – інтернет-користувачі у віці 16–35 років, які користуються Інтернетом більше ніж 11 годинна тиждень у неробочих цілях Соціологічне дослідження Прагнення, бачення розвитку і погляди української молоді, проведене GfK Ukraine у листопаді-грудні 2014 року на замовлення British Council Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.britishcouncil.org.ua.
За результатами соціологічного дослідження Молодь України, проведеного компанією GfK Ukraine
63
, 37% опитаних бували в інших країнах, із них більшість подорожували/відпочивали (51%), 21% – відвідували родичів/знайомих,
19% – працювали. З числа тих, кому довелося побувати в інших країнах, найбільше тих, хто їздив до Росії, – 51% (хоча за останні 12 місяців там побували лише 12%). Другу позицію займає Польща – там побували 33% опитаних представників української молоді (за останні 12 місяців – 10%), на третій позиції Туреччина – 19% опитаних (з них за останні 12 місяців – 5%). Понад половину опитаних (55%) не були в інших країнах впродовж останніх 12 місяців. Уроці досить гостро постала проблема

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал