Міністерство аграрної політики україни харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра ВасиленкаСкачати 73.92 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.05.2017
Розмір73.92 Kb.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені Петра Василенка

Кафедра мовної підготовки

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з науково-педагогічної роботи
______________ 2009…р.
_______________ Жила В.І.
Програма навчального курсу
з дисципліни: Українська мова за професійним
спрямуванням для спеціальностей “Механізація с\г (магістр
8. 09 1902, спеціаліст 7. 0919. 02)” , “Якість і стандартизація
та сертифікація” (магістр 8. 000001, спеціаліст 7. 000001),
“Процеси машини та обладнання АПВ” 6. 050503.
Харків 2009

Програма навчального курсу
з дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням

(
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
імені Петра Василенка)

Розробник: доцент кафедри мовної підготовки Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка, канд. філол. наук Дьолог О.С.
Рецензенти: завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства, мовознавства Харківської державної академії культури, канд. педаг. наук, доцент
Білик О.М.; доцент кафедри українознавства Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, канд. філол. наук Варич Н.І.
Програма розглянута
і затверджена на засіданні кафедри мовної підготовки(секція іноземних мов)
Протокол №___ від _____________ 2009 року
Завідувач кафедри_______________ Ємельянова Є.С.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
”Українська мова за професійним спрямуванням“

1.
ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ

Предмет :
Українська мова за професійним спрямуванням
Курс
Напрям, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчального курсу
Курс І, ІІ
Кількість годин: ─108
Семестр: 1,2
Модулів: 4
Тижневих годин: 1
Спеціальність:
“Механізація с\г (магістр
8. 09 1902, спеціаліст 7.
0919. 02)” , “Якість і стандартизація та сертифікація” (магістр 8.
000001, спеціаласт 7.
000001), “Процеси машини та обладнання
АПВ” 6. 050503
Рік підготовки: 1, 2
Семестр: 1, 2
Лекції: ─
Практичні заняття: 36 год.
Індивідуально- консультативна робота:11
Вид контролю: державний іспит

2.
Мета: Курс ”Українська мова за професійним спрямуванням“ як обов’язкова навчальна дисципліна у вищому навчальному закладі розрахована на ___ години (практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 16 год., індивідуально- консультативна робота - __ год., залік – 2 год., державний іспит - __ год.
Контроль знань та умінь проводиться у формі диференційованого заліку за повним курсом навчально-методичного плану. Майбутній фахівець по завершенні вивчення курсу матиме основні знання з фахової української мови
(усна і писемна форми).
ПРОГРАМА
Вступ
Дисципліна ”Українська мова за професійним спрямуванням“ викладається для студентів І,ІІ курсів факультету Технічного сервісу (Механіко – технологічного факультету).
Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо- кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра. Програма побудована за вимогами кредитно – модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, рекомендованою Європейською Кредитно-трансферною
Системою (ECTS). Основне завдання курсу полягає у забезпеченні послідовного і цілісного вивчення дисципліни, використовуючи для цього такі види навчальних занять як практичні заняття, самостійну та індивідуально-дослідну роботу.
Програма
Змістовий модуль 1
Теми практичних занять

Тема 1. Місце української мови серед мов світу.
Предмет. Завдання, мета курсу. Українська мова на мовній карті світу.
Формування літературної мови нації. (2 год.)
Тема 2. Стилі сучасної української літературної мови.
Форми пристосування мови до певних потреб. Стилі сучасної української літературної мови
(художній, науковий, публіцистичний, розмовний, епістолярний, конфесійний, офіційно-діловий). Призначення та основні ознаки стилів. (2 год.)
Тема 3. Документ як основний вид писемного ділового мовлення.

Поняття документа. Документ у фаховому мовленні. Класифікація документів. Державний стандарт на оформлення документів. (2 год.)
Тема 4. Реквізит як складова частина документа.
Формуляр – зразок документа. Поняття реквізитів. Основні реквізити документа. Їхня характеристика. (2 год.)
Завдання для індивідуально-консультативної роботи
1.
Складні випадки слововживання, переклад сталих словосполучень у професійному мовленні (2 год.)
2.
Заява. Автобіографія. Характеристика. Особливості оформлення. (2 год.)
Змістовий модуль 2
Теми практичних занять

Тема 1. Загальні вимоги до оформлення документів та особливості мови ділових паперів.
Особливості писемного ділового мовлення. Вимоги до мови ділових паперів. Норми розташування реквізитів на бланку. (4 год.)
Тема 2. Використання слів з великої букви у професійному мовленні.
Особливості правопису власних назв. Правопис назв установ. підприємств, структурних підрозділів. Велика буква у професійному мовленні.
(2 год.)
Тема 3. Правопис імен в українській мові.
Творення імен по батькові. Правопис прізвищ в українській мові.
Форми імен у кличному відмінку. (2 год.)
Тема 4. Особливості відмінювання іменників ІІ відміни.
Закінчення –у(ю) та -а(я) у родовому відмінку іменників ІІ відміни.
Особливості відмінювання фахової термінології. (2 год.)
Завдання для індивідуально-консультативної роботи:
1.
Доручення і Розписка. Особливості оформлення. (1 год.)
2.
Пояснювальна і доповідна записка. Особливості оформлення. (1 год.)


Змістовий модуль 3
Теми практичних занять
Тема 1. Культура мови і культура мовлення.
Поняття культури мови і культури мовлення. Мовна норма.
Комунікативні ознаки культури мовлення. (2 год.)
Тема 2. Український мовленнєвий етикет.
Види і жанри усного професійного мовлення. Етикет у професійному мовленні. Український мовленнєвий етикет. (4 год.)
Тема 3. Студентська наукова робота.
Особливості оформлення студентської наукової роботи. Реферат, курсова, дипломна, магістерська робота. (2 год.)
Тема 4. Документи колегіальних органів.
Загальна характеристика документів колегіальних органів. Особливості оформлення протоколу і витягу з протоколу. (2 год.)
Завдання для індивідуально-консультативної роботи:
1.
Резюме. Особливості оформлення. Особовий листок з обліку кадрів. (1 год.)
2.
Наукова фразеологія. Особливості перекладу. (1 год.)
3.
Змістовий модуль 4
Теми практичних занять
Тема 1. Термін у системі професійного мовлення.
Термін у системі професійного мовлення. Особливості української термінології. Словники як джерело інформації. (2 год.)
Тема 2. Синоніми у професійному мовленні.
Синоніми як мовна одиниця. Класифікація синонімів. Поняття абсолютних синонімів у професійному мовленні. (2 год.)
Тема 3. Омоніми у професійному мовленні.
Омоніми як мовна одиниця. Омонімія у професійному мовленні.
Міжмовна омонімія. (2 год.)
Тема 4. Пароніми у професійному мовленні.
Пароніми як мовна одиниця. Паронімічна пара. Лексичні помилки, спричинені паронімами. (2 год.)
Завдання для індивідуально-консультативної роботи:

1.
Пояснювальна і доповідна записка. Особливості оформлення. (2 год.)
2.
Особливості перекладу фахових текстів. (1 год.)
Методи навчання:
семінарсько-практичні заняття, самостійне опрацювання запропонованих тем, виконання самостійних робіт, укладання ділових паперів, переклад фахових текстів.

Система оцінювання

Тема
Форма заняття
Кількість балів за тему
Кільк. годин
1.
Місце української мови серед мов світу практ. зан.
0-5 2
2.
Стилі сучасної української літературної мови практ. зан.
0-5 2
3.
Термінологічне планування як складова частина мовного планування практ. зан.
0-5 2
4.
Предмет та основні категорії термінознавства практ. зан.
0-5 2
5.
Інтернаціональне та національне в термінотворчому процесі практ. зан.
0-5 2
6.
Особливості науково-технічного перекладу практ. зан.
0-5 2
7.
Лексичні труднощі перекладання практ. зан.
0-5 2
8.
Комп’ютерне викладання практ. зан.
0-5 2
9.
Українська термінографія практ. зан.
0-5 2
10.
Стандартні звороти наукового стилю сам. роб.
0-3 2
11.
Найуживаніші слова наукового стилю сам. роб.
0-3 2
12.
Види оброблення науково-технічної інформації сам. роб.
0-4 4
13.
Студентська наукова робота сам. роб.
0-4 4
14.
ДСТУ сам. роб.
0-4 2
15.
Типові труднощі перекладання професійних термінів і текстів сам. роб.
0-4 2
16.
Реквізити ділових паперів сам. роб.
0-3 2
17.
Документи з кадрово-контрактових питань сам. роб.
0-4 4
18.
Особисті офіційні документи сам. роб.
0-4 2
19.
Довідково-інформаційні документи сам. роб.
0-4 4
20.
Професійний етикет сам. роб.
0-3 2
21.
Правопис складних іменників, абревіатур
інд-конс. заняття
0-3 1
22.
Правопис слів іншомовного походження
інд-конс. заняття
0-3 1
23.
Складні випадки відмінювання іменників
інд-конс. заняття
0-3 1
24.
Правопис та відмінювання власних імен
інд-конс. заняття
0-3 1
25.
Скорочування слів та словосполучень у науковому тексті
інд-конс. заняття
0-3 1Список рекомендованої літератури
1
Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. Фахова українська мова.: Навч. посіб. – Київ, 2008. − 278 с.
2
Грищенко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів та коледжів − Вінниця: Нова книга,
2003. − 472 с.
3
Дьолог О.С., Моісєєва Н.І., Бабай Л.В, Стремоухова І.В. Робочий зошит для виконання самостійних робіт та тестових завдань з курсу української мови. − Харків, 2008. − 44 с.
4
Корж В.А. Українська мова: Навч. посіб. – К.: Правдива єдність, 2009. − 296 с.
5
Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. Українська мова: Навч. посіб. –К.: Либідь,
1998. − 416 с.
6
Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. Навч. посіб. –
Київ: Каравела, 2009. − 352 с.
7
Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні: Інститут української мови. – Київ: Навукова думка, 1993. − 240с.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал