Міжнародний імідж України: проблеми та шляхи реформуванняPdf просмотр
Дата конвертації09.05.2017
Розмір67 Kb.

4 { Український інформаційний простір }
УДК 327:17.022.1 (477)
Міжнародний імідж
України: проблеми та
шляхи реформування
У статті досліджена тема присутності України в інфор-
маційному просторі як проблема суспільства в цілому.
Окреслені основні напрями формування українського
іміджу на світовій арені в закордонних ЗМІ.
Ключові слова: міжнародний імідж, імідж України, ін-
формаційний простір, засоби масової інформації.
The article explored the theme of Ukraine's presence in cy-
berspace, as a problem of society in general. The basic direc-
tions of forming Ukrainian image on the world stage in the
foreign media.
Key words: international image, image of Ukraine, informa-
tion space, mass media.
Постановка проблеми. Імідж України – це емоційно забарвлений образ Ук- раїни як держави та її складових, соціального, політичного, культурного (ту- ристичного) та економічного (зокрема інвестиційного) аспектів, в уявленні
різних цільових груп на міжнародному, національному та локальному рівнях.
В міжнародному конкурентному середовищі часто саме імідж визначає місце країни у світосистемі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань у сфері між- народного іміджу України займалися як вітчизняні, так й іноземні науковці,
зокрема І. Осташ, Д. Катая, Д. Шерр, М. Едмондс, Д. Видрін.
Говорячи про теоретичні надбання в галузі дослідження іміджу, варто виок- ремити таких науковців, як Г. Почепцов, Ю. Палеха, А. Шепель, О. Перелигіна,
В. Королько. У працях Ю. Шепеля, В. Королька, О. Перелигіної зроблено акцент на теоретичному досліджені іміджу. Ю. Палеха, крім теоретичного дослідження
іміджу, пропонує шляхи практичного його використання. Праці Г. Почепцова характеризуються поєднанням теорії іміджу з дослідженням особливостей
іміджу в політичній сфері. Питаннями дослідження міжнародного іміджу Ук- раїни займалися фахівці Українського центру економічних і політичних дослід- жень ім. О. Разумкова.
Ганна ВЕРБИЦЬКА,
асп. knukim_zbirka_170x265mm_CMYK_part2_var2_Layout 1 09.04.2013 20:32 Page 4

{ Міжнародна інформація та міжнародні відносини }
5
Метою статті є визначення основних проблем та аналіз пріоритетів у сфері
міжнародної привабливості України.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному світі погана ре- путація, або взагалі її відсутність є вагомою нестачею для державної політики та для іміджу країни, яка прагне бути конкурентоспроможною на міжнародній арені. Такі поняття як імідж, репутація розглядаються як необхідні складові
стратегічного надбання держави. Завдяки наявності бренду можна оцінювати держави (як товар): агресивні – миролюбні, надійні – ненадійні тощо [7, с. 100].
Україна в асоціаціях іноземців це маловідома і невпливова європейська дер- жава, яка шукає своє місце в світі; молода демократична держава, країна по- маранчевої революції, пострадянська країна; політично нестабільна держава з нестабільною владою; Чорнобиль; відомі українці; проблеми з Росією, країна,
що знаходиться під впливом Росії; негативний імідж, пов'язаний з високими
інвестиційними ризиками, корупцією в органах влади [3]. Ці стереотипи та міфи складалися десятиріччями, і викоренити їх важко, особливо якщо знахо- дяться негативні підтвердження їх правдивості в дійсності.
Утвердження негативного сприйняття України в світі є перешкодою на шляху захисту національних інтересів, ефективної партнерської співпраці з міжнародними організаціями, отримання тієї ж фінансової допомоги в умовах кризи і, зрештою, для спрощення візового режиму громадянам України.
Чинником негативного впливу на міжнародний імідж України виступає часта зміна законодавства, оскільки це є ознакою нестабільності законодавчої бази держави. Однією із найбільших проблем є чутки про українську мафію і коруп- цію, а також нелегальна міграція робочої сили із нашої держави за кордон.
Наша держава досить слабо і в основному з негативного боку представлена в світовому інформаційному потоці. Провідні світові ЗМІ, такі як International
Herald Tribune, Wall Street Journal, Financial Times та інші, приділяють достатньо мало своєї площі українським новинам, причому віддають перевагу повідом- ленням негативної спрямованості.
На сучасному етапі міжнародний імідж будь-якої держави свідчить про її
політичну та економічну силу, процвітання та високий рівень культурного роз- витку і є показником авторитетності та успішності дій тої чи іншої країни на світовій арені. Позитивний імідж держави безпосередньо пов'язаний із став- ленням до неї як інших країн світу, так і власних громадян. Від іміджу держави залежить і рівень патріотизму та її мешканців. Варто зазначити й те, що особ- ливої уваги репутація набуває для тих країн, які розвиваються, намагаючись при цьому наздогнати тих, які вже давно розвинені.
Керівництво кожної держави прагне створити її позитивний імідж. Від того,
яке уявлення складається про країну та її лідерів за кордоном, залежить багато що в найширшому спектрі економічних, політичних, інформаційно-культурних
і інших аспектів її зв'язків. Тому питання про поліпшення іміджу – один з най- важливіших напрямів зовнішньополітичної стратегії будь-якої держави.
Під іміджем держави розуміється скоректований образ, що складається із загальних характеристик (об'єктивних або необ'єктивних) державної системи,
сформований в результаті прямого або непрямого сприйняття суб'єкта й такий,
що склався в свідомості цільових груп громадськості [5, с. 4]. У сучасній теорії
міжнародних відносин імідж держави розглядається як «м'яка» сила, яка набу- ває все більшого значення для вирішення питань, що вимагають багатобічної
співпраці [6]. У реальності сконструйований ПІД(політичний імідж держави)
частіше виявляється важливішим, ніж об'єктивні характеристики даної дер- knukim_zbirka_170x265mm_CMYK_part2_var2_Layout 1 09.04.2013 20:32 Page 5

6 { Український інформаційний простір }
жави, із цього виходить, що саме професійне позиціонування в міжнародних
інформаційних потоках та ідентифікація країни мають вирішальне значення при побудові відносин. Нові ж риси держав формуються переважно під впли- вом ЗМІ. Потреба в насиченості інформаційних потоків і прогресуючий роз- виток сучасних мас-медіа відкривають їм інші можливості дії, що дозволяє
перенести їх із позиції тих, що подають інформацію на позиції, які формують ситуацію [2, с. 6].
Держава має справу з різноманітністю державних систем, країн з різним ста- тусом у світовій спільноті. Так, іміджеві акценти будуть різними для США, країн
Євросоюзу, Азії, пострадянського простору й так далі. Іншими словами, імідж повинен демонструвати різні грані суб'єкта, які можуть зацікавити потенційних партнерів. Для цього відправною точкою повинне стати визначення вектора очікувань аудиторії. Наприклад, С. Енхолт, радник британського уряду з питань публічної дипломатії, оцінюючи можливості «брендінга країн» в державах СНД,
вважає, що «цим країнам потрібно почекати, перш ніж здійснювати який-не- будь брендінг. Їм доведеться починати з чистого аркуша. Усі погані асоціації
змиті й це хороший початок і несе в собі безмежні можливості для цих респуб- лік. Увесь світ спостерігає за процесом і чекає» [4, с. 3].
На сьогодні в світі існує близько 200 країн, які різняться між собою своїм економічним, політичним і соціальним розвитком. Кожна держава має свій
імідж, але імідж її в світі є таким, як бачать її інші держави, тобто як продемон- струє себе та чи інша країна, так і сприймуть її інші держави в світі. Звичайно,
цей фактор залежить і від засобів масової інформації, які тим чи іншим чином будуть представляти певну країну. Всі країни світу можна поділити на такі, що промислово розвинені, країни з перехідною ринковою економікою та країни,
що розвиваються. Україна належить до країн, що розвиваються.
Міжнародний імідж України має внутрішній і зовнішній аспекти і значною мірою залежить від її політичного, економічного та соціального розвитку.
Тобто, для того, щоб країна мала позитивний імідж, потрібно, щоб вона вигля- дала на міжнародній арені так, як би «вона сама хотіла себе бачити». Для того,
щоб добитися успіху на міжнародному рівні, треба весь час на краще змінювати
імідж своєї держави, і, звичайно, його якість.
Що стосується України, яка належить до країн, що розвиваються, то її імідж на міжнародній арені не досить таки позитивний. Насамперед, для того, щоб покра- щився зовнішній імідж України, потрібно аби покращився її внутрішній імідж.
Проблема присутності України в інформаційному просторі — це проблема не держави, а суспільства в цілому. Національна політика присутності України в інформаційному просторі повинна спиратися не тільки на можливості і ба- жання держави, але і на потенціал неурядових організацій, суб'єктів економіки
і окремих громадян. Державі тут відводиться роль координатора.
Україна вже має певний імідж, і треба говорити не про його поновлення, а про зміну. Не слід зациклюватися лише на ЗМІ розвинених країн Заходу. Іно- земна преса бачить значний науково-технічних потенціал України, вважає нас країною з багатими ресурсами (як природними, так і людськими), проте, ми видаємося неспроможними належним чином розпорядитися ними. Не менш важливим є те, якою бачать Україну російські ЗМІ, а також країн Східної Єв- ропи. Необхідно усвідомлювати, що імідж цінний не сам по собі, а лише як засіб для реалізації зовнішньополітичних інтересів України. Таким чином, форму- вати його треба усюди, де присутні ці інтереси [3]. Російські електронні ЗМІ не тільки одноосібно формують уявлення про Україну на величезних просторах knukim_zbirka_170x265mm_CMYK_part2_var2_Layout 1 09.04.2013 20:32 Page 6

{ Міжнародна інформація та міжнародні відносини }
7
Співдружності, а й досить часто стають активними учасниками внутрішньопо- літичних процесів у самій Україні. Для формування позитивного іміджу України необхідно готувати кадри у сфері державного управління, подолати корупцію,
підвищити прозорість у діяльності уряду. Також, для створення, зміни та поши- рення ефективного іміджу країни необхідно витратити 15-20 років на цілеспря- мовану та скоординовану діяльність у зазначеному напрямку:
- налагодити співробітництво та залучення представників урядових структур, бізнесових кіл, представників культури, освіти та засобів ма- сової комунікації [1];
- дослідити сприйняття країни власним населенням та міжнародною спільнотою (яка виступає основним об’єктом брендінгу), використо- вуючи кількісні та якісні методи дослідження;
- побудувати брендінгову стратегію, яка повинна включати професійну модель формування іміджу та види комунікацій, передбачаючи при цьому різні шляхи комунікацій для різних цільових груп (потенційні
туристи зазвичай трохи відрізняються від інвесторів, хоча й пов’язані
між собою);
- створити систему, яка б пов’язувала організації та відділи, що можуть бути частиною іміджу [3].
Тепер варто приділити увагу засобам масової інформації. А отже, Україна представлена в світі так, як її представляють закордонні засоби масової інфор- мації. Тобто і цьому питанню потрібно приділяти чималу увагу. Ось, наприклад,
північноамериканські видання пишуть переважно про корумпованість україн- ської влади, розквіт злочинності, економічну розруху. Звичайно ж, трапляються
і приємніші для нас повідомлення, що стосуються переважно вдалих науково- технічних розробок, спортивних досягнень, або ж мистецьких проектів, проте,
в текстах подібних статей обов'язково натрапляєш на згадки про те, в яких не- гативних умовах працюють наші науковці, спортсмени. У свою чергу, західно-
європейські ЗМІ приділяють дещо більше уваги конструкторським розробкам українських вчених, які можуть скласти достойну конкуренцію американським проектам. Однак, і вони не забувають згадувати про українську злиденність та про наступи влади на свободу слова.
Отже, хоча іноземна преса й бачить значний науково-технічних потен- ціал України, вважає нас країною з багатими ресурсами (як природними, так
і людськими), проте ми видаємося неспроможними належним чином роз- порядитися ними.
Що ж стосується зовнішньополітичної сфери, то Україна спирається на фун- даментальні загальнолюдські цінності, виступає за захист прав та інтересів гро- мадян України, створює умови для підтримання контактів з українцями за кордоном – вихідцями з України, дбає про задоволення їх національно-куль- турних і мовних потреб, надає їм допомогу згідно з міжнародним правом.
Важливими пріоритетами зовнішньої політики України є стратегія євро- пейської та євроатлантичної інтеграції. Ця стратегія базується на усвідомленні
українцями реального місця держави в системі міжнародних відносин (хоча,
на жаль, далеко не всі українці усвідомлюють це і цьому також треба приділити належну увагу), є ключовим засобом втілення у життя фундаментальних на- ціональних інтересів і вирішення завдань реформування економічної та по- літичної системи.
Україна має здійснити ще певні кроки для забезпечення незалежності судо- вої гілки влади, створення сприятливого інвестиційного клімату та продов- knukim_zbirka_170x265mm_CMYK_part2_var2_Layout 1 09.04.2013 20:32 Page 7

8 { Український інформаційний простір }
ження ефективної боротьби з корупцією. Відбувається покращення ситуації з захисту прав інтелектуальної власності. Співробітництво з ЄС сприяє розвитку
інформаційного суспільства в Україні. Важливим питанням, зокрема, є інфор- мування громадськості щодо зроблених кроків на шляху до об’єднаної Європи та про заявлені плани на майбутнє . І це має розглядатися як неодмінна скла- дова успішної євроінтеграційної стратегії України. Важливим завданням у за- значеному контексті є також встановлення, яких саме змін очікують українці
від вступу нашої держави до ЄС.
Європейська інтеграція і членство в Європейському Союзі є стратегічною метою України, тому що це дасть можливість для реалізації національних ін- тересів, побудови економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин.
Для створення, зміни та поширення ефективного іміджу країни необхідно витратити ще кілька років на цілеспрямовану та скоординовану діяльність у зазначеному напрямку:
- налагодити співробітництво та залучення представників урядових структур, бізнесових кіл, представників культури, освіти та засобів ма- сової комунікації;
- дослідити сприйняття країни власним населенням та міжнародною спільно- тою (яка виступає основним об'єктом іміджу), використовуючи кількісні та якісні методи дослідження;
- побудувати таку стратегію, яка повинна включати професійну модель іміджу;
- створити систему, яка б пов'язувала організації та відділи, що можуть бути частиною іміджу.
Висновки
Отже, з усього вищезазначеного можна зробити наступний висновок.
Комплексний аналіз інформаційних складових іміджу держави дає можливість зрозуміти, наскільки важливо для кожної країни мати свій імідж. За допомогою яких складових можна побудувати успішний імідж будь-якої держави. А саме важливість хорошої роботи ЗМІ, дипломатичних служб та участь країни в між- народних організаціях.
Аналіз внутрішніх і зовнішніх обставин свідчить про те, що попереду в Ук- раїні, тривалий перехідний період, протягом якого її імідж може змінитися в кращу або гіршу сторону. Україна не може залишатися в позаблоковому стані,
а події, які відбуваються в середині країни не можуть не обминути уваги світо- вої громадкості. І якщо ми є патріотами, то незалежно від того, який у нас по- літичний устрій, хто у нас при владі, ми повинні турбуватись про те, щоб у світі
про українців думали добре. Ми повинні внести свою частку для підняття ав- торитету України в світі, для розвитку дружніх взаємовідносин з іншими краї- нами. Тоді у нас влада буде змінюватися на краще, а не навпаки .
Негативні чинники заважають формуванню прозорого, надійного міжна- родного іміджу нашої держави і створюють перешкоди для встановлення три- валих зв’язків нашої держави із іноземними партнерами [3].
Для того, щоб задіяти весь іміджевий потенціал нашої держави, необхідні
продумана державна інформаційна політика й чітко спланована брендінгова кампанія. Вдале поєднання внутрішньої та зовнішньої складової іміджу дасть можливість скорегувати негативний імідж України та створити підстави для формування позитивного іміджу України. knukim_zbirka_170x265mm_CMYK_part2_var2_Layout 1 09.04.2013 20:32 Page 8

{ Міжнародна інформація та міжнародні відносини }
9
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Богуш Д. О. Міжнародний імідж України : проблеми і перспективи [Елек- тронний ресурс] / Д. О. Богуш. – Режим доступу : http://blogs. pravda. com.
ua/authors/bogush/4b843f0bd3e45/.
2. Бойко М. А. Средства формирования положительного имиджа страны и конструирование коллективной идентичности [Электронный ресурс] / М.
А. Бойко. – Режим доступу : http://tpl1999. narod.ru/
WEBLSE2004/LSE2004Boiko.htm.
3. Зубик О. Є. Імідж України : погляд з-за меж. [Електронний ресурс] / О. Є.
Зубик. – Режим доступу : http://experts/baza/analitic/index.php
?ELEMENT_ID=11063.
4. Міжнародний імідж України : міфи і реалії : аналітична доповідь УЦЕПД /
Центр Разумкова. – К., 2001.
5. Недопитанський М. Імідж країни – це дуже серйозно / М. Недопитанський //
Віче. – 2002. – № 2 (119).
6. Остапа С. Формування позитивного іміджу. Українська Всесвітня коорди- наційна рада. Вісник за травень 2002. [Електронний ресурс] – Режим до- ступу : http://www. news. ce. lviv. ua.
7. Павалакі М. Імідж України на міжнародній арені / М. Павалакі // Актуальні
проблеми зовнішньої політики України : матеріали третьої Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, присвяче- ної 10-й річниці початку підготовки фахівців за напрямом "Міжнародні
відносини", 5 грудня 2009 р. – Чернівці, 2009. – 312 с. knukim_zbirka_170x265mm_CMYK_part2_var2_Layout 1 09.04.2013 20:32 Page 9


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал