Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука інститут педагогічної освіти кафедра початкової та дошкільної освіти кафедра педагогікиСторінка4/4
Дата конвертації03.03.2017
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4

Програмований тип навчання - це:

  1. передача знань без постановки мети їх обов'язкового засвоєння;

  2. алгоритмізація навчального процесу;

  3. домінування пошукових ситуацій.

Теоретико-пізнавальна функція педагогічної психології - це:

  1. з'ясування методологічних засад (закономірностей, чинників, умов) навчально-виховного процесу, педагогічної діяльності;

  2. формування конструктивності навчання і виховання, способів управління процесом становлення особистості;

  3. вироблення практичних рекомендацій для реалізації педагогічного впливу на розвиток особистості

Уміння – це:

  1. готовність людини у спішно виконувати певну діяльність, яка ґрунтується на знаннях і навичках

  2. одна з форм практично-дійового мислення;

  3. оволодіння навчальним матеріалом та розв’язання завдань.

Научіння – це:

  1. процес і результат здобування індивідуального досвіду;

  2. готовність людини виконувати певну діяльність, яка ґрунтується на знаннях;

  3. сукупність операцій, що складаються з дій.

Навчальна програма - це:

  1. планомірна система дій, яка передбачає їх послідовне та обов’язкове виконання;

  2. основний інформаційний масив з певного предмета, який необхідно засвоїти під час навчання;

  3. сукупність відомостей про певні явища навколишньої дійсності.

Загальнофілософським принципом педагогічної психології є :

  1. єдность теорії і практики;

  2. детермінізм;

  3. розвиток в діяльності.

Особистісно-зорієнтоване навчання - це:

  1. директивна педагогіка;

  2. ставлення до дитини як до суб’єкта, а не об’єкта виховання

  3. впровадження монологу, а не діалогу

Емпіричні знання – це :

  1. планомірна система дій, яка передбачає їх обов’язкове та послідовне виконання;

  2. сукупність відомостей про певні явища навколишньої дійсності, які є результатом повсякденного досвіду;

  3. основний інформаційний масив, який необхідно засвоїти.

Авторитарний стиль педагогічної діяльності – це

  1. домінування власного Я, директивні способи управління

  2. партнерські стосунки;

  3. ставлення до дітей як до несвідомих суб’єктів навчально-виховного впливу, панібратство.

Засновник української та російської педагогічної психології:

  1. О.Ф Лазурський;

  2. К.Ф.Ушинський;

  3. П.Ф.Лесгафт.

Автор праці «Людина як предмет виховання»:

  1. К.Д.Ушинський;

  2. О.Ф. Лазурський;

  3. А.С. Макаренко.

Автором вчення про формування особистості в колективі є:

  1. В.В. Артемов;

  2. А.С. Макаренко;

  3. О.Ф. Лазурський

Автором вчення про формування особистості в колективі є:

  1. В.В. Артемов;

  2. А.С. Макаренко;

  3. О.Ф. Лазурський

Показник, що не характеризує творчу діяльність:

  1. оригінальність і новизна творіння;

  2. цілеспрямованість у прагненні зробити результат праці надбанням людей;

  3. боязнь публічного захисту власної позиції.

Принцип навчання (за Л.В. Занковим ):

  1. провідна роль теоретичних знань у змісті навчання;

  2. обґрунтування самодостатності процесу навчання;

  3. прогнозування перебігу процесу навчання.

Мотиви навчання - це:

  1. самостійне планування учбової діяльності;

  2. сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, які викликають активність особистості;

  3. навчання на високому рівні складності.

До ознак процесу виховання не відноситься:

  1. спланованість;

  2. безперервність;

  3. академічність.

Завдання психології виховання

  1. моральне становлення особистості;

  2. забезпечення якості знань, умінь, навичок;

  3. створення ефективних навчальних технологій.

Наслідування - це:

  1. відтворення суб’єктом у перетвореному вигляді певних зовнішніх рис, зразків поведінки, вчинків тощо;

  2. постановка суб’єктом себе на місце іншої людини через заглиблення у її внутрішній світ

  3. процес безпосередньої передачі емоційного стану від одного індивіда до іншого на рівні психофізіологічного контакту.

До критеріїв вихованості не відноситься:

  1. відповідність поведінки людини моральним вимогам суспільства;

  2. поведінка в ситуації емоційного напруження;

  3. прагнення завоювати статус дорослого

Основними ознаками сучасного педагогічного мислення є:

  1. інтелектуальна ініціатива, об’єктивність;

  2. благородство, співчуття;

  3. комунікативна спрямованість, духовність.

Самовиховання - це :

  1. процес, який ґрунтується на самоспостереженні,самоаналізі та самооцінюванні особистості;

  2. управління суб’єктом спілкуванням, поведінкою своєю діяльністю, спрямованими на зміну своєї особистості…;

  3. суб’єктивне сприйняття і оцінка особистістю досягнутих результатів і сформованих якостей.

Світогляд – це :

  1. система поглядів на об’єктивний світ і місце в ньому людини;

  2. система створення нових відношень між предметами і їх застосуванням;

  3. активність, яка визначає спрямованість зусиль суб’єкта.

Становлення педагогічної психології пов’язане з розвитком:

  1. педології;

  2. фізіології;

  3. медицини.

Автор теорії розвитку вищих психічних функцій:

  1. К.Д.Ушинський;

  2. Г.С.Костюк;

  3. Л.С.Виготський.

Алгоритмізоване навчання – це :

  1. система прийомів, методів розв’язання завдань у визначеній послідовності;

  2. діяльність, спрямована на орієнтування у предметній і соціальній дійсності;

  3. процес організації спільної активної діяльності педагога і учнів з метою зміни моральних, соціально-психологічних характеристик школярів.Програмні питання до КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТОВОГО ІСПИТУ З КУРСУ «ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ»

Автор культурно-історичної теорії вищих психічних функцій:

   1. П.Ф. Каптерев;

   2. Дж. Локк;

   3. Л.С. Виготський.

Принцип вікової періодизації:

а) вербальне научіння;

б) історизм;

в) екстеріоризація.

г) навчальна діяльність.

Період, який є найбільш сприятливим для розвитку певних психічних структур:

а) кризовий;

б) інтеріоризація;

в) сензитивний період;г) екстеріоризація.

Активність особистості - це:

  1. лінія психічного розвитку;

  2. біологічне утворення;

  3. чинник психічного розвитку;

  4. принцип психології.

Основна категорія вікової психології:

  1. учіння;

  2. научіння;

  3. вік;

  4. онтогенез.

«Поперечний зріз» це:

  1. генетичний метод;

  2. комплексний метод;

  3. порівняльний метод.

Упертість - це новоутворення (за Л.С.Виготським):

  1. кризи 3 років;

  2. кризи 13 років;

  3. кризи 7 років;

  4. кризи 17 років.

Внутрішній план дій - це новоутворення:

  1. дошкільного віку;

  2. середнього шкільного віку;

  3. молодшого шкільного віку;

  4. юнацького віку.

Позаситуативно-особистісне спілкування характерне для:

  1. періоду немовляти;

  2. раннього віку;

  3. дошкільного віку.

Спостереження - це:

  1. емпіричний метод;

  2. комплексний метод;

  3. генетичний метод;

  4. психодіагностичний метод.

Безпосереднє емоційне спілкування - це провідна діяльність періоду:

  1. раннього дитинства;

  2. молодшого шкільного віку;

  3. немовляти;

  4. середнього шкільного віку

Предметом вікової психології є:

  1. психологічні закономірності навчання і виховання дітей різного віку;

  2. вікова динаміка психіки людини, онтогенез психічних процесів і психічних властивостей особистості людини, яка розвивається;

  3. особливості етапів психічного розвитку людини.

Вивчення психіки в онтогенезі - це:

  1. вивчення психіки в розвитку;

  2. вивчення психіки на різних етапах еволюції тваринного світу від найпростіших до людини;

  3. вивчення психіки на різних етапах психічного розвитку людини від народження до старості

Яка діяльність не належить до провідної:

 1. рольова гра;

 2. малювання;

 3. навчально-професійна діяльність

Знайдіть твердження української психологічної школи:

 1. умови життя впливають на психічний розвиток дитини безпосередньо;

 2. умови життя не відіграють істотної ролі у психічному розвитку дитини;

 3. умови життя впливають на психічний розвиток дитини через її діяльність.

Яке твердження характеризує підхід Л.C.Виготського до вирішення проблеми взаємозв'язку навчання і розвитку?

  1. навчання йде за розвитком;

  2. змінюючи методи і зміст навчання, не можна істотно змінити розумовий розвиток дитини;

  3. навчання веде за собою розвиток.

Спроможність дитини самостійно розв'язувати завдання визначає термін:

  1. зона найближчого розвитку;

  2. актуальний рівень розвитку.

Розв'язування дитиною завдань з допомогою дорослих визначає термін:

  1. зона найближчого розвитку;

  2. актуальний рівень розвитку.

Провідною діяльністю називають:

  1. найулюбленішу, найцікавішу для дитини діяльність;

   1. діяльність, яка зумовлює найголовніші зміни у психіці дитини та підготовку до нового етапу її розвитку;

  2. діяльність, яка посідає найбільше місце в житті дитини.

Комплексом пожвавлення називають:

  1. реакцію, коли дитина фіксує предмет очима;

   1. реакцію, коли дитина тягнеться до джерела їжі;

  2. позитивну емоційну і рухову реакцію дитини на дорослого.

Мислення дітей раннього віку переважно є:

  1. образним;

   1. словесним;

   2. наочно-дійовим;

  2. наочно-дійовим і образним.

Сенситивний період оволодіння мовленням припадає на:

 1. період немовляти;

 2. раннє дитинство;

 3. дошкільний період.

Новоутворенням раннього віку є:

  1. засвоєння моральних норм і правил;

  2. система "Я";

  3. маніпуляція з предметами.

Провідна діяльність дітей дошкільного віку:

   1. навчальна діяльність;

   2. рольова гра;

   3. предметна гра;

  1. спілкування з ровесниками.

Мислення дошкільника є:

  1. наочно - дійовим;

  2. образним.

Дошкільники діють переважно під впливом:

 1. розуму;

 2. волі;

 3. емоцій;

 4. почуттів.

Новоутворенням дошкільного періоду є:

 1. мовне спілкування;

 2. акт орієнтації в предметах;

 3. підпорядкування мотивів.

У молодшому шкільному віці провідним видом діяльності є:

 1. ігрова діяльність;

 2. спілкування;

 3. навчальна діяльність.

Новоутворенням молодшого шкільного віку є:

 1. наочно-образне мислення;

 2. рефлексія;

 3. мимовільна увага.

Особливістю психічного розвитку дитини шести років, яка розпочала навчання у школі, є:

  1. поступове формування довільності психічних процесів;

  2. сформована внутрішня позиція школяра;

  3. домінування пізнавальної мотивації учіння.

Криза семи років пов'язана з:

 1. усвідомленням самого себе як активного суб'єкта у світі предметів;

 2. зародженням соціального "Я";

 3. формуванням нового образу фізичного "Я".

Інтереси молодших школярів:

  1. стійкі;

  2. нестійкі, ситуативні.

Центральне новоутворення підліткового віку:

 1. почуття дорослості;

 2. адекватна самооцінка;

 3. професійне самовизначення.

Основною суперечністю підліткового віку є:

 1. суперечність між тим, що дитина може зробити і тим, якою вона є;

 2. дисгармонія статевого, загальноорганічного і соціального дозрівання;

 3. суперечність між теперішнім і бажаним майбутнім підлітка.

Термін "акселерація " означає:

 1. процес прискореного росту дітей;

 2. процес прискореного психічного розвитку дітей;

 3. процес прискореного соматичного розвитку і фізіологічного дозрівання дітей.

Провідний вид діяльності підліткового віку:

 1. навчальна діяльність;

 2. інтимно-особистісне спілкування;

 3. навчально - виробнича діяльність.

Статеве дозрівання настає й закінчується раніше на рік-півтора:

   1. у хлопчиків;

   2. у дівчаток.

Центральне новоутворення ранньої юності:

  1. почуття дорослості;

  2. професійне та особистісне самовизначення;

  3. новий образ фізичного "Я".

Провідною діяльністю у старшому шкільному віці є:

  1. спілкування;

  2. навчально-виробнича діяльність;

  3. трудова діяльність.

Який із перерахованих варіантів у юнацькому віці трапляється найчастіше:

  1. наявне "Я" особистості поєднує в собі минуле, теперішнє і майбутнє та відповідає ідеальному "Я".

  2. наявне "Я" більшою мірою спрямоване у майбутнє, ніж до минулого, є новим кроком в особистісному самовизначенні;

  3. наявне "Я" зовсім випадає із процесу розвитку; воно відірване від минулого і не має зв'язку з майбутнім, не відповідає й ідеальному "Я".

Спілкування старшокласників з ровесниками насамперед необхідне:

  1. для вирішення проблемних ситуацій;

  2. для планування майбутнього;

  3. для "сповіді", інтимно-особистісного контакту.

За теорією Еріксона конфлікт між прагненням до інтимності і почуттям ізольованості від усіх навколо характеризує період:

  1. ранньої дорослості;

  2. середньої дорослості;

  3. пізньої дорослості.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал