Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука інститут педагогічної освіти кафедра початкової та дошкільної освіти кафедра педагогікиСторінка3/4
Дата конвертації03.03.2017
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4

14. Яка форма організації навчання має таку структуру: повідомлення теми, мети, завдання заняття; мотивація навчальної діяльності; актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів; ознайомлення їх з інструкцією; підбір необхідного обладнання і матеріалів виконання роботи під керівництвом учителя; складання звіту, обговорення і теоретична інтерпретація одержаних результатів?

а) урок;

б) практикум;

в) лабораторна робота;

г) домашня робота;

д) екскурсія.15. Визначити основний недолік класно-урочної системи навчання:

а) організаційна структура уроку;

б) колективна діяльність учнів. їх суперництво;

в) орієнтація на “середнього” учня, наявність труднощів у здійсненні індивідуальної навчально-виховної роботи;

г) педагогічне керівництво пізнавальною діяльністю учнів;

д) здійснення диференційованого підходу до учнів.16. Визначити, від чого залежить вибір методу навчання?

а) змісту навчального матеріалу, типу уроку, принципу навчання;

б) змісту навчального матеріалу, ступеня знайомства учнів з цим матеріалом їх життєвого досвіду, дидактичного завдання, особистості учителя;

в) теми уроку;

г) підготовки учителя, рівня його педагогічної майстерності;

д) матеріальних можливостей школи.17. Назвати класифікацію методів навчання за джерелом отримання знань:

а) пояснювально-ілюстративні, проблемного викладу, частково-пошукові;

б) методи набуття нових знань, методи формування умінь і навичок, методи закріплення знань;

в) аналітичний, синтетичний, дедукція, індукція, узагальнення;

г) словесні, наочні, практичні;

д) метод організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності, метод контролю і самоконтролю.18. Що розуміють під поняттям “зміст освіти”? Оберіть найбільш повну і правильну відповідь.

а) зміст освіти – це створена упродовж віків самим народом система знань, умінь і навичок;

б)зміст освіти – це система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей школярів, формування їх наукового світогляду, моралі і поведінки, підготовки до суспільного життя, до праці;

в) зміст освіти – це здобуті суспільством знання про природу, суспільство, мислення, техніку й способи діяльності;

г) зміст освіти – це знання, уміння і навички, якими оволоділа людина;

д) зміст освіти – це система знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує розвиток розумових і фізичних здібностей учнів.19. Реалізація якого принципу навчання вимагає дотримання таких умов: a) використання цікавих прикладів; б) створення почуття успіху в навчанні; в) яскравий, образний виклад навчального матеріалу; г) краса в логіці викладу навчального матеріалу; д) образність мови учителя?

а) принцип виховуючого навчання;

б) принцип свідомості й активності навчання;

в) принцип наочності навчання;

г) принцип емоційності навчання;

д) принцип доступності в навчанні.20. Який компонент процесу навчання визначається навчальною програмою?

а) цільовий;

б) змістовий;

в) мотиваційний;

г) оціночний;

д) результативний.


Розділ «Теорія виховання»

1. Із перерахованих ознак оберіть ті, які характеризують особливості виховного процесу:

а) цілеспрямованість;

б) багатофакторність;

в) повага до особистості;

г) демократичність;

д) виховання почуттів.2. Із наведених понять оберіть ті, які є принципами виховання:

а) взаємозв’язок виховання і розвитку;

б) єдність національного і загальнолюдського;

в) суспільна спрямованість виховання;

г) виховання в колективі;

д) природовідповідність виховання.3. Які методи можна віднести до методів самовиховання?

а) метод бесіди;

б) самопереконання;

в) привчання;

г) самонавчання;

д) самообов’язку.4. Основними закономірностями виховного процесу є:

а) орієнтація на розвиток особистості;

б) засвоєння базової культури;

в) взаємодія сукупності різноманітних чинників;

г) органічний зв’язок виховання із суспільними потребами та умовами виховання;

д) природовідповідність виховання.5. Які з перерахованих не є основними напрямами виховання?

а) екологічне виховання;

б) громадянське виховання;

в) правове виховання;

г) матеріальне виховання;

д) фізичне виховання.6. Які є методи формування свідомості особистості?

а) навчання, виховання, освіта;

б) розповідь, бесіда, лекція, дискусія;

в) бесіда, опитування, виконання доручень;

г) самоосвіта, самовиховання, саморегуляція;

д) розповідь, бесіда, вправи.7. Методами стимулювання діяльності і поведінки особистості є:

а) навчання, освіта;

б) гра, змагання;

в) лекція, диспут;

г) творче суперництво, заохочення, покарання;

д) лекція, диспут, бесіда.8. Позакласна індивідуальна виховна робота – це:

а) класна година, виставки, свята;

б) зустрічі з відомими людьми;

в) колекціонування марок;

г) виховна година;

д) змагання.9. Визначте головну мету національного виховання на сучасному етапі:

а) набуття молодшим поколінням соціального досвіду;

б) успадкування духовних надбань українського народу;

в) досягнення високого рівня культури міжнаціональних взаємин;

г) формування у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури;

д) формування у молодших школярів екологічної культури.10. Як ви гадаєте, що не є особливістю виховного процесу?

а) процес виховання – довготривалий процес;

б) процес виховання – багатофакторний процес;

в) ступеневий характер процесу виховання;

г) двосторонність і активність процесу виховання;

д) взаємозв’язок виховання і розвитку.11. Яке поняття найбільш розкриває зміст принципу народності виховання?

а) органічний зв’язок виховання з культурою народу;

б) єдність національного і загальнолюдського у вихованні;

в) усунення авторитарного стилю виховання, сприйняття особистості вихованця як соціальної цінності;

г) систематичне оновлення змісту, форм і методів виховання залежно від конкретних завдань;

д) врахування вікових та індивідуальних особливостей учня.12. Визначте «зайві» напрямки діяльності класного керівника

а) вивчення учнів;

б) організація позашкільної виховної роботи;

г) організація позакласної виховної роботи;

д) формування учнівського колективу;

е) робота з батьками.13. Розумове виховання – це:

а) виховна діяльність школи, сім'ї з формування в учнів моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь, відповідно поведінки;

б) процес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини статей, формування культури поведінки і потреб керуватися у стосунках з особами протилежної статі нормами моралі;

в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною;

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення культури розумової праці, процес удосконалення інтелектуальної сфери і пізнавальних здібностей людини;

д) педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси.14. Моральне виховання – це:

а) виховна діяльність школи, сім'ї з формування в учнів моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь, відповідно поведінки;

б) процес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини статей, формування культури поведінки і потреб керуватися у стосунках з особами протилежної статі нормами моралі;

в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною;

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення культури розумової праці, процес удосконалення інтелектуальної сфери і пізнавальних здібностей людини;

д) педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси.15. Статеве виховання – це:

а) виховна діяльність школи, сім'ї з формування в учнів моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь, відповідно поведінки;

б) процес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини статей, формування культури поведінки і потреб керуватися у стосунках з особами протилежної статі нормами моралі;

в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною;

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення культури розумової праці, процес удосконалення інтелектуальної сфери і пізнавальних здібностей людини;

д) педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси.16. Естетичне виховання – це:

а) виховна діяльність школи, сім'ї з формування в учнів моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь, відповідно поведінки;

б) процес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини статей, формування культури поведінки і потреб керуватися у стосунках з особами протилежної статі нормами моралі;

в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною;

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення культури розумової праці, процес удосконалення інтелектуальної сфери і пізнавальних здібностей людини;

д) педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси.17. Трудове виховання – це:

а) виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної трудової діяльності;

б) процес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини статей, формування культури поведінки і потреб керуватися у стосунках з особами протилежної статі нормами моралі;

в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною;

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення культури розумової праці, процес удосконалення інтелектуальної сфери і пізнавальних здібностей людини;

д) педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси.18. Правове виховання — це:

а) виховна діяльність школи, сім'ї з формування в учнів моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь, відповідно поведінки;

б) процес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини статей, формування культури поведінки і потреб керуватися у стосунках з особами протилежної статі нормами моралі;

в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною;

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення культури розумової праці, процес удосконалення інтелектуальної сфери і пізнавальних здібностей людини;

д) педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси.19. Екологічне виховання - це:

а) виховна діяльність школи, сім'ї з формування в учнів моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь, відповідно поведінки;

б) засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини статей, формування культури поведінки і потреб керуватися у стосунках з особами протилежної статі нормами моралі;

в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною;

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення культури розумової праці, процес удосконалення інтелектуальної сфери і пізнавальних здібностей людини;

д) систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток у людини культури взаємодії з природою.20. Фізичне виховання - це:

а) система заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я людини, загартування її організму, розвиток фізичних можливостей, рухових навичок і вмінь;

б) процес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини статей, формування культури поведінки і потреб керуватися у стосунках з особами протилежної статі нормами моралі;

в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною;

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення культури розумової праці, процес удосконалення інтелектуальної сфери і пізнавальних здібностей людини;

д) педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси.


Розділ «Школознавство»

1. Назвіть принцип управління загальноосвітньою школою, що передбачає створення у дитячому та педагогічному колективах стосунків на основі взаємоповаги, довіри:

а) принцип науковості;

б) принцип демократизації;

в) принцип оптимізації;

г) принцип ініціативи і активності;

д) принцип цілеспрямованості.2. До якої групи належать такі методи управління: науково - практичні конференції педагогічних працівників, серпневі наради вчителів, педагогічні читання, семінари, диспути?

а) організаційні методи;

б) педагогічні методи;

в) соціально-психологічні методи;

г) економічні методи;

д) статистичні методи.3. Що розуміють під поняттям «наукова організація праці педагога»? Виберіть правильну відповідь:

а) це система заходів, спрямованих на забезпечення ефективності


навчання і виховання школярів на основі раціонального використання часу, засобів, зусиль як педагогів, так і учнів;

б) це система заходів, що сприяє правильній організації режиму дня,


економії часу педагогів і учнів;

в) це підвищення продуктивності праці педагога і учнів за рахунок


покращення умов праці;

г) це оптимізація особистої праці педагога;

д) правильної відповіді немає.

4. Вкажіть відповідь, у якій наведена індивідуальна форма методичної роботи:

а) епізодичні семінари;

б) стажування;

в) відкритий урок;

в) методична оперативна нарада;

г) тиждень педагогічної майстерності.5. Назвіть найбільш поширену колективну форму методичної роботи з учителями:

а) методичні об'єднання вчителів;

б) науково-практичні конференції;

в) індивідуальні консультації;

г) семінари;

д) стажування.6. Яка періодичність проходження педагогічними працівниками курсової перепідготовки?

а) один раз на 5 років;

б) один раз на 3 роки;

в) щорічно;

г) в залежності від потреби;

д) в залежності від бажання.7. Хто із керівників школи несе персональну відповідальність
за організацію і якість навчально-виховного процесу?

а) заступник директора школи з виховної роботи;

б) заступник директора школи з навчально-виховної роботи;

в) директор школи;

г) завідуючий відділом освіти райдержадміністрації;

д) заступник директора з науково-методичної роботи.8. Назвіть вид внутрішньошкільного контролю, при якому
підлягає вивченню і перевірці вся система роботи вчителя, групи вчителів:

а ) тематичний контроль;

б) персональний контроль;

в) фронтальний контроль;

г) класно-узагальнюючий контроль;

д) попередній контроль.9. Вкажіть відповідь, у якій найбільш повно перелічено види
внутрішньошкільного контролю:

а) контроль за станом викладання навчальних предметів, контроль за


якістю знань учнів, контроль за відвідуванням учнями школи;

б) оглядовий, попередній, персональний, тематичний, класно-узагальнюючий, фронтальний;

в) попередній, фронтальний, підсумковий, контроль за семестр;

г) персональний, тематичний, контроль за веденням зошитів, контроль


за методичною роботою;

д) класно-узагальнюючий, фронтальний, контроль за станом викладання навчальних предметів, контроль за якістю знань учнів.10. Назвіть основний документ у плануванні роботи школи:

а) план-календар роботи школи;

б) розклад уроків;

в) річний план роботи школи;

г) план роботи батьківського комітету;

д) план роботи методичного об'єднання вчителів.11. Хто проводить атестацію педагогічних працівників?

а) директор школи;

б) заступник директора школи з навчально-виховної роботи;

в) інспектор відділу освіти рай(міськ)держадміністрації.

г) атестаційна комісія;

д) педагогічна рада школи.12. Що розуміють під поняттям «інспектування шкіл»?

а) це відвідування інспектором відділу освіти райдержадміністрації


закріпленої за ним школи;

б) це система державного контролю за виконанням школами постанов і законів Верховної Ради, указів і розпоряджень Президента України, рішень уряду та інших керівних органів у галузі освіти з одночасним наданням їм допомоги;

в) це контроль шкільної інспекції відділу освіти райдержадміністрації;

г) це контроль шкільної інспекції управління освіти і науки облдержадміністрації;д) це контроль шкільної інспекції Міністерства освіти і науки України.
Програмні питання до КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТОВОГО ІСПИТУ З КУРСУ «ПедагогіЧНа ПСИХОЛОГІЯ»

Катехізис - це основа типу навчання:

  1. догматичного;

  2. пояснювального;

  3. пояснювально-ілюстративного.

Основна проблема педагогічної психології:

  1. навчання і психічний розвиток;

  2. психологія навчання і виховання;

  3. виховання і психічний розвиток.

Спартанське виховання - це:

  1. формування вольових якостей, психології виконавця, яка базується на негайному виконанні розпоряджень дорослих, вірі у їхнє право на істину;

  2. формування моральних якостей «нової людини»;

  3. домінування фізичного розвитку, виховання вольових якостей.

Імітація як механізм морального розвитку:

  1. усвідомлене прагнення до копіювання певної моделі поведінки дорослого на основі емоційно значущих стосунків;

  2. засвоєння чужих моделей поведінки, установок, цінностей як власних;

  3. механізм заборони на реалізацію певних власних поведінкових, діяльнісних норм.

Домінування словесного викладу інформації - це основа типу навчання:

  1. догматичного;

  2. пояснювального;

  3. проблемного;

  4. пояснювально-ілюстративного.

Розділ педагогічної психології:

  1. психологія навчання;

  2. психологія молодшого школяра;

  3. психологія підлітка.

«Вільне виховання» (Ж.-Ж. Руссо) - це:

  1. формування вольових якостей, психології виконавця, яка базується на негайному виконанні розпоряджень дорослих, вірі у їхнє право на істину;

  2. формування моральних якостей «нової людини»;

  3. максимальне невтручання в процес дитячого розвитку.

Тоталітарний тип виховання - це:

  1. заперечення релятивності добра і зла, бо ці поняття є абсолютними;

  2. становлення дисциплінованого виконавця;

  3. рівноправний і фамільярний стиль стосунків.

Почуття сорому як механізм морального розвитку - це:

  1. усвідомлене прагнення до копіювання певної моделі поведінки дорослого на основі емоційно значущих стосунків;

  2. засвоєння чужих моделей поведінки, установок, цінностей як власних;

  3. механізм заборони на реалізацію певних власних поведінкових, діяльнісних норм.

Створення пошукових ситуацій - це основа типу навчання:

  1. догматичного;

  2. пояснювального;

  3. проблемного.

З'ясування методологічних засад (закономірностей, чинників, умов) навчально-виховного процесу, педагогічної діяльності є функцією:

  1. теоретико-пізнавальною;

  2. прикладною;

  3. контрольною.

Персоналістична теорія виховання - це:

  1. самовизначення, самореалізація особистості: усвідомлення й розвиток потреб, мотивів; заперечення директивних методів виховання; дитина самостійно повинна зрозуміти своє життєве призначення, тобто має займатися самовихованням;

  2. формування загальнолюдських цінностей, зміст яких залишається одно значним у будь-якій людській спільноті (чесність, справедливість, допомога ближньому тощо);

  3. подолання суспільних суперечностей, носієм яких є конкретна людиною.

Попускний тип виховання - це:

  1. заперечення релятивності добра і зла, бо ці поняття є абсолютними;

  2. виховання особистого самозадоволення;

  3. рівноправний і фамільярний стиль стосунків

Християнський тип виховання - це:

  1. заперечення релятивності добра і зла, бо ці поняття є абсолютними;

  2. метою виховання є особисте самозадоволення;

  3. спільна відповідальність за вчинки окремих людей.

Ідентифікація як механізм морального розвитку - це:

  1. усвідомлене прагнення до копіювання певної моделі поведінки дорослого на основі емоційно значущих стосунків;

  2. засвоєння чужих моделей поведінки, установок, цінностей як власних;

  3. механізм заборони на реалізацію певних власних поведінкових, діяльнісних норм.

Почуття провини як механізм морального розвитку - це:

  1. усвідомлене прагнення до копіювання певної моделі поведінки дорослого на основі емоційно значущих стосунків;

  2. засвоєння чужих моделей поведінки, установок, цінностей як власних;

  3. переживання невідповідності власної поведінки на основі її порівняння з усвідомленими для себе зразками.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал