Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука інститут педагогічної освіти кафедра початкової та дошкільної освіти кафедра педагогікиСторінка2/4
Дата конвертації03.03.2017
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4

Психологія підлітка. Загальна характеристика підліткового віку. Особистість підлітка. Психологічні особливості спілкування в підлітковому віці. Інтелектуальна сфера у підлітковому віці.

Пубертатна криза. Психофізіологічний розвиток у підлітковому віці. Зміна соціальної ситуації розвитку та внутрішньої позиції підлітка. Невідповідність між прагненням до дорослості та реальною поведінкою підлітків. Зміна ролі наслідування у підлітковому віці. Різні підходи до розуміння кризи підліткового віку. Підлітковий вік у світлі piзниx концепцій розвитку. Особливості особистісного розвитку підлітка: емоціональна нестабільність, почуття дорослості, Я- концепція. Зв'язок почуття дорослості з етичними нормами поведінки. Розвиток самосвідомості, поступове ускладнення i поглиблення самопізнання у підлітковому віці. Формування різних компонентів Я-концепції. Розвиток вольових якостей особистості підлітка, шляхи i засоби їх формування. Розвиток ділових якостей особистості. Формування ініціативи, діловитості та винахідливості у підлітків. Самовиховання у підлітковому віці. Відношення з дорослими та ровесниками у підлітковому віці. Інтимно-особистісне спілкування з ровесниками - провідний вид діяльності у підлітковому віці. Міжстатеві відношення. Конфлікти у підлітковому віці. Девіантна поведінка підлітків. Розвиток теоретичного рефлексивного мислення. Оволодіння формально-логічними операціями. Розвиток сприймання, пам'яті, уяви. Успіхи у розвитку пізнавальних процесів. Протиріччя в інтелектуальному та особистісному розвитку підлітків. Особистісні новоутворення підліткового віку.Психологічні особливості розвитку в юнацькому віці. Загальна характеристика психічного розвитку в юнацькому віці. Особистісний розвиток в юнацькому віці.
Особливості перехідного періоду від підліткового до юнацького віку. Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці. Удосконалення психічних процесів, поява нових вимог до інтелекту та поведінки старших школярів. Формування та розвиток теоретичного мислення, інтересу до теоретичних знань. Становлення світогляду. Включення юнаків у piзнi види діяльності. Розширення сфери пізнавальних інтересів. Соціально-психологічні умови формування особистості юнаків. Особистість старшокласника. Спрямованість у майбутнє, професійне та особистісне самовизначення, усвідомлення часової перспективи. Стабілізація особистості в цей період. Розвиток моральної стійкості особистості. Зміна навчальної мотивації. Розвиток самосвідомості. Розвиток здібностей. Міжособистісні взаємини з однолітками, дорослими. Дружба та кохання в юнацькому віці.
Особливості психічного розвитку особистості в період дорослості

Психічний розвиток особистості в період дорослості та старіння. Специфічні проблеми періодизації індивідуального розвитку дорослої людини. Психологія молодості. Визначення вікових меж молодості. Молодість - важливий етап розвитку розумових здібностей, творчості. Характеристика мотивів учбової діяльності студентів (пізнавальних, процесів, мотивів творчого досягнення, мотивів особистого престижу, самореалізації, самоутвердження). Аналіз протиріч, властивих студентському віку. Переоцінка цінностей, критичний перегляд свого "Я" в кінці періоду молодості. "Криза тридцяти років". Психологія дорослої людини. Відносність меж цього періоду. Можливості людини в період дорослості. Hepiвномірність розвитку психічних функцій: мислення, пам'яті, уваги, інтелекту. Динаміка пізнавальних процесів у piзнi роки життя. Кульмінаційні моменти творчості (35-40 р., 40- 45 р.). Залежність старіння інтелектуальних функцій від здібностей, обдарованості та освіти людини. Розвиток людини в період дорослості в різних видах діяльності. Професійна діяльність як провідна в цьому віці зміна життєвих планів дорослої людини порівняно з періодом молодості. Відмінності в психології чоловіків та жінок. Порівняльна характеристика основних особистісних рис чоловіків та жінок. Типи розвитку особистості у чоловіків та жінок. Генеративність (бажання вплинути на наступне покоління) як одна з центральних характеристик дорослої людини. Особливості особистісного розвитку дорослих. Особистісні кризи та конфлікти, шляхи їх подолання. Особистісна саморегуляція.


Предмет, завдання і методи педагогічної психології.

Предмет педагогічної психології. Методи педагогічної психології. Історія розвитку педагогічної психології.


Психологія виховання.

Соціалізація, індивідуалізація та виховання. Загальна характеристика процесу виховання. Формування мотиваційної сфери особистості. Формування моральної свідомості. Соціально-психологічні аспекти виховання.


Психологія навчання

Научування, навчання, учіння. Загальна характеристика процесу учіння. Мотивація учіння. Засвоєння навчального матеріалу — центральна ланка навчальної діяльності.


Психологія педагогічної діяльності.

Загальна характеристика праці вчителя. Сучасні проблеми педагогічної діяльності. Педагогічне спілкування. Бар'єри педагогічної взаємодії. Педагогічна перцепція.


КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Основними критеріями оцінювання виконання завдань фахового вступного випробування є:

- повнота та правильність виконання завдань;

- здатність абітурієнта до творчого застосування набутих ним знань, умінь та навичок, а саме: диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; застосовувати правила, методи, принципи та закони в конкретних ситуаціях; встановлювати різницю між причинами та наслідками; інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; аналізувати та оцінювати факти і події, прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень; викладати матеріал на папері логічно, послідовно з дотриманням встановлених вимог.

Оцінювання виконаних завдань фахового вступного випробування проводиться відповідно до прийнятого порядку за стобальною системою.

Підсумкова оцінка складається із суми балів за виконання тестових завдань (кожна правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 4 бали), яка переводиться у оцінку за шкалою наведеною в таблиці 1.

Таблиця 1Критерії оцінювання вступного іспиту

Загальна кількість балів

Оцінка за національною шкалою оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

5 «Відмінно»

A

82-89

4 «Добре»

D

74-81

4 «Добре»

C

64-73

3 «Задовіьно»

D

60-63

3 «Задовільно»

E

35-59

2 «Незадовільно»

FX

0-34

2 «Незадовільно»

F


Література


 1. Акт проголошення незалежності України/ Рад. Україна. 1991- 31 серпня.

 2. Атестація освітньої установи //Управління освітою.7-14 лютого 2001.-С10-11.

 3. Бегей В.В. Управління загальноосвітньою школою на демократичних засадах.- Львів, 1995.

 4. Білова В. Педагогічний менеджмент: поняття і теоретичні засади// Рідна шк.. – 2005.- № 2.- С. 26-29.

 5. Боброва С. Науково – методична робота в гімназії як засіб підвищення ефективності навчально – виховного процесу// Рідна шк.. – 2005.- № 3.- С. 10-12.

 6. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації.- К., 1996.-232 с.

 7. Ващенко Л. Інноваційна політика як динамічна система управління освітою// Директор школи.- 2002.- № 3.

 8. Волкова Н. П. Педагогіка : Посібник для студентів.– К.: Академія, 2001.–576 с.

 9. Волчецька Л. Специфіка управління методичною роботою // Директор школи. – 2007. - № 31 - 32.- С. 34-40.

 10. Гнутель Я. Виховна робота у сучасних умовах. – Тернопіль, 1998. – 262 с.

 11. Галузинський В.М.,Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія :Навч посібник.-К., 1995.

 12. Декларація про державний сувернітет України.- К.: 1991.

 13. Жерносек І.П. Організація методичної роботи в школі. - К., 1995.

 14. Закон України «Про освіту» / Освіта.1996. №8.

 15. Закон України „ Про загальну середню освіту”// Відомоситі Верховної Ради України,- 1999.-№28 від 16 липня 1999р.- С.547-562.

 16. Закон України „Про вищу освіту”.Прийнятий Верховною Радою України 17.01.2002р.// Освіта.- 2002.-№12-13.

 17. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання. – К., 1997. – 304 с.

 18. Кравець В. П. Історія класичної та зарубіжної педагогіки та шкільництва.- Тернопіль, 1996.

 19. Конституція України/ /Голос України.-1996. - №8.

 20. Концепція загальної середньої освіти ( 12- річна школа) // Педагогічна газета.- 2002.- № 1 (91) , січень.

 21. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні: Педагогічні концепції. – К.,1997.- 148с.

 22. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті.

 23. Лозова В. І. та інші. Теоретичні основи виховання і навчання : Навчальний посібник. – Харків, 2002. – 400 с.

 24. Любар О.О., Федоренко Д.Т. Історія педагогічної думки і освіти в Україні.Частина перша: Дохристиянський період.- К.,1993; Частина друга: Княжа доба.- К.,1994; Частина третя: У неволі.- К., 1996.

 25. Матвієнко П. Основи технологічного підходу до визначення якості освіти//Директор школи.- 2002.-№ 44.- С.3 ; Проблеми оцінювання діяльності навчального закладу// Директор школи.- 2002.- № 37. -С.11

 26. Методична служба - школі. Інформаційно – методичні матеріали на

 27. допомогу працівникам освіти. Випуск 2 / Укл. Ю.В.Буган, Г.Г.Свінних,

 28. В.І.Уруський.- Тернопіль, 2003.- 296 с.

 29. Нормативно-правове забезпечення управління закладами освіти/ Укл. І.С. Демків, А.Й.Романюк, О.В.Козловська. - Тернопіль, 2002.- 176 с.

 30. Онишків З.М. Основи школознавства.- Тернопіль, 2003.-176 с.

 31. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. Педагогіка. Завдання і ситуації. Практикум: Навчально – методичний комплекс.- к., 2006.- 423 с.

 32. Педагогіка: Навч. Посібник/ Пермяков О.А.. Морозов В.В. – К., 2006. – 171 с.

 33. Положення про середню загальноосвітню школу України / Освіта. 1991., 12 липня.

 34. Положення про середній з/о навчально-виховний заклад / Освіта 1993. - 3

 35. вересня.

 36. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. - К.,1995.

 37. Сухомлинський В.О. Сто порад учителям // Вибрані твори В 5-ти т.- Т. 2.- К., 1976.

 38. Фіцула М. М. Педагогіка. – Тернопіль, 1997.

 39. Фіцула М. М. Педагогіка. – К.: Академія, 2003. - 544 с.

 40. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії. – Тернопіль, 2003.- 136 с.

 41. Якса Н.В. Основи педагогічних знань. – к., 2007. – 358 с.Програмні питання до КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТОВОГО ІСПИТУ З КУРСУ «Педагогіка»

Розділ «Загальні основи педагогіки»


 1. Визначити, що є предметом дослідження педагогіки:

а) процес спрямованого розвитку і становлення людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти;

б) виховна діяльність, яка здійснюється в навчально-виховних закладах;

в) підготовка підростаючого покоління до життя;

г) розкриття механізмів і закономірностей оволодіння знаннями, уміннями й навичками засвоєння людиною соціально-культурного досвіду;

д) організоване навчання і самостійне засвоєння знань.


 1. Що таке навчання? Із запропонованих відповідей виберіть правильну:

а) навчання є процесом діяльності учителя, спрямованої на передачу знань учням;

б) навчання передбачає організацію самостійної навчальної роботи учнів з метою оволодіння ними уміннями і навиками;

в) навчання – це двосторонній процес діяльності учителя і учнів, спрямований на свідоме і міцне оволодіння учнями системою знань, умінь і навичок, в ході якого здійснюється розвиток розумових здібностей, пізнавальних інтересів учнів, формується їхній світогляд;

г) навчання – це передача знань від учителя до учнів у відповідності з їхніми інтересами;

д) навчання – це засвоєння учнями певних знань, оволодіння системою умінь і навичок.


 1. Що таке виховання? Із запропонованих відповідей оберіть правильну:

а) виховання подібне до освіти. Воно спрямоване на вивчення норм і правил поведінки в суспільстві;

б) виховання завжди передбачало і передбачає озброєння дитини нормами поведінки в суспільстві;

г) виховання – це організований і цілеспрямований процес формування особистості людини у відповідності з потребами суспільно-економічного розвитку;

д) виховання є складовою частиною освіти, в процесі якого людина готується до життя, до практичної діяльності;

е) виховання – це цілеспрямований педагогічний вплив вихователів на вихованців з метою формування їх особистості.

4. Вкажіть, яке з визначень поняття освіта” є найбільш повним:

а) освіта – процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок;

б) освіта – це процес і результат оволодіння учнями системою наукових знань і пізнавальних умінь і навичок, формування на їх основі світогляду, моральних та інших якостей особистості, розвиток її творчих сил і здібностей;

в) освіта – це процес і результат не тільки навчання, але і самоосвіти, а також дії засобів масової інформації, в результаті чого людина засвоює систему наукових знань, у неї формуються пізнавальні уміння, формується світогляд;

г) поняття «освіта» належить перш за все до передачі і засвоєнню знань, умінь і навичок, формуванню пізнавальних інтересів і здібностей, до спеціальної підготовки до професійної діяльності;

д) освіта – це процес навчання і виховання.5. Укажіть, у яку групу включені методи науково-педагогічних досліджень:

а) педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, бесіда, інтерв’ю, соціометричний метод, метод вивчення шкільної документації, лабораторні роботи, анкетування, тестування;

б) бесіда, лабораторні роботи, вправи, метод вивчення шкільної документації.

в) бесіда, інтерв’ю, соціометричний метод, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, метод вивчення шкільної документації, метод вивчення учнівських робіт, анкетування, тестування, математичні методи дослідження;

г) спостереження, бесіда, рейтинг, лекція, тестування, анкетування, педагогічний експеримент, метод вивчення шкільної документацій, метод вивчення учнівських робіт, соціометричний метод;

д) емпіричні методи, теоретичні методи, математичні методи.6. Що розуміють під поняттям “розвиток людини”?

а) становлення людини як соціальної істоти, що відбувається під впливом виховання;

б) взаємопов’язаний процес кількісних і якісних змін, що відбувається в організмі людини у процесі її життя;

в) становлення особистості під впливом середовища;

г) якісні зміни, які відбувається в організмі людини;

д) правильної відповіді немає.7. Що розуміють під поняттям “система освіти”? Виберіть найбільш правильну відповідь:

а) це сукупність принципів, на основі яких будується робота закладів освіти.

б) навчально-виховні заклади освіти;

в) це мережа освітньо-виховних закладів та органів управління ними, яка побудована на основі дотримання конкретних принципів;

г) це сукупність позашкільних виховних закладів, а також ті загальні принципи, на основі яких вони функціонують;

д) це дошкільні установи, загальноосвітні школи і вищі навчальні заклади ІІ-IV рівнів акредитації.8. Оберіть групу, у якій зазначені основні функції учителя:

а) гносеологічна, прогностична, навчальна, освітня, виховна;

б) оберігаюча, спонукальна, прогностична, інформаційна, розвивальна;

в) виховна, навчальна, оберігаюча, організаторська, інформуюча;

г) оберігаюча, організаторська, інформуюча, оздоровча, моделювальна;

д) спонукальна, гальмувальна, виховна, навчальна, оберігаюча.9. Що розуміють під поняттям “формування особистості”?

а) система виховних заходів, спрямована на виховання особистості;

б) становлення людини як соціальної істоти, яке проходить у результаті впливу середовища і виховання;

в) кількісні і якісні зміни, що відбуваються в організмі людини;

г) формування у людей поглядів і переконань;

д) правильної відповіді немає.10. Який із методів дає змогу аналізувати внутрішньоколективні відносини?

а) наукове спостереження;

б) соціометричний метод;

в) педагогічний експеримент;

д) бесіда;

е) метод моделювання.
Розділ «Дидактика»

1. З якого часу почався науковий період у розвитку дидактики?

а) після виходу праці О.Духновича “Народна педагогія на користь училищ і вчителів сільських”;

б) з виходом книги Т.Шевченка “Буквар южноруський”;

в) з часу виходу книги К.Хельвіга та Й.Юнга “Короткий звіт з дидактики, або мистецтво навчання. Ратихімія”;

г) з часу виходу праці Я.Коменського “Велика дидактика”;

д) після виходу праці К.Ушинського “Людина як предмет виховання”.2. Що розуміють під поняттям “процес навчання”?

а) навчання – це процес передачі молодому поколінню суспільно-історичного досвіду;

б) навчання – це процес оволодіння учнем пізнаними закономірностями навколишнього світу;

в) навчання – це спеціально організована діяльність учнів, метою якої є здобуття нових знань;

г) навчання – це процес впливу учителя на учнів, у результаті чого вони здобувають знання, уміння і навички;

д) навчання – цілеспрямований і планомірний процес взаємодії учителя і учнів, у ході якого здійснюється освіта, виховання, розвиток учнів.3. Що не є рушійною силою процесу навчання?

а) між пізнавальними і практичними завданнями і наявним рівнем знань, умінь і навичок учнів, рівнем їх розумового розвитку;

б) між вимогами суспільства до процесу навчання і загальним станом цього процесу, який потребує постійного вдосконалення;

в) між суспільством і людиною;

г) між досягнутим учнем ставленням до навчання і тим його рівнем, що є необхідним;

д) між практично безмежними пізнавальними можливостями учнів і обмеженістю цих можливостей на даному віковому етапі розвитку. 1. Що розуміють під поняттям “принципи навчання”?

а) це лаконічні вимоги – рекомендації до викладацької діяльності учителя;

б) це основні вихідні положення, на які спирається теорія і практика навчального процесу;

в) це стійкі педагогічні явища, які базуються на повторюваності фактів, навчальних дій;

г) це такі зв’язки між педагогічними явищами, коли зміна одних явиш зумовлює відповідні зміни інших;

д) правильної відповіді немає.

5. Серед поданих вимог до змісту освіти в загальноосвітній школі знайдіть “зайву”:

а) відповідність соціальному замовленню суспільства;

б) врахування реальних можливостей процесу навчання;

в) забезпечення науковості навчального матеріалу;

г) забезпечення практичного значення навчального матеріалу;

д) відповідність вимогам наявних у суспільстві організацій, партій, товариств.6. У яких нормативних документах відображено зміст шкільної освіти?

а) навчальний план школи;

б) навчальна програма;

в) підручники, посібники, навчальна програма;

г) навчальний план школи, навчальна програма, навчальні підручники;

д) навчальні предмети, підручники, посібники.7. Назвіть метод навчання, який забезпечує перехід від одиничного до загального висновку на основі знання про всі або окремі предмети певного класу?

а) аналітичний;

б) синтетичний;

в) індукція;

г) дедукція;

д) проблемний.8. До якої групи включені практичні методи навчання?

а) демонстрування, самостійні спостереження;

б) вправи, лабораторні, практичні і дослідні роботи;

в) робота з книгою, бесіда, графічні роботи;

г) складання таблиць, бесіда, робота з контурними картами;

д) правильної відповіді немає.9. Що є характерним для класно-урочної системи навчання? Укажіть правильну відповідь.

а) наявність класної кімнати й учителя, постійний склад учнів, розклад;

б) керівна роль учителя, наявність розкладу і класної кімнати;

в) регламентація матеріалу, наявність учителя і класної кімнати, сталий розклад;

г) розклад, точна тривалість в часі, постійний склад учнів, керівна роль учителя;

д) навчальна програма, розклад, наявність учителя та учнів, класна кімната.10. Укажіть основні типи уроків за дидактичною метою:

а) комбінований урок, екскурсія, урок засвоєння нових знань, урок повторення;

б) урок засвоєння нових знань, урок формування умінь і навичок, урок позакласного читання, урок застосування умінь і навичок;

в) урок застосування знань, умінь і навичок, комбінований урок, урок перевірки і оцінки знань, умінь і навичок, навчальна екскурсія;

г) урок засвоєння нових знань, урок формування умінь і навичок, урок узагальнення і систематизації знань, урок перевірки і оцінки знань, умінь і навичок, комбінований урок, урок застосування знань, умінь і навичок;

д) комбінований урок, урок засвоєння нових знань, навчальна екскурсія, робота на навчально-дослідній ділянці, урок повторення, урок застосування знань, умінь і навичок.11. Чим екскурсія відрізняється від уроку?

а) екскурсія не жорстко обмежена в часі, навчальна екскурсі на відміну від уроку проводиться тільки у старших класах;

б) екскурсія не жорстко обмежена в часі, на уроці переважають словесні методи навчання, на екскурсії основним змістом є сприймання явищ і предметів у їх природних умовах;

в) урок – це форма навчання, екскурсія – метод навчання, навчальна екскурсія проводиться тільки у старших класах;

г) урок – це форма навчання, екскурсія – метод навчання, на уроці переважають словесні методи навчання, на екскурсії основним змістом є сприйняття явиш і предметів у їх природних умовах.

12. Укажіть відповідь, у якій перелічено види контролю навчальних досягнень учнів:

а) коригуюча, навчальна, діагностична, розвивальна, виховна;

б) попередній, поточний, тематичний, підсумковий, періодичний;

в) коригуючий, попередній, поточний підсумковий, тематичний;

г) тематичний, підсумковий, систематичний, коригуючий;

д) правильної відповіді немає.13. Якими є основні вимоги до перевірки навчальних досягнень учнів? Укажіть повну відповідь:

а) об'єктивність, систематичність, тематичність, послідовність;

б) повнота, правильність, систематичність, дієвість, вмотивованість, диференціація;

в) індивідуальність, диференційованість, систематичність, повнота, гласність;

г) систематичність, тематичність, індивідуальність, диференційованість, єдність вимог, гласність, повнота, об'єктивність;

д) ефективність, нормативність, послідовність, методичність, індивідуальність, правильність.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал