Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука інститут педагогічної освіти кафедра початкової та дошкільної освіти кафедра педагогікиСторінка1/4
Дата конвертації03.03.2017
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3   4
МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ПОЧАТКОВОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні Вченої ради

Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені

академіка Степана Дем’янчука

Голова Вченої ради, професор

__________ А.С. Дем’янчук

Протокол № _____

від «____» _________ 2015 року


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТОВОГО ІСПИТУ З ПЕДАГОГІКИ, ВІКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

(додатковий фаховий іспит)

для абітурієнтів

СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

(на базі ступеня вищої освіти «Бакалавр»,

«Спеціаліст», «Магістр»)
Спеціальність 013 Початкова Освіта

Галузі знань 01 Освіта


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедр початкової та дошкільної освіти і педагогіки

(Протокол № 4 від 19.11.2015 року)

Завідувач кафедри

початкової та дошкільної освіти

_________ доц. Сойко І.М.

Завідувач кафедри педагогіки

_________ доц.Мельничук Л.Б.


Розглянуто і схвалено на засіданні

Ради Інституту педагогічної освіти

(Протокол № 5 від 24.12.2015 року)

Директор

Інституту педагогічної освіти

___________ доц. Пагута Т.І.


РІВНЕ - 2016
Комплексний тестовий іспит з педагогіки, вікової та педагогічної психології: Програма для студентів спеціальності 013 Початкова освіта /Упорядники: доц. Пагута Т.І., доц. Борова В.Є – Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, 2015.

УПОРЯДНИКИ:

Пагута Т.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

Борова В.Є. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука


Пояснювальна записка
Мета вступного випробування полягає у визначенні професійної компетентності й готовності абітурієнта до навчання в магістратурі, що передбачає єдність теоретичної, практичної професійно-педагогічної підготовки і проведення наукових досліджень у вищій школі.

Зміст програми сформовано за основними розділами курсів «Загальні основи педагогіки», «Школознавство», «Теорія виховання», «Дидактика», «Педагогічна психологія», «Вікова психологія».

Відповідно, мають бути сформовані й продемонстровані такі компетентності:

1) визначати і обґрунтовувати конкретні завдання навчально-виховного


впливу на особистість, виходячи із загальної мети виховання у національній школі
та базуючись на особистісно-соціальному підході;

  1. володіти методами і формами організації навчально-виховного процесу, педагогічної діагностики та педагогічного проектування;

  2. визначати мету навчання і виховання з урахуванням вікового підходу, будувати навчально-виховний процес на основі глибокого і систематичного вивчення учнів, їх інтересів, запитів;

  3. формувати і розвивати суб'єкт-суб'єктні виховальні відносини «учитель –учень» на рівні співпраці й співтворчості;

  4. використовувати у навчально-виховному процесі здобутки української етнопедагогіки;

  5. впроваджувати принцип наукової організації педагогічної праці;

  6. аналізувати, узагальнювати та застосовувати передовий педагогічний
    досвід і досягнення психолого-педагогічної науки;

  7. розробляти і вести шкільну навчально-методичну документацію;

  8. організовувати і проводити науково-дослідну (експериментальну) роботу.

Програма, як зазначалося, розкриває основний зміст навчального курсу

«Загальні основи педагогіки», «Школознавство», «Теорія виховання», «Дидактика», «Педагогічна психологія», «Вікова психологія» включає орієнтовні питання до вступного іспиту, критерії оцінювання відповідей абітурієнтів, список рекомендованої літератури.

Зарахування абітурієнтів відбувається на підставі результатів вступного випробування. Вступний рейтинг визначається сумою балів, отриманих за результатами вступного іспиту. Максимальна кількість балів - 200.

Зміст програми систематизовано за розділами (модулями): «Загальні основи педагогіки», «Школознавство», «Теорія виховання», «Дидактика», «Педагогічна психологія», «Вікова психологія».Зміст програми

Предмет і завдання педагогіки

Педагогіка як наука, її становлення та стадії розвитку. Основні категорії педагогіки: навчання, виховання, освіта. Система педагогічних наук: загальна, вікова, професійна, галузева педагогіки, спеціальна, порівняльна, соціальна педагогіка; історія педагогіки, методики викладання окремих предметів, шкільна гігієна.

Завдання педагогіки: вдосконалення змісту освіти, вироблення принципово нових засобів навчання, комп’ютеризація праці вчителя, вироблення нових і модернізація наявних форм і методів навчання, удосконалення політехнічної освіти і ін.

Напрями, течії педагогіки: філософський ( Рассел, Дж. Мур), психолого-педагогічний ( Лай, Мейман), соціальний ( Вернадський ).


Логіка і методи педагогічних досліджень

Науково-педагогічне дослідження та його основні елементи.

Методи науково-педагогічного дослідження: педагогічне спостереження, бесіда, анкетування, педагогічний експеримент, вивчення шкільної документації та учнівських робіт, метод рейтингу, метод узагальнення незалежних характеристик, тестування, метод аналізу результатів діяльності учня, метод ранжування, моделювання, теоретичні методи.

Етапи педагогічного дослідження: визначення проблеми; ґрунтовне вивчення фактів, положень; вивчення шкільної практики; формулювання гіпотези; виконання експериментальної роботи; зіставлення експериментальних даних з масовою практикою; узагальнення результатів, формулювання наукових висновків; оформлення результатів, втілення їх у життя.


Розвиток, виховання і формування особистості

Особистість, індивідуальність. Напрямки розвитку: анатомо-фізіологічний, психічний, соціальний. Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток і формування особистості. Взаємозв’язок розвитку і виховання особистості. Вплив діяльності на розвиток особистості. Вікова періодизація.


Сутність, зміст процесу виховання

Процес виховання, його структура і рушійні сили:

зовнішні суперечності: між необмеженими можливостями розвитку людини і обмеженими умовами суспільства, між зростаючими завданнями і можливостями, між зовнішніми впливами і завданнями виховання;

внутрішні суперечності: невідповідність між виховними впливами школи і сім’ї, зіткнення впливу школи і стихійного оточення, між окремими вчителями.

Мета виховання – передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури, своєрідності на основі формування особистісних рис громадянина. Напрямки виховання: громадянське, розумове, моральне, трудове, естетичне, фізичне, екологічне.

Етапи процесу виховання: вивчення особистості учня, складання програми виховання; формування ідеалу; реалізація програми виховання; спонукання до самовиховання. Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми: само-переконання, навіювання, підбадьорювання, заохочення, примусу, аналізу. Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи. Результати процесу виховання: рівні вихованості - дуже низький, низький, середній, високий.


Основні закономірності та принципи виховання

Закономірності виховання, їх характеристика: зв’язок виховання із суспільними потребами і умовами життя, вплив різноманітних чинників на виховання, визначальні у виховані є діяльність і спілкування, вплив учнівського колективу, поєднання виховання і самовиховання.

Принципи виховання: цілеспрямованість, зв’язок з життям, єдність свідомості та поведінки у вихованні, виховання в праці, комплексний підхід, виховання в колективі, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів, поєднання поваги з розумною вимогливістю, індивідуального підходу, систематичності, послідовності і наступності, єдності педагогічних вимог.
Основні напрями виховання

Розумове виховання, завдання та його зміст. Завдання і зміст громадянського виховання. Моральне виховання, його зміст. Статеве виховання і підготовка до сімейного життя. Трудове виховання, шляхи реалізації. Зміст і завдання естетичного виховання. Фізичне виховання. Правове виховання. Зміст і завдання екологічного виховання. Економічне виховання, його характеристика.


Загальні методи виховання

Поняття методу та прийому виховання. Засоби виховання, їх характеристика: слово, праця, мистецтво, засоби масової інформації, ТЗН.

Класифікація методів виховання. Методи формування свідомості особистості. Словесні методи: роз’яснення, бесіда, лекція, диспут. Метод прикладу. Методи формування суспільної поведінки: педагогічна вимога, громадська думка, виправляння, привчання, доручення, створення виховних ситуацій. Методи стимулювання діяльності і поведінки: змагання, гра, заохочення, покарання. Методи контролю та аналізу ефективності виховання: педагогічне спостереження, бесіда, опитування, аналіз результатів роботи, виконання доручень, створення ситуацій для вивчення поведінки.
Організаційно-педагогічні форми виховної роботи

Позакласна та позашкільна виховна робота. Масові (колективні) форми виховної роботи: тематичні вечори, вечори запитань і відповідей, конференції, тижні з окремих предметів, зустрічі з видатними людьми, огляди, конкурси, олімпіади, туризм, фестивалі. Групові форми виховної роботи: гуртки, екскурсії, походи, класні години. Індивідуальні форми виховної роботи: читання художньої літератури, колекціонування, філателія, нумізматика, гра на музичних інструментах, вишивання, малювання.


Формування колективу, його вплив на виховання особистості

Поняття колективу: суть, ознаки: мета, спільна діяльність, наявність органів самоврядування; види – первинний колектив, загально шкільний, тимчасовий, виробничий, навчальний, самодіяльні організації, товариства, тимчасові об’єднання; функції колективу – організаторська, виховна, стимулююча, структура. Діалектика розвитку колективу: створення колективу учнів, поширення впливу активу на весь колектив, вирішальний вплив громадської думки, самовиховання як вищий тип виховання в колективі. Органи учнівського самоврядування: актив класу, класні збори, учнівський комітет. Формальні і неформальні групи.


Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості

Завдання, зміст і методика виховання дітей у сім’ї. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків. Форми роботи з батьками учнів. Роль громадськості у вихованні: виробничники, правоохоронні органи, медичні працівники, представники культурно-просвітницьких організацій, ветерани війни та праці. Місце церкви та священнослужителів у вихованні духовних цінностей.


Функції, напрями і форми роботи класного керівника

Завдання і функції класного керівника: забезпечення оптимальних умов для розвитку учнів, здійснення всебічного виховання, організація і виховання учнівського колективу, організація виховної роботи, організація позакласної виховної роботи, робота з батьками. Функції:діагностична, організаторська, виховна, координаційна, стимулююча. Планування напрямів і форм роботи класного керівника.Дидактика

Дидактика, як галузь педагогіки. Категорії дидактики: навчання, освіта, викладання, учіння, знання, уміння, навички, закономірності, принципи, форми, методи навчання. Зв’язок дидактики з іншими науками.Зміст освіти в сучасній школі

Загальна характеристика змісту освіти. Освітня система в Україні: дошкільна освіта, загальна середня: початкова освіта, базова середня, повна середня; професійна освіта (професійно-технічна, базова вища, повна вища). Види освіти: загальна, політехнічна, професійна освіта. Стандарти освіти: навчальний план, програми, підручники, методичні посібники.


Структура та організація процесу навчання

Основні функції процесу навчання: освітня, виховна, розвиваюча. Компоненти навчального процесу: мета, завдання, зміст, методи, засоби і форми навчання. Структура процесу навчання: ціль, мотивація, зміст, методичний компонент, сприймання, осмислення, закріплення, практичне застосування знань, умінь і навичок, емоційно-вольовий компонент, контрольно-регулюючий і оціночно-результативний компонент. Коменський Я.А., Ушинський К.Д. про наукові засади удосконалення процесу навчання.


Закономірності та принципи навчання

Загальна характеристика закономірностей навчання: обумовленість навчання суспільним потребам; залежність навчання від умов; взаємозалежність навчання, виховання і розвитку; взаємозалежність навчальних і реальних можливостей учнів; єдність процесів викладання і навчання; взаємозалежність змісту, форм, прийомів і методів навчання.

Принципи навчання: науковості, систематичності і послідовності; доступності, дохідливості викладання; зв’язку з життям; свідомості; активності; наочності; міцності знань, умінь і навичок; індивідуального підходу; демократизації; диференціації; оптимізації.
Загальні методи навчання

Класифікація методів навчання.

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної роботи. а) словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, бесіда, робота з підручником; б)наочні методи: ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження; в) практичні методи: вправи, лабораторні роботи, практичні, графічні і дослідні роботи. Методи стимулювання навчальної діяльності. а) методи формування пізнавальних інтересів (дискусія, пізнавальні гри, метод забезпечення успіху, створення ситуації інтересу та новизни); б) методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. Методи контролю і самоконтролю у навчанні: метод усного контролю; метод письмового контролю; метод тестового контролю; метод графічного контролю; метод програмованого контролю; метод практичної перевірки; метод самоконтролю; метод самооцінки. Засоби навчання учнів: слово вчителя, підручник, ТЗН, комп’ютер.
Види організації навчання

Види навчання: пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване навчання.Форми організації навчання

Поняття про форми організації навчання. Урок-основна форма організації навчання. Види уроків: урок засвоєння нових знань; урок формування умінь і навичок; урок застосування знань, умінь і навичок; урок узагальнення і систематизації знань; урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок; комбінований урок. Позаурочні форми організації навчання: семінарські заняття, практикуми, факультативні заняття, навчальна екскурсія, спортивні секції.


Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів

Суть і види контролю: попередній, поточний, періодичний, підсумковий, заключний. Функції контролю - освітня, діагностична, виховна, розвиваюча, стимулююча, управлінська. Рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий (12 бальна система оцінювання).


Теорія управління – школознавство

Поняття школознавства. Принципи управління закладами освіти. Зміст, завдання і форми методичної роботи з учителями. Зміст, види і методи внутрішньошкільного контролю.


Предмет психології. Завдання і методи сучасної психології

Визначення психології як науки. Основні етапи історії психології. Об'єктивний характер психологічних закономірностей.

Міжпредметні зв'язки. Свідомість: походження і сутність. Вища нервова діяльність. Сучасна психологія, її задачі та місце в системі наук. Психологія і науково-технічний прогрес. Будова психологічної науки. Принципи класифікації галузей психології і структура сучасної психологічної науки. Методи психології. Роль об'єктивних методів у психології.

Діяльність

Поняття про діяльність. Діяльність і активність суб'єкта. Структура діяльності людини.Спілкування

Міжособистісний конфлікт, його джерела, шляхи попередження та корекція. Дружба та дружнє спілкування як фактор професіонально-трудового самовизначення старших школярів. Спілкування як розуміння людьми один одного.


Особистість

Поняття про особистість в психології. Структура особистості. Індивідуальність, її структура і особливості. Активність особистості. Спрямованість особистості. Види мотивів. Психологічний захист особистості. Формування особистості.


Увага

Поняття про увагу. Увага в навчальному процесі школи. Фізіологічні основи уваги. Структура уваги. Розподіл уваги. Об'єм уваги. Розлади уваги і їх корекція в учбово-виховному процесі.Відчуття і сприймання

Поняття про відчуття і сприймання. Рефлекторна природа відчуттів. Рецептори і аналізатори. Класифікація відчуттів. Види відчуттів. Класифікація сприймання. Види сприймання. Сприймання часу і простору.Пам'ять

Поняття про пам'ять. Фізіологічні основи пам'яті. Види пам'яті. Процеси пам'яті. Оперативне запам'ятовування. Мотиви запам'ятовування. Зберігання. Ремінісценція.Мислення

Поняття про мислення. Теорії пам'яті. Пам'ять і діяльність особистості. Оперативне запам'ятовування. Мотиви запам'ятовування. Пригадування та спогади. Вивчення та прийоми його організації вчителем.Уява

Поняття про уяву. Соціальна природа уяви. Уява як специфічний вид діяльності. Пасивна фантазія, мрії. Мрії і практична діяльність. Фізіологічні основи уяви. Індивідуальні якості уяви.


Почуття

Поняття про почуття. Почуття і потреби людини. Роль почуттів в практичній і пізнавальній діяльності. Емоції. Афекти. Емоційний стрес. Динаміка почуттів. Почуття і особистість.Воля

Поняття про волю. Саморегуляція діяльності. Вольовий акт i його структура. Локалізація контролю. Відповідальність. Роль колективу у формуванні волі. Задачі виховання та самовиховання волі.Темперамент

Поняття про темперамент. Типи темпераменту, їx психологічна характеристика. Фізіологічні основи темпераменту.


Характер

Поняття про характер. Характер та індивідуальність людини. Структура характеру. Риси характеру i відношення особистості. Характер та темперамент. Вчення про характер в історії психології. Вчинок та формування характеру.


Вікова психологія як наука

Проблема психічного розвитку та формування особистості у віковій психології. Предмет та методи вікової психології. Поняття про рушійні сили, умови та закони психічного розвитку. Проблеми вікової психології. Зв'язок вікової психології з іншими науками, теоретичне i практичне значення вікової психології. Методи вікової психології, їх класифікація. Організація психологічних досліджень. Стратегії дослідження психічного розвитку. Неекспериментальні методи у віковій психології. Спостереження, його види, особливості. Експериментальні методи, ix види. Особливість психолого-педагогічного експерименту, його етапи: констатуючий, формуючий, контрольний. Діагностичні методи та їх використання у віковій психології. Соціометричні методики при вивченні дитячих груп та колективів.


Сутність, специфіка i проблеми психічного розвитку особистості

Cyтність та специфіка психічного розвитку. Типи розвитку. Закономірності функціонального та вікового розвитку. Біологічна та соціальна обумовленість людини. Рушійні сили та умови успішного розвитку. Фактори психічного розвитку. Спадкові та вроджені властивості організму як передумова психічного розвитку. Вплив середовища, виховання та навчання на психічний розвиток. Активність дитини як умова психічного розвитку. Вікова періодизація психічного розвитку. Актуальність проблеми вікової періодизації психічного розвитку у психологічній науці. Проблема рівнів психічного розвитку. Стабільні та кризові періоди розвитку, їx особливості. Різні підходи до періодизації вікового розвитку (Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін, Е.Еріксон, ВЛ.Слободчиков, ДЛ.Фельдштейн, З.Фрейд). Виділення стадій, періодів, епох психічного розвитку. Основні новоутворення у різні вікові періоди. Нерівномірність психічного розвитку. Поняття сензитивних періодів та їх врахування в навчально-виховній роботі з дітьми. Відставання та випередження як прояви нерівномірності розвитку. Проблема акселерації розвитку. Основні поняття: форми розвитку, показники розвитку, закономірності розвитку.


Психічний розвиток дитини від народження до 6 років. Особливості психічного розвитку дитини в період новонародженості, немовляцтва та ранньому дитинстві.

Характеристика періоду новонародженості. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини. Вроджені механізми зорового та слухового сприймання, вроджена здатність до складних реакцій, яка поєднує роботу opгaнів чуття та м'язів. Безумовні та умовні рефлекси. Основні новоутворення періоду новонародженості. Характеристика немовлячого періоду. Розвиток рухової активності дитини. Оволодіння статикою та динамікою тіла. Особливості формування маніпулятивно-дослідницьких pyxiв рук дитини на першому році життя. Сприймання i пам'ять у немовлят. Сприймання людського обличчя. Розвиток слухового аналізатора. Специфічна реакція на людський голос. Спілкування дитини з дорослим та його вплив на психічний розвиток дитини. Формування передумов засвоєння мови. Особлива реакція на людське мовлення. Наслідування та розуміння мови. Етапи розвитку мовлення. Початок становлення мислення. Психологічні особливості розвитку дітей раннього віку. Зміна соціальної ситуації розвитку в ранньому віці. Предметна діяльність як ведуча діяльність дітей раннього вiкy. Етапи формування предметної діяльності. Пізнавальний розвиток дітей раннього віку. Розвиток мови в ранньому віці. Перші ознаки самосвідомості. Становлення деяких соціальних відчуттів.


Особливості психічного розвитку дитини в дошкільному віці

Загальна характеристика психічного розвитку дитини в дошкільному віці. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. Психологічна характеристика діяльності дитини в дошкільному віці. Гра як провідний вид діяльності. Психологічні особливості сюжетно-рольової гри та її вплив на психічний розвиток дитини. Особливості зображувальної діяльності дошкільників. Психологічні особливості конструктивної діяльності дітей. Елементи праці в дошкільному віці. Формування психологічної готовності до праці в дошкільному віці. Пізнавальний розвиток в дошкільному віці. Розвиток особистості в дошкільному віці. Засвоєння правил поведінки та формування моральних понять. Розвиток самосвідомості в дошкільному віці, особливості самооцінки дітей. Розвиток мотиваційної сфери в дошкільному віці. Виникнення довільності поведінки у дітей. Психологічні новоутворення особистісного розвитку в дошкільному віці. Розвиток емоційної та вольової сфери дитини. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання. Вимоги до дітей, що поступають в школу. Загальна готовність до шкільного навчання, її компоненти. Інтелектуальна готовність дітей до навчання, її компоненти та діагностика. Особистісна готовність до шкільного навчання. Емоційно-вольова готовність до навчання в школі. Соціальна готовність до шкільного навчання.


Загальна характеристика розвитку молодшого школяра.

Криза семи років. Адаптація дитини до шкільного життя, типи адаптації. Навчальна діяльність молодшого школяра. Специфіка учбової діяльності в молодшому шкільному віці. Мотиви учіння. Уміння виділяти навчальну задачу. Навчальні дії. Дії контролю. Оцінювання i оцінка. Формування у дитини позиції школяра. Спілкування молодших школярів з ровесниками та дорослими. Поєднання різних видів діяльності як умова оптимального розвитку дитини. Пізнавальна сфера молодших школярів. Специфіка мислення в молодшому шкільному віці. Розвиток рефлексії. Розвиток особистості молодшого школяра. Формування та розвиток особистості молодшого школяра. Розвиток мотивації (мотивації досягнення успіхів). Формування адекватної самооцінки та piвня домагань. Нова внутрішня позиція молодшого школяра. Основні новоутворення періоду.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал