Метою викладання навчальної дисципліни “Дитяча література” є ознайомити студентів педагогічного інституту з ідейно-естетичним багатством художніх творів-зразків української та зарубіжної літератури,Скачати 254.9 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір254.9 Kb.
Кафедра дошкільної і початкової освіти

6.010102 Початкова освіта

Дитяча літератураМетою викладання навчальної дисципліни “Дитяча література” є ознайомити студентів педагогічного інституту з ідейно-естетичним багатством художніх творів-зразків української та зарубіжної літератури, що входять у коло читання учнів дошкільного та молодшого шкільного віку, озброїти майбутніх педагогів, вихователів вміннями та навичками керувати читанням своїх вихованців.

Завдання: ознайомити студентів з досягненнями як вітчизняної, так і світової літератури для дітей, виробити навички виразного читання, виховати у майбутніх вихователів глибокий інтерес до дитячої літератури, відчуття естетичного впливу художнього слова, емоційності у сприйнятті художніх творів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати: дитячу літературу, розуміти виховне і пізнавальне значення кожного твору, щоб за допомогою художнього слова розширити світогляд дітей, розвивати їхню ерудицію, естетичні смаки, фантазію, творчі здібності, читацькі інтереси.

вміти: правильно добирати та оцінювати їх, інтерпретувати та використовувати художні твори у практиці шкільного навчання і виховання, на уроках та в позакласній роботі.

  1. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І МЕТОДИЧНІ

  2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НИХЗмістовий модуль 1. Вступ. Зародження і розвиток дитячої літератури. Історія розвитку української дитячої літератури (Період нової та новітньої літератури).
С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 1.

Заняття №1

Тема: Усна народна творчість

1. Ідейно-художній рівень і виховне значення фольклору.

2.Дитячий фольклор, його класифікація.

3. Народні дитячі пісні.

4. Поняття про малі фольклорні жанри.

5. Український казковий епос.Завдання: 1. Знати напам’ять зразки малих фольклорних жанрів.

2. Вміти розповідати казку.Література:

1. Білецький Д.М., Гурвич Ф.Х. Дитяча література. – К., 1967.

2. Дитячий фольклор / Упоряд. і передм. Т.Довженок. – К., 1986.

3. Войтович В. Сокіл – рід. Легенди та міфи стародавніх українців. –

Рівне, 1997.

4. Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда. – Львів, 1992.

5. Франко І.Я. Байка про байку. Передмова до збірки казок “Коли ще

звірі говорили” // Франко І. : У 20-ти т. – Т. 4. – К., 1950.

6. Марченко Н. Школа наших далеких предків: Давня література

виховання // Література. Діти. Час. – 1989. – Вип. 14. – С. 145 – 151.Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 2

Тема: Тема дитинства в новій українській літературі (ХІХ- початок

ХХ століття)

1. Тенденції розвитку української дитячої літератури кінця х1х-початку

хх ст.

2. Психологізм оповідань Марка Вовчка “Два сини”, “Игрушечка”,“Маша”.

3. Світ дитини у творах І.Франка “Грицева шкільна наука”, “Олівець”,

“Красне писання”. Автобіографічні оповідання “Малий Мирон”, “У кузні”.

4. Образ дитини і відображення дитячого сприйняття у поезіях

Т.Шевченка, П.Грабовського, Лесі Українки.

5. Виховання і школа в творах Б.Грінченка (“Дзвоник”, “Панько”,

“Украла”).

6. Твори про дітей і для дітей Панаса Мирного (“Морозенко”, “Пригода

з “Кобзарем”).

7. Психологія і внутрішній світ дитини у творах М.Коцюбинського

“Харитя”, “Ялинка”, “Маленький грішник”.

Література:

1. Білецький Д.М., Гурвич Ф.Х. Дитяча література. – К., 1967.

2. Кіліченко Л.М. Українська дитяча література. – К,. 1988.

3. Проценко І.М. Твори Марка Вовчка для дітей // Українське

літературознавство. – Вип. 29. – Львів, 1974. – С. 64 – 74.

4. Неділько Г. Твори Л.Глібова для дітей // Література. Діти. Час. – К.,

1981. – Вип. 6. – С. 121 – 128.

5. Маляренко Л. Дитячимй світ у творах І.Франка // Початкова школа.

– 1981. - № 8. – С. 55 – 59.

6. Хропко П. Світ дитини в автобіографічних оповіданнях І.Франка //

Література. Діти. Час. – Вип. 6. – К., 1981. – С. 111 – 120.

7. Хропко П. Гуманістичний пафос дитячих оповідань Б.Грінченка //

Література. Діти. Час. – Вип. 12. – К., 1987. – С. 69

8. Островська В. Павло Грабовський і дитяча література //

Бібліотекознавство і бібліографія. – Вип. 3. – 1966.

9. Кравецька О.Д. Леся Українка і література для дітей // Українське

літературознавство. – Вип. 15. – Львів, 1972. – С. 23 – 38.

10. Вітренко Р. Твори Лесі Українки для дітей // Українська мова і

література в школі. – 1978. - № 8. – С. 56 – 63.

11. Таранюк Т. Леся Українка – дітям // Початкова школа. – 1998. -

№ 2. – С. 19 .

12. Майоров В. Твори М.Коцюбинського для дітей і про дітей //

Українська мова і література в школі. – 1979. - № 2. – С. 21 – 31.

Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмові відповіді.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 3

Тема: Українська літературна казка ХІХ століття

1. Казки Марка Вовчка. Мотиви народних казок у творах письменниці.

Аналіз казок “Дев’ять братів і десята сестриця Галя”, “Ведмідь”.

Використання народних мотивів у творах на історичну тематику (повість-

казка “Кармелюк”, казка “Невільничка”).

2. Жанр літературної казки у творчості І.Франка. Використання

фольклорного матеріалу письменником при створенні казок із збірки “Коли

ще звірі говорили”. Сатирична поема-казка “Лис Микита” (аналіз твору).

3. Казки Олени Пчілки.

4. Жанр казки у творчості Лесі Українки (аналіз казок “Лелія”, “Біда

навчить” та інших).

Література:

1. Білецький Д.М., Ступак Ю.Г. Українська дитяча література. – К.,

1963.

2. Кіліченко Л.М., Лещенко П.Я., Проценко І.М. Українська дитячалітература. – К., 1979.

3. Українська дитяча література./ За ред. Л.Кіліченко. – К., 1984.

4. Кіліченко Л.М. Українська дитяча література. – К,. 1988.

5. Українська дитяча література. Хрестоматія критичних матеріалів.

– К., 1969.

6. Веселка. Антологія української дитячої літератури: В 3-х т. – К.,

1984.

7. Весняні обрії: Зб. статей з питань дитячої літератури. – К., 1968.8. Весняні обрії: Літературно-критичний альманах. – К., 1969, 1971,

1972.


9. Література. Діти. Час: Зб. літературно-критичних статей про

дитячу літературу. – К., 1969 (та ін. роки видання).Форми контролю: опитування на семінарському занятті.
С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 4

Тема: Українська літературна казка ХХ століття

1. Загальний огляд розвитку жанру літературної казки в українській

літературі ХХ століття. Форми і види української літературної казки ХХ

століття.

2. Відродження жанру казки у творчості О.Іваненко. Природничі казки

(збірка “Лісові казки”). Аналіз казок із збірки “Великі очі”.

3. Віршовані казки П.Воронька, В.Симоненка.

4. Повісті-казки Б.Чалого.Література:

1. Шкаровська І. Оксана Іваненко. – К., 1969.

65

2. Іванюк С. Відображення казки О.Іваненко // Іванюк С. Адресат –Майбутнє. Герой і концепція адресата української радянської прози для

дітей (1917 – 1941). – К., 1990. – С. 86 – 107.

3. Горлач Л. Платон Воронько: Нарис життя і творчості. – К., 1973.

4. Русакієв С. Платон Воронько. Літературно-критичний нарис. – К.,

1973.

5. Сердюк П. Платон Воронько. – К., 1963.6. Мотяшов И. “Всюду есть друзья у нас”. О поэзии Богдана Чалого //

Мотяшов И. Мастерская доброты. Очерки современной детсокй

литературы. – М., 1969. – С. 259 – 283.

7. Ткаченко А. Василь Симоненко: Нарис життя і творчості. –К.,

1990.

Завдання: 1.Зробити аналіз літературних казок (на вибір) О. Іваненко

та В.Симоненка.

2.Підготувати реферат «Розвиток жанру літературної казки в

українській літературі ХХ століття»Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.
Змістовий модуль 2. Жанрова специфіка української дитячої літератури

новітнього періоду

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 5

Тема: Жанр шкільної повісті у новітній дитячій літературі

(ХХ ст.)

1. Тематика творчості. Повісті-казки про життя сучасної школи, про

веселі учнівські пригоди. Оригінальність сюжетів, образів.

2. Жанр “шкільної повісті” у творчості В.Нестайка.

3. Загальний аналіз трилогії “Тореадори з Васюківки” як одного з

найкращих творів сучасної світової літератури для дітей.

4.Драматичні детективи В.Нестайка для дітей.

Література:

1. Білецький Д.М., Гурвич Ф.Х. Дитяча література. – К., 1967.

2. Білецький Д.М., Ступак Ю.Г. Українська дитяча література. – К.,

1963.


3. Кіліченко Л.М., Лещенко П.Я., Проценко І.М. Українська дитяча

література. – К., 1979.

4. Українська дитяча література./ За ред. Л.Кіліченко. – К., 1984.

5. Кіліченко Л.М. Українська дитяча література. – К,. 1988.

6. Українська дитяча література. Хрестоматія критичних матеріалів.

– К., 1969.

7. Веселка. Антологія української дитячої літератури: В 3-х т. – К.,

1984.


8. Нестайко В. Чому я пишу для дітей // Література. Діти. Час. –

1989. – Вип. 14. – С. 121 – 127.Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 6Тема:Творчість волинських письменників для дітей

1. Життя і творчість О.Богачука, П.Маха, Й.Струцюка.

2. Творчий шлях В.Гея, І.Чернецького, В.Слапчука.

3. Творчість Н.Гуменюк та Н.Горик.

4. Творчість В.Слапчука, В.Вербича.

Література:

1. Богачук О. – збірки "Вересневий грім" "На лісовому озері", "Стогін

землі", "Цвіт роси", "Світи мені, Дніпре".

2. Мах П. – збірка «Перші промені».

3. Гей В. – збірка «Крила Світязя», «Кольори вересня», «Краплі на

листі», «Лесин кадуб», «Вічно пам’ятати», «Під сузір’ям калини».

4. Чернецький І. – збірки «Зелені хатинки», «Незрозумілий цей Ілько».

5. Слапчук В. – збірки «Гарний настрій», «Мовчання, адресоване мені».

6. Гуменюк Н. – збірки «Чапики-чалапики», «Веселка для веселика», «Де

ночує крокотам».

7. Горик Н. – збірки «Волинь, моя воле...», «Територія слова».

Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 7Тема: Українська дитяча література на сучасному етапі.

1. Проблематика сучасної української дитячої літератури.

2. Різноманітність жанрів і тем.

3.Літературна казка та казкова повість.

4.Драматургія для дітей та юнацтва.

5. Твори письменників діаспори.Література:

1. Білецький Д.М., Гурвич Ф.Х. Дитяча література. – К., 1967

2. Семенюк Г. Обрії драматургії для дітей // Література. Діти. Час. –

К., 1983. – Вип. 8. – С. 131 – 140.

3. Воловець Л. Наш наймолодший сучасник // Проблеми. Жанри.

Майстерність. Вип. 4. – К., 1979. – С. 113 – 124.

4. Гуцало Є. Дитяча література і сучасність: На пленумі правління

Спілки письменників України // Література. Діти. Час. – К, 1988. – Вип. 13. –С. 3 – 38.Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.


  1. 2.4. ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НИХ

Змістовий модуль 1. Вступ. Зародження і розвиток дитячої літератури. Історія розвитку української дитячої літератури (Період нової та новітньої літератури).Лабораторне заняття № 1,2

Тема 1: Давня література

1. Історія розвитку української дитячої літератури 15—18ст.

2. Витоки і джерела дитячої літератури на Україні.

3. Перші друковані книги для дітей.

4. Перекладна література в дитячому читанні.

5. Твори Г.Сковороди для дітей та юнацтва.Лабораторне заняття № 3,4

Тема: Різновиди казки в зарубіжній літературі

1. Історія розвитку (огляд).

2. Авторські казки С.Маршака („Кицин дім”, „Теремок”, „Дванадцять

місяців”) та К.Чуковського („Мийдодир”, „Тарганище”, „Муха-Цокотуха”,

„Айболить”, „Федорине горе”).

3. Брати Грімм – фольклористи і письменники (збірка „Дитячі і сімейні

казки” : „Заєць і їжак”, „Попелюшка”, „Хлопчик-з-пальчик”, „Три сини”).

4. Казки Г.-К. Андерсена („Принцеса на горошині”, „Гидке каченя”,

„Снігова королева”, „Нове вбрання короля”).

Завдання: 1. Підготувати повідомлення «Історія розвитку казки в

зарубіжній літературі».Лабораторне заняття 5,6

Тема2. Школа і виховання у творах нової літератури (ХІХ ст.)

1. Виховання і школа в творах Б.Грінченка (“Дзвоник”, “Панько”,

“Украла”).

2. Твори про дітей і для дітей Панаса Мирного (“Морозенко”, “Пригода

з “Кобзарем”).

3. Світ дитини у творах І.Франка “Грицева шкільна наука”, “Олівець”,

“Красне писання”. Автобіографічні оповідання “Малий Мирон”, “У кузні”.

4. Психологія і внутрішній світ дитини у творах М.Коцюбинського

“Харитя”, “Ялинка”, “Маленький грішник”.

Завдання: Зробити ідейно-художній аналіз творів (на вибір) Марка

Вовчка, І.Франка, Лесі Українки, Б.Грінченка та М. Коцюбинського.Лабораторне заняття 7

Тема3. Періодизація української дитячої літератури ХХст.

1. Періодизація української дитячої літератури.

2. І-й період – 1917 – 1934 рр. – період становлення і утвердження

української дитячої літератури ХХ століття.

3. ІІ-й період – 1935 – 1956 рр.

4. ІІІ-й період – 1957 – 1990 рр. – періоди розвитку української дитячої

літератури.

5. ІУ-й період – з 1990 року – розвиток української дитячої літератури на сучасному етапі.Лабораторне заняття 8,9

Тема: Творчість Наталі Забіли для дітей

1. Загальний огляд життя і творчості письменниці.

2. Тема дитинства в творчості письменниці (збірка “Ясоччина книжка”,

“Катруся вже велика”).

3. Тема природи у творах Н.Забіли (цикл віршів “Дванадцять місяців”,

поема “Прогулянка до лісу”).

4. Казки, їх особливість.

5. Драматургія Н.Забіли (“Перший крок”,“Троянові діти”).

Перекладацька діяльність письменниці (Переклад казки-п’єси С.Маршака

“Дванадцять місяців”).Завдання: Зробити аналіз творів Н. Забіли.
Лабораторне заняття № 10

Тема 4. Пригодницька література для дітей (ХХст.)

1. Зародження і розвиток пригодницької, науково-фантастичної

літератури для дітей (О.Копиленко „Сенчині пригоди”.

2. Твори М.Трублаїні для дітей.

3.Пригодницька повість Ю.Смолича.

4. Розвиток поезії та створення дитячої драматургії.Завдання: Проаналізувати по одному творові (на вибір) О.Копиленка і

М.Трублаїні.


Лабораторне заняття № 11,12

Тема5. Гумористичні твори для дітей періоду новітньої літератури

(ХХст.)

1. Гумористичні твори О.Вишні.

2. Смішинки, жарти, скоромовки (твори Г.Бойка, В.Бичка, І.Неходи,

С.Олійника, Д.Білоуса.

3. Створення дитячої драматургії. Поява дитячого театру.
Змістовий модуль 2. Жанрова специфіка української дитячої літератури

новітнього періоду
Лабораторне заняття № 13

Тема6. Сучасна дитяча періодика

1. Дитяча преса: газети і журнали для дітей.

2. Критичні статті на сторінках дитячої періодики.

3. Літературні читання, творчі зустрічі дитячих письменників зі

школярами.

4. Сучасна українська критика дитячої літератури.


Лабораторне заняття № 14

Тема: Волинські письменники -- дітям

1. Життя і творчість О.Богачука, П.Маха, Й.Струцюка.

2. Творчий шлях В.Гея, І.Чернецького, В.Слапчука.

3. Творчість Н.Гуменюк та Н.Горик.Завдання: Підготувати реферати за творчістю О.Богачука та П.Маха.
Лабораторне заняття № 15,16.

Тема: Дитяча література кінця 20-початку 21ст.

1.Проблематика сучасної дитячої літератури. Різноманітність жанрів і

тем.

2. Творчість В.Сухомлинського для дітей (збірка „Гаряча квітка”).3. Загальний огляд творчості Марійки Підгірянки, Д.Павличка,

О.Сенатович.

4. Ліна Костенко, збірка „Бузиновий цар”. Аналіз.

Завдання: 1.Проаналізувати твори В.Сухомлинського та поезію

Л.Костенко.

2. Підготувати реферат «Проблематика сучасної дитячої літератури»
Завдання для самостійної роботи
Змістовий модуль 1. Вступ. Зародження і розвиток дитячої літератури. Історія розвитку української дитячої літератури (Період нової та новітньої літератури).


 1. Знати напам’ять зразки малих фольклорних жанрів.

 2. Навчитися розповідати казки.

 3. Підготувати повідомлення «Історія розвитку казки в зарубіжній

 1. літературі».

 2. Зробити ідейно-художній аналіз творів (на вибір) Марка Вовчка, Б.Грінченка та М. Коцюбинського.

 3. Проаналізувати (на вибір) одну казку І Франка.

 4. Зробити ідейно-художній аналіз казки «Біда навчить» Лесі Українки.

 5. Підготувати повідомлення «Українські письменники – лауреати літературної премії ім. Лесі Українки»

 6. 1.Проаналізувати по одному творові (на вибір) О.Копиленка і М.Трублаїні.

 7. Зробити аналіз літературних казок (на вибір) О. Іваненко та В.Симоненка.

 8. Підготувати повідомлення «Розвиток жанру літературної казки в українській літературі ХХ століття»

 9. Зробити аналіз творів(на вибір) Н. Забіли.

 10. Проаналізувати твори В.Сухомлинського.

 11. Зробити ідейно-художній аналіз поезії зі збірки «Бузиновий цар» (на вибір) Л.Костенко.

 12. Зробити аналіз творів В.Нестайка (на вибір).

 13. Підготувати повідомлення із творчості О.Богачука та П.Маха.


Змістовий модуль 2. Жанрова специфіка української дитячої літератури

новітнього періоду
1. Проаналізувати різноманітність жанрів і тем новітньої української дитячої літератури (ХХ ст.)

2. Жанр шкільної повісті у новітній дитяій літературі (ХХ ст.)

3. Підготувати реферати із творчості волинських письменників для дітей

4. Підготувати аналіз сучасної дитячої періодики


1. Підготувати індивідуальне повідомлення (тематика повідомлень

пропонується до практичних занять).

2. Вивчити читацькі інтереси школярів (проведення тестування,

анкетування, бесід з учнями 1-4 класів). Дослідження результатів таких

спостережень може бути використане в педагогічних експериментах

дипломної роботи, оформлене у вигляді реферату, повідомлення, курсової

роботи.

3. Прочитати та підготувати аналіз монографії, присвяченої творчостідитячого письменника.

4. Підготувати огляд одного із збірників літературно-критичних статей

про дитячу літературу “Література. Діти. Час”.

Творчі завдання для груп:

- зібрати і записати (оформити) зразки сучасного дитячого фольклору

(пісні, загадки, анекдоти, страшилки тощо);

- інсценізувати фрагменти художніх творів, популярних у дитячому та

юнацькому читанні;

- підготувати виставку книг сучасних дитячих письменників України;

- підготувати виставку книг “Волинські письменники – дітям”;

- розробити і провести бесіду (диспут) за твором сучасного дитячого

письменника;

- розробити сценарій літературного вечора (Літературної вітальні),

присвяченого життю і творчості дитячого письменника;

- організувати і провести творчу зустріч з місцевими письменниками,

які пишуть для дітей і про дітей тощо.
Самостійна робота студента забезпечується такими навчально-методичними засобами, як навчальні посібники з даного курсу:


 1. Державна національна програма „Освіта". Україна XXI століття. - К.: Райдуга, 1994.-24с.

 2. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти. - К.: Освіта, 1994. - 18с.

 3. Українська літературна енциклопедія: У 5-ти томах. - К.:УРЕ, 1991-1992. - ГЛ - III.

 4. Енциклопедія українознавства: В 11 -х томах / За ред. В.Кубійовича. - К.: Глобус, 1993.

 5. Енциклопедія української діаспори: В шести томах. - К. :УРЕ, 1995-2000.

 6. Кіліченко Л., Лещенко П., Проценко І. Українська дитяча література. -Вища школа, 1979.

 7. Кіліченко Л.М. Українська дитяча література. -К. :Вища школа, 1988.

 8. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2-х ч.: Навч. посібник / Упоряд.: І.Луценко, А.Подолинний, Б. Чайковський. - К.: Вища школа, 1992.

 9. Рідне слово. Українська дитяча література: Хрестоматія: У 2 кн./ Упоряд. З.Варавкіна, А.Мовчун, М.Черній. - К.: Либідь,1999.

 10. „Веселка". Антологія української літератури для дітей: У 3-х томах / Упоряд., літ.-крит. нариси Б.Чайковського. - К.: Веселка, 1984.

 11. Література. Діти. Час. - К.: Веселка. Щорічник.

 12. Ярмьіш Ю. Детская литература Украиньї.-М.: Дет.лит., 1982.

 13. Русская детская литература / Под.общ.ред. Ф.И.Сетина. - М.,1982.

 14. Чернявская Я.А., Розанов И.И. Русская советская детская литература. -Минск, 1984.

 15. Зарубежная литература для детей и юношества. В 2 ч. / Под ред. Н.К.Мещеряковой, И.С.Чернявской. - М, 1989.

 16. Наєнко М.Українське літературознавство. -К.: Академія, 1997. - 300с.

 17. Фролова К.П. Цікаве літературознавство. К.: Освіта, 1991.- 190с.

 18. Літературознавчий словник-довідник. К: Академія, 1997. - 896с.

 19. Лесин В., Пулинець О. Словник літературознавчих термінів. К.: Рад.школа, 1984.-389с.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Ведення читацького щоденника кожним студентом за такими рубриками: автор, назва твору, тема та ідея, художні особливості, герої твору; а також виразне читання напам'ять поетичних творів.Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає:

Написання реферату на тему:Теми для рефератів:

I. Моральні проблеми в українських народних казках

II. Пригоди і фантастика в дитячому та юнацькому читанні

III. Сучасна українська дитяча література (90-і роки ХХ століття)

IV. Сучасна дитяча періодика

V. Сучасна українська критика дитячої літератури. (Ознайомлення з монографіями, збірниками літературно-критичних статей з проблем дитячої

літератури).

VI. Творчість волинських письменників для дітей (Матеріал може бути використаний на уроках позакласного читання до теми “Література рідного краю” або на заняттях гуртка чи факультативу “Літературне краєзнавство”).

VIII. Українська дитяча література діаспори

IX. Зарубіжна літературна казка (ХУІІ – ХХ ст.).РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Загальні праці. Збірники. Підручники.

1. Білецький Д.М., Гурвич Ф.Х. Дитяча література. – К., 1967.

2. Білецький Д.М., Ступак Ю.Г. Українська дитяча література. – К., 1963.

3. Кіліченко Л.М., Лещенко П.Я., Проценко І.М. Українська дитяча література. – К., 1979.

4. Українська дитяча література./ За ред. Л.Кіліченко. – К., 1984.

5. Кіліченко Л.М. Українська дитяча література. – К,. 1988.

6. Українська дитяча література. Хрестоматія критичних матеріалів. – К., 1969.

7. Веселка. Антологія української дитячої літератури: В 3-х т. – К., 1984.

8. Весняні обрії: Зб. статей з питань дитячої літератури. – К., 1968.

9. Весняні обрії: Літературно-критичний альманах. – К., 1969, 1971, 1972.

10. Література. Діти. Час: Зб. літературно-критичних статей про дитячу літературу. – К., 1969 (та ін. роки видання).

11. Зарубежная литература для детей и юношества. Части І и ІІ. – М., 1985.Питання для контролю та самоконтролю ЗМ 1

1. Дайте визначення усної народної творчості. 1. Чим зумовлюється специфіка дитячого фольклору?

 2. На які групи дослідники поділяють дитячий фольклор?

 3. Чим відрізняються різні види календарно-обрядової поезії один від одного?

 4. Назвіть особливості кожного виду народних казок і послідовність ознайомлення з ними дошкільників.

 5. Чим відрізняються народні і літературні казки?

 6. У чому полягає педагогічна функція казок?

 7. Проаналізуйте зміст усної народної творчості (у розділах, присвячених художньо-мовленнєвій діяльності дошкільників) у чинних програмах (за віковими групами).

 8. Виокреміть зі списку: а) прислів'я, б) приказки:

Добре слово краще за цукор і мед. Рана загоїться, а лихе слово ні. Слово не стріла, а ранить глибше. Посієш вчинок, виросте звичка. Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько. Старий друг краще нових двох. Не кажи гоп, доки не перескочиш. Не хвались, а вчись! Хвальби - повнії торби, а в торбі нема нічого! Колос повний до землі гнеться, а пустий - угору пнеться. Не знайшовши броду - не лізь у воду. Він і комара не скривдить. Як сам добрий, то добротою і тобі відповідають. Не радій чужому горю. Лагідна, як мати рідна. Щедра, як земля. На злодієві шапка горить. Лихо сій, лихо і вродить. З чужої біди не смійся. Не б'є, не лає, але й про добре не дбає. Люди добрі, тепла хата, є що їсти, є де спати - хоч зимуй. За добро злом не платять. Світ не без добрих людей. Моя хата скраю. Хто сміється, тому не минеться. Хитрий, як лисиця. Правда та кривда, як вогонь та вода. Кому вдалося раз збрехати, тому вже віри більше не ймуть. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся. Зароблений сухар краще краденого бублика. З брехнею правда не дружить. Краще не обіцяти, ніж слова не здержати. Все минеться, одна правда останеться. Правда очі коле. Правди не сховаєш. У кого совісті нема - нема й сорому. Чистий, як сльоза. Не бери, де не поклав.
Питання для контролю та самоконтролю ЗМ 2

 1. Які перепони існували на шляху творення нової української літератури для дітей?

 2. Назвіть збірки, призначені для навчальних цілей, які виходили в Україні з другої половини XIX століття.

 3. В яких жанрах літератури писали свої твори для юного читача Пантелеймон Куліш, Степан Руданський, Юрій Федькович?

 1. Назвіть видання для дітей кінця XIX століття.

 2. Яке видання України кінця XIX століття працювало на потреби найменших дітей?

 3. Виокреміть, самостійно, періоди розвитку української літератури для дітей середини XIX - початку XX століття.

 4. Якими видами мистецтва, окрім літератури, займався С.Воробкевич?

 5. Назвіть мотиви поезії С.Воробкевича для дітей.

 6. Хто автор творів для дітей "Осінь", "Степ"?

 7. Кому належать ці поетичні рядки: "...ранку тратити не треба. Дочувайся: із-під неба пісня жайворонка ллється, то привіт тобі несеться!"

 8. Якими засобами Борису Грінченку вдалося відобразити психоемоційні особливості дітей у своїх творах?

 1. Хто автор поезії "Щоглик"?

 2. В яких літературних жанрах писав свої твори для дітей Борис Грінченко?

 3. Назвіть автора і назву твору звідки взятий цей вираз: "Нема добра із скорої роботи!..."

 4. Хто автор оповідання героїнею якого є дівчинка Олександра? Як називається це оповідання?

 5. В яких літературних жанрах писав свої твори для дітей Борис Грінченко?

 6. Яка особливість лірики П.Грабовського?

 7. Як називається оповідання Б.Грінченка, героїнею якого є дівчинка Наталя?

 8. Якими художніми засобами користувався Б. Грінченко у зображенні своїх персонажів?

 9. Яка тема і композиційні особливості поезії П. Грабев-ського "Щоглик", Метеличок", Сонечко та Дощик"?

21. 3 якого твору П. Грабовського ці поетичні рядки: "...зійшли сніги, шумить вода, весною повіва; земля квіточки викида, буяє травка молода; все мертве ожива..."

 1. Яка поезія П.Грабовського починається рядками: "Рученьки терпнуть, злипаються віченьки. Боже, чи довго тягти?.."

 2. Які твори Б. Грінченка Ви б прочитали дитииі-дошкільнику? Обґрунтуйте відповідь.

 3. Які особливості творчого почерку В.Стефаника?

 4. Яку вікову категорію дітей можуть зацікавити твори про дітей В.Стефаника?

 1. Які твори С. Васильченка присвячені селянській темі?

 2. Для якої вікової категорії дітей доступні "Осетинські казки", оповідання "Свекор", "Басурмен", "Неслухняний глечик" С. Васильченка?

28. 3 якою метою і дітей якого віку Ви б ознайомили з оповіданнями "Неслухняний глечик", "Калина"?

29. Яке оповідання С.Васильченка починається цими рядками: "Тими сірими великими очима, що суворо оглядали всякого з-під великого чола, тією поважною ходою Василько завжди викликав усмішку в дорослих. Коли б хто почув, як було гукне він улітку, одвертаючи од гречки корову, то, не побачивши його, подумав би, що то гримає старий, бородатий Микита-чабан, а не малий Василько, якому тільки цієївесни пошили штани."? 1. Хто автор збірок для дітей "Подоляночка", "Прилетів лелека", "Чи є в світі щось світліше", "Прилетіла ластівочка"?

 2. Хто автор творів: "Святий Миколай", "До ріки", "Взимку", "Чи є в світі щось світліше"? В яких жанрах вони написані?

 3. В яких літературних жанрах писала свої твори для дітей Іванна Блажкевич? Наведіть приклади її творів різних жанрів.

 4. Якій темі присвячена п'єса І.Блажкевич "Тарас у дяка"?

 5. Які твори для дітей зийшли з-під пера Б.Лепкого?

 6. Які надбання літератури для дітей другої половини XIX століття, створили підґрунтя для подальшого її розвитку?


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал