Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області під керівництвом начальника Центру підполковника Закреницького Анатолія АнатолійовичаСторінка5/13
Дата конвертації15.01.2017
Розмір2.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

потенційно небезпечний об'єкт — об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні радіоактивні, пожежо-, вибухо-, хімічно небезпечні речовини та біологічні препарати, а також гідротехнічні і транспортні засоби та інші об'єкти, що створюють реальну загрозу виникнення надзвичайної ситуації;

 • зона можливого ураження — територія, на якій унаслідок виникнення надзвичайної ситуації виникає загроза здоров'ю або життю людей та заподіяння матеріальних втрат;

 • Цивільна оборона України є державною системою органів управління, сил і засобів, що створюються для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

  Систему цивільної оборони функціональної підсистеми складають органи повсякденного управління процесами захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі у складі центрального апарату Міністерства освіти і науки України, органів управління освітою і наукою регіональних і місцевих державних адміністрацій, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі незалежно від форм власності і підпорядкування; сили і засоби, призначені для виконання завдань цивільної оборони.

  • безпека життєдіяльності людини — така характеристика існування людини в певному місці її перебування, що відображає збалансованість між діями чинників, які загрожують життю людини, та чинників, які запобігають наслідкам дій таких загроз. Це комплекс постійно діючих адміністративно-організаційних заходів та дій відповідним чином підготовленого людського контингенту, що зумовлює збереження здоров'я і життя людини як у повсякденній діяльності, так і в умовах надзвичайної ситуації через дотримання учасниками заходів правил і норм самозахисту. Метою освіти з питань безпеки життєдіяльності людини
   є підготовка особи до активної участі в забезпеченні тривалого повноцінного життя в суспільстві, яке динамічно змінюється;

  • надзвичайна ситуація — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження або іншим чинником, що призвели (можуть призвести) до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат;

  • запобігання виникненню надзвичайних ситуацій — підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання технічної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом'якшення можливих
   наслідків. Крім того, змістом запобігання надзвичайним ситуаціям галузі освіти і науки є постійно і ефективно діюча навчально-виховна система, спрямована на забезпечення мінімізації, а то і виключення впливу факторів ураження надзвичайних ситуацій на учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі;

  • реагування на надзвичайні ситуації — скоординовані дії структурних підрозділів функціональної підсистеми Єдиної державної системи щодо реалізації планів дій (аварійних планів реагування), уточнених в умовах конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації з метою надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози життю та здоров'ю людей;
  • структурні підрозділи функціональної підсистеми — центральний апарат Міністерства освіти і науки України, регіональні органи управління освітою подвійного підпорядкування — Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, міст Києва і Севастополя державних адміністрацій, підпорядковані Міністерству освіти і науки України вищі навчальні заклади, організації, установи та підприємства як об'єкти цивільної оборони;

  • сили і засоби функціональної підсистеми—наглядові органи та інформаційні бази структурних підрозділів, позаштатні спеціалізовані (невоєнізовані) формування і служби з їх оснащенням, призначені або залучені для виконання завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

  • орган управління функціональною підсистемою — Міністерство освіти і науки України та його уповноважений структурний підрозділ, призначений в межах своєї компетенції для безпосереднього керівництва діяльністю підсистеми щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

  • комісії з надзвичайних ситуацій — комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій центрального апарату Міністерства освіти і науки України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів рад, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій;

  • органи цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій — Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і територіальні (регіональні і місцеві) органи цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій;

  • територіальний орган цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій — Головне управління з питань надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, управління з питань надзвичайних ситуацій обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, відділ з питань надзвичайних ситуацій районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації;

  • аварійно-рятувальна служба функціональної підсистеми — позаштатні спеціалізовані (невоєнізовані) формування центрального апарату і структурних підрозділів галузі освіти, призначені для організації та здійснення в межах їх компетенції заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

  • оповіщення — доведення сигналів і повідомлень органів цивільної оборони про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення;

  • система оповіщення цивільної оборони — комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, апаратури засобів та каналів зв'язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань цивільної оборони до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення;

  • підготовка посадових осіб цивільної оборони галузі — це набуття достатніх знань, умінь і навичок кваліфікації, що забезпечує ефективне виконання функціональних завдань у заходах запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;

  • перепідготовка посадових осіб цивільної оборони галузі — це одержання нової кваліфікації на базі раніше засвоєної програми підготовки, яке не веде до підвищення кваліфікації;

  • підвищення кваліфікації посадових осіб цивільної оборони галузі — це систематичне вдосконалення, розширення та оновлення їхніх знань, умінь і навичок у сфері цивільного захисту;

  • функціональне навчання осіб керівного складу цивільної оборони — це форма підвищення кваліфікації цільового призначення, що забезпечує своєчасне і систематичне оновлення, поглиблення спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для виконання певних функцій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та здійснення ефективного управління у сфері цивільного захисту.

  3. Основною метою створення функціональної підсистеми є забезпечення реалізації в галузі освіти і науки державної політики у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного характеру та захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі від їх уражаючих факторів.

  4. Завданнями функціональної підсистеми є:

  • розроблення в межах своєї компетенції загальнодержавних нормативно-правових і галузевих нормативних актів, а також правил та стандартів з питань запобігання надзвичайним ситуаціям та забезпеччення захисту учасників навчально-виховного процесу, працівників галузі і матеріальних цінностей від їх наслідків;

  • забезпечення готовності структурних підрозділів, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

  • забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

  • виховання в учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі якостей свідомого і обов'язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації;

  • навчання учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі користування засобами індивідуального і колективного захисту, практичного виконання норм самозахисту під час дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

  • підготовка студентів вищих навчальних закладів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення як фахівців — майбутніх організаторів цивільної оборони, безпеки життєдіяльності людини, охорони здоров'я і життя дітей;

  • розробка і реалізація цільових і науково-технічних програм, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підпорядкованих навчальних закладів, установ, організацій та підприємств, зменшення можливих уражень особового складу та матеріальних втрат;

  • створення, раціональне збереження і використання у підпорядкованих навчальних закладах, установах, організаціях і підприємствах запасів матеріальних ресурсів з метою їх використання для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

  • своєчасне та достовірне інформування учасників навчально-виховного процесу та працівників галузі про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, фактичну обстановку і вжиті заходи;

  • захист учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

  • проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

  • організація життєзабезпечення учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі в умовах надзвичайних ситуацій;

  • пом’якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;

  • здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій;

  • реалізація визначених законом прав у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих наслідків;

  • участь у міжнародному співробітництві у сфері цивільного захисту населення.

  Функціональна підсистема «Освіта і наука України» Єдиної державної системи складається з постійно діючих структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкованих центральному апарату міністерств та підрозділів галузі подвійного підпорядкування і має чотири рівні — загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий. Кожний структурний рівень підсистеми є об'єктом цивільної оборони галузі.

  Начальниками цивільної оборони органів управління освітою всіх рівнів, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі є їх керівники, а начальниками штабів перші заступники керівників.
  Начальником цивільної оборони центрального апарату Міністерства освіти і науки України є один із заступників державного секретаря міністерства, а начальником штабу — начальник підрозділу центрального апарату з питань адміністративної роботи і контролю.

  На начальників і начальників штабів цивільної оборони об'єктів галузі всіх адміністративних рівнів покладаються обов 'язки:


  • призначення посадових осіб цивільної оборони об'єкта;

  • визначення функціонального призначення та організаційної структури; створення, екіпіровка і підготовка штабу, невоєнізованих формувань і служб цивільної оборони;

  • розробка і своєчасне коригування плану дій органів управління, сил і структурних підрозділів об'єкта цивільної оборони в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації (надзвичайного і воєнного стану), а також плану реагування на можливу надзвичайну ситуацію у районі впливу потенційно небезпечного об'єкта;

  • планування і постійне проведення робіт щодо створення фонду матеріально-технічних засобів підготовки цивільної оборони, а також засобів індивідуального захисту для всього особового складу об'єкта цивільної оборони і засобів колективного захисту — для найбільшої навчально-виробничої зміни;

  • організація і проведення заходів запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру; планування та організація захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі від факторів ураження;

  • організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації і функціонального навчання керівного складу, штабу, формувань і служб цивільної оборони, а також підготовки працівників галузі, які не входять до складу невоєнізованих формувань до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях;

  • забезпечення готовності системи управління об'єкта до виконання завдань цивільної оборони;

  • контроль стану цивільної оборони в структурних підрозділах об'єкта;

  • створення умов для сталого і оперативного управління галуззю із захищених пунктів управління за місцем постійної дислокації та із за міської зони;

  • забезпечення пунктів управління цивільної оборони необхідними матеріально-технічними засобами управління, зв'язку, оповіщення і взаємодії.

  За обсягом покладених функцій начальник цивільної оборони приймає рішення щодо їх безумовного виконання, а начальник штабу забезпечує своєчасне планування, організацію всебічної підготовки і контроль стану цивільної оборони об'єкта (функціональні обов'язки додаються).

  Начальник цивільної оборони забезпечує учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі засобами індивідуального та колективного захисту, несе особисту відповідальність за постійну готовність об'єкта до виконання заходів запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного та воєнного характеру.

  Штаб цивільної оборони об'єкта — це уповноважений начальником цивільної оборони об'єкта структурний підрозділ (спеціально призначена особа — головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій і цивільної оборони) і керівники спеціалізованих служб (формувань) цивільної оборони.
  ІІ. Органи управління функціональної підсистеми.
  7. Діяльність функціональної і територіальної підсистем узгоджується на різних адміністративних рівнях координуючими органами Єдиної державної системи, до яких належать:

  1) На загальнодержавному рівні:


  • Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі — Державна комісія);

  • Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення.

  2) На регіональному рівні — комісії Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - регіональні комісії).

  3) На місцевому рівні — комісії районних державних адміністрацій і виконавчих органів рад з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - місцеві комісії);

  4) На об'єктовому рівні — комісії з питань надзвичайних ситуацій об'єктів (далі - об'єктові комісії).

  8. Керівний склад цивільної оборони структурних підрозділів функціональної підсистеми е членами комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідного адміністративного рівня.

  Державні, регіональні, місцеві та об'єктові комісії (залежно від рівня надзвичайної ситуації) забезпечують безпосереднє керівництво реагуванням на надзвичайну ситуацію або на загрозу її виникнення як центри управління.  9. Функціональна підсистема має постійні органи управління щодо розв'язання завдань у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, а також систему повсякденного управління, сили і засоби, системи інформаційного забезпечення та зв'язку.

  10. Постійними органами управління функціональної підсистеми з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони є:

  1) На загальнодержавному рівні — Міністерство освіти і науки України (центральний апарат) і уповноважена ним Постійна група управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони, на яку покладені функції штабу цивільної оборони галузі;

  2) На регіональному рівні — Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, Головні управління (управління) освіти і науки обласних, міст Києва та Севастополя державних адміністрацій і уповноважені ними структурні підрозділи (створені постійні групи управління або призначені окремі особи — головні спеціалісти з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони);

  3) На місцевому рівні — управління (відділи) освіти районних державних адміністрацій і уповноважені ними структурні підрозділи (окремі особи — головні спеціалісти з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони), Ради ректорів (директорів) вищих навчальних закладів;

  4) На об'єктовому рівні — керівники навчальних закладів, установ, організацій, підприємств галузі освіти і уповноважені ними структурні підрозділи (окремі особи — головні спеціалісти з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони).

  11. До системи повсякденного управління функціональною підсистемою входять оснащені необхідними засобами зв'язку, оповіщення, збору, аналізу і передачі інформації оперативно-чергові служби Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь та відділів освіти і науки регіонального та місцевого рівнів, навчальних закладів, установ, організацій та підприємств галузі.
  ІІІ. Сили і засоби функціональної підсистеми.
  До складу сил і засобів функціональної підсистеми входять відповідні сили і засоби підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, органи управління освітою і наукою обласних, міст Києва та Севастополя державних адміністрацій, навчальних закладів, установ, організацій та підприємств галузі, а також недержавні (добровільні) рятувальні фор-
  мування, які залучаються для виконання відповідних робіт цивільної оборони у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій в мирний та воєнний часи.

  За рішенням Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, органів управління освітою і наукою обласних, міст Києва та Севастополя державних адміністрацій, за наказами ректорів (директорів) навчальних закладів, установ, організацій та підприємств галузі на базі існуючих спеціалізованих служб і підрозділів (будівельних, медичних, хімічних, ремонтних, інформаційних та інших) створюються і забезпечуються необхідними приладами


  та військово-технічним майном позаштатні спеціалізовані служби і невоєнізовані формування, призначенні для проведення конкретних видів невідкладних робіт у процесі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. Це — групи людей, об'єднані в загони, команди, групи, ланки (оперативні, евакуаційні, зв'язку та оповіщення; радіаційного та хімічного спостереження; розвідки та контролю; медичного захисту, протипожежних заходів, охорони громадського порядку, зберігання та видачі засобів індивідуального захисту, утримання захисних споруд
  тощо). Ці формування проходять спеціальне навчання, періодично залучаються до участі у практичному відпрацюванні дій з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на своєму об'єкті разом із територіальними силами постійної готовності.

  До невоєнізованих формувань зараховуються працездатні працівники галузі, за винятком жінок, які мають дітей віком до 8 років, жінок з середньою та вищою медичною освітою, які мають дітей віком до З років, та осіб, які мають мобілізаційні розпорядження.  14. Громадські об'єднання можуть брати участь у виконанні робіт, пов'язаних із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації, під керівництвом уповноважених структурних підрозділів галузі освіти за наявністю в учасників зазначених робіт, представників цих об'єднань відповідного рівня підготовки, підтвердженого в атестаційному порядку.

  15. У надзвичайних ситуаціях сили і засоби цивільної оборони навчальних закладів, установ, організацій і підприємств функціональної підсистеми на регіональному, місцевому та об'єктовому рівнях підпорядковуються в межах, що не суперечать законодавству, органам управління відповідних територіальних підсистем Єдиної державної системи.

  16. Інформаційне забезпечення функціональної підсистеми здійснюється:

  • центром управління в надзвичайних ситуаціях Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

  • силами і засобами Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій із залученням технічних засобів і студійних комплексів Мінінформу;

  • центрами управління в надзвичайних ситуаціях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя державних адміністрацій, їх уповноваженими органами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

  • інформаційними службами навчальних закладів, установ, організацій, підприємств і потенційно небезпечних об'єктів із залучення засобів зв'язку і передачі даних.

  Порядок збирання інформації з питань захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі від уражаючих факторів надзвичайних ситуацій і обміну цією інформацією між центрами управління в надзвичайних ситуаціях міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, з центральними, місцевими органами виконавчої влади, уповноваженими органами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, підпорядкованими закладами освіти, установами, організаціями та підприємствами визначаються Регламентом інформаційного обміну між користувачами Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.


  ІV. Режими діяльності функціональної підсистеми.
  17. Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад у межах конкретної території можуть встановити один з таких режимів дій функціональної підсистеми:

  1) Режим повсякденної діяльності — при нормальній навчально-виробничій, радіаційній, хімічній, біологічній (бактеріологічній), сейсмічній, гідрологічній і гідрометеорологічній обстановці (за відсутності епідемії, епізоотії та епіфітотії);

  2) Режим підвищеної готовностіпри істотному погіршенні навчально-виробничої, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрологічної і гідрометеорологічної обстановки (з одержанням прогностичної інформації щодо можливого виникнення надзвичайної ситуації);

  3) Режим діяльності у надзвичайній ситуації — при реальній загрозі виникнення надзвичайних ситуацій і реагуванні на них у разі їх виникнення;

  4) Режим діяльності у надзвичайному стані — запроваджується в Україні або на окремих її територіях в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України «Про надзвичайний стан».


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал