Методичний кабінет відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації Котівська загальноосвітня І – ІІІ ступенівСкачати 470.68 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації04.01.2017
Розмір470.68 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4

Моніторинг

навчальних досягнень учнів з англійської мови


Навчальний рік

Класи

К-ть учнів

Рівні навчальних досягнень

% висок. і достатн.

рівнів

В

Д

С

П

2008-2009

річна


5


21

6

5

7

3

52

8

29

5

9

13

2

48

2009 - 2010

річна


6

21

6

5

7

3

52

9

30

5

10

13

2

50

2010 - 2011

річна


7


21

6

4

8

3

49

10


26

-

9

17

5

37

2011-2012

І семестр
8


20

4

5

7

4

45

11


26

-

9

17

5

37


Теоретична база

Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа)», Регіональну програму впровадження компетентісно-орієнтованого підходу в навчальний процес тощо.

Вивчення комунікативної компетентності особистості має як наукове, так і практичне значення, оскільки впливає на успішність порозуміння між людьми, уміння спілкуватися і налагоджувати стосунки. У результаті аналізу досліджень комунікативної компетентності було виявлено, що вона розглядається як: комунікативні знання (Л. Е. Орбан-Лембрик, Л. А. Петровська, А. П. Панфілова, О. Г. Коваленко), комунікативні здібності (Ю. М. Ємельянов, А. П. Панфілова, С. С. Макаренко, B. R. Nancy), комунікативні характеристики (комунікативні риси) (Н. М. Мельникова, В. П. Черевко, Т. Д. Щербан, О. І. Гринчук, А. М. Сухов, А. О. Деркач). Узагальнюючи проаналізовані дані визначимо, що комунікативна компетентність має динамічний характер, представляє собою сукупність знань, які дозволяють розвивати здібності, орієнтуватися в комунікативних ситуаціях і формувати сталі комунікативні характеристики.

Інтерес до технології інтерактивного навчання як освітньої інновації з’явився в Україні близько десяти років тому. Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спираються на наукові дослідження та теоретичні розробки відомих педагогів О.Пометун, І.Родигіної, Л.Пироженко, Т.Ремех, О.Мокрогуза, І.Якиманської, М.Махмутова тощо.Інформаційні джерела:

 1. Александр Долгоруков. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения [Електронний ресурс] http://www.vshu.ru

 2. Г.Л. Багиев, В.Н. Наумов. Руководство к практическим занятиям по маркетингу с использованием кейс-метода [Електронний ресурс] http://www.marketing.spb.ru

 3. Боровская О.Р. Использование интерактивных форм обучения в украинской школе // Преподавание истории в школе. – 2001. - №4. – С.70-71.

 4. Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового штурму: [Цікава і проста форма навчальної діяльності] // Завуч (Перше вересня). – 2000. - №8. – С.7-8.

 5. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент обучения нового опыта // Педагогика. – 2000. - №7. – С.12-18.

 6. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання, як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. - № 5-6. – С.7-10.

 7. Пометун О. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці // Доба. – 2002. - №2. – С.2-6.

 8. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К., 2004. — 192 с.

 9. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання/Упроряд. Л. Галіцина. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128с.

 10. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи/ Упорядн. О.В. Стребна, А.О. Соценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 147с.


Тест для вчителів

«Чи готові Ви впроваджувати інтерактивні прийоми навчання?»

ОБИРАЮЧИ МЕТОД ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ, ПОДУМАЙТЕ:

 1. Якою є загальна картина класу?

 • Скільки учнів у класі?

 • Який вік учнів?

 • Яким є досвід участі в інтерактивному навчанні мають учні?

 • Чи спостерігається рівновага і формуванні груп, особливо у підлітковому віці?
 1. Якими є рамкові умови застосування методу?

 • Скільки часу потребує метод на уроці?

 • Які особливості кабінету?

 • Яке технічне обладнання наявне?

 • Чи можна використовувати інші приміщення;

 • Чи є необхідні матеріали проведення методу?
 1. Як пов’язати метод і тему (як забезпечити зв’язок змісту уроку і методів навчання)?

 • З яким змістом, якими питаннями та проблемами мають працювати учні?

 • Які аспекти змісту будуть особливо виділені (акцентовані) за допомогою запланованого методу?

 • Яких навчальних цілей треба досягти, забезпечуючи засвоєння учнями цієї теми?

 • Які результати очікуються від учнів? Чи можна їх забезпечити, використовуючи цей метод?

 • На якому етапі уроку буде використано цей метод? чи відповідає він потребам актуалізації, мотивації, побудови знань, рефлексії тощо?


4. Яким є ступінь готовності Вас як учителя до використання методу?

    • Чи є у Вас досвід використання цього методу?

 • Якщо досвід є, то що в ньому ви оцінюєте позитивно і які складності усвідомлюєте?

 • Які побоювання виникають при використанні обраного методу?

 • Які шляхи подолання можливих труднощей ви бачите?

 • Чи відповідає обраний вами метод вашому звичайному стилю роботи?

 1. Чи відповідає обраний метод поставленим цілям навчання?

 • На розв’язання яких завдань спрямовано використання методу: на отримання інформації, виявлення взаємозв’язків, формуванню умінь, ставлень, презентацію учителем (учнями) власних знань та досвіду, спонукання до дії, надання допомоги учням у визначенні критеріїв діяльності тощо?

 • Чи сприятиме метод створенню доброзичливої атмосфери, творчої роботі?

 • Чи сприяє метод індивідуальній, груповій або фронтальній роботі класу?


Зразки мовленнєвого матеріалу

 • Reading is to the mind what exercise is to the body. (Richard Steele)

 • All books are divisible into two classes: the books of the hour, the books of all time. (John Ruskin)

 • Read the best books first, or you may not have a chance to read them at all. (Henry David Thoreau)

 • Well-known\ outstanding\famous\prominent writer

 • The book is a silent friend to the people.

 • Choose an author as you choose a friend.

 • The plot is exciting (fascinating).

 • The book is interesting both for young and old.

 • It’s a book you can spend hours with.

 • The book is worth reading….. It moved me greatly.

 • I can whole-heartedly recommend this book to you.

 • The story is based on real life events.

 • The essential plot deals with…
  The plot of the story is fascinating\original\complicated.


 • The plot is unfolded through a narration\description\dialogue of personages….

 • The author pays special attention to\ underlines\stresses\points out that… repeats\....

 • The characters are depicted very convincingly, as though the author experiences the same joys and troubles.

 • The language of the book is expressive and vivid\simple.

 • The book belongs to the genre of….

 • The book is written in a simple manner.

 • The characters are well – drawn, true to life…

 • I appreciate his behaviour and actions as …..

 • I admire his behaviour….

 • The peculiarities of the personage’s speech and behaviour arouse different feelings and emotions (of sympathy, admiration, indignation…)

 • The actions reveal the character’s nature of a brave\generous\mean\romantic\serious\faithfulfriend\cruel\rude\indifferent\unpleasant\truthful\ desisive\frank\firm\conscientious\intelligent\wise\shrewd\agressive\strange\impulsive\childish\incompetent\violent\compromising\forgiving\
  diplomatic\reasonable\strict\
  concerned\protective\insistent\supportive person


 • Actions speak louder than words.

 • I was delighted by the beauty of his soul.

 • The characters are realistically portrayed.

 • The motives of his actions were…
  ‘The cleverer and kinder man is the more good things he sees in the people.’ (Paskal)


 • I’m sure you will benefit by reading this book.

 • Such book is to my taste.

 • The subject of the novel is drawn from life.

 • The plot unfolds dynamically.

 • The strong\ weak points of the novel are….

 • The author is at his best in the description of…..

 • On the one hand, on the other hand….

 • I’m of different opinion…

 • It seems to me.


Оцінка рівня сформованості у учнів комунікативної компетентності на уроках англійської мови

 1. Інформаційна (інформативна)

 • уміння добувати, осмислювати, отримувати інформацію, використовувати її під час вирішення поставлених завдань;

 • уміння працювати з книгою;

 • зберігання інформації (ведення зошита, словника, довідників)

 1. Інтелектуальна

  • уміння порівнювати, узагальнювати, аргументувати і робити висновки.

 1. Соціокультурна

 • засвоєння учнями знань соціокультурних особливостей країни мови, що вивчається;

 • уміння враховувати особливості мовного етикету іншомовної країни, правила поведінки в типових ситуаціях.

 1. Стратегічна

 • уміння вибирати ефективні прийоми при вирішенні комунікативних завдань;

 • планувати навчальний процес та оцінювати свої знання і однокласників;

 • здатність працювати в парах, співпрацювати в групі і вирішувати ситуації.

 1. Загально навчальна

  • володіння різними стратегіями мовної діяльності, направлених на рішення навчальних завдань і життєвих проблем (через аудіювання, говоріння, читання, письмо).

 1. Творча

  • уміння виконувати нестандартні творчі завдання.

 1. Комунікативна

  • здатність планувати, грамотно будувати питання та давати відповіді на них;

  • здатність будувати логічно завершений вислів;

  • уміння описувати прочитане, побачене, почуте;

  • уміння легко встановлювати контакт.

 1. Мовна

 • уміння письмово фіксувати інформацію;

 • уміння на слух сприймати інформацію і розуміти її вміст;

 • здатність читати і розуміти тексти різних жанрів;

 • уміння вести бесіду за ситуацією або за темою


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал