Методичний кабінет відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації Котівська загальноосвітня І – ІІІ ступенівСкачати 470.68 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації04.01.2017
Розмір470.68 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4
 • Дитяча природа потребує наочності.

К.Д. Ушинський

 • Повір у себе та зроби все, щоб у тебе повірили інші.

 • Учитель, будь сонцем, що випромінює людське тепло, і будь благодатним ґрунтом для розвитку людських почуттів; сій знання не лише в пам’яті й свідомості твоїх учнів, а передусім у їхніх душах і серцях.
  Ш Амонашвілі. • Актуальність досвіду

 • Сучасний етап міжнародних зв’язків України, вихід її у європейський та світовий простори, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні постійно зростає. Розвиток системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної філософії освіти.

 • Компетентнісний підхід до вивчення іноземних мов розглядається як такий засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що забезпечує засвоєння ними змісту навчання та досягнення мети навчання при розв’язанні певних проблемних завдань. Сучасна педагогіка визначає декілька груп компетентностей. Відповідно до рішень Європейської Ради основною компетентністю на уроках іноземної мови є комунікативна компетентність, тому що вона забезпечує набуття учнями вміння обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти власну точку зору, розвивати критичне і креативне мислення та адаптуватися у мовному середовищі.

 • Необхідність формування комунікативної компетентності учнів зумовлено реалізацією не тільки відповідно оновленого змісту освіти, але й адекватних методів і технологій навчання. Найбільш ефективними шляхами реалізації комунікативного підходу до вивчення іноземної мови є застосування інтерактивних методів навчання. Системне використання інтерактивних методів є актуальним для сучасної освіти, та виступає ґрунтовною складовою у формуванні компетентної особистості учня як громадянина демократичного суспільства.

 • «Вплетіння» інтерактивних методів навчання у канву структури уроку у педагогічній технології формування та розвитку критичного мислення, використання елементів даної технології, застосування до інформації певних прийомів мислення - сприяє досягненню такого результату, коли навчання є не засвоєння фактів, чужих думок і передача їх іноземною мовою, а вироблення власних суджень, аналіз навчальної інформації з позицій логіки та особистісного підходу з метою використання отриманих результатів як до стандартних так і нестандартних ситуацій і проблем, а також здатність ставити нові запитання, знаходити аргументи, приймати незалежні продумані рішення, - все це забезпечить формування комунікативної компетенції учнів.

Технологічне підґрунтя досвіду

Реалізувати стратегічну мету досвіду, створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості неможливо без урахування наступних умов: знання вікових особливостей та рівня комунікативної компетенції учнів;

ознайомлення їх з особливостями інтерактивних методів; поступового введення інтерактивних прийомів у процес навчання; постійної роботи щодо розвитку навичок групової взаємодії, знання основних положень педагогічної технології формування та розвитку критичного мислення: структури уроку у даній технології та різноманіття методів роботи на кожному етапі цієї структури.

Комунікативна компетентність учня характеризується цілою низкою  здібностей, що виявляються  у швидкості, глибині та міцності оволодіння  засобами і прийомами діяльності, таким як:

-         умінням слухати, сприймати і відтворювати інформацію;

-         вести діалог, брати участь у дискусіях;

-         вести переговори;

-         уміння переконувати  і відстоювати  свою точку зору, тобто спілкуватися.

Моделювання проблемних  ситуації, постійна організація пізнавальної діяльності учнів  забезпечує  на уроці  інтерактивне  спілкування, що  передбачає  обмін  думками, ідеями,  почуттями між  співрозмовниками,  умінням критично і творчо  мислити.

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США) показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень відображені в схемі, що отримала назву „Піраміда навчання”. З піраміди видно, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%, читання –10%), а найбільших – інтерактивного.

Треба звернути увагу на ще один аспект освітньої діяльності - процес впровадження інтерактивних прийомів відбувається з використанням педагогічної технології формування та розвитку критичного мислення учнів.

Ця педагогічна технологія забезпечує формування непідготовленого мовлення учнів, вона теоретично й технологічно розв’язує проблему внутрішньої вмотивованості навчально-освітньої діяльності вчителя й учня, вимагає від них максимальної пізнавальної регуляційної пошукової активності й самостійності. Спираючись на принципи цієї педагогічної технології, запроваджуючи інтерактивні методи та прийоми вчитель організує процес навчання на основі проблемного підходу до засвоєння знань, виступає в ролі консультанта-координатора.


Сутність досвіду

Досвід роботи дозволяє оцінити потенціал педагогічної технології формування та розвитку критичного мислення та інтерактивних методів навчання з позиції її адекватності завданню формування комунікативної компетентності школярів.


Об’єктом досвіду виступає процес формування компетентної особистості учня.

Предмет досвіду - елементи педагогічної технології формування та розвитку критичного мислення та інтерактивні методи навчання.

Методи дослідження проблеми:

 • спостереження, аналіз;

 • розробка науково-методичних матеріалів з проблеми;

 • впровадження інтерактивних прийомів під час навчальних занять;

 • запровадження елементів аналізу діяльності роботи під час уроку, самоаналізу, взаємоаналізу;

 • розробка дидактичного матеріалу, тестових завдань;

 • моніторинг якості навчальних досягнень учнів;

 • узагальнення досвіду роботи з проблеми дослідження;

 • презентація досвіду роботи на рівні міста.

Завдання досвіду:

 1. Виявити можливості застосування педагогічної технології формування та розвитку критичного мислення та інтерактивних методів у формуванні комунікативної компетентності учнів під час викладання англійської мови.

 2. Обґрунтувати та експериментально підтвердити ефективність використання інтерактивних методів як складову процесу формування компетентної особистості.

Для ефективного застосування методів та прийомів інтерактивного навчання необхідно детально планувати роботу на уроці.

Складові ефективності й успішності уроку:

Глибокі теоретичні    + ретельне планування   + творчий підхід
          знання                        та підготовка уроку           учителя

Гіпотеза досвіду

Якщо систематично проводти урок у ПТ розвитку критичного мислення,використовувати на уроках інтерактивні методи навчання, то можна очікувати якісного формування комунікативної компетентності в учнів, що в свою чергу сприятиме: 1. продуктивному засвоєнню навчального матеріалу та розвитку навичок його практичного використання;

 2. збагаченню соціального та комунікативного досвіду школярів;

 3. підвищенню пізнавальної активності та мотивації навчання в учнів.

Що має зробити вчитель і який результат з позиції діяльнісного підходу буде свідчити про формування комунікативної компетентності?


Діяльність учнів

Висловлюють власну думку. Вміють аргументовано її довести. Роблять доповіді. Вміють писати тези, план, реферат. Проводять захист рефератів, проектів. Ставлять запитання до учнів та вчителя. Відповідають на запитання учнів чи вчителя. Вміє визначити свої помилки, оцінити товаришів і себе, додержується культури спілкування. Аналізує отриману інформацію, піддавати сумніву, доводити свою правоту. Розуміє чого навчиться в майбутньому завдяки уроку, яку цінність має для нього урок.Діяльність учителя Використовує діалогічні методи. Організовує дискусії. Спонукає висловлювати власну думку. Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них, Пропонує пись -мові роботи (твір, звіт про мандрівку, лист до друга). Створює проблемні ситуації, практикує захист творчих робіт та проектів. Розвиває критичне мислення, будуючи урок за структу-рою даної ПТ, обґрунтовує навчальну діяльність, вчит ь учнів «смакувати» своїми успіхами та успіхами інших .УЧИТЕЛЬ
Тому основними формами навчання є групова та індивідуальна. Значне місце у формуванні комунікативної компетентності посідають проблемні ситуації, письмові роботи у формі твору, комунікативні творчі  завдання, асоціативні кола, розробка проектів, широко використовую технології колективно-групового навчання, методи «Карусель», «Коло ідей», «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Ажурна пилка» тощо.


Опис досвіду

Іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування, вона сприяє вербальному порозумінню громадян різних країн, забезпечує такий рівень їхнього культурного розвитку, який дозволяє вільно орієнтуватись і комфортно почуватись у країні, мова якої вивчається. У зв’язку з цим стає актуальною позиція, за якої здатність зрозуміти представника іншої культури залежить не тільки від правильного використання мовних одиниць, але й від особливих умінь розуміти норми його культури, у тому числі мовленнєвої поведінки у різноманітних ситуаціях спілкування.

Концепція навчання англійської мови передбачає опору на фундаментальність сучасних дидактичної, психологічної та методичної наук, враховує те, що різні точки зору функціонують на основі взаємодоповнюваності та набувають максимальної ефективності за певних умов організації навчального процесу. Важливим успіхом вивчення англійської мови є розуміння того, що мова найкраще засвоюється тоді, коли учням пропонується індивідуальна методична увага й участь, які ґрунтуються на аналізі особистісних навчальних потреб і відповідальності, забезпечення навчального процесу видами та типами діяльності, що сприяють використанню мови. Основною метою навчання англійської мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Як же втілити цю мету в життя, як сформувати комунікативну компетенцію учнів? Від кого це залежить?

Саме від сучасного навчального закладу вимагається запровадження нових підходів до навчання, які забезпечують розвиток у учнів необхідних компетенцій. При цьому поняття компетентності містить набір знань, навичок та відношень, що дають змогу особистості ефективно здійснювати діяльність шляхом реалізації відповідних функції .

Одним з таких підходів є формування під час навчання навичок критичного мислення, яке разом із фаховою і соціальною компетентністю забезпечує конкурентноздатність і мобільність освіченої людини на ринку праці, її готовність жити і працювати в умовах неперервних змін . Вважаю, що на уроках іноземної мови саме ця педагогічна технологія забезпечить формування комунікативної компетенції, адже розвивається критичне мислення, розвивається і засоби його вираження, тобто засоби спілкування..

Критичне мислення - це мислення вищого порядку, яке спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших. Відповідно, формування навичок критичного мислення передбачає розвиток здатності учнів аналізувати навчальну інформацію з позиції логіки та особистісного підходу з метою використання отриманих результатів як до стандартних, так і нестандартних ситуацій і проблем, а також здатність ставити нові запитання, знаходити аргументи, приймати незалежні продумані рішення.

Основними ключовими елементами критичного мислення є: самостійність; етапність (починається з постановки питання і подальшого визначення проблеми); переконливість аргументації; застосування певних прийомів, які в сукупності створюють перевірену на практиці ефективну методологію опрацювання інформації; обґрунтованість (передбачається використання відповідних критеріїв - положень, які бере до уваги критично мисляча людина, оцінюючи ідеї у процесі їх аналізу) тощо.

Розвинути критичне мислення, а, отже, і сформувати комунікативну компетенцію учів можливо, якщо оволодіти методикою, що стимулює конструктивно критичне мислення активними методами та технологіями навчання. Такими вважаю інтерактивні методи навчання. Інтерактивні методи захоплюють учнів, пробуджують у них інтерес та мотивацію, навчають самостійного мислення та дій. Ефективність і сила впливу на емоції і свідомість учнів залежить від умінь, стилю роботи конкретного вчителя. Вчитель повинен бути поінформований, обізнаний, здатний до змін та самовдосконалення, спрямовуючи свою діяльність на розвиток особистості учня.

Інтерактивне навчання змінює звичні форми навчання на діалогові, основані на взаємодії та взаєморозумінні. Використання прийомів інтерактивного навчання в практиці та досвіді роботи з різними по рівню розвитку учнями переконують в тому, що ці форми при їх систематичному застосуванні дійсно дозволяють кожному учню відчувати себе в "контексті" спільної роботи, формують комунікативну готовність до спілкування в малій групі на уроках з англійської мови (на всіх предметах гуманітарного циклу), сприяють розвитку особистісної рефлексії, діють на становлення активної позиції у навчальній діяльності. Проблеми та навчальні задачі в інтерактив -них формах роботи найчастіше учні вирішують не самостійно, а в процесі спільного обговорення в малих групах. Тому можна сказати не тільки про індивідуальний вплив інтерактивних форм навчання на учня, але й про їх вплив на всю групу. Таким чином у групі учнів виникає розвиток навичок спілкування та взаємодії, формування цілісно-орієнтовної єдності, гнучкої системи соціальних ролей в залежності від ситуації, прийняття норм та правил суспільної діяльності.

У своїй роботі використовую структуру, основні елементи педагогічної технології формування та розвитку критичного мислення. Структура уроку у даній педагогічній технології (далі ПТ) складається з п’яти основних етапів: розминки, обґрунтування навчання, актуалізації навчальної діяльності, усвідомлення змісту нового матеріалу та рефлексії. На кожному з цих етапів застосовую відповідні інтерактивні методи роботи.

У поданій нижче таблиці показано, які завдання кожного з цих етапів та які методи використовую для того, що їх реалізувати.
Структура уроку англійської мови

у ПТ розвитку критичного мислення з використанням інтерактивних технологій

РОЗМИНКА
Створення сприятливого психологічного клімату на уроці.

Введення у мовне середовище.Чарівна скринька

Розкидане речення

Розкидане слово чи вираз

Керований діалог
ОБГРУНТУВАННЯ НАВЧАННЯ


Сконцентрувати увагу учнів на проблемі, викликати інтерес до теми уроку.

Дати зрозуміти конкретну значимість теми уроку для кожного учняДивуй

Метод «Прес»

Відстрочена загадка

Збір аргументів
АКТУАЛІЗАЦІЯ


Зацікавити, спровокувати учнів пригадати те, що вони знали.

Створити умови для відкриття, для самостійного здобуття знаньЛанцюжок

« Натовп»

Філософи

Мозковий штурм

Асоціативні схеми

Кросворди

Ключові слова


УСВІДОМЛЕННЯ ЗМІСТУ

Ознайомити з новою інформацією.

Розвивати вміння працювати самостійно, виділяти головне, суттєве.

Формувати компетентності учнів з предмету.


Робота у малих групах

Робота у великих групах

«Натовп»

Ажурна пилка

Метод Рівіна

М’яч зі словами

Питально - відповідні вправи

Займи позицію

Два - чотири - всі разом

Критичне читання тексту в парах


РЕФЛЕКСІЯ


Учень - власник інформації, знань.

Можливість використання знань.

«Смакування» успіхами.


Саморефлексія

Незакінчене речення

«Капелюшки»

Метод «Прес»

Дворядний круглий стіл

Портфоліо

«Рюкзак» «Мікрофон»
Розминка

Під час підготовки до уроку необхідно підбирати такий матеріал, який би зацікавив учнів, щоб він зміг заохотити їх висловлювати свою думку, спираючись на власний досвід. Від того, наскільки яскраво, нешаблонно почнеться урок, наскільки невимушено вчитель зможе ввести учнів до атмосфери іншомовного спілкування, залежить успіх комунікативної діяльності учнів на уроці

Велику увагу слід приділяти поетичному, фольклорному матеріалу на початковому етапі вивчення іноземної мови. Вивчення пісень, віршів, скоромовок, прислів’їв має багато переваг. Завдяки цьому створюється сприятливий психологічний клімат, знижується напруження, активізується мовленнєва діяльність, підвищується емоційний тонус, підтримується інтерес до вивчення мови.

Під час проведення розминки використовую такі методи як «Чарівна скринька»(учень витягає з «чарівної» скриньки букву і придумує слово на цю букву, вводячи його в речення типу

Today I would like to be hard - working - адже він витягнув букву «H».

Типові завдання виконуються під час застосування методу «Розсипане речення» чи «Розсипане слово» - тоді можна запропонувати ввести дане слово у речення, скласти речення з слів і подумати про що буде йти мова на уроці.

Ефективно буде застосування методу «Мозковий штурм», де учням пропонується підійти до дошки і написати слово чи вираз, який асоціюється з написаним учителем словом чи прикріпленим до дошки малюнком; учні швидко йдуть до дошки( можна одночасно по два - три учні).

На цьому етапі уроку необхідно ввести учнів у мовне середовище тобто провести мовну зарядку, яка є необхідною на кожному уроці іноземної мови.Залучити всіх учнів до роботи можна, наприклад, поставивши запитання про те, у якій послідовності вони хотіли б проводити вивчення нового матеріалу. Перед тим, як висловити думку перед усіма, учні обговорюють відповідь у парі (метод «Поміркуйте - Об’єднайтеся в пари - Обговоріть». Під час відповіді можна поставити запитання до інших учнів класу: «Що б ви могли доповнити? Чи подобається така позиція вам? Хто може висловити точку зору по - іншому? Обговорення має бути відкритим, вчитель не підтверджує і не спростовує відповіді учнів. Наприклад каже: «Це цікаво. Я чомусь так досі не думала». Ця вправа сприятиме створенню сприятливого, дружелюбного клімату на уроці.

Особливу увагу також слід приділяти діалогічному мовленню: вчитися вживати форми ввічливої подяки, ввічливого звертання тощо. Слід не забувати про часте повторення вивченого на попередніх уроках. Засвоєння учнями комунікативних формул починається з першого уроку у 2 класі, і цей список розширюється з кожним уроком. Надалі ці вирази стають надійною опорою у вільному спілкуванні, яке приносить учням реальне задоволення. Для такої роботи бажано вибирати короткі діалоги, які відтворюють особливості вживання реплік – кліше.
Зразки автентичних формул мовного этикету, які використовуються під час розв’язання комунікативних завдань

Introducing yourself / someone

Informal: How do you do? My name’s Peter Little; Hello! / Hi! I’m Peter.

By the way, do you know each other? Pete, meet Ann.

Formal: May I introduce myself…? First let me introduce myself…

Have you ever met Michael Smith? Oh, Paul, I’d like you to meet Mary Parker.

Answering an introduction

Informal: How do you do? Pleased / glad to meet you. Hello, Jane.

Formal: I’ve been looking forward to meeting you for some time; I’m delighted to meet you; No, I don’t think I do.

Thanking

Informal: Thank you (very much); Many thanks; Thanks a lot; Thank you very much indeed.

Formal: I’m (really) very grateful to you (for); I do appreciate very much; I really can’t thank you enough.

Responding to thanks

Informal: Not at all; It’s a pleasure / my pleasure; You’re welcome; That’s all right.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал