Методичні вказівки з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів І курсуСторінка1/4
Дата конвертації30.03.2017
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет

Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мов
Грищенко О.В.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з української мови (за професійним спрямуванням)

для студентів І курсу

медичного факультету

Лиман – 2016
УДК 811.161.2(072)

Грищенко О.В.


Українська мова (за професійним спрямуванням): Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету. – Лиман: ДонНМУ, 2016. – 50 с.

Методичні вказівки містять матеріали, необхідні студентам І курсу медичного факультету для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та ПМК з предмету «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Актуальність тем, мета занять, теоретичні питання до них, перелік основної та додаткової літератури, питання для самоконтролю, набір тестових навчальних завдань, теми рефератів, критерії оцінювання, перелік питань до ПМК, графи логічної структури тем є складовими частинами цих вказівок.Укладач: Грищенко О.В., викладач ДонНМУ
Рецензенти: Лисак Лариса Констянтинівна, к.ф.н., доцент кафедри лінгвістики ДонНАБА м. Краматорськ
Розглянуті та затверджені на засіданні кафедри філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мов

Протокол № від 2016 р.


Затверджено на засіданні Вченої Ради ДонНМУ

Протокол № від 2016 р.ЗМІСТ


Зміст………………………………………………………………………

Тема 1. Мета і завдання курсу ”Українська мова за професійним спрямуванням”. Перевірка стартового рівня знань. Мова в житті суспільства. Культура усного та писемного мовлення. …... ... ... ... ...

Тема 2. Українська загальновживана лексика, що використовується для опису людини. Вивчальне читання тексту на тему: «Типи будови людського тіла». ……………………. ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ...

Тема 3. Норми сучасної української літературної мови. Форми і стилі сучасної української літературної мови. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Тема 4. Українська гістологічна лексика та термінологія. Вивчальне читання текстів на тему «Організм людини як біологічна система». Правопис ненаголошених голосних. И, І після Г, К, Х та шиплячих у середині та кінці слів. ………………………………………………………….

Тема 5. Лексичний аспект фахового мовлення. Лесика української мови за її походженням і вживанням. Загальновживана та стилістично обмежена лексика. Синоніми, омоніми, пароніми. Термін – основний елемент фахової мови лікаря. Сучасна українська медична лексикографія. ……… ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,,, ... ... ....

Тема 6. Українська анатомічна лексика та термінологія, що стосуються опорно-рухової системи. Вивчальне читання текстів на тему «Опорно-рухова система». Правпис голосних у словах іншомовного походження. Вживання м`якого знака, апострофа у словах іншомовного походження.…………………………………...

Тема 7. Морфологічні норми професійного мовлення. Особливості правопису іменників : родовий відмінок однини чоловічого роду. Рід, число іменників. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Тема 8. Українська анатомічна лексика та термінологія, що стосуються нервової системи. Вивчальне читання текстів на тему «Нервова система». Правопис приголосних. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Тема 9. Особливості правопису прикметників. Правопис складних слів. Правопис дієприкметників, дієприслівників, особливості перекладу дієприкметникових і дієприслівникових зворотів. ... ... ...

Тема 10. Українська анатомічна лексика та термінологія, що стосуються кровоносної системи. Вивчальне читання текстів на тему

«Кровоносна система». ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Тема 11. Українська анатомічна лексика та термінологія, що стосуються дихальної системи. Вивчальне читання текстів на тему

«Дихальна система». ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Тема 12. Українська анатомічна лексика та термінологія, що стосуються травної системи. Вивчальне читання текстів на тему «Травна система». ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Тема 13. Культура мови та український мовленнєвий етикет.

Особливості перекладу медичних текстів”. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Вимоги щодо здачі ПМК ……………………………………….

Додатки

Додаток 1………………………………………………………………….

Додаток 2………………………………………………………………….

Додаток 3………………………………………………………………….

Додаток 4………………………………………………………………….

Додаток 5………………………………………………………………….

Додаток 6………………………………………………………………….

Додаток 7………………………………………………………………….

Додаток 8………………………………………………………………….

Додаток 9………………………………………………………………….

Додаток 10………………………………………………………………...

Додаток 11………………………………………………………………...

Додаток 12………………………………………………………………...

Додаток 13………………………………………………………………...

3 - 4

5 – 6


6 – 9
9 – 10

10 – 13

13 – 15

15 – 18

18 – 21

21 - 24


24 – 27

27 - 29


29 - 30

30 - 31


31 - 32

32 - 37
38

39

40

4142

43

4445

46

4748

49

50ЗМІСТ
Мета Володіти державною мовою з використанням фахової лексики, підвищити рівень культури усного та писемного професійного мовлення.
Завдання 1. Закріпити знання сучасної української мови та удосконалити навички вживання терміологічної лексики.

2. Підвищити рівень професійної мовнокомунікативної компетенції лікаря.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичний матеріал з сучасної української мови, українську медичну термінологію, знати правила українського мовного етикету.
Вміти: вільно володіти фаховою лексикою та використовувати її на комунікативному, лексичному та граматичному рівнях.

Тема 1

Мета і завдання курсу ”Українська мова за професійним спрямуванням”. Перевірка стартового рівня знань. Мова в житті суспільства. Культура усного та писемного мовлення.

(2 години)
Актуальність теми. Знання державної мови – ознака кожного свідомого громадянина країни, а володіння державною мовою у професійній галузі – невід’ємна складова сучасного іміджу лікаря-фахівця. Наразі питання культури української мови є нагальним і актуальним, особливо для студентів - майбутніх лікарів, які мають знати сучасне ділове мовлення, мовні норми, лексичне багатство та стилістичну різноманітність сучасної української літетратурної мови. Загальний рівень культури людини, її освіченість визначаються не тільки набутими практичними навичками, професійною майстерністю, а й засвоєнням етикету професійного спілкування, знанням його специфіки та особливостей.
Цілі навчання

Загальна мета: висвітлити завдання курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, перевірити стартовий рівень знань студентів, визначити роль мови в житті суспільства і значення культури усного та писемного мовлення для майбутніх фахівців.
Основні теоретичні питання до теми:

 1. Українська мова – державна мова України.

 2. Проблемність мовної ситуації в сучасній Україні.

 3. Поняття мови і мовлення.

 4. Поняття культури мови і мовних норм.

 5. Акуальність підвищення рівня культури усного та писемного мовлення для студентів – медиків.


Джерела інформації
Базова література

 1. Лепеха Т.В. Українознавство: Навч. посіб. – К.: Вид. центр “Просвіта”, 2005. – 376 с.

 2. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

 3. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

 4. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити/ За загальною редакцією Олександри Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.


Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – бесіда і написання диктанту як засобу перевірки стартового рівня знань. Основою навчання є робота згідно з планом заняття. Студентам пропонуються теми для дискусій з питань розвитку української мови як державної, культури усного та писемного мовлення, ролі мови в житті людини.

В кінці заняття проводиться письмова робота з перевірки стартового рівня знань з української мови – написання диктанту. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи.
Граф логічної структури до теми (див. Додаток 1).

Тема 2

Українська загальновживана лексика, що використовується для опису людини. Вивчальне читання тексту на тему: «Типи будови людського тіла».

(2 години)
Актуальність теми. Українська загальновживана та загальномедична лексика, що використовується для опису людини, започатковує вивчення великого шару спеціальної медичної лексики з анатомії, яка є базовою для студентів 1 курсу.
Цілі навчання

Загальна мета: засвоїти загальновживану та загальномедичну лексику, що використовується для опису людини.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) створювати словосполучення із слів лексичного мінімуму;

2) вводити слова і словосполучення у тематичні речення;

3) перекладати спеціальні медичні тексти відповідної тематики

українською мовою;

4) використовувати загальновживану медичну лексику в усних і

писемних висловлюваннях;

5) закріпити теоретичні знання з правопису префіксів, вживання

м’якого знака й апострофа


Основні теоретичні питання до теми:

1. Особливості української загальновживаної та загальномедичної лексики, що використовується для опису людини.

2. Правопис префіксів.

3. Вживання м’якого знака та апострофа.


Запитання для самоконтролю

 1. Які особливості має українська загальновживана та загальномедична лексика?

 2. Які правила регулюють правопис префіксів в українській мові?

 3. За якими правилами вживається м’який знак в українській мові?

 4. За якими правилами вживається апостроф в українській мові?


Джерела інформації

Основна література

 1. Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., Мірошниченко Л.А., Романова О.Г., Смирна Я.В. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002. – 54 с .

 2. Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.


Додаткова література

 1. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К.: Наукова думка, 1996. – 660 с.

 2. Усатенко О.К. Російсько-український словник медичної термінології. – К.: Наукова думка, 1996. – 463 с.


Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – практичне заняття відповідно до плану. На занятті студенти вивчають нову медичну лексику, особливості вживання якої пояснюються викладачем. Надалі студенти виконують усні та письмові завдання за даною темою.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.
Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. Знайдіть слово, в якому пишеться префікс с¬

А. ...бити

В. ...робити

С. ...хопити

D. ...дерти

Е. ...горнути


Завдання 2. Знайдіть слово, в якому пишеться префікс з¬

А. ...фотографувати

В. ...добути.

С. ...кинути

D. ...хвалити

Е. ...пекти


Завдання 3. Знайдіть слово, в якому пишеться префікс пре¬

А. ...мружити

В. ...їхати

С. ...клеїти

D. ...добрий

Е. ...шити


Завдання 4. Знайдіть слово, в якому пишеться префікс при¬, що означає наближення

А. ...чудовий

В. ...шкільний

С. ...сісти

D. ...ліпити

Е. ...солити


Завдання 5. Знайдіть слово, в якому пишеться префікс прі¬

А. ...рва

В. ...їхати

С. ...в’язати

D. ...злий

Е. ...трусити


Завдання 6. Знайдіть слово, в якому пишеться м’який знак

А. звір...

В. піс...ня

С. нен...ка

D. любиш...

Е. дощ...


Завдання 7. Знайдіть слово, в якому не пишеться м’який знак

А. на сопіл...ці

В. л...он

С. дивлят...ся

D. мален...кий

Е. братн...ого


Завдання 8. Знайдіть числівник, в якому м’який знак не пишеться

А. шіст...

В. дванадцят...

С. міл...йон

D. п’ят...сот

Е. десят...
Завдання 9. Знайдіть слово, в якому ставиться апостроф

А. бур...я

В. р...яска

С. під...йом

D. св...ято

Е. надвечір...я


Завдання 10. Знайдіть слово, в якому не ставиться апостроф

А. в...язати

В. м...ясо

С. моркв...яний

D. б...ється

Е. під...юджувати


Граф логічної структури до теми (див. Додаток 2).


Тема 3

Норми сучасної української літературної мови. Форми і стилі сучасної української літературної мови. (3 години)
Актуальність теми. Знання норм сучасної української літературної мови є невід’ємною частиною володіння культурою мовлення. Задача носіїв мови – підвищення рівня культури усного та писемного мовлення, зокрема професійного, засвоєння літературних норм у слововжитку відповідно до стилів сучасної української літературної мови, а також неприйняття суржику.

Цілі навчання

Загальна мета: поглиблення знань щодо норм сучасної української літературної мови, її форм і стилів.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) знати види норм літературної мови;

2) знати форми і стилі літературної мови;

3) розрізняти ознаки кожного зі стилів сучасної української

літературної мови;

4) аналізувати, редагувати і створювати усні і писемні

висловлювання за поданою темою ;


Основні теоретичні питання до теми:

1. Поняття літературної мови.

2. Поняття літературної норми.

3. Підсистеми мовної норми.

4. Форми і стилі сучасної літературної мови.
Запитання для самоконтролю


 1. Які ознаки літературної мови ви знаєтє?

 2. Які мовні норми вам відомі?

 3. У яких формах існує літературна мова?

 4. Порівняйте стилі сучасної літературної мови

 5. Назвіть сферу вжитку і особливості наукового стилю


Джерела інформації

Базова література

 1. Лепеха Т.В. Українознавство: Навч. посіб. – К.: Вид. центр “Просвіта”, 2005. – 376 с.

 2. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

 3. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

 4. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити/ За загальною редакцією Олександри Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.


Додаткова література


 1. В.М.Пивоваров, Ю.І.Калашник, Л7Г7Савченко. Ділова українська мова. навчальний посібник. – Харків: Одіссей, 2007. – 232 с.


Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – практичне заняття відповідно до плану. На занятті студенти закріплюють знання з культури мовлення, поглиблюють відомості про норми, форми і стилі сучасної української літературної мови, виконуючи усні та писемні завдання за темою заняття.

В кінці заняття проводиться письмова робота. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.
Граф логічної структури до теми (див. Додаток 3).

Тема 4

Українська гістологічна лексика та термінологія. Вивчальне читання текстів на тему «Організм людини як біологічна система». Правопис ненаголошених голосних. И, І після Г, К, Х та шиплячих у середині та кінці слів. Поточний тестовий контроль.

(2 години)
Актуальність теми. Українська гістологічна лексика та термінологія доповнюють термінологічну базу, продовжують озайомлення студентів з медичною терміносистемою. Закріплюються знання щодо правопису голосних в українській мові.

Цілі навчання

Загальна мета: вивчити гістологічну лексику, що стосується теми “Організм людини як біологічна система”, застосовувати її в усному і писемному мовленні.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) створювати словосполучення із слів лексичного мінімуму;

2) вводити слова і словосполучення у тематичні речення;

3) перекладати спеціальні медичні тексти відповідної тематики

українською мовою;

4) використовувати гістологічну медичну лексику в усних і

писемних висловлюваннях;

5) закріпити знання щодо правопису голосних в українській мові.
Основні теоретичні питання до теми:

1. Особливості вживання гістологічної лексики в українській мові.

2. Правила правопису голосних в українській мові.
Запитання для самоконтролю

1. Які акцентуаційні особливості має гістологічна лексика?

2. Які лексичні особливості мають гістологічні терміни?

3. Які особливості характерні для правопису голосних в українській мові?


Джерела інформації

Основна література

 1. Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., Мірошниченко Л.А., Романова О.Г., Смирна Я.В. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002. – 54 с .

 2. Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.


Додаткова література

 1. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К.: Наукова думка, 1996. – 660 с.

 2. Усатенко О.К. Російсько-український словник медичної термінології. – К.: Наукова думка, 1996. – 463 с.


Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – практичне заняття відповідно до плану. На занятті студенти вивчають нову медичну лексику, особливості вживання якої пояснюються викладачем. Надалі студенти виконують усні та письмові завдання за даною темою.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.
Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. Знайдіть слово, в якому правопис голосного перевіряється наголосом:

А. д...шевий

В. вел...тенський

С. м...роз

D. трав...нь

Е. оч...рет


Завдання 2. Знайдіть слово, в якому пишеться [а]:

А. т...вар

В. б...гатий

С. г...нчар

D. л...пата

Е. м...настир


Завдання 3. Знайдіть слово, в якому пишеться [о]:

А. л...мати

В. к...чався

С. к...тився

D. кр...яв

Е. кл...нятись


Завдання 4. Знайдіть слово, в якому відбувається чергування [о] з [і]:

А. варт...сті

В. л...б

С. хол...д

D. кот...к

Е. х...роший


Завдання 5. Знайдіть слово, в якому відбувається чергування [е] з [і]:

А. пов...ні

В. жм...ня

С. зел...нь

D. смер...ка

Е. черв...нь


Завдання 6. Знайдіть слово, в кінці якого пишеться [и]:

А. висок...

В. морськ...

С. хак....

D. трох...

Е. близьк...


Завдання 7. Знайдіть слово, в кінці якого пишеться [і]:

А. навкруг...

В. лелек...

С. янк...

D. подруг...

Е. комах...


Завдання 8. Знайдіть слово, в кінці якого пишеться [и]:

А. скаж...

В. калюж...

С. двіч...

D. кущ...

Е. читач...


Завдання 9. Знайдіть слово, в кінці якого пишеться [і]:

А. написавш...

В. грош...

С. по-українськ...

D. мовч...

Е. кажуч...


Завдання 10. Знайдіть слово, у корені якого пишеться [и]:

А. г...рник

В. к...шка (тварина)

С. х...жак

D. щ...тка

Е. ж...нка


Граф логічної структури до теми (див. Додаток 4).Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал