Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою для всіх спеціальностейСкачати 303.09 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації16.01.2017
Розмір303.09 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Кафедра українознавства

МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
Матеріали та методичні вказівки щодо вивчення дисципліни
за кредитно-модульною системою для всіх спеціальностей
і всіх форм навчання
Дніпропетровськ
2006

Мова професійного спілкування. Матеріали та методичні вказівки щодо вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою для всіх спеціальностей і всіх форм навчання / Укладачі: В.С.Акімова, Н.Г.Омелян-
Скирта.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006.– с. 25.
Матеріали та методичні вказівки підготовлені з урахуванням форм і методів культури української мови відповідно до типової програми „Українська мова професійного спілкування”.
Вони допоможуть студентам самостійно, в разі потреби, засвоїти програмний матеріал, отримати позитивну оцінку за підсумками вивчення дисципліни
„Мова професійного спілкування”.
Укладачі: В.С.Акімова, старший викладач,
Г.Н.Омелян–Скирта, викладач.
Відповідальний за випуск: Г.Г.Кривчик, доктор історичних наук, професор
Рецензент: Г.П.Євсєєва, кандидат філологічних наук, доцент.
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри українознавства
Протокол №5 від 28.02.2006 р.
Затверджено на засіданні
Президії методичної ради ПДАБА
Протокол № 4 (38) від 28.04. 2006 р.

І. Мета і завдання курсу

Професійно орієнтований характер мовлення студента, – майбутнього фахівця будівельної галузі, покликана забезпечити нова дисципліна – українська мова професійного спілкування.
Головна педагогічна мета практичного курсу – формування комунікативної культури у сфері професійного мовлення в його усній і писемній формах; навичок практичного володіння мовою в обсязі тематики, обумовленої фаховими потребами. Вивчення курсу передбачає засвоєння основних вимог до складання і оформлення документів.
Предмет вивчення:

практичний аспект сучасної української літературної мови;

офіційно-діловий стиль і засоби ділового мовлення;

культура усного і писемного мовлення;

наукові принципи орфографії, орфоепії, пунктуації тощо;

особливості перекладу фахової термінології (російсько-українська);

редагування професійних кліше, тексту.
Завдання вивчення:

показати, що мова – це не тільки засіб спілкування, а й природне джерело професійної інформації;

дати студентам чіткі поняття про нормативність української мови, сприяти тому, щоб вони ґрунтовно володіли орфоепічними, орфографічними, лексичними, граматичними й стилістичними нормами української літературної мови;

виробити у студентів практичні навички правильного використання мовних засобів різних рівнів щодо професійного спілкування і мети висловлювання;

навчити студентів добре орієнтуватися у словниковому складі української мови, враховуючи стилістичну доцільність слововживання та лексичну сполучуваність;

збагатити лексичний запас студентів новими термінами щодо фаху;

дати студентам основні відомості щодо перекладу фахової термінології з російської мови на українську і навпаки;

навчити студентів працювати зі словниками різних типів.
Найважливіші аспекти практичних занять:

особливості вживання іменників, прикметників, прийменників, дієслів, числівників у професійно орієнтованій галузі;

правопис, відмінювання прізвищ, імен, по батькові;

уживання великої літери;

редагування текстів документів;


переклад фахових текстів, фраз, напівфраз з російської мови на українську;

укладання фахових міні-словників;

добір мовного матеріалу для проведення ділових нарад, засідань.
У результаті засвоєння модульного курсу студенти повинні:

знати рідномовні обов’язки громадянина;
знати основні правила оформлення найважливіших документів та принципи їх класифікації;
– чітко визначати і користуватися двома формами професійного мовлення: усного і писемного, знати їх особливості та мовні засоби, які забезпечують їх реалізацію;

вміти добирати відповідні терміни з фаху, логічно і послідовно подавати стислу інформацію з того чи іншого питання;

правильно вживати пасивні конструкції, що характерні для ділового стилю, вміти поєднувати числівники з іменниками, знати правила відмінювання і написання прізвищ;

дотримуватися норм сучасної літературної мови;

вміти логічно формувати думку як в усному, так і в професійному мовленні;

дотримуватися послідовності викладу;

вміти вибирати лексичну, граматичну, стилістичну форму для професійного мовлення;

правильно будувати стратегію професійної мовної поведінки.
ІІ. Робоча програма
2.1.
Розподіл навчальних годин для економічних спеціальностей
Всього Кредит Семестр
Всього годин за навчальним планом, у т.ч.
72 2
3
Аудиторні заняття, у т.ч.
28
Лекції
8
Практичні заняття
20
Самостійна робота
44
Виконання завдань самостійної роботи
32
Підготовка до контрольних заходів
4
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях
4
Написання реферату
4
Підсумковий контроль
іспит
2.2.
Робоча навчальна програма для економічних спеціальностей

Факультет: економічний
Кафедра українознавства
Кількість годин: лекції

8 годин практичні заняття – 20 годин самостійна робота – 44 години
№№ пп
Назва теми
К-ть ауд. год.
К-ть годин для сам. роботи
Вид підсумк. контролю
1.
Поняття мови професійного спілкування: визначення, мета, компоненти, функції мови
2 2.
Особистісний чинник у мові професійного спілкування. Мовний етикет
2 2
3.
Сучасна українська літературна мова як засіб мовного ПС і основа мови професійного спілкування
2 6
4.
Додержання норм СУЛМ як умова успішного мовного спілкування
4 10 5.
Лексичні засоби мови за професійним спрямуванням; особливості функціонування термінів
2 6
6.
Контрольна робота №1 2
7.
Особливості вживання самостійних частин мови у сфері ПС
4 6
8.
Особливості вживання службових частин мови у сфері ПС
2 8
9.
Синтаксичні засоби мови професійного спілкування; професійні мовні кліше
2 4
10.
Види усного професійного спілкування, особливості підготовки
2 4
11.
Жанри публічних виступів. Технології сперечання
2 2
12.
Контрольна робота №2 2
2.3.
Розподіл навчальних годин для технічних спеціальностей
Всього Кредит Семестр
Всього годин за навчальним планом
72 2
1,2
Аудиторні заняття, у т.ч.
28

Лекції

Практичні заняття
28 28
Самостійна робота, у т.ч.
44 44
Підготовка до аудиторних занять
Виконання завдань самостійної роботи
30 30
Підготовка до контрольних заходів
4 4
Виконання реферату
6 6
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях
4 4
Підсумковий контроль залік
2.4.
Робоча навчальна програма для технічних спеціальностей

Факультет (техн. спеціальності, які акредитовані в ПДАБтаА)
Кафедра українознавства
Кількість годин: практичні заняття – 28
Самостійна робота – 44
№ пп
Назва теми
К-ть ауд. годин
Вид підсумкового контролю
1.
Поняття мовне професійне спілкування і мова ПС; компоненти ПС
2 2.
Особливості мови за професійним спрямуванням
2 3.
Особистісний чинник у мовному професійному спілкуванні. Мовний етикет
2 4.
СУЛМ як засіб мовного ПС і основа ПС
2 5.
Додержання норм СУЛМ як умова успішного мовного спілкування. Орфографічна норма
2 6.
Контрольна робота №1 2
7.
Лексичні засоби мови за професійним спрямуванням; особливості функціонування термінів у мові ПС
2 8.
Особливості вживання самостійних частин мови у сфері ПС
4 9.
Особливості вживання службових частин мови у сфері ПС
2 10.
Синтаксичні засоби мови ПС; професійні мовні кліше
2 11.
Специфіка мовного втілення інформації у сфері ПС:тексти, його форми, якості тексту
2 12.
Документ як основний вид писемної форми
2
мови ПС
13.
Контрольна робота №2 2
ІІІ. Плани практичних занять
Модуль 1
Тема: Поняття мовне ПС і мова ПС. СУЛМ як основа мови ПС.
Заняття 1.
1.
Поняття мовне ПС і мова ПС.
2.
Компоненти мовного ПС.
3.
Особливості мови за професійним спрямуванням. СУЛМ як основа мови ПС.
4.
Стартовий твір-роздум.
Заняття 2.
Тема: Особистісний чинник у мовному ПС. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка.
1.
Основні навички успішного спілкування (якості мовця).
2.
Лінгво-психологічна характеристика суб’єкта професійного спілкування.
3.
Мовний етикет і мовна етикетна поведінка. Культура мови (мовні норми), (моделювання й аналіз різних комунікативних ситуацій).
4.
Аналіз стартового твору-роздуму.
Заняття 3.
Тема: СУЛМ як засіб мовного ПС і основа ПС.
1.
Відомості про сучасну українську літературну мову.
2.
СУЛМ
– основа мови ПС.
3.
Поточний контроль (тестування).
Заняття 4.
Тема: Додержання норм СУЛМ як умова успішного мовного спілкування: орфографічна норма.
1.
Правопис йотованих, апострофа, знака пом’якшення в питомих та запозичених словах (тренувальні вправи).
2.
Робота зі словником фахової лексики.
3.
Документ як основний вид писемної форми ОДС. Види записки (аналіз орфограм, аналіз особливостей ОДС).
Заняття 5.
Тема: Лексичні засоби мови за професійним спрямуванням; особливості функціонування термінів у мові ПС.
1.
Власна українська та іншомовна лексика. Синонімія, антонімія, омонімія, паронімія, багатозначність у лексиці, а також у синтаксисі, фразеології, виявлення в текстах порушень лексичної норми.
2.
Багатство й різноманітність як ознака культури мови (редагування текстів, аналіз лексичних засобів).
3.
Особливості функціонування термінів у мові ПС, зокрема запозичених. Канцеляризми, професіоналізми (уведення термінів у контекст).
4.
Контрольна робота №1.

Модуль 2
Заняття 6.
Тема: Особливості вживання частин мови у сфері ПС: іменник, прикметник.
1.
Особливості відмінювання іменників; кличний відмінок у мові ПС; особливості вживання категорій роду, числа у мові ПС.
2.
Граматичні категорії прикметника, відмінювання прикметників; узгодження форм прикметника з формами іменника; ступені порівняння.
Заняття 7.
Тема: Особливості вживання службових частин мови у сфері ПС.
1.
Правопис сполучників; складні випадки вживання прийменників, зокрема у мові ПС (переклад сталих словосполучень, аналіз їх з погляду лексичного складу).
Заняття 8.
Тема: Синтаксичні засоби мови ПС; професійні кліше.
1.
Переклад, аналіз фахових текстів, особливості перекладу з російської мови на українську.
2.
Стандартизовані синтаксичні сполуки (кліше); інфінітивні конструкції, дієприкметникові та дієприслівникові звороти.
Заняття 8.
Тема: Специфіка мовного втілення інформації у сфері ПС: текст, його форми, якості тексту.
1.
Форми текстів за будовою, значенням, діяльністю комунікантів.
Аналіз і складання текстів різних типів з урахуванням зазначених вище граматичних аспектів. Переклад. Диктант.
2.
Точність і однозначність тексту. Декодування чужого мовлення з визначенням мотиваційної сфери.
Заняття 9.
Тема: Документ як основний вид писемної форми мови ПС.
1.
Аналіз особливостей офіційно-ділового стилю.
2.
Характеристика, наказ, протокол, заява (аналіз документів з погляду однозначності, точності, логічності викладеної інформації).
Заняття 10.
Тема: Контрольна робота №2.
ІV. Теми для самостійного опрацювання
Тема: Особливості підготовки і реалізації актів безпосереднього й опосередкованого видів мовного спілкування.
1.
Культура підготовки і проведення дискусій, публічного виступу, наради, співбесіди, переговорів, телефонної розмови тощо (рольові ігри).

2.
Поняття індивідуального стилю мови ПС (складання порівняльної характеристики засобів індивідуального мовного стилю відомих громадських діячів).
3.
Тема: Стилістична диференціація СУЛМ.
1.
Стилі мови і мова ПС. Офіційно-діловий стиль, підстилі: законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський.
2.
Репрезентація навичок усного мовлення: виголошування рефератів.
Тема: Додержання норм СУЛМ як умова успішного мовного спілкування: орфоепічні норми.
1.
Орфоепічна норма СУЛМ. Тепм, тембр, інтонація, артикуляція у мові ПС (навички усного мовлення: рольові ігри з проведення актів безпосереднього мовного спілкування).
2.
Засоби милозвучності української мови. Позиційні чергування; спрощення у групах приголосних (тренувальні справи).
3.
Особливості українського наголосу.
Тема: Додержання норм СУЛМ як умова успішного мовного спілкування: орфографічна норма.
1.
Орфографічна норма: правопис и, і в питомих та запозичених словах. Правопис префіксів з–, с–, роз–, без–, пре–, при’’, прі–. Правопис великої букви (тренувальні вправи).
2.
Подвоєння і подовження приголосних (словниковий диктант, переклад текстів).
3.
Основні способи словотворення в українській мові, зокрема термінів; творення назв осіб за професійною належністю.
4.
Правопис слів разом, через дефіс; правопис абревіатур, складноскорочених слів. Правопис часток не–, ні– (тренувальні вправи, словниковий диктант).
Тема: Лексичні засоби мови за професійним спрямуванням.
1.
Синонімія, антонімія, омонімія, паронімія, багатозначність у лексиці (а також у синтаксисі, фразеології).
2.
Виявлення в текстах порушень лексичної норми.
3.
Робота зі словником фахової лексики (уведення термінів у контекст, добирання українських відповідників до запозичених термінів).
Тема: Словотвір у мові професійного спілкування.
1.
Способи словотворення в українській мові, зокрема термінів.
2.
Творення назв осіб за професійною належністю.
Тема: Особливості вживання самостійних частин мови у сфері ПС.
1.
Аналіз і складання текстів різних типів з урахуванням граматичних аспектів (особливості відмінювання іменників, особливості вживання категорій роду, числа у мові ПС).
2.
Відмінювання займенників різних категорій.
3.
Узгодження числівників з іменниками та прикметниками; відмінювання кількісних та порядкових числівників.
4.
Ступені порівняння прислівників, особливості їх творення.

5.
Час, особа, число, спосіб, вид дієслова; дієприкметник та дієприслівник.
Тема: Особливості вживання службових частин мови у сфері ПС.
1.
Правопис сполучників; складні випадки вживання прийменників.
Тема: Специфіка мовного втілення інформації у сфері ПС.
1.
Прості неускладнені й ускладнені речення.
2.
Редагування текстів з урахуванням правил оформлення складних речень.
3.
Пряма й непряма мова у тексті наукового й офіційно-ділового стилю.
V.
Тематика рефератів
1.
Ділова взаємодія (розташування, позиції, міжособовий простір учасників) при спілкуванні.
2.
Діловий портрет сучасного фахівця.
3.
Ділові папери з фаху.
4.
Ділові якості фахівця.
5.
Конфлікт у діловому спілкуванні.
6.
Культура ведення діалогу, полілогу.
7.
Культура мови сучасної ділової мови.
8.
Культура усного ділового спілкування.
9.
Лексичні засоби і прийоми стандартизації ділової української мови.
10.
Мистецтво „читати” обличчя.
11.
Мистецтво ведення ділової розмови.
12.
Мова невербального спілкування (мова жестів).
13.
Моральні й етичні засоби керівника та підлеглого, їх роль у практичній діяльності.
14.
Моральні засоби і прийоми стандартизації ділової української мови.
15.
Психологічні засоби офіційно-ділового спілкування.
16.
Психологія ділового спілкування.
17.
Психологія телефонної розмови.
18.
Різновиди писемного ділового мовлення.
19.
Роль мовних кліше, канцеляризмів, усталених словосполучень в
ОДС.
20.
Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації ділової української мови.
21.
Складні випадки керування у професійному мовленні.
22.
Словник ділової мови фахівця.
23.
Словник мови спеціаліста (відповідно до фаху).
24.
Словництво в курсі „Ділова українська мова”.
25.
Слухання. Його різновиди.
26.
Спілкування з представниками преси (інтерв’ю, прес-конференція).
27.
Стандартні вислови як явище усного та писемного професійного мовлення.
28.
Стиль сучасного ділового листування.
29.
Стиль сучасної ділової людини.

30.
Суперечки та її різновиди.
31.
Суржик та шляхи його уникнення.
32.
Сучасна молодь у діловому світі.
33.
Сучасний діловий мовленнєвий етикет в українській, російській, англійській, французькій, німецькій мовах.
34.
Терміни та їх функціонування у професійній діяльності.
35.
Українське термінознавство.
36.
Типові мовностилістичні помилки в оформленні сучасних документів.
37.
Формули офіційних звертань у країнах Західної Європи та США.
38.
Фразеологічні засоби і прийоми стандартизації ділової української мови.
39.
Функціонування вузьковживаної лексики (застарілих слів, неологізмів, термінів, професіоналізмів, жаргонізмів) у професійній сфері.
40.
Характерні ознаки культури усного професійного спілкування.
V
І. Методичні поради
Вивчаючи перший модуль, студенти мають засвоїти, що мова – найважливіший засіб спілкування, а мова професійного спілкування –
це форма сучасної літературної мови, специфіку якої зумовлюють особливості використання у виробничо-професійній діяльності, які головні компоненти мовного професійного спілкування, яку роль відіграє особистісно- психологічний чинник у мові професії, основні функції МПС; визначення державної, літературної мови, нормативність як головна ознака СУЛМ. Після вивчення відповідного матеріалу студенти виконують тестові завдання.
На четвертому і п’ятому тижнях викладач проводить практичні заняття за темою „Додержання норм літературної мови у професійному спілкуванні”, включаючи лексичні засоби МПС, особливості вживання частин мови та синтаксичні засоби мови за професійним спілкуванням.
Вивчаючи іменник, студенти повинні знати особливості (лексичні, граматичні, стилістичні) вживання у професійному мовленні, основну синтаксичну роль іменника, варіанти відмінкових закінчень.
Особливу увагу варто звернути на правопис власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях (товаришу, директоре, Людмило Михайлівно). Не забувати, що офіційними назвами посад, професій, звань є іменники чоловічого роду, незалежно від статі особи (ректор, а не ректорка академії). Якщо у документі вказано прізвище жінки, то підпорядковані слова вживаються у формі жіночого роду. Наприклад: головний механік Земницька О.В. доповіла про готовність парку до весняно-земляних робіт.
Наголошуємо на зв’язок числівників з іменниками. Наприклад: чотири семестри (Н. Відмінок, а не родовий, як у російській мові) і т.д.
Вивчаючи тему „Особливості вживання прикметника у професійному мовленні”, студенти повинні уміти сполучувати прикметники з іменниками, утворювати прикметникові моделі, вживати прикметники на означення ділових
і моральних якостей працівника, узгоджувати прикметники з іменниками,
добирати синоніми, антоніми до прикметників. У складну ситуацію можна потрапити, перекладаючи прикметники, близькозвучні з російськими, але рівні за значенням і функціонуванням.
Російська мова Українська мова
Военный – билет, действия Воєнний – дії, стан, загроза годы, форма, угроза Військовий – квиток, форма, формування


Щодо особливостей вживання дієслова у професійному мовленні студенти повинні уміти узгоджувати підмет з присудком, перекладати дієслівні словосполучення з російської мови на українську, добирати до іменників потрібні дієслова, складати з ними речення. Під час вивчення дієслова, вживання його в усному і писемному мовленні перед студентами постають труднощі щодо орфографії (при утворенні дієслова за допомогою префіксів); допускаються помилки в закінченнях дієслів І, ІІ дієвідмін (пишемо–пишимо); керування іменниками (опанувати професію, професією); вживанні дієслівних форм на –но, –то (завдання виконане, виконано).

Чимало труднощів виникає щодо правильного вживання прийменника у професійному мовленні.
Студенти повинні вміти правильно утворювати прийменники від
іменників, перекладати прийменникові конструкції з російської мови на українську, уникати двозначності у вживанні прийменникових словосполучень, сполучувати іменники з прийменниками, добирати синоніми, антоніми до прийменників, правильно писати прийменники (разом, окремо, через дефіс) тощо. Не можна пропускати прийменники в поданих нижче словосполученнях, що призводить до двозначності їх розуміння:
Матеріали досліджень (з досліджень чи для досліджень). Треба уникати буквального перекладу прийменникових зворотів з російської мови на українську.
Наприклад:
благодаря настойчивости – завдяки (а не дякуючи) наполегливості;
в зависимости от условий – залежно (а не в залежності) від умов та ін.
Протягом чотирьох тижнів студенти економічного факультету виконують
5 самостійних робіт в окремому зошиті, завдання для самостійної (домашньої) роботи знаходяться у методичному кабінеті кафедри українознавства. Особливу увагу варто звернути на морфологічні та синтаксичні засоби української мови.
На п’ятому тижні викладач проводить контрольну роботу №1. Це дає можливість перевірити знання певних тематичних тем і проконтролювати виконання самостійних робіт.
На шостому – восьмому тижнях студенти активно працюють над професійною лексикою; це робота з текстами фахового спрямування, це складання міні-словників, стислих словосполучень у професійному мовленні.
На заняттях студенти не тільки пояснюють значення термінів, а й вводять у словосполучення, речення, працюють над перекладами текстів з російської мови на українську.

На сьомому і восьмому тижнях студенти виконують останні самостійні завдання.
На дев’ятому тижні пишуть контрольну роботу №2, яка складається з 10 завдань і оцінюється у 30 балів.
Другий модуль передбачає удосконалення морфолого-стилістичних навичок і вивчення усного професійного спілкування, його різновидів, культуру, знання мовного етикету, роль діалогу у формуванні професійної компетентності, особливостей ораторського мистецтва.
Вивчивши тему, студенти повинні знати скарбницю народної мудрості про культуру спілкування; національні особливості українського мовленнєвого етикету; етикетні формули спілкування; особливості комунікацій: працівник – керівник, працівник – працівник, керівник – керівник; стиль, манери поведінки з партнерами. Уміти використовувати етикетні моделі під час спілкування
(телефонні розмова, прийом відвідувачів, проведення наради чи будь-який жанр публічного виступу) на економічні, господарські, політичні теми; орієнтуватися в ситуаціях (влаштування на роботу, ведення переговорів); виконувати ситуаційні завдання на знання лексичних, синтаксичних, стилістичних особливостей (слововживання, фразування, редагування).
Основні поради студентам щодо усного професійного спілкування:

продумайте текст і основну думку висловлювання, розкрийте їх повно
і змістовно;

дотримуйте норм літературної мови (орфографічних, граматичних, лексичних, стилістичних, акцентологічних тощо);

постійно збагачуйте усне мовлення новими мовними засобами;

уникайте неправильного повторення слів;

добирайте слова, будуйте речення так, щоб якнайточніше передати думку, висловити пропозиції, побажання тощо;

будьте уважними як до своєї мови, так і до мови колег; тактовно виправляйте їх мовленнєві помилки;

оволодівайте стилями мовлення, видами професійного спілкування;

привчайте себе до запису власних думок, висновків.
Мистецтво публічного виступу – це мистецтво переконуючої комунікації.
Звертаємо увагу студентів, як і чому психологічно важливо побороти страх перед аудиторією, яку роль відіграють вербальні і невербальні (міміка, жести,
інтонація) засоби мовлення, як бути приємним співрозмовником, як зацікавити людей, як критикувати, не ображаючи тощо.
Практичні заняття проводимо у формі ділової гри. Наприклад:
змоделювати телефонну розмову:
а) телефонуєте Ви;
б) телефонують Вам; підготувати і провести ділову нараду (дискусійну).
Перевірку знань проводимо у формі тестових завдань.
V
ІІ. Методичні поради щодо оформлення на написання
реферату
Перед написанням реферату з обраної теми необхідно опрацювати наукову літературу, осмислити прочитане і викласти думку на папір. Обсяг реферату: 10–12 сторінок (формат А–4).
Структура реферату та особливості викладу матеріалу
Вступ. Цей компонент не потребує цитувань (хоч вони допускаються), великої кількості абстрактних розмірковувань і великого обсягу. Обов’язково виділити предмет опису, обґрунтувати тему, яку висвітлюють у рефераті, вказавши на персоналії, які працювали над даним питанням, назвати їх праці.
Це треба робити чітко і логічно, щоб обсяг вступу не перевищував 15% від обсягу роботи (1 сторінка).
Основна частина. Тут немає особливих регламентацій. Головне, щоб написати реферат самостійно. Матеріал, який викладаєте, необхідно обгрунтовано реферувати. Коли є аргументи і контраргументи, можна вступати у полеміку. Сміливо використовуйте цитати як для підтвердження, так і для спростування. Цитований матеріал в основній частині, незалежно від форми цитування – дослівного (в лапках), світоглядно-змістового (своїми словами з зазначенням авторства матеріалу, який використовується), не повинен перевершувати 30% реферату. Загальний обсяг основної частини становить приблизно 7–8 сторінок.
Висновки викладаються з усього написаного. Вони повинні випливати з тексту, а не продовжувати його, давати відповіді на завдання, що були поставлені у вступі. Висновок має бути гранично чітким, точним, лаконічним.
Жодних цитат, припущень, розмірковувань не допускається. Конкретні висновки можна нумерувати. Список використаної літератури укладається за алфавітним порядком. Наприклад:
1.
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери.– Київ:
А.С.К., 1998.– 173 с.
2.
Ділове мовлення: Методичні рекомендації й зразки ділових паперів
/ Уклад. С.В.Шевчук.– Київ: КДПУ, 1993.– 32 с.
3.
Коваль А.П. Культура ділового мовлення.– Київ: Вища школа,
1974.–
223 с.
4.
Козачук Г.О. Українська мова: Практикум.– Київ: Вища школа,
1991.–
397 с.
5.
Коган І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови.– Львів: Світ,
1996.–
232 с.
6.
Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського.–
Київ: Либідь 1990.– 304 с.
7.
Максимовский М. Этикет делового человека.– Москва: Дидакт,
1994.–
124 с.

8.
Орфографічний словник української мови / Уклад.: С.Я.Єрмоленко,
В.І.Єрмоленко, К.В.Ленець, Л.О.Пустовіт.– Київ: Довіра, 1996.– 398 с.
9.
Чорненький Я.Я. Українська мова (за професійним спрямуванням).
Ділова українська мова / Теорія. Практика. Самостійна робота: Навчальний посібник.– Київ: Центр навчальної літератури, 2004.– 304 с.
10.
Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс.– Київ: Літера,
2003.–
446 с.
Додатки. Зразки документів, графічні схеми тощо.
Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично до сторінки (посередині).
Реферат повинен бути набраний на комп’ютері (запис на дискеті обов’язковий) та надрукований на принтері.
Параметри:
Версія WORD 95, 97, 6.0, 7.0 і новіші, шрифт – 12 кегель, у рядку 64–70 знаків. Сторінки повинні мати відповідні поля та нумерацію: зліва – 35 мм; справа – 10 мм; зверху та знизу – 20 мм.

Правила оформлення титульної сторінки:
Зразок
Міністерство освіти і науки України
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Реферат (Самостійна робота №...; Контрольна робота №...)
(слово реферат не пишемо, вказуємо тільки назву реферату або варіант, а словосполучення самостійна робота; контрольна робота та їх номери записуються)
Виконав: студент 387 групи
Мельничук А.І.
Викладач: канд. філол. наук Білоконь Я.В.

Дніпропетровськ–2006
V
ІІІ. Робота з книгою
Усе більше зростаючий потік інформації, інтерес студентів до науки, техніки, мистецтва вимагають вміння читати, робити записи почутого і прочитаного, зіставляти прочитаний матеріал з раніше відомим, систематизуючи його. Вміти читати і занотувати прочитане – необхідна риса й ознака інтелектуальної праці студента.
Після пошуків потрібної літератури, її бібліографування студент приступає до опрацювання джерельних матеріалів. Важливо навчитися самостійно робити спостереження й висновки з прочитаного, точно цитувати.
Записи допомагають швидко відновити у пам’яті прочитане, почуте. План, тези, конспект, виписки – найбільш типові способи фіксації. Вибір того чи іншого з них визначається конкретною метою. Якщо зміст книжки нескладний, можна обмежитися складанням плану. Якщо вас цікавлять лише окремі місця, то потрібно зробити виписки, а за ними скласти тези. Якщо книга містить нову, цікаву, але важку для засвоєння інформацію, доцільно її законспектувати.
План – попередня форма прочитаного. Він передує тезам та конспекту – більш складним та змістовнішим формам нотування. Вдало сформульовані тези включають у себе всі основні питання, які має відбивати план. Отже, тези – це стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту, що вбирають суть висловленого. Якщо план допомагає представити структуру тексту та назвати його основні теми, то тези розкривають суть всієї текстової інформації.
Розрізняють два види тезування – відбір авторських тез з тексту; формулювання основних положень власними словами. Складання тез – важливий засіб підвищення рівня самостійної роботи логічного мислення, мовленнєвої культури студентів. Тематичні виписки – це особливий спосіб запису змісту почутого чи прочитаного. Мета таких виписок – підготовка матеріалу для доповіді, повідомлення. Виписки здебільшого робляться після читання розділу чи параграфа, після осмислення змісту. Важливі моменти при виписках:
1.
Точне відтворення оригіналу тих фрагментів тексту, які будуть використані;
2.
Паспортизація матеріалу, тобто запис усіх обов’язкових елементів книги чи монографії.
Опрацювання критичної літератури з науковою метою відрізняється від конспектування її з навчальною метою. У другому випадку студент має засвоїти основні положення праці і викласти їх зміст у певній формі. Виписки і цитування використовують як для підтвердження певних положень, так і для наукової полеміки.
Конспект – це короткий, але зв’язний і послідовний переказ змісту книги, лекцій тощо. Можна сказати – це універсальна форма запису почутого і прочитаного, в якій знаходять місце і план, і тези, і виписки, і цитати, і самостійні спостереження, зауваження. Основною особливістю конспекту є його лаконічність, стислість. Цінність конспекту полягає у тому, що він дає
можливість швидко встановити у пам’яті вивчене, узагальнити нагромаджений матеріал.
Щоб конспект був якісним, потрібно попередньо виділити головне у прочитаному, подумати, які місця доцільніше процитувати. Тому найкраще складати конспект після читання, а не в процесі читання.
Розрізняють такі види конспектів:
1.
Текстуальні;
2.
Вільні;
3.
Змішані.
Під час роботи над текстуальним конспектуванням потрібно знайти текстуальну відповідь на поставлене запитання. Вільний конспект вимагає уміння висловити думку своїми словами, уникнути другорядного, зупиняючись тільки на основних фактах. При змішаному конспектуванні вільний виклад поєднується з цитуванням. Записи у конспекті не повинні бути одноманітними, тому потрібно навчитися застосовувати різний шрифт, підкреслення, великі літери; для виділення ключових слів, думок – різні кольори, підкреслення, схеми. Загалом складання, оформлення записів залежить від особливостей мислення студента, особливостей запам’ятовування та осмислення.
ІХ. Підсумковий контроль
9.1.
Орієнтовні питання до заліку чи іспиту з курсу
1.
Мова професійного спілкування як навчальна дисципліна.
2.
Основні компоненти МПС, довести і аргументувати свою відповідь.
3.
Основні проблеми „культури мови” і „культури мовлення”.
4.
Визначення державної, літературної мови.
5.
Особливості усної та писемної форми мовлення.
6.
Поняття стилю. Функціональні стилі сучасної української літературної мови.
7.
СУЛМ як основа мови професійного спілкування.
8.
Ділові папери: поняття, загальна характеристика, класифікація.
9.
ОДС сучасної літературної мови та його ознаки.
10.
Комунікативні ознаки мови професійного спілкування.
11.
Лінгво-психологічна характеристика суб’єкта професійного спілкування.
12.
Науковий стиль сучасної літературної мови та його ознаки.
13.
Найуживаніші ділові папери та їх реквізити.
14.
Роль мови в соціологізації особистості.
15.
Поняття мовної норми та їх типи (коротка характеристика з прикладами).
16.
Орфоепічні норми в мові професійного спілкування.
17.
Нормативність в межах категорії роду та числа іменників.
18.
Правопис відмінкових закінчень іменників.
19.
Кличний відмінок. Форми та особливості звертань у професійному мовленні.

20.
Терміни у складі мови професійного спілкування. Вимоги до термінів.
21.
Ступенювання якісних прикметників.
22.
Поняття активних та пасивних дієприкметників, безособових форм дієслів, їх використання у професійній мові.
23.
Числівник, його розряди. Відмінювання числівників.
24.
Особливості використання займенників у професійному мовленні.
25.
Синтаксичні особливості мови професійного спілкування.
26.
Узгодження підмета і присудка.
27.
Загальні вимоги до документа.
28.
Поняття мовного етикету. Його використання у МПС.
29.
Поняття національної мови і сучасної української літературної мови
(СУЛМ).
30.
Омоніми та пароніми у МПС.
31.
Неологізми та абревіатури у складі МПС.
32.
Бібліографія як елемент ділового стилю. Правила її оформлення.
33.
Чергування голосних і приголосних. Утворення прикметників від географічних назв.
34.
Правопис та відмінювання імен і прізвищ.
35.
Призначення та написання заяви, автобіографії, записок, характеристики, протоколу, витягу з протоколу, оголошення, наказу, вказівок.
36.
Узгодження числівника з іменником.
37.
Публічний виступ та вимоги до нього.
38.
Жанри публічних виступів.
39.
Суржик та шляхи його уникнення.
40.
Роль мови в суспільстві, її функції.
41.
Канцеляризми і мовні штампи у МПС.
42.
Ділове листування. Стиль ділових листів. Початок і закінчення ділових листів.
43.
Ділове листування. Етикет листування. Обов’язкові реквізити: звертання, комплімент, підпис, дата, адреса.
44.
Типові мовні звороти у ділових листах.
45.
Чинники, що визначають рівень культури професійного мовлення.
46.
Етика професійного мовлення.
47.
Характерні ознаки культури професійного спілкування.
48.
Види мовленнєвого етикету.
49.
Терміни (основні ознаки терміна) і професіоналізми.
50.
Проблеми термінотворення.
51.
Складні випадки терміновживання. Нормативні й ненормативні слововживання.
52.
Іншомовні слова в сучасній галузевій термінології.
53.
Основні правила запису числівників у ділових паперах.
54.
Правопис складних числівників, утворених від прикметників.

55.
Особливості вживання займенників І особи множини та ІІ особи однини і множини при звертанні до однієї особи.
56.
Порядок слів у реченні (розповідному, питальному, окличному), його роль у вираженні змісту речення.
57.
Мова і стиль документів.
58.
Мовленнєва діяльність і форми спілкування.
59.
Будова тексту, основні елементи його структури.
60.
Мова і мовлення в житті людини. Основні функції мови.
61.
Українська мова у професійному мовленні.
9.2.
Практичні завдання
1.
Зредагувати словосполучення, які можна використати у професійному мовленні.
2.
Визначити рід іменників, дібравши до них прикметники.
3.
Визначити рід невідмінюваних іменників та абревіатур.
4.
Визначити стержневе слово у наведеному синонімічному ряді.
5.
Від дієслів утворити всі можливі форми майбутнього, наказового, теперішнього часу.
6.
Від прикменників утворити, де це можливо, усі форми порівняння.
7.
Відредагуйте наведені словосполучення.
8.
Дібрати синоніми до слів...
9.
Замінити подані словосполучення прикметниковими.
10.
Записати іменники у формі родового, орудного та кличного відмінка.
11.
Записати подані прикметники у формі називного, родового, орудного, місцевого відмінків однини і множини.
12.
Записати подані слова разом, через дефіс, окремо....
13.
Записати слова та словосполучення скорочено, відповідно до норм сучасної української літературної мови.
14.
Знайти у наведених словосполученнях неправильний вислів:....
15.
Знайти у поданих словах наявні або можливі зміни голосних і приголосних звуків. Поясніть їх.
16.
Знайти у наведених словосполученнях правильний вислів:....
17.
Із поданого ряду слів виписати власні українські слова.
18.
Мовлення яких професійних груп відбивають наступні вирази:….
19.
На місці крапок поставити необхідну орфограму.
20.
Написати діалог:

в аудиторії: викладач–студент;

прийом на роботу: викладач–директор;

у бібліотеці: студент–бібліотекар;

у суперечці: підлеглий–керівник.
21.
Підготувати міні–виступ (на довільну тему).
22.
Побудувати речення зі словами:....
23.
Поставити розділові знаки у простому та складному реченнях.
24.
Провідміняти кількісний та порядковий числівники.

25.
Провідміняти числівник, узгодивши його з іменником.
26.
У яких зі слів наголос змінює значення:....
27.
Утворити прикметники від географічних назв.
28.
Утворити форми кличного відмінка від іменників.
29.
Як правильно:....
30.
Які іменники можуть позначати осіб як чоловічої, так і жіночої статі. Підкресліть.
Х. Порядок оцінювання знань студентів
Підсумкова оцінка з дисципліні „Мова професійного спрямування” виставляється за системою ПДАБтаА, національною шкалою та шкалою ECTS
Значення оцінки
Оцінка за системою ПДАБтаА
(бали)
За національною шкалою
За шкалою
ECTS
Відмінно
90–100 5
А
Дуже добре
82–89 4
В
Добре
75–81
С
Задовільно
69–74 3
D
60–68
E
Не прийнято
35–59 2
FX
Не прийнято
1–34 2
F
Оцінка виставляється з урахуванням оцінок модульного контролю знань та оцінок письмового іспиту у наступній послідовності.
1.
За 100-бальною шкалою виставляється оцінка за вивчення кожного модуля:

до 30 балів за контрольну (тестові завдання) роботу на п’ятому тижні;

до 30 балів за виконані самостійні завдання;

до 10 балів за написання реферату;

до 30 балів – підсумкова контрольна робота.
2.
За 100-бальною шкалою визначається середньоарифметична оцінка вивчення двох модулів. Наприклад, за 1 модуль – 75 балів, за ІІ модуль – 82 бали; 75+82=157; 157:2=79 балів.
3.
За 100-бальною шкалою виставляється оцінка за письмовий іспит
(якщо він є за програмою).
4.
За результатами модульного контролю і письмового іспиту виставляється по 100 балів. Наприклад, результат модульного контролю – 70 балів, іспит – 80; 70+80=150; 150:2=75 балів.
Критерії оцінки
1.
„Відмінно” (90–100, 5, А)
Студент виконав робочий план, цілком володіє мовним матеріалом.
Засвоїв специфіку функціонування мови у сфері професійного спілкування, виявляє загальну мовну культуру.
2.
Дуже добре (82–89, 4, В)

Студент виконав робочий план, володіє загальними знаннями програмового матеріалу, аналітично опрацьовує матеріал, однак припускається незначних помилок у мові, практичні завдання виконує на 80%.
3.
„Добре” (75–81, 4, С)
Студент загалом виконує робочий план, виявляє комунікативні навички, з’ясовує специфіку функціонування мови у сфері ПС, але допускає певні неточності, роботи виконані з певною кількістю грубих помилок.
4.
„Задовільно” (69–74, 3, Д)
Студент виконав робочий план, може викласти основні відомості про
СУЛМ як основу мови професійного спілкування, виконує роботи зі значною кількістю помилок.
5.
„Достатньо” (60–68, 3, Е)
Студент загалом володіє програмовим матеріалом, диференціює стилі, норми, однак не може вказати на специфіку функціонування мови у сфері професійного спілкування, задовольняє мінімальні критерії.
6.
„Не прийнято” (35–59, 2, FX)
Студент не виконав робочого плану, не виявляє загальних знань програмового матеріалу, комунікативних навичок мовного спілкування.
Практичні мовні завдання виконує на 30%.
7.
„Не прийнято” (1–34, 2 F)
Студент не виконав робочого плану, не відвідував практичні заняття, не виконував самостійні роботи, не володіє комунікативними навичками в заданій ситуації.
Головними формами навчання є лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів та написання реферату, консультації з викладачем.
Перевірку знань проводимо у формі тестових завдань.
Додаткових балів може бути не більше 10, наприклад, за написання реферату.
Відповідно до цього той студент, який набрав за період навчання кількість балів хоча б 60-65, може відмовитися від складання заліку чи іспиту, отримавши оцінку автоматично.
Отже, викладання мови професійного спілкування за модульно–
рейтинговою системою – це якісно новий підхід до опанування студентами способів комунікації у сфері усного і писемного професійного спілкування, вміння правильно будувати та виголошувати публічну промову, пам’ятаючи про культуру мовлення та мовленнєвий етикет. Ця система уможливлює активізацію аудиторної та самостійної роботи студентів, стимулює до систематичності навчання і водночас сприяє об’єктивності оцінювання. Серед студентів з’являється здорова конкуренція у навчанні, відтак кожен прагне здобути високий рейтинг.
ХІ. Рекомендована література
І. Нормативна

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 року.– К.: Дніпрокнига, 1996.– 48 с.
2. Закон про мови в Українській РСР.– К.: Україна, 1991. Зміни і доповнення, 1995.– 16 с.
ІІ. Навчальна та довідкова
1.
Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити /
За заг. ред. О.Сербенської.– Львів: Світ, 1994.– 152 с.
2.
Бабич Н. Основи культури мовлення.– Львів: Світ, 1990.– 232 с.
3.
Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови:
Використання морфологічних засобів мови.– К: ЛТД, 1998.– 176 с.
4.
Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери.– К.: А.С.К., 2001.– 400 с.
5.
Ділові папери та документи підприємницької діяльності / Упоряд.
В.Л.Куліченко.– К.: Укр. центр духов. культури, 1996.– 144 с.
6.
Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення.
Практикум /За заг.ред. проф. А.П.Загнітка.– Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 2002.– 112 с.
7.
Губенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування.– К.:
Екс.Об, 2000.– 200 с.
8.
Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне „Я”.– К.: Академія, 2001.– 240 с.
9.
Коваль А.П. Культура ділового мовлення.– К.: Вища школа, 1982.–
287 с.
10.
Козачук Г.О. Українська мова: Практикум.– К.: Вища школа, 1991.–
398 с.
11.
Культура мови на щодень / Н.Я.Дзюбишина–Мельник, Н.С.Дужик,
С.Я.Ярмоленко та ін.– К.: Довіра, 2000.– 169 с.
12.
Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення.– К.:
Вища школа, 1995.– 239 с.
13.
Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика.– К.: Вежа, 1994.– 240 с.
14.
Радевич–Вінницький Я. Україна: від мови до нації.– Дрогобич.–
Асоціація „Україна”, 1997.– 361 с.
15.
Томан І. Мистецтво говорити / Пер. з чес. В.І.Романця.– К.:
Україна, 1996.– 269 с.
16.
Чорненький Я.Я. Українська мова (за професійним спрямуванням).
Ділова українська мова / Теорія. Практика. Самостійна робота: Навчальний посібник.– Київ: Центр навчальної літератури, 2004.– 304 с.
17.
Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник.– К.:
Літера ЛТД, 2003.– 448 с.
ІІІ. Словники
1.
Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник.–
К.: Вища школа, 1995.– 254 с.
2.
Головащук С.І. Українська літературне слововживання. Словник- довідник.– К.: Вища школа, 1995.– 319 с.

3.
Горпинич В.А. Русско-украинский орфоэпический словарь / Под ред. В.М.Русановского.– К.: Освіта, 1992.– 222 с.
4.
Караванський С. Російсько-український словник складної лексики.–
К.: Рідна мова, 1998.– 710 с.
5.
Новий російсько-український словник–довідник. / Уклад.
С.Я.Ярмоленко та ін.– К.: Рідна мова, 1999.– 878 с.
6.
Підмогильний
В.,
Плужник
В.
Російсько–український фразеологічний словник (фразеологія ділової мови).– Перевидання 1997 р.– К.:
Кобза, 1993.– 248 с.
7.
Полюга Л.М. Словник антонімів / За ред. Л.С.Паламарчука.– К.:
Рад. школа, 1987.– 173 с.
8.
Російсько-український словник синонімів / Н.П.Башнякова,
Г.П.Вишневська та ін.– К.: Освіта, 1995.– 265 с.
9.
Словник іншомовних слів / За ред. О.С.Мельничука.– К.: Гол. ред.
УРЕ, 1985.– 320 с.
10.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник
(сфера ділового листування).– К.: Рідна мова, 1996.– 287 с.

Зміст

І. Мета і завдання курсу........................................................................................
ІІ. Робоча програма. Розподіл навчальних годин...............................................
Розподіл навчальних годин для економічних спеціальностей...................................................................................
Робоча навчальна програма для економічних спеціальностей...................................................................................
Розподіл навчальних годин для технічних спеціальностей..................................................................................
Робоча навчальна програма для технічних спеціальностей..................................................................................
ІІІ. Плани практичних занять...............................................................................
ІV. Теми для самостійного опрацювання............................................................
V
. Методичні поради з вивчення модулів...........................................................
V
І. Тематика рефератів.........................................................................................
V
ІІ. Методичні поради щодо оформлення та написання реферату..................
V
ІІІ. Робота з книгою.............................................................................................
ІХ. Підсумковий контроль.....................................................................................
9.1. Орієнтовні питання до заліку чи іспиту з курсу.................................
9.2. Практичні завдання...............................................................................
Х. Порядок оцінювання знань студентів..............................................................
ХІ. Рекомендована література...............................................................................

Document Outline

  • Кафедра українознавства
  • МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
  • Дніпропетровськ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал