Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація і планування проектної діяльності»Скачати 173.65 Kb.
Дата конвертації07.01.2017
Розмір173.65 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОдо САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03050701 – «МАРКЕТИНГ»

КРЕМЕНЧУК 2014

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація і планування проектної діяльності» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.03050701 – «Маркетинг»

Укладач д. т. н., проф. О. А. Юрко

Рецензент доц. О. І. Богдан

Кафедра маркетингу

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від ____________ 2014 р.

Голова методичної ради ________________ проф. В. В. Костін


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………

4

1

Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни......................................................................................................

6


2

Перелік тем і питань з навчальної дисципліни для самостійного опрацювання……………………………………………………………...…

7


3

4


Питання до заліку ..........................................................................................

Критерії оцінювання знань студентів ……………………………………..11

13


Список літератури……………………………………………………………..

12


ВСТУП
Сучасний період розвитку ринкової економіки вимагає від кожного спеціаліста вміння застосовувати методи прискореного створення та освоєння нової високоефективної техніки та більшість господарських завдань розв’язувати на основі певних проектів, визначаючи спочатку цілі, а потім робити спробу їх досягення з урахуванням часових, ресурсних і фінансових обмежень.

Здатність спеціаліста-економіста підприємства вирішувати поставлені перед ним у процесі трудової діяльності завдання, багато в чому залежить від якісного рівня його організаційної, управлінської та економічної освіти.

Менеджер повинен перш за все вільно орієнтуватися в економічних і виробничих законах, а також у механізмі їх дії. Знання цих законів дозволяє правильно визначати цілі виробництва, шляхи та методи найбільш ефективного їх досягнення.

Глибоке ввчення навчальної дисципліни «Організація і планування проектної діяльності» забезпечується вивченням таких дисциплін, як «Основи менеджменту», «Маркетинг», «Управління проектами», «Основи бізнесу», «Економіка праці», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Техніка й технологія галузі».Мета: засвоєння основних теоретичних положень в економічній сутності та форм інвестицій підприємства, методичного інструментарію управління проектами, сучасних методів оцінювання та прогнозування інвестиційного ринку, формування практичних навичок з розробки інвестиційної стратегії підприємства, порядку підготовки та розгляду інвестиційних проектів, методів оцінки ефективності, ризиків, ліквідності окремих проектів, формування інвестиційного портфелю підприємства, його оцінювання й оперативного управління ним.

Предмет: проектні рішення в підприємницькій діяльності та засоби їх реалізації в умовах виробничої діяльності підприємств.

Основними задачами навчальної дисципліни є визначення засад проектної діяльності підприємства, специфічних методів та інструментів проектного менеджменту, набути вмінь виконувати основні функції управління проектами, планування та контролю.

При вивченні навчальної дисципліни «Організація і планування проектної діяльності» студент знайомиться з темами: «Основи управління проектами», «Ефективність проекту», «Розробка та планування проекту», «Фінансування, кошторис і бюджет проекту», «Проектна діяльність як сфера високого ризику», «Мета й інструменти управління ризиками роекту», «Управління проектними ризиками в контрактах», «Реалізація проекту і зворотній зв’язок», «Управління якістю проекту», «Управління проектною командою».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: методи визначення мети проекту, порядок формування та його обгрунтування, структурування проекту (виокремлювати підцілі, підпроекти, черги, етапи тощо), визначення фінансових потреб і джерел його фінансування.

уміти: добирати постачальників, підрядників та інших виконавців (на основі торгів і конкурсів), готувати й укладати контракти, розраховувати кошторис і бюджет проекту, визначати терміни виконання проекту та розробляти графіки реалізації, контролювати процес виконання проекту та корегувати план його реалізації, управляти ризиками проектної діяльності.


 1. теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни

№ з/п

Тема

Лекції

Самостійна робота

1

2

3

4

Модуль 1

1

Основи управління проектами

1

2

2

Ефективність проекту

1

2

3

Розробка та планування проекту

2

4

4

Фінансування, кошторис і бюджет проекту

2

4

5

Проектна діяльність як сфера високого розвиткуМодуль 2

6

Методи й інструменти управління ризиками проекту

2

4

7

Управління проектними ризиками в контрактах

2

4

8

Реалізація проекту та зворотній зв’язок

2

4

9

Управління якістю проекту

2

4

10

Управління проектною командою

2

4
Усього годин у семестрі

18

36 1. ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема 1 Основи управління проектами

Проект і специфіка проектної діяльності. Управління проектами, фази життєвого циклу. Структура й оточення проекту. Учасники проекту.Питання для самоперевірки

 1. Проект і специфіка проектної діяльності.

 2. Управління проектами.

 3. Фази життєвого циклу проекту.

 4. Структура й оточення проекту.

Література: [1, с.15; 2, с.12; 3, с.22; 4, с. 32; 6, с.13; 7, с.19].
Тема 2 Ефективність проекту

Різновиди проектного аналізу (технічний, фінансовий, екологічний, організаційний, соціальний). Основна мета проектного аналізу.Питання для самоперевірки

 1. Розробка концепції проекту.

 2. Структура проектного аналізу.

 3. Сутність проектного аналізу.

Література: [1, с. 25; 2, с. 22; 3, с. 32; 4, с. 39; 6, с. 35; 7, с. 25].
Тема 3 Розробка та планування проекту

Цілі, призначення та види планів. Організація проектування. Забезпечення матеріально-технічної підготовки проекту.Питання для самоперевірки

1. Планування реалізації проекту. 1. Розробка проектно-кошторисної документації.

 2. Матеріально-технічна підготовка проекту.

Література: [1, с. 30; 2, с.32; 3, с.40; 4, с.52; 6, с. 4; 7, с. 39].

Тема 4 Фінансування, кошторис і бюджет проекту

Засоби та джерела фінансування проекту. Призначення кошторисів. Методи визначення кошторисної вартості. Типи кошторисів. Структура кошторисної вартості. Порядок планування витрат проекту. Зміна календарного плану й бюджету.Питання для самоперевірки

 1. Фінансування проекту.

 2. Розробка кошторису проекту.

 3. Розробка бюджету проекту.

Література: [1, с. 45; 2, с. 41; 3, с. 49; 4, с. 63; 6, с. 53; 7, с. 69].
Тема 5 Проектна діяльність як сфера високого розвитку

Основні принципи управління проектними ризиками. Розподіл ризиків у проектних контрактах. Інструменти захисту інтересів замовника та виконавця.Питання для самоперевірки

1. Проектна діяльність як сфера високого розвитку.

2. Методи й інструменти управління ризиками проекту.


 1. Управління проектними ризиками в контрактах.

Література: [1, с. 61; 2, с. 50; 3, с. 62; 4, с. 69; 6, с. 59; 7, с.79].
Тема 6 Методи й інструменти управління ризиками проекту

Розробка бізнес-плану. Скорочення витрат на реалізацію проекту. Скорочення терміну виконання проекту. Збільшення бюджету проекту.Питання для самоперевірки

 1. Методи управління проектними ризиками.

 2. Інструменти управління проектними ризиками.

 3. Інструменти управління ризиками інвестора.

 4. Страхування як інструмент захисту кредитора.

Література: [1, с. 69; 2, с. 63; 3, с. 71; 7, с. 86].
Тема 7 Управління проектними ризиками в контрактах

Проведення якісного аналізу ризиків. Порядок розподілу ризиків у проектних контактах. Захист інтересів замовника та виконавця.Питання для самоперевірки

 1. Розподіл ризиків у проектних контрактах.

 2. Інструменти захисту інтересів замовника проекту.

 3. Іструменти захисту інтересів виконавця.

Література: [1, с. 74; 2, с. 71; 3, с. 77].
Тема 8 Реалізація проекту та зворотній зв’язок

Схеми організаційних структур управління. Робоча й організаційна структура проектної команди. Добір і підготовка персоналу. Управління проектом.Питання для самоперевірки

 1. Організаційні форми управління проектами.

 2. Контроль і регулювання проектної діяльності.

 3. Управління змінами проекту.

 4. Завершення проекту.

Література: [1, с. 88; 2, с. 89].
Тема 9 Управління якістю проекту

Показники річної господарської діяльності підприємства. Аналітична оцінка виробничої діяльності підприємства з урахуванням якості продукції. Розробка бюджету в розрізі витрат на забезпечення якості продукції проекту.Питання для самоперевірки

 1. Концепція управління якістю проекту.

 2. Система норм і стандартів.

 3. Управлінням забезпеченням якості проекту.

Література: [2, с. 96; 7, с. 99].
Тема 10 Управління проектною командою

Психологічний клімат у колективі команди. Конфлікт у проектній команді. Прагнення функціональних працівників.Питання для самоперевірки

 1. Психологічні аспекти проект-менеджменту.

 2. Управління зацікавленими сторонами.

 3. Творення проектної команди.

Література: [1, с. 100; 2, с. 111; 3, с. 91; 7, с. 112].

3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Проект і специфіка проектної діяльності.

 2. Управління проектами.

 3. Фази життєвого циклу проекту.

 4. Структура й оточення проекту.

 5. Учасники проекту.

 6. Розробка концепції проекту.

 7. Структура проектного аналізу.

 8. Сутність проектного аналізу.

 9. Планування реалізації проекту.

 10. Розробка проектно-кошторисної документації.

 11. Матеріально-технічна підготовка проекту.

 12. Фінансування проекту.

 13. Розробка кошторису проекту.

 14. Розробка бюджету проекту.

 15. Проектні ризики та їх класифікація.

 16. Типові ризики проекту.

 17. Основні принципи управління проектними ризиками.

 18. Загальні положення теорії управління ризиками проекту.

 19. Методи аналізу ризиків проекту.

 20. Методи управління проектними ризиками.

 21. Інструменти управління проектними ризиками.

 22. Інструменти управління ризиками інвестора.

 23. Страхування як інструмент захисту кредитора.

 24. Розподіл ризиків у проектних контрактах.

 25. Інструменти захисту інтересів замовника проекту.

 26. Інструменти захисту інтересів виконавця.

 27. Організація форми управління проектами.

 28. Контроль і регулювання проектної діяльності.

 29. Управління змінами проекту.

 30. Завершення проекту.

 31. Концепція управління якістю проекту.

 32. Система норм і стандартів.

 33. Управління забезпеченням якості проекту.

 34. Психологічні аспекти проект менеджменту.

 35. Управління зацікавленими сторонами.

 36. Створення проектної команди.4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Порядок перерахунку рейтингових показників 100-бальної системи вищої шкали в національну шкалу оцінювання знань та європейську шкалу ЕСТS.

Інтервальна шкала оцінок установлює взаємозв’язки між рейтинговими показниками та шкалами оцінок.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для іспиту, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82–89

В

добре

74–81

С

64–73

D

задовільно

60–63

Е

35–59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0–34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Залікова оцінка виставляється з урахуванням поточної роботи студента протягом усього семестру. Ураховується як відвідування занять і аудиторна робота, так і виконання індивідуальних завдань і завдань для самостійного опрацювання.

Оцінювання знань студентів під час поточного контролю відбувається на основі таких критеріїв: 1. Правильність відповідей (правильний, чіткий, достатньо глибокий виклад теоретичних понять).

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу та самостійність суджень.

 3. Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових (теоретичних знань).

 4. Уміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями у повсякденному житті.

 5. Відповідальність студентів оцінюється й за формою, тобто з точки зору логічності, чіткості, виразності викладу навчальної літератури.

Виходячи з розглянутих положень, критерії оцінювання такі:

«Зараховано» виставляється студенту тоді, коли його відповідь бездоганна за змістом, формою, обсягом. Це означає, що студент у повній мірі за програмою засвоїв увесь навчальний матеріал, викладений у підручниках та інших джерелах і на практичних, семінарських заняттях, заліку дає бездоганні та глибокі відповіді на поставлені запитання, а також під час тестування демонструє знання не тільки основної, але й додаткової літератури, першоджерел, наводить власні роздуми, робить узагальнюючі підсумки, використовує знання із суміжних, галузевих дисциплін, уміє пов’язати вивчений матеріал із реальною дійсністю та доцільно використовує його для аналізу практичних завдань.

«Незараховано» виставляється тоді, коли студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки під час висвітлення понять, на додаткові питання відповідає не по суті, робить велику кількість помилок під час усної відповіді.

Підсумковий залік проводиться на останньому практичному занятті або під час сесії. Студенти, які відпрацювали всі теми практичних занять і самостійної роботи, залік отримують на останньому практичному занятті без додаткових контрольних заходів (за поточними оцінками). Студенти, які не відпрацювали пропущені заняття або мають незадовільні оцінки, залік отримують тільки після ліквідації цих недоліків.

Розподіл балів за видами роботи та формами контролю

Присутність на лекційних заняттях – 1 бал, максимум сім лекційних занять – 7 балів, лекційний конспект – 3 бали. У цілому 10 балів за семестр.

Навчальний семестр включає в себе сім практичних занять з дисципліни. Рейтингова оцінка поточного модульного контролю (контрольна робота № 1 та № 2) по 10 балів, тобто, 20 балів. Присутність на практичному занятті оцінюється – 2 бали, активність також – 2 бали. Підготовка до практичного заняття й оволодіння практичними навичками оцінюється – 11 балів. Окремо оцінюється виконання завдань для самостійної роботи – 10 балів, написання та розкриття матеріалу в реферативній доповіді – 11 балів. Виконання творчого індивідуального завдання (стаття, тези) оцінюється – 10 балів. Усього на залік – 100 балів.
Список літератури

 1. Батенко Л. П. Управления проектами : навч. посіб. / Л. П. Батенко, О. А. Загородніх, В.В. Ліщинські. – Київ : КНЕУ, 2003. – 231 с.

 2. Бруков В. П., Как управлять проектами : Научно-практическое издание / В. П. Бруков, Д. А. Новиков. – Москва : СИНГЕГ-ГЕО, 1997. – 188 с.

 3. Бушуев С. Д. Динамическое лидерство в управлении проектами / С. Д. Бушуев, В. В. Морозов. – Киев : 1999. – 312 с.

 4. Кучеренко В. Р. Управління діловими проектами : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, О. С. Маркітан. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. –280с.

 5. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения / Б. Г. Литвак. – Москва : Дело, 2000. – 230с.

 6. Маудер У. Выбор проекта. Планирование работ над проектами и руководство проектами / У. Маудер. – Москва : Мир, 1991. – 156 с.

 7. Пересада А.А. Проектне фінансування / А. А. Пересада, Т. В . Майорова, О. О. Ляхова. – Київ: КНЕУ, 2005. – 736 с.

 8. Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посіб / Г. М. Тарасюк . – Київ : Каравела, 2004. – 344 с.

 9. Тян Р. Б. Управління проектами / Р. Б. Тян, Б. У. Холод, В. А. Ткаченко В :  Київ : ЦНЛ, 2004. – 224 с.

 10. Разу М. Л. Управление программами и проектами / М.Л. Разу. – Москва : ИНФРА, 1999.- 392 с.

 11. Управление проектами. Зарубежный отчет / Под. ред. А.И. Кочеткова. – Санкт-Петербург : Два + три, 1992. – 156 с.

 12. Управление проектами / Под ред. В.Д. Шапиро. – Санкт-Петербург : Два + три, 1996. – 610 с.

 13. Шефов А.А. Управление проектами : Учеб. пособ. / А. А. Шефов. – Владимир : Издательство Владимирского гос. ун-та, 2000. – 128 с.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація і планування проектної діяльності» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.03050701 – «Маркетинг»
Укладач д. т. н., проф. О. А.Юрко

Відповідальний за випуск зав. кафедри маркетингу М. І. Сокур


Підп. до др. ____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.____. Наклад_________ прим. Зам №___________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал