Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «звітність підприємств»Скачати 312.77 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір312.77 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯЗ НАПРЯМІВ 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси і кредит»

КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання з напрямів 6.030509 – «Облік і аудит”, 6.030508 – «Фінанси і кредит»

Укладач доцент, к.е.н. Н.М. Яценко

Рецензент д.е.н., проф. А.О. Касич

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від „___”_____________2011 р.

Заступник голови методичної ради ______________ доц. С.А. Сергієнко
ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………………………4

1 Теми, погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни…………………………………………………………………………...5

2 Перелік тем і питань з навчальної дисципліни для самостійного опрацювання…………………………………………………………………………6

3 Питання до модульного контролю………………...…………………………....21

Список літератури………………………………………………………………….24

ВСТУП

Ефективне управління економікою підприємств значною мірою залежить від повноти, обґрунтованості, доречності та достовірності інформації про господарські процеси, що здійснюються, їх характер та обсяг, наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, фінансові результати діяльності. Основним джерелом такого інформаційного забезпечення є дані бухгалтерського обліку, які систематизуються у звітність.

Для того, щоб бути корисними у прийнятті правильних управлінських рішень, звітні дані повинні відповідати певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів, за умови, що вони (користувачі) мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації. Це зумовлює доцільність викладання дисципліни «Звітність підприємств» – однієї з профільних прикладних дисциплін підготовки за спеціальністю «Облік і аудит», яка дає змогу студентам:

1) зрозуміти місце звітності в інформаційній системі підприємства, оцінити її значення в управлінні підприємством;

2) бути обізнаним з методикою складання звітності;

3) вміти використовувати інформацію, наведену у звітності, для аналізу та прогнозування діяльності підприємства.Метою дисципліни є вивчення складу, структури, змісту та порядку складання і подання фінансової, статистичної та внутрішньогосподарської звітності. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати діяльності підприємств України для зовнішніх користувачів: власників, кредиторів, контрагентів.

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.030509 «Облік і аудит”, 6.030508 «Фінанси і кредит» розроблено на основі робочої навчальної програми з дисципліни «Звітність підприємств», яка затверджена методичною радою КНУ.


1 ТЕМИ, погодинний розклад лекцій

та самостійної роботи з навчальної дисципліни

№з/п


Тема


Денна форма

навчання


Заочна форма

навчання


Кількість годин

(лекц.)


Кількість годин

срс

Кількість годин

(лекц.)


Кількість годин

срс

1

2

3

4

5

6

МОДУЛЬ І

1

Поняття та призначення звітності підприємств

2

7

-

6

2

Фінансова звітність, її сутність та значення. Заключні роботи перед складанням фінансової звітності та основні етапи її підготовки

2

7

-

6

3

Склад, структура та порядок складання Балансу

2

9

0,5

6

4

Склад, структура та порядок складання Балансу

2

7

-

6

5

Звіт про рух грошових коштів та особливості його складання

2

7

0,5

6

6

Порядок складання Звіту про власний капітал

2

7

0,5

6

7

Склад та порядок складання Приміток до річної фінансової звітності

2

7

0,5

6

МОДУЛЬ ІІ

8

Особливості заповнення додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

2

7

0,5

6

9

Виправлення помилок у фінансовій звітності і внесення змін до показників фінансової звітності. Перевірка порівняння показників фінансової звітності підприємства

2

7

0,5

6

10

Основи складання консолідованої фінансової звітності

2

7

0,5

6

11

Порядок формування показників статистичної звітності

4

7

0,5

6

12

Основи внутрішньогосподарської звітності підприємств

2

7

0,5

6

13

Узгодження фінансової і податкової звітності

2

7

1

5
Всього годин за семестр

28

93

6

77


2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для самостійного опрацювання
Модуль 1
Тема 1 Поняття та призначення звітності підприємств

1. Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її складання.

2. Інформаційні потреби користувачів звітності.

3. Види, класифікація та склад звітності підприємства.

4. Організація складання звітності. Порядок та строки подання бухгалтерської звітності.

Методичні рекомендації до теми

В Україні основні правила та принципи складання та подання бухгалтерської (фінансової) звітності регламентуються безпосередньо Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996 та відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Звітність – це система узагальнюючих взаємопов’язаних показників, які відображають стан і використання господарських засобів суб’єкта підприємницької діяльності, їх призначення, джерела формування, фінансові результати, напрями використання прибутку тощо. Метою звітності є: визначення загальної вартості майна, вартості оборотних засобів, величини власних і залучених коштів підприємства.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте сутність звітності та її значення.

2. У чому полягає сутність і значення класифікації та регламентації звітності підприємства.

3. Розкрийте організацію складання звітності.

4. Розкрийте порядок та строки подання звітності

Література: [18, с. 11 – 31; 19, с. 5 – 33; 20, с. 7 – 11].

Тема 2 Фінансова звітність, її сутність та значення. Заключні роботи перед складанням фінансової звітності та основні етапи її підготовки

1. Вимоги національних стандартів до складу і елементів фінансової звітності.

2. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності.

3. Розкриття інформації у фінансовій звітності.Методичні рекомендації до теми

Облік базується на принципах, що визначені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності ”, а також у Законі Україні “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

№ 996. Фінансова звітність покликана забезпечити інформацією зовнішніх користувачів, які не мають доступу до “внутрішньої ” інформації підприємства. Фінансові звіти є кінцевим вихідним продуктом системи обліку, що призначений для зацікавлених осіб. У зв’язку з цим необхідно визначити коло користувачів фінансової звітності, рішення яких будуть впливати на діяльність підприємства та інформаційні потреби котрих обумовлюють використання підчас аналізу тих чи інших прийомів та показників.

Вимоги до якісних характеристик інформації, що містяться у Положенні 1, стосуються тільки фінансової звітності. П(с)БО 1 і Закон України №996 визначають такі якісні характеристики фінансової звітності, як: доступність, доречність, достовірність, співставність.

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника.

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте загальні вимоги до фінансової звітності?

2. Які документи регулюють порядок складання фінансової звітності?

3. Дайте характеристику складу фінансової звітності?


4. Розкрийте принципи підготовки фінансової звітності?

Література: [18, с. 32 – 71; 19, с. 34 – 37; 20, с. 11 – 32].
Тема 3 Склад, структура та порядок складання Балансу

1. Загальні положення стандарту бухгалтерського обліку «Баланс» та його значення.

2. Види балансів. Структура бухгалтерського балансу та його зміст відповідно до вимог П(с)БО.

3. Визначення та оцінка статей балансу.

4. Зміст та порядок заповнення статей активу балансу.

5. Заповнення статей пасиву балансу.

6. Методика і техніка заповнення форми балансу.

Методичні рекомендації до теми

В бухгалтерському обліку термін “баланс” по-перше, це один із елементів методу ведення обліку. По-друге, бухгалтерський баланс – це звітна таблиця, одна із форм бухгалтерської звітності, яка містить інформацію про стан і розміщення господарських засобів підприємства, установи на певну дату. За зовнішнім виглядом баланс являє собою таблицю, в якій ліва частина характеризує активи підприємства (ресурси, які в майбутньому принесуть підприємству доходи), а права характеризує власний та акціонерний капітал підприємства і пасиви (зобов’язання перед різними юридичними і фізичними особами).

Особлива роль балансу полягає в тому, що лише за його допомогою можна визначити фінансовий стан підприємства та його показники – ліквідність, платоспроможність, ділову активність, прибутковість, а також тенденції в розвитку підприємства (покращення роботи, стабільність, погіршення роботи). П(С)БО – 2 «Баланс» визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення балансу та розкрийте загальні положення П(с)БО – 2?

2. Розкрийте загальні вимоги до складання балансу?

3. Дайте характеристику видів балансу?

4. Які статті балансу характеризують зобов’язання?

5. Розкрийте методику заповнення форми балансу?

6. За якою оцінкою включаються в Баланс нематеріальні активи, основні засоби, дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги?

7. За якою оцінкою включаються в Баланс зобов'язання?Література: [18, с. 71 – 115; 19, с. 34 – 56; 20, с. 33-36].
Тема 4 Звіт про фінансові результати та порядок його складання

1. Загальні положення та характеристика П(с)БО 3 “Звіт про фінансові результати”.

2. Класифікація доходів і витрат.

3. Джерела даних для складання звіту.

4. Порядок складання розділу 1 “Фінансові результати” за статтями.

5. Порядок складання розділу 2 “Елементи операційних витрат».

6. Складання розділу 3 «Розрахунок показників прибутковості акцій».

Методичні рекомендації до теми

Основні вимоги до складання Звіту про фінансові результати викладені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Крім того, необхідно враховувати вимоги П(С)БО 15 "Дохід", П(С)БО 16 "Витрати", П(С)БО 17 "Податок на прибуток", П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств", П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність", П(С)БО 22 "Вплив інфляції", П(С)БО 24 "Прибуток на акцію", П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (для малих підприємств), а також Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

Питання, пов'язані з формою і змістом Звіту про фінансові результати, який належить до подання підприємствами будь-якої форми власності, розглядаються у П(С)БО 3. Основні принципи і поняття, що лежать в основі правил підготовки звіту, викладені у П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової

звітності".Питання для самоперевірки

1. За яким методом складається Звіт про рух грошових коштів?

2. Скільки розділів має Звіт про рух грошових коштів і які?

3. Розкрийте сутність непрямого методу складання цього звіту?

4. На підставі якої інформації складається Звіт про рух грошових коштів?

5. Чи є взаємозв'язок окремих показників Звіту про рух грошових коштів з Балансом та іншими формами звітності?

6. Як розрахувати чистий рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності?

7. Як розрахувати залишок грошових коштів на кінець звітного періоду?Література: [18, с.116 – 157; 19, с. 56 – 83; 20, с. 48 – 59].
Тема 5 Звіт про рух грошових кошів та особливості його складання

1. Загальні положення та характеристика П(с)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

2. Види діяльності, за якими складається звіт. Порядок складання звіту.

3. Визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності.

4. Визначення даних про рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

5. Визначення даних про рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

6. Розрахунок зміни обсягу (розміру) грошових коштів за звітний період.

7. Узгодження показників звіту з балансом.

8. Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності.

Методичні рекомендації до теми

Звіт про рух грошових коштів складається один раз за звітний період –

тільки за підсумками року. У П(с)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” визначаються зміст і форма Звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей. Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) складається із трьох розділів, а саме: Розділ І Рух коштів у результаті операційної діяльності (рядки 010 – 170). Розділ II Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (рядки 180 – 300). Розділ III Рух коштів у результаті фінансової діяльності (рядки 310 – 390). Для заповнення Звіту про рух грошових коштів необхідно використовувати дані Балансу, Звіту про фінансові результати, дані аналітичного обліку та Приміток до річної фінансової звітності.Питання для самоперевірки

1. За яким методом складається Звіт про рух грошових коштів?

2. Що означає непрямий метод складання цього звіту?

3. На підставі якої інформації складається Звіт про рух грошових коштів?

4. Чи є взаємозв'язок окремих показників Звіту про рух грошових коштів з Балансом та іншими формами звітності?

Література: [18, с. 158 – 182; 19, с. 60 – 73; 20, с.107 – 115].
Тема 6 Порядок складання Звіту про власний капітал

1. Характеристика П(с)БО 5 “Звіт про власний капітал”.

2. Складові власного капіталу, його джерела. Характеристика статей звіту про власний капітал.

3. Особливості формування звітних даних про зміни: статутного капіталу, додатково вкладеного капіталу, резервного капіталу .

4. Розкриття інформації про зміни у власному капіталі у примітках до бухгалтерських звітів.

Методичні рекомендації до теми

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Норми П(с)БО 5 стосуються Звіту про власний капітал підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Його призначення полягає в забезпеченні користувачів фінансових звітів достовірною інформацією про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

До власного капіталу відносяться: Статутний капітал – зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій для акціонерних товариств і сума оголошеного статутного капіталу для інших підприємств, зафіксовані в статутних документах. Пайовий капітал – сума пайових внесків фізичних і юридичних осіб, якщо це передбачено статутними документами. Додатково вкладений капітал – сума перевищення вартості продажу акцій над номінальною вартістю (емісійний дохід). Інший додатковий капітал – сума дооцінки позаоборотних активів, вартість активів, безоплатно отриманих підприємством від фізичних або юридичних осіб, інші види додаткового капіталу. Резервний капітал – сума резервів, створених підприємством відповідно до діючого законодавства або статутних документів. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – прибуток, реінвестований у підприємство, або непокритий збиток. Вилучений капітал – фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених товариством у своїх акціонерів.

Питання для самоперевірки

1. За рахунок чого змінюється статутний капітал?

2. Що таке пайовий капітал, хто його утворює, за рахунок чого він змінюється?

3. Як поділяється додатковий капітал і за рахунок чого він змінюється?

4. На які цілі може бути використаний нерозподілений прибуток?
5. За рахунок чого можна списати непокриті збитки?

Література: [18, с.183 – 201;19 с. 107 – 115; 20, с.74 – 82].
Тема 7 Склад та порядок складання Приміток до річної фінансової звітності

1. Склад та вимоги до Приміток до річної фінансової звітності.

2. Зміст розділів і методика складання Приміток до річної фінансової звітності за формою № 5.

Методичні рекомендації до теми

Під примітками фінансових звітів необхідно розуміти сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також іншу інформацію, що передбачена відповідними положеннями (стандартами).

Обсяг інформації, який наводиться в примітках, та форму викладення матеріалу (у вигляді тексту, таблиць, схем тощо) підприємства визначають самостійно, дотримуючись вимог діючих нормативних актів. Загальні вимоги до складу Приміток визначені П(с)БО 1 і включають три групи інформації: облікову політику підприємства, інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами), інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності для забезпечення її зрозумілості та достовірності.

Перша група інформації, яка подається в Примітках – це розкриття облікової політики підприємства. При складанні Приміток необхідно стежити за тим, щоб наведена в них інформація відповідала змісту наказу про облікову політику підприємства. Друга група інформації в Примітках – це та інформація, яка не міститься у формах звітності № 1 – 4, але є обов'язковою за вимогами окремих положень (стандартів), які наводяться у формі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».Третя група інформації в Примітках – це забезпечення її зрозумілості і доцільності, що включає аналіз статей звітності для забезпечення їх зрозумілості та достовірності.Питання для самоперевірки

1. Які вимоги ставляться окремими П(с)БО до Приміток?

2. Розкрийте сутність першої групи Приміток.

3. Розкрийте сутність другої групи Приміток?

4. Розкрийте сутність третьої групи Приміток?

5. Розкрийте методику складання кожного із тринадцяти розділів Приміток?Література: [18, с.202242; 20, с.7482].
Модуль 2

Тема 8. Особливості заповнення додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

1. Складання Додатку до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за формою № 6.

2. Порівняння показників звітності за сегментами з річною фінансовою звітністю.

3. Порівняння показників форм фінансової звітності.Методичні рекомендації до теми

Загальні вимоги щодо розкриття інформації та форми звіту «Інформація за сегментами» регулюються П(с)БО – 29 «Фінансова звітність за сегментами», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412 (далі – ПБО 29). Починаючи з річної звітності за 2005 рік, запроваджено Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за формою № 6. Для заповнення Додатку слід користуватися ПБО 29. Терміни, що стосуються фінансової звітності за сегментами, визначені в ПБО 29. Сегмент – це певний вид продукції, напрямок виробництва або реалізації. Згідно ПБО 29 виділяють такі звітні сегменти: господарський та географічний. Господарський сегмент – відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та (або) продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших. Географічний сегмент – це відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та (або) продажу певного виду або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному економічному середовищі.

Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф.

№ 6) складається з III розділів: I Показники пріоритетних звітних сегментів,

II Показники за допоміжними звітними сегментами, III Показники за допоміжними звітними географічними сегментами.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення сегменту.

2. Дайте визначення господарського сегменту.

3. Дайте визначення географічного сегменту.

4. Розрахуйте структуру форми № 6 «Інформація за сегментами».

5. Яка послідовність заповнення форми № 6 «Інформація за сегментами».Література: [18, с. 243 – 296; 20, с. 82 – 93].
Тема 9 Виправлення помилок у фінансовій звітності і внесення змін до показників фінансової звітності. Перевірка порівняння показників фінансової звітності підприємства

1. Загальні положення П(с)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

2. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках.

3. Зміни в обліковій політиці.

4. Події після дати балансу.

5. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів.Методичні рекомендації до теми

Можливі помилки при веденні бухгалтерського обліку: помилки в розрахунках; неправильно визначена норма амортизації або база для розподілу загальновиробничих витрат; неправильне визначення елементів фінансової звітності (визнання активів витратами, включення до складу необоротних активів об'єктів, що використовуються на умовах оперативної оренди, та нарахування на них амортизації, віднесення витрат на доставку придбаних запасів до витрат на збут або до загальновиробничих витрат). Ігнорування додаткової суттєвої інформації (відомості про можливу ліквідаційну вартість не використовуються при нарахуванні амортизації); неуважність (суми дооцінки основних засобів, що вибули, не відображаються в складі нерозподіленого прибутку); помилкова методика оцінки об'єктів бухгалтерського обліку (інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства не обліковуються за методом участі в капіталі, довгострокові фінансові зобов'язання відображаються в Балансі за сумами погашення).Питання для самоперевірки

1. Розкрийте загальні положення П(с)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»?

2. Які помилки у бухгалтерському обліку можуть мати місце?

3. Розкрийте способи внесення змін до облікової політики?Література: [18, с. 209 – 212; 20, с. 93 – 104].
Тема 10 Основи складання консолідованої фінансової звітності

1. Загальні положення П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність».

2. Порядок складання консолідованої фінансової звітності.

3. Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності у примітках до звітності.Методичні рекомендації до теми

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (стаття 12 п. 1) визначає, що підприємства, які мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов'язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність.

Консолідована фінансова звітність – це звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Вимоги і методика складання консолідованої фінансової звітності регламентується П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність».

Дочірнє підприємство – це підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства. Материнське (холдингове) підприємство – це підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств. Група підприємств – це материнське (холдингове) та його дочірні підприємства.

Частка меншості – частка чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства). Чисті активи – активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. Внутрішньогрупове сальдо – сальдо дебіторської заборгованості та зобов'язань на дату Балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій. Внутрішньогрупові операції – операції між материнським та дочірніми підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи.

Питання для самоперевірки

1. За яких умов материнське підприємство не подає консолідовану

фінансову звітність?

2. За яких умов показники фінансової звітності дочірнього підприємства не включаються до консолідованої фінансової звітності?

3. За якими формами складається консолідована фінансова звітність?

4. Яких статтей форм фінансової звітності на уникнути при складанні консолідованої фінансової звітності?Література: [18, с. 307 – 313; 19, с. 204 – 215].
Тема 11 Порядок формування показників статистичної звітності

1. Склад статистичної звітності, правила та періодичність її подання.

2. Статистична звітність щодо продукції, її зміст, джерела інформації і порядок подання.

3. Статистична звітність щодо праці, її зміст, джерела інформації і порядок подання.

4. Статистична звітність щодо фінансів підприємства, її зміст, джерела, інформації і порядок подання.

5. Статистична звітність щодо зовнішньоторговельної діяльності підприємства, її зміст, джерела інформації і порядок подання.

6. Звітність про відрахування на соціальні потреби.

Методичні рекомендації до теми

Статистична звітністьце особливий вид звітності, основними ознаками якої є: 1) відповідність поставленій метіпідготовка офіційної державної інформації, що характеризує масові явища і процеси в економічній, соціальній та в інших сферах життя України та її регіонів; 2) наявність статистичного наглядупланомірно, науково організованого процесу збору даних про масові явища і процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та регіонів; 3) наявність методології складання звітності, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних рекомендаціях і досвіді статистичної практики (статистична методологія).

Крім органів державної статистики, статистикою займаються галузеві Міністерства, Міністерство фінансів, окремі Державні комітети. Конфіденційна інформація – статична інформація, яка належить до інформації з обмеженим доступом і знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов.Питання для самоперевірки

1. Нормативне забезпечення статистичної звітності.

2. Який документ визначає перелік та обсяги статистичної звітності?

3. Які вимоги пред'являються до статистичної звітності?

4. Періодичність та форми подання статистичної звітності.

5. Зміст та порядок складання звіту про фінансові результати.Література: [18, с. 574 – 629; 19, с. 188 – 204].

Тема 12 Основи внутрішньогосподарської звітності підприємств

1. Поняття про внутрішньогосподарську звітність та звітність підрозділів підприємства.

2. Принципи розробки внутрішньогосподарської звітності.

3. Взаємозв’язок фінансової та внутрішньогосподарської звітності.Методичні рекомендації до теми

Система внутрішньогосподарської звітності – це форма оберненого зв’язку керівників центрів відповідальності з об’єктами управління. Основним завданням управлінської звітності є найповніше задоволення інформаційних потреб внутрішніх користувачів. Тому важливе значення мають порядок і принципи розробки внутрішньої звітності. Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» передбачено, що підприємство самостійно розробляє системи та форми внутрішньогосподарської звітності. Форми внутрішньогосподарської звітності можуть бути розроблені на основі удосконалення і зміни форм первинного і аналітичного обліку. Форми внутрішньогосподарської звітності поділяються на нагромаджувальні, зведені та підсумкові звіти. Внутрішньогосподарську звітність, залежно від періоду складання, поділяють на оперативну, поточну і стратегічну.Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення внутрішньогосподарської звітності?

2. Розкрийте принципи розробки внутрішньогосподарської звітності?

3. Охарактеризуйте взаємозв’язок фінансової та внутрішньогосподарської звітності?Література: [18, с. 345 – 376].
Тема 13 Узгодження фінансової і податкової звітності

1. Необхідність узгодження фінансової та податкової звітності

2. Методика узгодження фінансової і податкової звітності.
Методичні рекомендації до теми

Докорінні зміни податкового законодавства зробили неможливим одержання належних до сплати сум податків безпосередньо з бухгалтерського обліку, що доводить безальтернативність запровадження підсистеми податкового обліку. Тільки відмова від викривленої процедури обчислення об’єктів оподаткування, зокрема, повернення до застосування принципу нарахування та відповідності доходів і витрат, дозволять поставити крапку в цьому питанні. Податкове законодавство має бути відкориговане таким чином, щоб визначення об’єктів оподаткування автоматично, після проведення незначних коригувань, витікало з даних бухгалтерського обліку. До настання цього моменту ми просто приречені на ведення складного і вартісного податкового обліку.

Складений фінансовий звіт детально перевіряється на предмет узгодженості окремих показників, які відображені в межах однієї або різних форм звітності. Методика порівняння окремих показників державних форм звітності розроблена Міністерством фінансів України і надіслана 09.01.01

№ 053 – 41 (зі змінами і доповненнями від 10.01.02 № 05343). Вона є обов'язковою для всіх підприємств. Здійснення перевірки порівняння показників форм фінансової звітності забезпечує правдивість і достовірність інформації.Питання для самоперевірки

1. Обґрунтуйте необхідність узгодження фінансової та податкової звітності?

2. Розкрийте методику узгодження фінансової і податкової звітності.?

Література: [18, с. 457 – 481].
3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
МОДУЛЬ 1

1. Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її складання.

2. Інформаційні потреби користувачів звітності.

3. Види, класифікація та склад звітності підприємства.

4. Організація складання звітності. Порядок та терміни подання бухгалтерської звітності.

5. Вимоги національних стандартів до складу і елементів фінансової звітності.

6. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності.

7. Розкриття інформації у фінансової звітності.

8. Загальні положення стандарту бухгалтерського обліку «Баланс» та його значення.

9. Види балансів. Структура бухгалтерського балансу та його зміст відповідно до вимог П(с)БО.

10. Визначення та оцінка статей балансу.

11. Зміст та порядок заповнення статей активу балансу.

12. Заповнення статей пасиву балансу.

13. Методика і техніка заповнення форми балансу.

14. Загальні положення та характеристика П(с)БО 3 “Звіт про фінансові результати”.

15. Класифікація доходів і витрат.

16. Джерела даних для складання звіту.

17. Порядок складання розділу І “Фінансові результати” за статтями.

18. Порядок складання розділу ІІ “Елементи операційних витрат»

19. Складання розділу ІІІ «Розрахунок показників прибутковості акцій».

20. Загальні положення та характеристика П(с)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

21. Види діяльності, за якими складається звіт. Порядок складання звіту.

22. Визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності.

23. Визначення даних про рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

24. Визначення даних про рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

25. Розрахунок зміни обсягу (розміру) грошових коштів за звітний період.

26. Узгодження показників звіту з балансом.

27. Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності.

28. Характеристика П(с)БО 5 “Звіт про власний капітал”.

29. Складові власного капіталу, його джерела. Характеристика статей звіту про власний капітал.

30. Особливості формування звітних даних про зміни: статутного капіталу, додатково вкладеного капіталу, резервного капіталу

31. Розкриття інформації про зміни у власному капіталі в примітках до бухгалтерських звітів.

32. Склад та вимоги до Приміток до річної фінансової звітності.

33. Зміст розділів і методика складання Приміток до річної фінансової звітності за формою № 5.


МОДУЛЬ 2

1. Складання Додатку до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за формою № 6.

2. Порівняння показників звітності за сегментами з річною фінансовою звітністю.

3. Порівняння показників форм фінансової звітності.

4. Загальні положення П(с)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

5. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках.

6. Зміни в обліковій політиці.

7. Події після дати балансу.

8. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів.

9. Загальні положення П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність».

10. Порядок складання консолідованої фінансової звітності.

11. Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності у примітках до звітності.

12. Склад статистичної звітності, правила та періодичність її подання.

13. Статистична звітність щодо продукції, її зміст, джерела інформації і порядок подання.

14. Статистична звітність щодо праці, її зміст, джерела інформації і порядок подання.

15. Статистична звітність щодо фінансів підприємства, її зміст, джерела, інформації і порядок подання.

16. Статистична звітність щодо зовнішньоторговельної діяльності підприємства, її зміст, джерела інформації і порядок подання.

17. Звітність про відрахування на соціальні потреби.

18. Поняття про внутрішньогосподарську звітність та звітність підрозділів підприємства.

19. Принципи розробки внутрішньогосподарської звітності.

20. Взаємозв’язок фінансової та внутрішньогосподарської звітності.

21. Необхідність узгодження фінансової та податкової звітності

22. Методика узгодження фінансової і податкової звітності.

Список літератури

1. Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні – К., 1999.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 “Основні засоби”, затверджений наказом Мінфіну України від 27.04.2000р. №92.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №8 “Нематеріальні активи”, затверджений наказом Мінфіну України від 18.10.99 № 242.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 “Запаси”, затверджений наказом Мінфіну України від 20.10. 99 № 246.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 “Дебіторська заборгованість”, затверджений наказом Мінфіну України від 08.10.99 № 237.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 “Зобов’язання”, затверджений наказом Мінфіну України від 31.01.2000 № 20.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №12 “Фінансові інвестиції”, затверджений наказом Мінфіну України від 26.04.2000р. №91.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №14 “Аренда”, затверджений наказом Мінфіну України від 28.07.2000р. №181.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 “Доход”, затверджений наказом Мінфіну України від 29.11. 99 № 290.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 “Витрати”, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12. 99 № 318.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №21 “Вплив зміни валютних курсів”, затверджений наказом Мінфіну України від 10.08.2000 №193.

12. Положення ( стандарт) бухгалтерського обліку№29 «Фінансова звітність за сегментами»,затверджений наказом Мінфіну України від 19.05.2005р. №412.

13. Борщ Н. Річна фінансова звітність. – Харків. Фактор, 2001. —254 с.

14. Білоусова І.А., Барановська Т.В. Облікова політика в Україні: теоретичні засади формування та практика застосування: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2003.-512с.

15. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / під ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-

Клуб", 2001. - 832 с.

16. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2003. - 726 с.

17. Верига Ю.А., Левченко З.М., Ватуля І.Д. Звітність підприємства: Навчальний посібник з дисциплін. — Київ: Центр навчальної літератури. 2008. – 776 с.

18. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств(фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування). Навчальний посібник - Київ : «Центр навчальної літератури», 2004. – 292 с.

19. Зоріна В.Н., Осадча Т.С., Зорін Г.Г. Фінансова звітність підприємств: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005.- 200с.

20. Лень В.С., Гливенко В.В. Звітність підприємств: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 612с.

21. Хомин П.Я., Журавель Г.П. Звітність підприємств. – Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 656 с.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання з напрямів 6.030509 – «Облік і аудит”, 6.030508 – «Фінанси і кредит»

Укладач доцент, к.е.н. Н.М. Яценко

Відповідальний за випуск д.е.н., проф., зав. кафедри «Облік, аналіз і аудит» А.О. Касич

Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцький національний університетімені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал