Методичні вказівки по написанню контрольних робіт з Цивільного права УкраїниСкачати 130.42 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір130.42 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Донецький державний університет управління.

Кафедра загально-правових дисциплін.

Методичні вказівки


по написанню контрольних робіт

з Цивільного права України
( для студентів денної та заочної форми навчання.)

Підготувала:

Ст. викладач кафедри

Кулешова Е.М.


Маріуполь – 2016Передмова

Цивільне право України, як основа приватного права, э важливим предметом для становлення правознавця, оскільки формує його позитивне юридичне мисленням. Одночасно воно є найбільш складною дисципліною для засвоєння студентами, що пояснюється складністю теоретичних конструкцій, що, у більшій мірі, зорієнтовано на потреби ринкової економіки, великою кількістю нормативного матеріалу, різноманітністю врегульованих відносин.


Цивільне право, як таке, що регулює майнові і особисті немайнові відносини, дає можливість пізнати їх специфіку і зміст, способи реалізації основаних на них прав і здійсненні захисту останніх.

Його вивчення на денному та заочному відділенні здіснюється студентами під керівництвом викладача і самостійно за рекомендованими підручниками та іншими навчальними матеріалами. При цьому слід мати на увазі, що цивільне право регулює нормальні, відточені багатовіковою людською практикою, відносини між людьми, що стали нормою відповідного правила поведінки, закріпленою законодавцем. Важливо зрозуміти, що ці відносини, наприклад, купівлі-продажу, позики, дарування та інші, використовуються людьми в їх практиці, незалежно від того, врегульовані вони нормами права чи ні. Але для того, щоб ці відносини мали юридичне значення, а права сторін підлягали захисту, вони повинні здійснюватись у відповідних формах і передбаченними способами.

Складність вивчення цивільного права полягає ще в тому, що цивільне законодавство різко оновилось, в нього внесені кардинальні зміни, а достатньої кількості літератури ще немає. У зв'язку з цим доцільно звертатися до порад і консультацій спеціалістів, у тому числі викладачам кафедри, слідкувати за новими публікаціями в журналі “Право України”, та інших виданнях. Особливу увагу необхідно приділити формуванню власної бібліотеки нормативних актів, що подалі значно полегшить роботу по вирішенню практичних завдань та напису контрольних робіт.

Виконання запропонованих у методичних рекомендаціях контрольних робіт дозволяє перевірити правильне засвоєння теоретичних положень, розуміння тих чи інших положень норм права, вміння їх застосувати на практиці.

Самостійну роботу з цивільного права доцільно проводити за рекомендованою літературою, вивіряючи з новим законодавством.Вказівки з підготовки контрольних робіт.
Виконання контрольної роботи з цивільного права є важливим етапом опанування та засвоєння цивільного права й законодавства і ознайомлення із спеціальною літературою із запропонованої теми. Така робота повинна мати самостійний характер, містити глибокий аналіз цивільного законодавства, висловлених у науковій, науково-практичній, популярній та учбовій літературі поглядів учених і практиків з цієї чи іншої проблеми, вчасне їх бачення, приклади з судової та арбітражної практики. Вказане визначає і послідовність виконання контрольної роботи.

Студенти повинні обрати із запропонованих – варіант контрольної роботи у відповідності з останнім номером залікової книжки (наприклад: ЗК-454, то відповідно теми можуть бути № 4, 14, 24) Або якщо її немає то за номером у журналі академічної групи.

Перш за все необхідно вивчити необхідний матеріал за підручником, або іншим навчальним посібником, а також нормативні матеріали, що регулюють цивільно-правові відносини вибрані для варіанту роботи. Після чого вивчені питання доцільно дослидити через популярну і спеціальну літературу, в тому числі видану останнім часом. При цьому слід мати на увазі, що при вивчені допоміжної літератури, особливо тієї, що основана на законодавстві колишнього Радянського Союзу, законодавстві Української РСР, ії необхідно використовувати, вивіряючись з новим законодавством. У протилежному випадку відсутність критичного підходу може привести до неправильного засвоєння важливих питань, суттевих помилок у контрольній роботі. Значно повишує рівень роботи використання законодавства та юридичної літератури зарубіжних стран, а також опублікованих законопроектів.

Переваги роботі надають зроблені автором самостійні теоретичні виводи та засоби подальшого удосконалення законодавства та практика його застосування.Вимоги до контрольної роботи.

Виконана контрольна робота повинна бути направлена на кафедру за місяць до початку залікової сесії.

Виконана і подана на рецензію контрольна робота може бути незарахована через нижчеперераховані недоліки:


 • відсутність самостійності: суцільне переписування роботи з учбової, наукової та науково-популярної літератури або з роботи іншого студента;

 • суттеві помилки в роботі: Використання не діючої норми права, неправильна трактовка юридичних термінів чи норм права;

 • відсутність у роботі прикладів, із судової практики, практики застосування цивільного законодавства;

 • підміна або порушення питань плану;

 • Робота може бути повернена на допрацювання:

 • при неповноті висвітлення питань теми;

 • при допущені помилок, що невпливають на загальну оцінку роботи, але потребують уточнення автора роботи;

 • при допущенні описок, які впливають на вирішення питань.

Загальний обсяг роботи повинен бути 15-20 сторінок машинописного тексту через 1,5 інтервали (30 строк на сторінкі), або 30-40 тисяч знаків рукописного тексту. Сторінки повинні мати поля (розмір лівого – 20мм, верхнього – 20мм, правого – 20мм, нижнього – 20мм.).

В тексті роботи можуть використовуватись лише загальновживаємі скорочення слів та словосполучень: ЦК, ЦПК, КШС, КЗПП та ін.

Контрольна робота виконується українською мовою.

За результатами захисту контрольної роботи виставляється відповідна оцінка.


Варіант № 1.

Поняття, принципи, система цивільного права. Цивільне законодавство.
План.

 1. Поняття, принципи, система цивільного права.

 2. Предмет і методи цивільно-правового регулювання правовідносин.

 3. Функції цивільного права, поняття і система цивільного законодавства.

 4. Поняття і види джерел цивільного права.
Варіант № 2.

Громадяни, як суб'єкти цивільного права.
План.

 1. Поняття, зміст правоздатності громодян.

 2. Поняття, зміст, види і юридичне закріплення дієздатності громодян.

 3. Обмеження дієздатності і правоздатності громодян.

 4. Визнання громодянина що безвісті пропалий.

 5. Оголошення громодянина померлим.
Варіант № 3.

Юридичні особи. Держава Україна як суб'єкт цивільного права.
План.

 1. Поняття й ознаки юридичної особи.

 2. Способи утворення юридичних осіб.

 3. Способи припинення юридичних осіб.

 4. Участь держави в цивільних правовідносинах.


Варіант № 4.

Угоди і представництво.
План.

 1. Поняття і види угод, їхня характеристика.

 2. Умови дійсності угод та підстави визнання угод недійсними.

 3. Поняття і види представництв.

 4. Довіреність.


Варіант № 5.

Терміни у цивільному праві України. Позовна давнина.
План.

 1. Поняття , сутність, види терминів у цивільному праві.

 2. Позовна давнина.

 3. Призупинення, перерва, відновлення термінів позивної давнині.


Варіант № 6.

Загальні положення про право власності.
План.

 1. Власність і право власності.

 2. Способи набуття і припинення права власності.

 3. Момент виникнення права власності у набувача. Ризик випадкової загибелі речі.Варіант № 7.

Право приватної власності в Україні.
План.

 1. Поняття права приватної власності, його суб'єкти та об'єкти.

 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності.

 3. Зміст та здійснення права приватної власності.Варіант № 8.

Право колективної власності.
План.

 1. Поняття права колективної власності, його суб'єкти та об'єкти.

 2. Право власності:

  • колективних підприємств;

  • кооперативів;

  • господарських товариств;

  • господарських об'єднань юридичних осіб;

  • громадських об'єднань релігійних організацій.Варіант № 9.

Захист права власності в Україні.
План.

 1. Поняття та засоби захисту права власності.

 2. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння.

 3. Захист права власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння.

 4. Позов про визнання права власності.Варіант № 10.

Право інтелектуальної власності в Україні.
План.

 1. Загальні положення про інтелектуальну власність в Україні.

 2. Авторське право та сумітні права.

 3. Право промислової власності.Варіант № 11.

Договір, як підстава виникнення забов'язань.
План.


 1. Поняття договорів, їх класифікація та ії значення.

 2. Зміст і форми договорів.

 3. Порядок укладання, зміни та розірвання договору.Варіант № 12.

Загальні положення про забов'язання.
План.

 1. Поняття забов'язань, суб'єкти, об'єкти, зміст.

 2. Класифікація забов'язань.

 3. Виконання забов'язань.

 4. Забеспечення виконання забов'язань.Варіант № 13.

Договір купівлі-продажу.
План.

 1. Поняття та юридична характеристика договору купівлі - продажу.

 2. Сторони за договором купівлі-продажу.

 3. Предмет та зміст договору. Форма договору.

 4. Різновиди договору купівлі-продажу.Варіант № 14.

Договори міни, дарування та довічного утримання.
План.

 1. Поняття, значення договору міни. Суб'єкти, об'єкти, зміст договору міни.

 2. Поняття, значення договору дарування. Суб'єкти, об'єкти, зміст договору.

 3. Поняття та юридична характеристика договору довічного утримання.Варіант № 15.

Договір поставки.
План.

 1. Поняття, характеристика, сторони, предмет та значення договору.

 2. Структура договорних зв'язків по поставкам.

 3. Порядок укладання, зміни, розірвання договору, його зміст.

 4. Відповідальність сторон.Варіант № 16.

Договір майнового найму.
План.

 1. Поняття, юридична характеристика, предмет договору майнового найму.

 2. Сторони ,їх права , обов'язки і відповідальність по договору майнового найму.

 3. Розірвання договору майнового найму.

 4. Види договорів майнового найму (аренда, лізінг, договір побутового прокату).Варіант № 17.

Загальна характеристика зобов'язань із нерухомістю.
План.

 1. Правові питання приватизації державного житлового фонду.

 2. Поняття та об'єкти приватизації.

 3. Способи та порядок приватизації житлового фонду (квартир).

 4. Поняття, об'єкти, суб'єкти та способи приватизації державного майна.Варіант № 18.

Договір підряду.
План.
1.Поняття, характеристика, сторони, зміст договору підряду.

2. Права, обов'язки і відповідальність сторін по договору підряду.

3. Припинення договора підряду.

4. Договор побутового замовлення (поняття, предмет, сторони).


Варіант № 19.

Договори перевозки та експедиції.
План.

 1. Юридична характеристика договору перевозки (поняття, форма, істотні умови).

 2. Сторони, їх права, обов'язки і відповідальність.

 3. Сторони заявления претензій та позовів по перевозкам.

 4. Договор експедіції. Юридична характеристика.Варіант № 20.

Страхування в Україні.
План.

 1. Поняття страхування, його види, форми, обє'кти та значення.

 2. Договір страхування. Юридична характеристика (поняття, форма, істотні умови).

 3. Страхова сумма і страхове відшкодування, порядок і умови їх виплати.Варіант № 21.

Розрахункові правовідносини.
План.

 1. Поняття та значення розрахункових правовідносин. Форми та способи розрахунків.

 2. Види рахунків та порядок їх відкриття, переоформлення та закриття.

 3. Договір на відкриття і обслуговування банківського рахунка (поняття, характеристика, сторони).Варіант № 22.

Кредитні правовідносини.
План.

 1. Поняття кредитних правовідносин. Форми кредитів. Види банківських кредитів.

 2. Кредитний договір. Юридична характеристика (поняття, сторони, істотні умови).Варіант № 23.

Договори: доручення, комісії, схову.
План.

 1. Договір доручення. Юридична характеристика (поняття, сторони, істотні умови, припинення).

 2. Договір комісії. Юридична характеристика.

 3. Договор схову. Особливості договора схову транспортних засобів на автостоянках.Варіант № 24.

Авторські договори.
План.

 1. Поняття та характеристика авторських договорів.

 2. Зміст авторських договорів.

 3. Види авторських договорів.Варіант № 25.

Забов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.
План.

 1. Поняття, суб΄єкти, об΄єкти, зміст і підстави виникнення зобовязань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди (деліктного зобов΄язання).

 2. Загальні умови відповідальності за заподіяння шкоди. Способи відшкодування шкоди. Врахування вини потерпілого і майнового стану особи, яка заподіяла шкоду.

 3. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівників.

 4. Право регресу до винної особи.

 5. Особливості відшкодування шкоди за ушкодження здоров΄я і смерті громодянина.Варіант № 26.

Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.
План.

 1. Поняття джерела підвищеної небезпеки.

 2. Підстави та умови відповідальності за заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки.

 3. Відшкодування шкоди.Варіант № 27.

Спадкоємство за законом та за заповітом.
План.

1.Спадкоємство за законом: • випадки, права;

 • перша черга;

 • друга черга;

 • визначення частки.

2.Спадкоємство за заповітом:

 • поняття заповіту його зміст і форма;

 • право на обов'язкову частку в спадщіні;

 • заповідальний відказ, заповідальне роспорядження;

 • визначення заповіту недійсним.
Варіант № 28.

Поняття шлюбу за сімейним правом.
План.

 1. Поняття шлюбу за сімейним правом.

 2. Припинення шлюбу.

 3. Недійсність шлюбу.Варіант № 29.

Особисті і майнові правовідносини подружжя.
План.

 1. Особисті немайнові права подружжя.

 2. Право спільної сумісної власності подружжя.

 3. Обов'язки подружжя по взаємному утриманню.

 4. Шлюбний контракт.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України: Основний Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст.141. // www.rada.gov.ua.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-41. – Ст. 356.

3. Губарєв С. В., Лов'як О.О., Мироненко В.П., Пилипенко С.А., Полішко Н.Л., Тімуш І. С. Цивільне право України, навчальний посібник, К., 2014. – 433 с.

4. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: навч. посіб. – К.: КНТ, 2008. – 368 с.

5. Ромовська З. Українське цивільне право. Академічний курс. – К.: Атіка, 2010. – 560 с.

6. Сімейне право України: підручник за заг.ред. В.П.Мироненко. – К.: Правова єдність. – 2008. – 477 с.

7. Цивільне право України : підруч.: У 2-х кн. /3а ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К. : Юрінком Інтер, 2010. – 890 с.

8. Цивільне право України. Академічний курс: підруч.: У 2-х т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2006. – 520 с.

9. Цивільне право України. Загальна частина : підруч.: / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ., 2008. – 480 с.

10. Цивільне право України. Особлива частина : підруч.: / За ред. С.С.Бичкової – К.: КНТ, 2008. – 496 с.

11. Цивільне право України: навч.посіб. / За ред. Р.О.Стефанчука. – К.: Наук. думка, 2009. – 492 с.

12. Цивільне право України. Братель О.Г., Пилипенко С.А.: [Посібник для підготовки до іспитів]. – К.: ФОП Ліпкан, 2010. – 256 с.

13. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В.Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В.Луця. – т. 2. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 1088 с.

14. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар т.5. Право власності та інші речові права. / За ред. І.В.Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Страйд,2011. – 624 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал