Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 030504 «Економіка підприємства»Pdf просмотр
Сторінка6/6
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.76 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
Задача 10. Щорічний обсяг виробництва сягає 140 тис. виробів, ціна одиниці продукції – 60 грн, змінні витратив її складі дорівнюють 22 грн. Підприємство планує зменшити ціну на 5 % і придбати нове обладнання на суму 252 тис. грн з нормативним терміном експлуатації 6 років. Визначте беззбиткову зміну продажу.
Задача 11. Ціна виробу становить 35 грн, а змінні витратив її складі дорівнюють 14 грн. Конкурент зменшив ціну аналогічної продукції на 9 %. Визначте беззбиткову зміну продажу при пасивному ціноутворенні.
Задача 12. Фірма реалізує запчастини для машини. Ціни на них коливаються в діапазоні від 1200 грн до 1800 грн. Дослідження ринку показали, що за ціною 1200 грн може бути продано 800 запчастин, але ціна в 1300 грн для них висока. При ціні від 1300 грн до 1400 грн попит знаходиться нарівні запчастин. Оскільки споживачі сприймають ціни від 1300 грн до 1400 грн як однакові, ціна встановлюється нарівні грн, але ціна 1500 грн для подібних запчастин висока. При ціні від 1500 грн до 1700 грн попит складає 100 запчастин, ціна встановлюється нарівні грн тому, що споживачі сприймають ціни від 1500 грн. до 1700 грн. як однакові, але ціна 1800 грн занадто висока. Таким чином, цінова лінія повинна відповідати значенням 1200 грн, 1400 грн, 1700 грн. Необхідно побудувати графік цінових ліній і визначити різницю в доходах з використанням цінових ліній і без них.

59
ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1. ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
1.1. Метою та завданням поточного контролює визначення рівня засвоєння матеріалу студентами для корекції їх навчальної роботи в разі потреби, а також накопичування балів рейтингу студента з дисципліни.
1.2. Засоби поточного контролю вивчення дисципліни опитування на заняттях;
перевірка підготовки до практичних занять;
перевірка виконання модульних контрольних робіт;
розв’язування практичних завдань біля дошки;
опитування в процесі індивідуально-консультативних занять для перевірки засвоєння матеріалу пропущених занять.
1.3. Об’єктами поточного контролює відповіді на заняттях, виконання модульних контрольних робіт, додаткові види робіт. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Підсумковим контролем знань студентів з дисципліни за підсумками І і ІІ модулів є залік.
2.1. Порядок проведення заліку. Залік проходить усно. Оцінюється в 10 балів за бальною шкалою.
8-10 балів – відповідь побудована на основі ґрунтовного знання проблеми, що висвітлюється, основних понять та категорій, розуміння закономірностей процесів ціноутворення на підприємстві, грамотне, логічно- послідовне викладення теоретичного матеріалу, вміння пов’язувати його з практикою функціонування підприємства а також робити узагальнення та висновки.
5-7 балів – вірна відповідь побудована нарівні самостійного мислення з елементами творчого пошуку, розуміння студентом основних закономірностей ціноутворення на підприємстві. Допускаються окремі незначні помилки та неточності у висвітленні неосновних аспектів проблеми.
2-4 бали – в цілому вірна відповідь на рівні загального сприйняття економічних ситуацій. Допускаються недостатньо вірні формулювання, окремі незначні помилки у висвітленні основних аспектів проблеми, незнання другорядних понять і категорій.
0-1 бал – невірна відповідь на запитання допущені значні помилки, що мають принципове значення в теоретичних визначеннях і практичному застосуванні незнання більшості понять і категорій ціноутворення на підприємстві нерозуміння основних закономірностей розвитку об’єднань підприємств в умовах ринкових відносин.
3. ЗАГАЛЬНА ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ Загальна підсумкова оцінка з дисципліни за семестр – це сума оцінок поточного та підсумкового контролю.
Якщо студент не з’явився на підсумковий контроль, то йому виставляється як підсумкова та оцінка, яка отримана за результатами поточного контролю. Система нарахування балів за видами навчальної роботи Форма навчальної роботи Вид навчальної роботи
Бали Кількість занять Максимальна кількість балів
1. Аудиторна Лекції Відвідування 1 16 20 Практичне, семінарське заняття
1. Вибіркове усне опитування
6 2 12 1. Фронтальне усне опитування
9 2 18 Поточний контроль Письмова контрольна робота
5 2 10 Модульна контрольна робота
10 2 20 Кінцевий контроль
1. Розрахунково- графічна робота
10 1 10 2. Залік 10 1
10 Разом
100 Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення дисципліни Нарахування додаткових балів
1. Участь в наукових студентських гуртках кафедри економіки підприємства та конференціях
10 2. Виконання індивідуального завдання підвищеної складності
10 Разом за семестр 20 Рейтинг студента за дисципліною – сума балів за семестр, закруглена до цілого балу.
Рейтинг студента за дисципліною
За шкалою
ECTS За національною шкалою За шкалою навчального закладу
A 5
– відмінно
90 – 100
B
C
4 – добре
81 – 89 80 – 75
D
E
3 – задовільно
68 – 74 67 – 60
FX незадовільно з можливістю повторного складання
35 – 59
F незадовільно з обов’язковим повторним курсом
1 – 34

61
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Біржові котирування – ціни спеціально організованого постійно діючого ринку масових і якісно однорідних товарів.
Вантажні залізничні тарифи – це система цінових ставок та правил їх застосування, за якими провадяться розрахунки за перевезення вантажів залізницями.
Витрати змінні – вартісні витрати, які прямо залежать від зміни обсягів виробництва (сировина, матеріали, технологічна енергія, зарплата працівників тощо, але на одиницю продукції залишаються сталими.
Витрати непрямі – неможливо прямо віднести на виготовлення певного виду продукції відносяться на собівартість методом розподілу.
Витрати постійні – вартісні витрати, які не залежать від зміни обсягів виробництва (амортизація, комунальні послуги, зарплата управлінського персоналу тощо, але на одиницю продукції, зокрема зі збільшенням виробництва, вони зменшуються.
Витрати прямі – витрати, що прямо належать на виготовлення певного виду продукції.
Відпускна ціна

ціна, за якою продукція реалізується виробничому споживачу.
Вільна ціна – ціна, яка встановлюється підприємцями самостійно з урахуванням особистих витрат та співвідношення між попитом і пропозицією.
Гранична корисність – приріст загальної корисності певного блага внаслідок збільшення його споживання на одну одиницю.
Декларування цін – комплекс заходів щодо отримання дозволу на зміну ціни, яка підлягає державному регулюванню.
Державна дисципліна цін – процес дотримання визначених нормативними актами вимог щодо формування, встановлення та використання цін за умов регульованої економіки.
Державна цінова політика – діяльність органів виконавчої влади, яка в умовах України спрямована на досягнення трьох основних цілей послідовного проведення лібералізації цін, державного регулювання ціні тарифів на окремі товари та послуги й здійснення контролю за їх дотриманням.
Дилерська знижка – міра зниження ціни, яку виробник надає своїм постійним представникам або посередникам за операції з реалізації товар.
Довідкова ціна – інформаційна ціна, що слугує відправною точкою для встановлення, як правило, договірної цін.
Ефект масштабу – зміна маржинального доходу за рахунок зміни обсягу продажу, що зумовлено зміною ціни на товар.
Ефект ціни – зміна маржинального доходу від реалізації товару за рахунок зміни його ціни.
Закупівельна ціна – ціна, за якою сільськогосподарська продукція реалізується державними, кооперативними та фермерськими господарствами для подальшої переробки.
Заставна цінаціна товару, який, як правило, підлягає поверненню.

62
Знижка за швидкість платежів – міра зниження ціни, що надається покупцям, які сплачують рахунки раніше встановленого угодою кінцевого термін.
Індикативна – ціна товару, яка відповідає цінам, що склалися на аналогічну продукцію на час здійснення експортної операції.
Ковзаюча – ціна, яка визначається на момент виконання контракту шляхом перегляду договірної ціни внаслідок істотних зміну витратах на виробництво продукції.
Коефіцієнт гальмування – знижуючий показник, який стимулює придбання нового товару на основі зменшення ціни одиниці корисної властивості (якості) продукції.
Коефіцієнт цінової еластичності – коефіцієнт, що показує, наскільки відсотків зміниться величина попиту при зміні ціни на один відсоток.
Кумулятивна знижка – кількісна знижка, яка надається постійним покупцям у разі придбання ними за певний період партії товару, що перевищує встановлену угодою межу.
Маржинальний доход – фінансовий показник, який складається з постійних витрат та прибутку.
Міжнародних товарних аукціонів – ціна продажу попередньо оглянутої покупцями партії товару (лот, як правило, за максимальною запропонованою ціною.
Надбавка торговельна – елемент ціни, який додається до ціни придбання торговельною організацією і складається з її витрат обігу, прибутку і ПДВ.
Націнка посередницько-збутова – елемент ціни, який додається до ціни придбання посередником з метою відшкодування особистих витрат, отримання прибутку та сплати ПДВ.
Оптова ціна – ціна, за якою продукція великими партіями здійснює обіг між промисловими підприємствами або між ними та підприємствами й організаціями інших галузей.
Параметричний індекс якості – коефіцієнт, що характеризує інтегральну оцінку споживчих властивостей товару.
Пасажирський тариф – це система цін, яка включає затверджені у встановленому порядку розміри плати за перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу, а також правила їх обчислення та застосування.
Питомий маржинальних доход – частина маржинального доходу в ціні виробу.
Попит еластичний – попит, коли незначні коливання ціни призводять до значних зміну кількості продукції, що реалізується.
Попит нееластичний – попит, коли значні зміни ціни викликають лише незначні змінив кількості придбаної продукції.
Правила «Інкотермс» – міжнародні правила тлумачення торговельних угод, які визначають обов’язки продавця і покупця, розподіл витрат та відповідальність сторін за виконання контракту.
Прибуток – фінансовий результат діяльності підприємства.

63
Регульована ціна – ціна, межі змін якої прямо чи опосередковано встановлює держава. Встановлюється, як правило, на продукцію та послуги монопольних утворень.
Світова ціна – ціна провідних виробників та продавців, які займають значну частку в загальному обсязі аналогічної продукції, що реалізується на зовнішньому ринку.
Собівартість – виражені в грошовій формі витрати на виробництво та реалізацію продукції.
Структура ціни – відсоткове співвідношення елементів цінив її абсолютному значенні.
Тариф

ціна на транспортні послуги, а також на послуги, що надаються населенню підприємствами побутових та комунальних служб.
Тарифи на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу – це система цінових ставок та правил їх застосування, за якими провадяться розрахунки за виконання підприємствами залізничного транспорту робіт та послуг, пов’язаних з перевезенням вантажів, пасажирів, багажу та вантажобагажу.
Товарообмінний залік – особливий вид цінової знижки на новий товар, яка надається покупцям за умови здавання ними раніше придбаної і вже застарілої моделі даної фірми.
Точка беззбитковості – обсяг реалізації, при якому витрати підприємства повністю покриваються виручкою, а прибуток дорівнює нулю.
Фіксована ціна – ціна, яка встановлюється державою на невизначений періоді може бути скасована тільки спеціальним розпорядженням.
Франко-ціна – ціна, встановлена з урахуванням передбаченого порядку відшкодування транспортних витрат з доставки продукції до пункту, зазначеного після слова «франко».
Ціна – грошове вираження вартості товару сума грошей, яку покупець згоден заплатити, а продавець — отримати за відповідний товар.
Ціна питома – ціна в розрахунку на одиницю споживчої властивості якості) продукції.
Ціна підприємства – ціна, за якою виробник визначає вартісні результати своєї безпосередньої роботи і яка складається з витраті прибутку.
Ціна рівноваги – ціна, за якої кількість запропонованого до ринку товару дорівнює його кількості, яку споживачу змозі купити.
Ціни індиферентні – ціни байдужості, які однакові за питомою ціною, але різні за своїм абсолютним значенням.
Цінова еластичність – ступінь чутливості споживачів до зміни цінна продукцію або послуги.
Цінова політика підприємства – діяльність підприємства, спрямована на досягнення його головної мети за допомогою цін.
Цінова стратегія підприємства – основні напрямки, заходи та методи, за допомогою яких може бути досягнута визначена мета цінової політики.

64
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України Про ціни та ціноутворення від 03.12.1990 р. № 507-ХІІ.
2. Закон України Про податок на додану вартість від 03.04.1997 р.
№ ВР.
3. Закон України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на окремі товари (продукцію від 11.07.1996 р. № ВР.
4. Закон України Про єдиний митний тариф від 05.02.1992 р. № 2097-
XXI.
5. Збірник нормативно-правових актів з перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України. Київ Транспорт України,
2003. – 220 с.
6. Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України. Київ Міністерство транспорту України, 1999. – 267 с.
7. Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень. Постанова Кабінету Міністрів України від
22.02.1995 р. № 135.
8. Про Державну інспекцію контролю за цінами. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 р. № 1432.
9. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548.
10. Про індикативні ціни на товари при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій. Указ Президента України від 18.11.1994 р. № 691.
11. Про ставки митних зборів. Постанова Кабінету Міністрів України від
27.01.1997 р. № 65.
12. Про удосконалення порядку формування цін. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. № 1998.
13. Верхоглядова НІ, Ільіна С.Б., Іваннікова НА. та ін. Основи ціноутворення Навчальний посібник. – К Кондор, 2007. – 252 с.
14. Герасименко ВВ Ценовая политика фирмы. – М Финстатинформ,
1995.
15. Гладких Д. Держава як суб’єкт цінового регулювання / Банківська справа. – 1998. – № 4.
16. Гребенников П. И, Леусский А. И. Микроэкономика. – СПб.: УЗФ, 1998.
17. Козлова И. Е, Энтов Р. М. Теория цены. – М Прогресс, 1990.
18. Котлер Ф, Армстронг Г. и др. Основы маркетинга: Перс англ. – е европ. изд. — М СПб; К Вильямс, 1999.
19. Липсиц И. К. Коммерческое ценообразование. – М БЕК, 1997.
20. Міжнародні правила по тлумаченню термінів «Інкотермс» // Урядовий кур’єр. – 1994. – № 177 – 178.
21. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. – СПб.: Питер,
2001.

65 22. Слепов В. А, Лавров С. И. Цены мирового рынка. Особенности ценообразования. – СПб.: ЛФЗИ, 1991.
23. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика. – К КНЕУ, 2001.
24. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / Під ред. А. І. Кредісова.
– К ВІРА-Р, 1998.
25. Управление грузовой и коммерческой работой на железнодорожном транспорте: Учеб. для ВУЗов. Под ред. А.А. Смехова. М Транспорт, 1990. –
351 с.
26. Уткин Э. А. Цены, ценообразование, ценовая политика. – М ЭКМОС,
1999.
27. Цацулин АН Ценообразование в системе маркетинга. – М Флинт,
1997.
28. Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. И. К. Са- лимжанова. – М Финстатинформ, 1999.
29. Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. В. Е. Есипова.
– СПб: Интер, 1999.
30. Чубаков Г. Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. – М ИНФРА-М, 1996.


Навчально-методичне виданняОльга Романівна Приймук Вікторія Петрівна Гудкова Володимир Володимирович Чорний
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до вивчення курсу для студентів спеціальності 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання
Відповідальна за випуск – Приймук О.Р.

Редактор Щербак Н.В. Підписано до друку 25.11.10 р. Формат паперу х. Папір офсетний Друк – на ризографі. Зам. № 108-2/10. Наклад 100 прим. Надруковано в друкарні Державного економіко-технологічного університету транспорту, Свідоцтво про реєстрацію Серія ДК № 3079 від 27.12.07 р.
03049, м. Київ, вул. Миколи Лукашевича, 19
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал