Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 030504 «Економіка підприємства»Pdf просмотр
Сторінка4/6
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.76 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
Тема 7. Ціноутворення на зовнішньому ринку
Запитання для перевірки знань
1. Дайте визначення поняття світовий ринок.
2. Охарактеризуйте головні параметри світового ринку.
3. Назвіть ознаки, згідно з якими характеризують світові ціни.
4. Перелічіть особливості світових цін.
5. Дайте характеристику видам світових цін.
6. Яким чином розраховується експортна ціна
7. Охарактеризуйте порядок розрахунку імпортних цін.
Тести для самоконтролю
1. Світова ціна плюс митні збори – це
а) експортна ціна б) комерційна ціна в) індивідуальна ціна г) внутрішня ціна.

36
2. Світовий ринок – це
а) система економічних відносин між господарюючими суб’єктами різних країн б) система політичних відносин між країнами в) ринок продажу товарів виробництва між країнами г) відповіді а і б правильні.
3.
Спеціалізований
збірник
Міжнародної
торговельної
палати
називається:
а) Інтермс; б) Інкотермс; в) Інкотер; г) Інтер.
4. Пред’явлення покупцеві товару на своєму складів упакованому вигляді –
єдиний обов’язок продавця при базисній умові постачання
а) FCA; б) FAS; в) EXW; г) FOB.
5. Світові ціни – це ціни
а) внутрішнього ринку країни
;
б) зовнішнього ринку країни
;
в) експортно-імпортних операцій
;
г) тільки експортних операцій.
6. При розрахунку імпортних цін першим кроком є
а) визначення байдужих цін
;
б) приведення цін до єдиного базису постачання
;
в) визначення інтервалу, який можна додати до мінімальних цін
;
г) запит пропозиції про постачання товару в декількох фірмах.
7. До якого типу умов належать умови розподілу транспортних витрат
за інтернаціональним методом
а) FXW; б) FCA; в) DAF; г) DES.
8. Ціни, що діють на спеціально організованих тимчасових ринках за
схемою один продавець – багато покупців, це ціни
а) фактичних угод
;
б) міжнародних товарних аукціонів
;
в) торгів
;
г) Г. Пропозиції великих фірм.

9. До цін, що діють у зовнішній торгівля, належать
а) контрактні б) вільні в) оптові г) роздрібні.

10. В експортну ціну товару не входить
а) ввізне мито б) податок на прибуток в) прибуток підприємства-постачальника; г) вивізне мито.

37
Г
рафічний диктант

Дайте відповідь на поставлені запитання. Результати відповідей розмістіть в таблиці, умовно позначаючи правильну відповідь знаком (+), а неправильну. Світовий ринок – це система економічних відносин між суб’єктами різних країн, що господарюють, зв’язаних між собою міжнародним розподілом праці.
2. Сутність закону вартості у світовому господарстві виражається втому, що він регулює обмін товару на світовому ринку на основі середньосвітових витрата не на основі національно-суспільних витрат.
3. Світові ціни – це ціни, за якими проводяться великі експортно-імпортні операції, що досить повно характеризують стан світової торгівлі конкурентним товаром.
4. У міжнародній торгівлі застосовуються три види цін розрахункові ті, що публікуються фіксовані.
5. Ціни міжнародних товарних аукціонів – це ціни, що діють на спеціально організованих тимчасових ринках, де діє принцип один продавець – багато покупців.
6. Транспортні витрати можуть становити до 70 % ціни товару.
7. Зовнішньоторгівельна політика держави – це цілеспрямований вплив держави на торговельні відносини з іншими країнами.
8. Митні тарифи – це систематизований перелік митних зборів, якими обкладаються товари при перетинанні кордону. Вони виконують функцію податку, що стягується з товару, перевезеного через кордонна користь державного бюджету.
9. Демпінгом називають продаж товару на зовнішньому ринку занизькими цінами і зазвичай нижче від ціни виробництва, а іноді нижче собівартості відповідних товарів усередині країни.
10. Основним критерієм демпінгує порівняння фактичних імпортних ціні внутрішніх ціну країні-експортері.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Тема 8. Цінова політика підприємства
Запитання для перевірки знань
1. Що таке життєвий цикл товару, основні його етапи
2. В чому полягає цінова політика підприємства
3. Зовнішні та внутрішні чинники формування цінової політики підприємства.
4. Як змінюється прибуток товаровиробника залежно від етапу життєвого циклу товару

38 5. Назвіть основні групи цінової стратегії підприємства і дайте характеристику кожної з них.
6. Охарактеризуйте стратегію низьких цін.
7. Розкрийте зміст стратегії високих цін.
8. Яким чином впливають ціни на реалізацію товарів і прибуток
9. В чому полягає система цінових знижок
10. Назвіть види цінових знижок і розкрийте зміст кожної з них.
Тести для самоконтролю
1. Ефективність стратегії низьких цін тим вища, чим меншав складі ціни
частка:
а) постійних витрат б) змінних витрат в) маржинального доходу г) прибутку.
2. Стратегія високих цін найефективніша у випадках, коли основну частку
ціни становлять
а) змінні витрати б) постійні витратив) прибуток г) маржинальний доход.
3. Факторами, що визначають вибір цінової стратегії, є
а) сегментація ринку б) реальні витрати і прибуток в) реакція конкурентів г) усі відповіді правильні.
4. Кумулятивні знижки надаються покупцю за умова) швидкої оплати б) оплати готівкою в) придбання значної кількості продукції г) комплексної закупки товарів.
5. Стратегія ціноутворення на взаємодоповнюючі товари, які не можуть
використовуватись окремо, полягає у встановленні на основні товари, як
правило:
а) високих цін б) граничних цін в) низьких цін г) середніх цін.
6. Величина знижок за швидкість платежу, як правило, визначається
рівнем:
а) банківської процентної ставки за кредит б) витрат продавця на зберігання товару в) витрат покупця на зберігання товару г) усі відповіді неправильні.
7. Яка цінова стратегія характерна для початкового періоду продажу
товарів для ринків з високою еластичністю попиту, при низьких витратах на
виробництво і збільшення обсягів продукції
а) стратегія диференціації б) стратегія високих цін в) стратегія низьких цін г) стратегія престижних цін.

39
8. Виберіть правильну послідовність блоків прийняття управлінських
рішень:
а) місія фірми > стратегічна мета фірми > підприємницька ідея > профіль і статус фірми > операційний цикл > результат досягнення мети б) підприємницька ідея > стратегічна мета фірми > місія фірми > профіль і статус фірми > операційний цикл > результат досягнення мети в) стратегічна мета фірми > місія фірми > підприємницька ідея > профіль і статус фірми > операційний цикл > результат досягнення мети г) профіль і статус фірми > місія фірми > стратегічна мета фірми > підприємницька ідея > операційний цикл > результат досягнення мети.
9. Прибуток може збільшуватися зі збільшенням ціни у випадках коли
а) збільшення ціни не компенсує збільшення витрат б) ринок нееластичний в) первісні ціни були правильними г) відбувається швидке зменшення місткості ринку.
10. Переваги цінових ліній для споживачів утому, що
а) споживачі можуть вважати різницю між цінами занадто великою б) збільшення витрат може вплинути на ціни окремих товарів в) залучають різні сегменти ринку г) мінімізується плутанина в моделях товару.
Г
рафічний диктант

Дайте відповідь на поставлені запитання. Результати відповідей розмістіть в таблиці, умовно позначаючи правильну відповідь знаком (+), а неправильну. Стратегія і тактика підприємства відповідають прийняттю короткострокових рішень, що визначають розвиток підприємства (стратегія) і вибір методів, засобів і способів досягнення цілей його діяльності (тактика.
2. Місія фірми – ринкова можливість задовольняти потребу вданому виді товарів і послуг в умовах конкуренції.
3. Наслідки рішень по цінах бувають короткострокові, довгострокові, негайні.
4. Ув’язування цінової стратегії із загальною програмою маркетингової політики відбувається на етапі визначення загальної цінової політики.
5. Варіантом стратегії диференційованих цін є стратегія пільгових цін, що використовується для залучення споживачів, у яких зацікавлена фірма.
6. Цінові лінії пов’язані з продажем продукції в різних діапазонах цін, де кожен діапазон визначає рівень якості товару і його клас.
7. Для визначення максимально можливої величини прибутку необхідно мати інформацію про обсяг продажів, доходи і витрати, а також керуватися правилом максимізації прибутку (граничні витрати = граничному доходові.
8. Факторами зміни прибуткує зміна якості товарів

40
 зміна загальної величини постійних витрат.
9. Стратегія єдиних цін – встановлення єдиних ціну регіонах розташування визначених торговельних фірм.
10. Стратегія гнучких цін – встановлення різного рівня цін залежно від спроможності покупців оплатити товарі уміння фірми торгувати товарами.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Тема 9. Державна цінова політика та її вплив на економічні процеси
Запитання для перевірки знань

1. Цілі державного регулювання цін.
2. Методи державного регулювання цін.
3. Прямі методи державного регулювання цін.
4. Охарактеризуйте метод встановлення фіксованих або граничних цін.
5. Охарактеризуйте вплив непрямих податків на рівноважну ціну.

Тести для самоконтролю
1. До опосередкованих методів державного регулювання цін належить
встановлення:
а) граничних рівнів цін б) декларування зміни цін в) граничних рівнів торговельних надбавок г) граничних нормативів рентабельності.
2. Встановлення тарифів на водопостачання для населення входить до
повноважень:
а) Кабінету Міністрів України б) Міністерства економіки в) обласних (міських) держадміністрацій г) безпосередньо постачальників води.
3. Регулювання цінна основі граничного нормативу рентабельності
а) обмежує зростання собівартості продукції б) створює інтерес до збільшення витратна виробництво продукції в) стримує зростання абсолютної величини прибутку г) заінтересовує виробника у зменшенні ціни.
4. До прямих методів державного регулювання цін належить
а) застосування граничних нормативів рентабельності б) диференціація ставок ввізного мита в) зміна рівнів ставок товарних податків г) декларування зміни цін.

41
5. Шляхом встановлення граничних рівнів посередницько-збутових надбавок
регулюються ціни на
а) електроенергію для населення б) дитяче харчування в) скраплений газ г) алкогольні вироби.
6. При включенні до ціни акцизного збору за умов нееластичного попиту
а) основна частина податку припадає на споживача б) основна частка податку припадає на виробника в) податок між споживачем та виробником розподіляється нарівно г) усі відповіді неправильні.
7. До прямих регуляторів ціни не належать
а) рівень рентабельності б) ввізне мито в) торговельна надбавка г) податок на прибуток.
8. Державне регулювання цінна продукцію монопольних утворень в Україні
здійснює:
а) Кабінет Міністрів України б) Міністерство економіки в) Антимонопольний комітет г) Міністерство фінансів.
Г
рафічний диктант
Дайте відповідь на поставлені запитання. Результати відповідей розмістіть в таблиці, умовно позначаючи правильну відповідь знаком (+), а неправильну. Чиє ціна основною формою виявлення закону вартості
2. Цінова політика – це сукупність дій в сфері ціноутворення, реалізація яких забезпечує стійке фінансове становище підприємства й ефективне досягнення його цілей.
3. Упровадження – це вид цінової політики, спрямований на проникнення на ринок, негайне захоплення його частини для збуту своїх товарів.
4. Державні фіксовані ціни і тарифи встановлюються на ресурси, що мають великий вплив на загальний рівень і динаміку ціна також на продукцію, товари і послуги, виробництво яких знаходиться на підприємствах, які займають монопольне становище на ринку.
5. Визначення попиту і витратне є складовими компонентами визначення вихідної ціни.
6. Для маркетингу ціни не є показниками стану ринку.
7. Для визначення цін усіх учасників руху товарів відлік починають із цін для перших споживачів.
8. Орієнтація на витрати не знижує свободу дійна ринку і дає можливість використовувати ціни як активний комерційний інструмент.
9. Ціна як комерційний механізм існує з моменту виникнення товарного виробництва із початку дії закону вартості.
10. Держава використовує політику дотування за допомогою ввізного мита.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1042
ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ ЦІНИ
ТА ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Тема 1. Теорії ціноутворення

Задача 1. Підприємство виготовляє запчастини для транспортних засобів і володіє незначною часткою ринку. Обсяг попиту наданий виріб відповідає беззбитковій діяльності і підприємство отримує дохід відпродажу продукції, достатній для забезпечення рентабельності. Як Ви вважаєте, який вид цінової політики проводить підприємство
Розв’язування: Імовірніше, це цінова політика Проходження у фарватері, тому що цей вид цінової політики зазвичай практикується дрібними підприємствами, які не володіють значною часткою ринку, і встановлюють ціни, орієнтуючись на інші підприємства.

Задача 2. Компанія «Софтпро» розробила програмне забезпечення для обліку, діловодства, планування й аналізу діяльності підприємства Універсал
5.2», виводить його на ринок і планує зайняти домінуюче становище, пропонуючи покупцям продукцію за ціною, нижчою, ніжу конкурентів. Конкурентами, що працюють наданому ринку, є компанії «Ентехеко», Самсон, «Нетком Технолоджі» та ін. Попит надану продукцію швидко зростає. Який вид цінової політики застосовує ця компанія і що є наслідком застосування такої цінової політики

Задача 3. Фірма «Вектор-Д» продає на ринку новий товар, використовуючи у своїй діяльності стратегію пасивного маркетингу. Які ціни встановлюються на товар за таких умові який рівень стимулювання збуту має дана фірма

Тема 2. Ціноутворення на підприємстві
та його особливості в сучасних умовах

Задача 1. Дані про ринковий обсяг попиту та пропозиції на запчастини для автомобілів такі Ціна, грошових одиниць
10 20 30 40 50 60 70 Обсяг попиту, шт.
32 28 24 20 16 12 8 Обсяг пропозиції, шт.
4 7 10 13 16 19 22 1. Побудуйте на графіку криві попиту та пропозиції.
2. Визначте рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажів.
3. Якщо рівноважна ціна дорівнює 40 грошових одиниць, то яка величина дефіциту на ринку

43 4. Якщо рівноважна ціна дорівнює 70 грошових одиниць, то яка величина надлишку на ринку
5. Позначте на графіку ділянки дефіциту і надлишку товарів на ринку. До чого призведе наявність надлишку або дефіциту запчастин на ринку
Розв’язування:
1. Побудуємо на графіку криві попиту та пропозиції.
2. Рівноважна ціна (Р
р
) дорівнює 50 грошових одиниць, тому що приданій ціні Q
s
= Q
d
= 16 шт.
3. Якщо Р
р
= 40 гр. од, то обсяг дефіциту Q
деф.
= (20-13) = 7 шт.
4. Якщо Р
р
= 70 гр. од, то обсяг надлишку Q
надл.
= (22-8) = 14 шт.
5. Якщо на ринку існує дефіцит запчастин, то це призведе до підвищення цін, тобто ціна підвищиться з 40 до 50 грошових одиниць.
6. Якщо на рику існує надлишок товарів, то продавець буде знижувати ціни до рівноважного рівня, коли Q
s
= Q
d
, тобто ціна понизиться з 70 грошових одиниць до 50.
Задача 2. Дані про ринковий обсяг попиту та пропозиції на автомобілі подані в наступній таблиці Ціна, тис. умовних гр. од.
2,1 1,8 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 Обсяг попиту, шт.
10 20 30 40 50 60 70 1. Нехай ціна дорівнює 1,2 гр. од. Як зміниться обсяг попиту, якщо ціна понизиться на 0,3 гр. од
2. Розрахуйте коефіцієнти цінової еластичності попиту для всіх зазначених інтервалів цін.
3. Визначте валовий дохід при кожному значенні ціни.
4. Накресліть криву валового доходу і криву попиту.
5. За якої ціни валова виручка максимальна Чому дорівнює коефіцієнт цінової еластичності попиту при цій ціні Що це значить
6. При яких значеннях ціни попит еластичний, а при яких нееластичний Як це впливає на валову виручку в результаті зменшення ціни на автомобілі
Задача 3. У таблиці подані дані про обсяги пропозиції продукції на ринку. Визначте дохід і коефіцієнт цінової еластичності пропозиції. Ціна, грошових одиниць
30 29 28 27 26 25 24 Обсяг пропозиції, шт.
0 2 4 6 8
10 12
Задача 4. Припустимо, що попит на товар поданий у вигляді рівняння Р, а пропозиція – у вигляді рівняння Р, де Q
s
= Q
d
. Визначте рівноважну ціну та рівноважну кількість товару.

44
Тема 3. Види та функції цін
Задача 1. Фірма експортер реалізує продукцію за ціною 120 гр. од. за штуку. На дату надходження товару витрати на сировину зросли на 10 %, а витрати на матеріали знизилися на 15 %. Визначте змінну ціну.
Розв’язування:
Ц
с
= Ц
б
·(1+а+а);
Ц
с
=120·(1+0,1-0,15)=114 грн.
Задача 2. Розрахуйте оптову і роздрібну ціну одиниці продукції, якщо є такі дані Ціна виробника 200 грн. за одиницю Обсяг продажів 4 млн од. Транспортні витрати 9,4 млн. грн. Рівень витрат обігу Оптова торгівля 6
% Роздрібна торгівля 11
% Рівень прибутку до товарообігу
Оптова торгівля 5
% Роздрібна торгівля 6
%

Розв’язування:
Ц
опт
=((200·4000000+9400000) 1,06·1,05)/4000000=225,22 грн.
Ц
р
=((200·4000000+9400000) 1,11·1,06)/4000000=238,09 грн.
Задача 3. Фірма експортер реалізує продукцію за ціною 230 гр. од. за штуку. На дату надходження товару витрати на сировину зросли на 20 %, а витрати на матеріали знизилися на 10 %, витрати на оплату праці виросли на
10 %. Визначте змінну ціну.
Задача 4. Фірма-експортер реалізує продукцію за ціно 20 гр. од. за одиницю товару. На дату надходження товару витрати на сировину зросли на
5 %, а витрати на матеріали зросли на 10 %. Визначте змінну ціну.
Задача 5. Розрахуйте оптову і роздрібну ціну одиниці продукції, якщо є такі дані Показник Варіанти
1 2 3 4 5 Ціна виробника, грн. за одиницю
150 180 210 240 Обсяг продажів, млн. од.
2 4 6 8 12 Транспортні витрати, млн. грн.
4,8 5,3 6,1 7,9 8,2 Рівень витрат обігу Оптова торгівля,
% 3 4 5 6 7 Роздрібна торгівля, %
8 9
10 11 12 Рівень прибутку до товарообігу Оптова торгівля,
% 4 5 6 7 8 Роздрібна торгівля,
% 5 6 7 8 945
Тема 4. Склад ціни та формування її елементів
Задача 1. Підприємство випускає три однорідні види продукції А, В і С. Загальна сума накладних витрат становить 500 тис. грн, які можуть бути віднесені на окремі вироби за трьома базами розподілу пропорційно обсягу виробництва, прямим витратам та заробітній платі. Визначте собівартість продукції за різними базами розподілу витрат. Дані наведені в таблиці.
№ п/п Показник Види продукції Усього А В С абс. % абс. % абс. % абс. %
1 Обсяг виробництва, тис. шт
10 9 6 2 Прямі витрати, тис. грн з них
140 224 196 зарплата основних виробничих працівників
80 48 32 3 Сума накладних витрат, тис. грн.
- - - - - -
500 100,00
Розв’язання:
За цих умов розрахунок можливої собівартості трьох виробів наведений у табл.

з/
п Показник Види продукції Усього А В С абс. % абс. % абс. % абс. %
1 Обсяг виробництва, тис. шт 10 40 9
36 6
24 25 100,00 2 Прямі витрати, тис. грн. з них
140 25 224 40 196 35 560 100,00 зарплата основних виробничих працівників
80 50 48 30 32 20 160 100,00 3 Сума накладних витрат, тис. грн.. - - - - - -
500 100,00 4 Розподіл накладних витрат (тис. грн) між виробами пропорційний обсягу виробництва
200 40 180 36 120 24 500 100,00 прямим витратам
125 25 200 40 175 35 500 100,00 зарплаті
250 50 150 30 100 20 500 100,00 5 Повна собівартість (тис. грн) за розподілом витрат пропорційна обсягу виробництва
340 - 404 - 316 - -
- прямим витратам
265 - 424 - 371 - -
- зарплаті
390 - 374 - 296 - -
-
6 Собівартість виробу (грн) за розподілом витрат пропорційна обсягу виробництва
34,0 - 44,9 - 52,7 - -
- прямим витратам
26,5 - 47,1 - 61,8 - -
- зарплаті
39,0 - 41,6 - 49,3 - -
-

Задача 2. Підприємство виготовляє 10 тис. виробів за ціною 50 грн. Змінні витрати дорівнюють 15 грн., а постійні – 240 тис. грн. Встановіть ціну методом прямих витрат

46

Розв’язання:
Метод прямих витрат починається з можливої ціни, за якою товар буде продаватися на ринку. Доцільність застосування ціни визначається рівнем прибутку від реалізації продукції, який залежить від обсягу її виробництва та величини маржинального доходу. Маржинальний доход, як сума постійних витраті прибутку, дає хоча і приблизне, але об’єктивне уявлення про ефективність прийняття того чи іншого варіанта ціни. Чим більшою є величина маржинального доходу, тим більший прибуток одержить підприємство від реалізації конкретного виробу.

№ з/п Показник
Грн
1 2
3 4
5 6
7 Імовірна ціна виробу Змінні витрати
Маржинальний доход (р.1-р.2) Сума постійних витрат Обсяг виробництва, шт. Постійні витрати на одиницю продукції
(р.4:р.5) Прибуток (р.3-р.6)
50 15 35 240 000 10 000 24 11
Задача 3. Собівартість виробу – 40 грн, рентабельність – 25 %, ставка акцизного збору – 2 євро за одиницю продукції, курс НБУ – 5 грн за один євро, ПДВ – 20 %. Визначте відпускну ціну виробника.
Задача 4. Собівартість виробу – 120 грн, рентабельність – 30 %, ставка акцизного збору – 35 %, ПДВ – 20 %. Визначте відпускну ціну виробника.
Задача 5. Відпускна ціна виробника – 60 грн, ставка акцизного збору – 10 %, ПДВ – 20 %. Визначте собівартість виробу, яка забезпечить виробникові 50- відсотковий рівень рентабельності.
Задача 6. Відпускна ціна виробника 0,5 л горілки 40 % міцності дорівнює
6 грн, ставка акцизного збору – 16 грн зал го спирту, ПДВ – 20 %. Собівартість виробу – 1,44 грн, ставка податку на прибуток – 30 %. Визначте чистий прибуток підприємства і доход держави від реалізації однієї пляшки горілки.
Задача 7. Собівартість виробу – 252 грн, рентабельність – 25 %, ставка акцизного збору – 55 %, ПДВ – 20 %, націнка посередника – 15 % ціни виробника, а торговельна надбавка – 30 % ціни посередника. Визначте роздрібну ціну.
Задача 8. Роздрібна ціна виробу – 30,24 грн, торговельна надбавка – 20 % ціни посередника, а його націнка – 5 % відпускної ціни виробника, ставка акцизного збору – 35 %, ПДВ – 20 %. Визначте прибуток у ціні виробника, якщо собівартість виробу становить 10 грн.

47
Задача 9. Собівартість виробу – 200 грн, рентабельність – 12,5 %, ставка акцизного збору – 55 %, ПДВ – 20 %, націнка посередника – 5 % ціни виробника, а витрати обігу посередника на одиницю продукції дорівнюють 20 грн. Визначте величину прибутку в складі націнки посередника.
Задача 10. Собівартість виробу –480 грн, рентабельність – 30 %, ставка акцизного збору – 35 %, націнка посередника – 25 % ціни виробника, роздрібна ціна виробу – 1824 грн, ПДВ – 20 %, витрати обігу торгівлі на одиницю продукції – 240 грн. Визначте прибуток у складі торговельної надбавки.
Задача 11. Собівартість виробу – 75 грн, рентабельність – 20 %, ставка акцизного збору – 10 %, ПДВ – 20 %, торговельна надбавка – 30 % ціни посередника, роздрібна ціна – 195 грн, прибуток у складі націнки посередника
— 5 грн. Визначте витрати обігу посередника з реалізації одиниці продукції.
Задача 12. Собівартість виробу – 300 грн, рентабельність – 50 %, роздрібна ціна 1380 грн, торговельна надбавка – 15 % ціни виробника, ПДВ

20 %. Визначте ставку акцизного збору (%), за якою в ціні встановлений цей податок.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал