Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 030504 «Економіка підприємства»Pdf просмотр
Сторінка3/6
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.76 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
Тема 1. Теорії ціноутворення

Запитання для перевірки знань
1. Назвіть основні теорії цін.
2. В чому полягає теорія трудової вартості
3. Сутність теорії граничної корисності.
4. Вплив попиту і пропозиції на формування ціни підприємства
5. Показник еластичності попиту та його розрахунок
6. Які типи ринків Визнаєте. Розкрийте сутність ринку досконалої конкуренції.
8. Особливість ринку монополістичної конкуренції.
9. Зміст ринку олігополії та досконалої монополії.
Тести для самоконтролю
1. За теорією К. Маркса ціна товару визначається
а) співвідношенням між попитом і пропозицією б) його корисністю в) витратами виробництва г) суспільною вартістю.
2. Головним представником неокласичної теорії цін є
а) К. Маркс б) А. Маршалл; в) Ф. Кене ; г) К. Менгер.
3. Ідея еластичності попиту і пропозиції за ціною належить
а) В. Парето; б) Ф. Кене в) Л. Вальрасу; г) А. Маршаллу.
4. Олігополія характеризується
а) великою кількістю продавців і споживачів б) значною кількістю продавців та покупців, які здійснюють операції купівлі-продажу не за єдиною ринковою ціною в) невеликою кількістю продавців, рішення яких щодо визначення цін та обсягів виробництва взаємопов’язані; г) одним продавцем певної продукції.
5. Марксистська школа стверджує, що ціна – це
а) продукт суб’єктивних оцінок матеріальних благ
;
б) грошова назва упредметної в товарі праці
;
в) вираження цінності товару
;
г) продукт об’єктивних оцінок матеріальних благ.


24
6. Сутність ціни полягає в забезпеченні
а) попиту на товар б) зайнятості працівників в) доходу відпродажу товарів г) збільшенні кількості товару.
7. При коефіцієнті еластичності, який дорівнює одиниці
а) обсяг попиту змінюється швидше від зміни ціни б) обсяг попиту і ціни змінюються пропорційно в) обсяг попиту змінюється повільніше від зміни ціни г) обсяг попиту змінюється повільніше від зміни прибутку.
8. Який графік відповідає функції абсолютно нееластичного попиту

а) б) в) г)
9. Одним із етапів оцінки попиту є
а) визначення верхніх і нижніх меж цін б) визначення економічних результатів і психологічних можливостей споживачів щодо оплати товару в) визначення цінових ліній г) визначення економічних результатів виробничої діяльності підприємства.
10. До факторів, що впливають на коефіцієнт еластичності за ціною, не
належать:
а) період реагування б) умови інвестування в) виробничий цикл г) статутний капітал.
Графічний диктант

Дайте відповідь на поставлені запитання. Результати відповідей розмістіть в таблиці, умовно позначаючи правильну відповідь знаком (+), а неправильну. Чиє ціна основною формою виявлення закону вартості
2. Основні елементи циклічного розвитку економіки – сукупний попит, сукупна пропозиція та ціни.
3. Еластичність попиту показує залежність попиту від зміни ціни.
4. Нееластичний попит більше одиниці.
5. Ціна рівноваги знаходиться на перетині прямої обсягу виготовлення продукції та прибутку.
6. В основі теорії трудової вартості лежать витрати виробництва.
7. Теорія граничної корисності полягає в співвідношенні попиту і пропозиції.
8. Пропозиція і ціна мають пряму залежність.
9. На еластичність попиту впливає чинник часу.
10. Досконала конкуренція істотно впливає на ціну товару.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Р
Д
Q
Р
Д
Q Р
Д
Q Р
Д
Q

25
Тема 2. Ціноутворення на підприємстві та його особливості в сучасних
умовах
Запитання для перевірки знань
1. Що таке кон’юнктура ринку Яким чином класифікуються кон’юнктуроутворюючі фактори
2. Охарактеризуйте особливості кон’юнктурного циклу товарного ринку.
3. Сутність основних показників, що характеризують кон’юнктуру.
4. Потоки каналів збуту продукції, їх характеристика.
5. Які умови впливають на ринковий механізм ціноутворення
6. Назвіть основні етапи встановлення цінна продукцію.
Тести для самоконтролю
1.

У мережі збуту відсутня конкуренція між
а) посередниками різного рівня б) каналами збуту в) посередниками одного рівня г) покупцями ресурсів.
2. Другою стадією кон’юнктурного циклу є
а) кон’юнктурний підйом б) кон’юнктурний спад в) ослаблення кон’юнктури; г) кон’юнктурний бум.
3. Попит зростає, пропозиція відстає, ціни починають зростати на стадії
кон’юнктурного циклу
а) кон’юнктурний бум б) ослаблення кон’юнктури; в) кон’юнктурний підйом г) кон’юнктурний спад.
4. Економічна кон’юнктура характеризує стана) підприємства б) галузі в) споживачів г) економічної системи.
5. Не є потоком у каналі збуту
а) потік прав власності б) потік замовлень в) фінансовий потік г) ціновий потік.

Графічний диктант

Дайте відповідь на поставлені запитання. Результати відповідей розмістіть в таблиці, умовно позначаючи правильну відповідь знаком (+), а неправильну. Найважливішим елементом методології аналізу і прогнозу ринкової кон’юнктури є встановлення активності й характеру дії циклічних факторів, визначення фази циклу, термінів переходу циклу в наступну фазу і його динаміки в перспективі.
2. Для підприємства-виробника вибір каналів руху товарів не є стратегічним рішенням, що узгоджується з досягненням власної мети.

26 3. Наявність каналів збуту передбачає розподіл функцій між учасниками руху товарів.
4. При укладанні контракту виробника з іншими учасниками руху товарів більша увага приділяється ціновій політиці, а менша – умовам продажу, територіальним правам і структурі послуг.
5. Оптові торговці – посередники, які здійснюють продаж товарів іншим продавцям або клієнтам-підприємствам, а некінцевим споживачам.
6. Імідж підприємства впливає на ринковий механізм ціноутворення.
7. Загальногосподарська кон’юнктура ринку характеризує стан галузі, підгалузі, виробництва та збуту окремих товарів.
8. За спрямованістю впливу кон’юнктура ринку буває випадковою, стихійною, спрямованою.
9. Кожен учасник руху товарів впливає на ціноутворення.
10. Збут продукції веде до виникнення комерційних потоків розподілу між учасниками товарообміну.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Тема 3. Види та функції цін
Запитання для перевірки знань
1. Перелічіть фактори, що впливають на рівень цін. Коротко їх охарактеризуйте.
2. Вплив індексів витрат та якості продукції на ціну для виробників та споживачів.
3. Назвіть основні ознаки класифікації цін.
4. Чим відрізняються оптові ціни від роздрібних
5. Перерахуйте ціни залежно від товаропросування.
6. Дайте коротку характеристику цін за рівнем свободи.
7. Перерахуйте ціни, що відрізняються за видами «франко»; поясніть кожну з них.
8. Назвіть основні функції цін та дайте їм коротку характеристику.
Тести для самоконтролю

1.

За ступенем самостійності ціни можуть бути
а) договірними б) фіскальними в) нерегульованими г) лімітними.
2. Відпускною називається ціна, за якою продукція реалізується
а) населенню б) виробничому споживачу в) усередині підприємства г) усі відповіді правильні.

27
3. Квартирна плата – це ціна
а) вільна б) регульована в) фіксована г) лімітна.
4. Трансфертною називається ціна, за якою продукція реалізується
а) між підрозділами підприємства б) посередницькими організаціями в) транспортними підприємствами гу межах певної території.
5. Термін «франко» показує
а) частку в ціні транспортних витрат покупця б) частку в ціні транспортних витрат продавця в) пункт, до якого транспортні витрати бере на себе продавець г) пункт, до якого транспортні витрати бере на себе покупець.
6. Заставна – це ціна продукції
а) сільськогосподарського призначення б) будівельної організації в) що реалізується на аукціонах г) яка підлягає поверненню.
7. Розподільча функція ціни реалізується за рахунок включення до її складу
а) посередницьких надбавок б) ПДВ в) прибутку г) Торгових знижок.
8. Стимулююча функція ціни для виробника нової продукції в основному
проявляється через
а) встановлення в ціні більш високого рівня прибутку б) збільшення самої цінив) зменшення ставки ПДВ г) збільшення ставки акцизного збору.
9. Стимулююча функція ціни для споживача проявляється у
а) зниженні рівня рентабельності б) випереджувальному збільшенні ціни над якістю продукції в) зниженні споживчих властивостей товару г) зниженні цінив розрахунку на одиницю споживчої властивості товару.
10. Фірма-експортер реалізує продукцію за ціною 20 гр. од. за одиницю
товару. На дату надходження товару витрати на сировину зросли на 5 %, а
витрати на матеріали зросли на 10 %. За таких умов змінна ціна буде
дорівнювати:
а) 23 грн; б) 25 грн; в) 18 грн; г) 15 грн.
11. Включаючи витрати на переміщення товару від складу продавця до
станції призначення, ціна…
а) франко-склад постачальника б) франко-станція відправлення в) франко-станція призначення
г) франко-вагон станція відправлення.
12. Не включаючи ніяких витрат з переміщення товару від продавця до
покупця ціна…
а) франко-склад постачальника б) франко-вагон станція відправлення в) франко-станція призначення г) франко-станція відправлення.
13. Ціни оптової торгівлі включають у свій склад
а) тільки виробничу собівартість продукції б) оптову ціну і торговельну надбавку в) тільки відпускну ціну виробника г) відпускну ціну виробника і постачальницько-збутову надбавку.
14. Фіксовані ціни на теплову енергію встановлюються…
а) підприємством-виробником; б) місцевими органами влади в) Державним комітетом статистики г) споживачами.
Г
рафічний диктант

Дайте відповідь на поставлені запитання. Результати відповідей розмістіть в таблиці, умовно позначаючи правильну відповідь знаком (+), а неправильну. Оптова ціна виробника є кінцевою ціною і формується шляхом приєднання до собівартості продукції валового прибутку і податку на додану вартість.
2. Відпускна ціна на монопольні товари народного споживання збільшується на суму акцизного збору.
3. Регульовані ціни можуть коливатися у визначених межах, не перевищуючи заданого рівня.
4. Довідкові ціни є цінами підприємства і вказуються в договорах.
5. Реалізація продукції через мережу роздрібної торгівлі є відпускною ціною підприємства.
6. Стимулююча функція ціни полягає в заохочувальному або стримуючому впливі ціни на виробництво та споживання різних видів продукції.
7. Перерозподіл доходу між виробниками та споживачами здійснює балансуюча функція ціни.
8. Розподільча функція здійснює перерозподіл капіталів на користь прибуткових галузей економіки.
9. На рівень ціни впливає економічне становище покупця.
10. Максимальні зобов’язання продавця щодо постачання товару відповідають ціні франко-склад споживача.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29
Тема 4. Склад ціни та формування її елементів
Запитання для перевірки знань
1. Назвіть і охарактеризуйте основні елементи ціни.
2. Собівартість та її вплив на ціну.
3. Основні елементи витрат.
4. Склад виробничої собівартості.
5. Структура операційної собівартості.
6. Розкрийте зміст методу обліку прямих витрат.
7. Розкрийте зміст методу обліку витрат «директ-костінг».
8. Дайте визначення поняття прибуток.
9. Назвіть та охарактеризуйте складові балансового прибутку. Чим відрізняється чистий прибуток від балансового
10. Вплив непрямих податків на ціну товару.
11. Економічний зміст та визначення посередницьких надбавок (знижок.
Тести для самоконтролю
1. Відпускна ціна на підакцизний товар визначається за формулою
а) (С + ПА б) (С + ПА+ ПДВ в) (С + ПА+ ПДВ)

1,2; г) (С + ПА. Обов’язковим елементом ціни є

а) торговельна надбавка б) ПДВ в) акцизний збір г) усі відповіді неправильні.
3. З метою визначення ціни без ПДВ необхідно ціну, яка включає в себе цей
податок:
а) поділити на 6; б) поділити на 0,2; в) помножити на 1,2; г) поділити на 1,2.
4. Ціна не може формуватися за таким складом
а) С + ПА б) С + П + ПДВ в) С + ПА+ ПДВ г) С + П.
5. Маржинальний доход – це
а) прибуток плюс повні витрати б) прибуток плюс змінні витратив) прибуток плюс постійні витрати г) ціна мінус повні витрати.
6. Відсоткова ставка акцизного збору на вітчизняну продукцію
встановлюється до ціни, яка складається з таких елементів
а) С + Пб) С + ПА в) С + П + ПДВ г) С + ПА+ ПДВ.

30
7. До постійних витратне належать
а) орендна плата б) зарплата управлінського персоналу в) паливо на технологічні цілі г) амортизація.
8. Посередницько-збутова націнка на підакцизний товар складається з
таких елементів
а) ВО + Пб) ВО + П + ПДВ в) ВО + ПА г) ВО + ПА+ ПДВ.
9. У ринкових умовах собівартість продукції визначає
а) мінімальну ціну виробу б) максимальну ціну виробу в) середню ціну виробу г) усі відповіді неправильні.
10. Торговельна надбавка встановлюється у відсотках до
а) роздрібної ціни б) ціни придбання в) витрат обігу торгівлі г) націнки посередника.
Г
рафічний диктант

Дайте відповідь на поставлені запитання. Результати відповідей розмістіть в таблиці, умовно позначаючи правильну відповідь знаком (+), а неправильну. Прямі витрати підприємства залежать від обсягу виробництва.
2. Змінні витрати змінюються залежно від вартості сировини і матеріалів.
3. В основі методу обліку повних витрат лежить формування собівартості за сукупними витратами підприємства.
4. Відпускна ціна підприємства включає в себе собівартість, прибуток, податок на додану вартість, посередницько-збутову націнку.
5. Ціна підприємства включає в себе лише собівартість продукції.
6. Податок та акцизний збір визначаються підприємством самостійно.
7. Знаючи рентабельність продукції можна розрахувати прибуток підприємства.
8. Посередницько-збутові надбавки використовують підприємства виробники продукції.
9. Знижки на продукцію встановлюють з врахуванням попиту та пропозиції на ринку.
10. Методи обліку витратне впливають на розмір ціни.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1031
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Тема 5. Методи ринкового ціноутворення
Запитання для перевірки знань
1. Які існують методи і способи встановлення ціни на товар Охарактеризуйте їх.
2. В чому полягає метод беззбитковості при формуванні ціни на товар.
3. Розкрийте зміст методу ціноутворення, що спирається на попит.
4. Охарактеризуйте метод ціноутворення, що спирається на конкуренцію.
5. Розкрийте зміст тендерного методу ціноутворення. Охарактеризуйте джерела конкурентної переваги.
6. У чому особливості встановлення цінна основі змінних витрат
Тести для самоконтролю
1. Основним недоліком формування ціни методом повних витрат є
а) складність розрахунків б) неможливість визначення змінних витрат в) відсутність залежності між витратами та обсягом виробництва г) усі відповіді правильні.
2. На графіку беззбитковості сектор між лініями виручки та повних
витрат, що розташований ліворуч від точки їх перетину, показує
а) загальні витрати б) виручку в) прибуток г) збитки.
3. До методів, що спираються на конкуренцію, належить метода) лідера б) балової оцінки в) надбавок г) повних витрат.
4. Точка беззбитковості визначається за формулою
а)
ЗВ
Ц
ПВ


; б)
ПВ
Ц
ПВ


; в)
ПВ
Ц
ПВ


; г)
ЗВ
Ц
ПВ
ЗВ


5. Індиферентними називаються ціни, які різняться між собою
абсолютними значеннями, але однакові
а) за нормативами рентабельності
;
б) у розрахунку на одиницю витрат
;
в) за структурою
;
г) у розрахунку на одиницю якості продукції.
6. Питома – це ціна
а) одиниці товару б) одиниці якості товару в) товару конкурента г) на одиницю витрат.
7. Маржинальний прибуток необхідний для покриття
а) постійних витрат, ПДВ і одержання прибутку б) постійних витрат в) постійних витраті одержання прибутку г) змінних витрат.

32
8. Метод балової оцінки доцільно застосовувати, коли
а) існує обернена залежність між ціною та споживчими властивостями товару
;
б) неможливо кількісно визначити споживчі властивості товару
;
в) існує пряма залежність між ціною та споживчими властивостями товару
;
г) можливо кількісно визначити споживчі властивості товару.
9. На графіку беззбитковості сектор між лініями виручки та повних
витрат, розташований праворуч від точки беззбитковості, показує
а) загальні витрати б) виручку в) прибуток г) збитки.

10. Який метод полягає в підсумовуванні цін окремих конструктивних частин
виробів, що входять у параметричний ряд
а) баловий б) прямих витрат в) агрегатний г) цільового прибутку.
Г
рафічний диктант

Дайте відповідь на поставлені запитання. Результати відповідей розмістіть в таблиці, умовно позначаючи правильну відповідь знаком (+), а неправильну. Усі методи й способи встановлення ціни умовно можна поділити на витратні, що спираються на попит та конкуренцію.
2. Метод ціноутворення, заснований на повних витратах, полягає в підсумуванні сукупних витрат, прибутку і податку на додану вартість.
3. Сутність методу ціноутворення на основі змінних витрат полягає у формуванні ціни, що складається з таких елементів змінних витрат, маржинального доходу або маржинального прибутку, а також акцизного збору.
4. До витратних методів ціноутворення належить встановлення цінна основі аналізу беззбитковості й одержання достатньо суми цільового прибутку.
5. Прямі накладні витрати – витрати, величина яких знаходиться в прямій залежності від кількості випущених виробів або часу на їх виготовлення.
6. Метод лідера базується на залежності між ціною та споживчими властивостями виробів.
7. Метод прямих витрат застосовується при прийнятті рішень щодо доцільності зниження ціни.
8. Методи надбавок використовують виробничі підприємства.
9. Використовуючи метод, що спирається на попит виробник визначає ціннісні уявлення, які існують у свідомості споживачів щодо продукції.
10. Для встановлення ціни методом лідера застосовують питому ціну або параметричний індекс якості.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1033
Тема 6. Ціноутворення на залізничному транспорті

Запитання для перевірки знань
1. Роль державного регулювання цінна послуги залізничного транспорту як природної монополії.
2. Поняття вантажних залізничних тарифів.
3. Загальні, пільгові та виняткові тарифи на вантажні залізничні перевезення.
4. Вимоги до структури вантажних залізничних тарифів в умовах створення та розвитку конкурентного середовища на ринку вантажних залізничних перевезень.
5. Економічна основа побудови вантажних залізничних тарифів.
6. Диференціація вантажних залізничних тарифів породах вантажів, класах вантажів та відстанях перевезення.
7. Методична основа побудови окремої тарифної схеми.
8. Визначення плати завантажні перевезення залежно від типу рухомого складу та роду вантажу.
9. Принципи побудови пасажирських залізничних тарифів.
10. Структура пасажирських тарифів за видами сполучень.
11. Диференціація пасажирських залізничних тарифів.
Тести для самоконтролю
1. Види цінна залізничному транспорті
а) тарифи і додаткові збори б) роздрібні і оптові цінив) роздрібні ціни г.
2.: Плата за перевезення вантажів і пасажирів на залізничному
транспорті стягується у вигляді
а) додаткових зборів б) роздрібних і оптових цін в) тарифів г) усі відповіді правильні.
3. Тарифи – це
а) роздрібні ціни за перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом б) оптові ціни за перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом в) система цінових ставок та правил їх застосування, за якими провадяться розрахунки за перевезення залізницями.
4. Збори – це
а) цінові ставки, за якими провадяться розрахунки за виконання підприємствами залізничного транспорту робіт і послуг, пов’язаних із перевезенням вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу
;
б) система цінових ставок та правил їх застосування, за якими провадяться розрахунки за перевезення залізницями
;
в) плата за можливість скористатися послугами залізничного транспорту по вантажних та пасажирських перевезеннях.
5. За видами вантажні залізничні тарифи поділяють на
а) загальні і місцеві
;
б) загальні, місцеві та на перевезення негабаритних вантажів
;
в) загальні, місцеві, виняткові, пільгові.
6. Загальні тарифи застосовуються для визначення плати завантажні
перевезення:
а) в межах окремих залізниць
;
б) в межах всієї мережі залізниць
;
в) на окремих напрямках.
7. За родами відправок вантажні залізничні тарифи бувають
а) повагонними та маршрутними
;
б) повагонними, потонними та маршрутними
;
в) повагонними та потонними.
8. За формою побудови вантажні залізничні тарифи бувають
а) табличними та схемними
;
б) табличними
;
в) схемними.
9. Тариф складається з плацкартної та квиткової частина) за всіма видами перевезень
;
б) за перевезеннями в місцевому сполученні
;
в) за перевезеннями в далекому сполученні.
10. В собівартості транзитного перевезення відсутні
а) рухома операція
;
б) початково-кінцеві операції
;
в) початкова операція.
Г
рафічний диктант

Дайте відповідь на поставлені запитання. Результати відповідей розмістіть в таблиці, умовно позначаючи правильну відповідь знаком (+), а неправильну. Вантажні залізничні тарифи – це система цінових ставок та правил їх застосування, за якими провадяться розрахунки за перевезення вантажів залізницями.
2. Винятковими називають тарифи, які встановлюються для визначення плати при перевезенні окремих вантажів на певних напрямках або відстанях, а також в окремі періоди року.

35 3. Місцевими називають тарифи, які встановлюються начальником залізниці для визначення плати за перевезення вантажів в межах окремої залізниці.
4. Тарифи на вантажні залізничні перевезення називають двоставочними тому, що вони містять плату за початково-кінцеві операції та плату за рухому операцію.
5. Квиткова частина тарифу призначена для компенсування витрат всіх залізниць прямування пасажирського потяга від станції відправлення до станції призначення.
6. Плацкартна частина тарифу призначена для компенсування витрат залізниці, яка сформувала пасажирський потяг та забезпечила обслуговування пасажирів на всьому шляху проходження даного поїзда.
7. Пасажирські залізничні тарифи диференційовані за видами сполучень, категоріями поїздів, типами вагонів, відстанями перевезень.
8. Відповідно до чинного законодавства пасажирські залізничні тарифи в далекому внутрішньодержавному сполученні узгоджуються з Мінекономіки, у приміському сполученні – з місцевими органами влади
9. Собівартість транзитного перевезення менше собівартості перевезення в межах України.
10. При збільшенні завантаження вагона при перевезенні вантажів на одну і ту ж відстань собівартість вантажного перевезення зменшується, а собівартість перевезення 1 тонни вантажу та собівартість 10 т-км залишається незмінною.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал