Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 030504 «Економіка підприємства»Pdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.76 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТАСПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра Економіка підприємств
ЦІНОУТВОРЕННЯ

Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання Київ 2013

УДК 330.5(075.8)

Ціноутворення: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / О. Р. Приймук, В. П. Гудкова, ВВ. Чорний. – К Вид-во ДЕТУТ,
2013. – 66 с. У методичних вказівках за кожною темою викладено методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу. Для формування у студентів досвіду подані контрольні питання, приклади розв’язування типових задач, самостійна робота, тести, графічні диктанти. Методичні вказівки до вивчення курсу розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економіки підприємств транспорту (протокол № 6 від
13 жовтня 2010 р) та на засіданні методичної комісії факультету економіки і менеджменту (протокол № 2 від 27 жовтня 2010 р. Призначені для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.
Укладачі: О. Р. Приймук, к. е. н
В. П. Гудкова, к.е.н.;
ВВ. Чорний, к.е.н.Рецензенти: Колесникова Н.М., д.е.н., проф. кафедри Менеджмент організацій і логістики Державного економіко- технологічного університету транспорту
Панченко О.І., к.е.н., доц. кафедри Фінанси Чернігівського державного технологічного університету3
ЗМІСТ
ВСТУП ................................................................................................................................................ 4 І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ ................................................. 5 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ ЦІНИ ТА ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ............. 5 Тема 1. Теорії ціноутворення .................................................................................................. 5 Тема 2. Ціноутворення на підприємстві та його особливості в сучасних умовах .............. 7 Тема 3. Види та функції цін ..................................................................................................... 9 Тема 4. Склад ціни та формування її елементів. .................................................................... 9 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА .............................. 12 Тема 5. Методи ринкового ціноутворення. .......................................................................... 12 Тема 6. Ціноутворення на залізничному транспорті ........................................................... 14 Тема 7. Ціноутворення на зовнішньому ринку .................................................................... 17 Тема 8. Цінова політика підприємства ................................................................................. 19 Тема 9. Державна цінова політика та її вплив на економічні процеси .............................. 21
ІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ...................................................... 22 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ ЦІНИ ТА ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ........... 23 Тема 1. Теорії ціноутворення ................................................................................................ 23 Тема 2. Ціноутворення на підприємстві та його особливості в сучасних умовах ............ 25 Тема 3. Види та функції цін ................................................................................................... 26 Тема 4. Склад ціни та формування її елементів. .................................................................. 29 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА .............................. 31 Тема 5. Методи ринкового ціноутворення. .......................................................................... 31 Тема 6. Ціноутворення на залізничному транспорті ........................................................... 33 Тема 7. Ціноутворення на зовнішньому ринку .................................................................... 35 Тема 8. Цінова політика підприємства ................................................................................. 37 Тема 9. Державна цінова політика та її вплив на економічні процеси .............................. 40
ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ....................................................... 42 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ ЦІНИ ТА ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ........... 42 Тема 1. Теорії ціноутворення ................................................................................................ 42 Тема 2. Ціноутворення на підприємстві та його особливості в сучасних умовах ............ 42 Тема 3. Види та функції цін ................................................................................................... 44 Тема 4. Склад ціни та формування її елементів. .................................................................. 45 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА .............................. 47 Тема 5. Методи ринкового ціноутворення. .......................................................................... 47 Тема 6. Ціноутворення на залізничному транспорті ........................................................... 49 Тема 7. Ціноутворення на зовнішньому ринку .................................................................... 55 Тема 8. Цінова політика підприємства ................................................................................. ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
59 ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ................................................................................................. 61 ЛІТЕРАТУРА ................................................................................................................................... 64

4
ВСТУП

В умовах ринкової економіки важливого значення набуває процес ціноутворення. Саме ціни визначають структуру випуску продукції, впливають на рух матеріальних потоків, прибутковість підприємства, рівень добробуту населення. Правильна методика встановлення ціни, раціональна цінова політика, послідовна реалізація обґрунтованої цінової стратегії – це необхідні компоненти успішної діяльності будь-якого підприємства. Ціни та цінова політика є вибірковою навчальною дисципліною для студентів економічних спеціальностей. Метою дисципліни є надання студентам теоретичних знань і практичних навичок з питань формування цін та розробки цінової політики, а також набуття певного досвіду встановлення цінна продукцію підприємства. Головним завданням дисципліни є розкриття
 теоретичних засад ціноутворення
 методики формування цін та її окремих елементів
 сутності методів ринкового ціноутворення
 особливостей установлення цінна зовнішньому ринку
 методологічних підходів до розробки цінової політики та стратегії підприємства
 цілей і методів державного регулювання цін та його впливу на економічні процеси. Навчальний матеріал поданий відповідно кредитно-модульної системи, складається з двох модулів, який ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії, наукових розробках закордонних учених, законах та нормативно-правових актах, чинних в українській економіці. У запропонованих методичних вказівках поданий матеріал розподілений за такими розділами
 методичні рекомендації щодо вивчення курсу, який допоможе студентам ознайомитися з порадами щодо вивчення тем навчальної дисципліни
 завдання для самостійної роботи студентів містить питання для самоконтролю та тести для перевірки знань
 завдання для практичної роботи студентів – розглядаються типові задачі та методичні порадо щодо їх розв’язання, що дасть можливість закріпити теоретичні та отримати практичні навички з питань ціноутворення на підприємстві. Пояснюється система контролю рівня знань студентів, особливості поточного, проміжного і підсумкового контролю для всіх форм навчання. Вивчення навчального матеріалу дисципліни сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки студентів і формуванню в них практичних навичок з ціноутворення в умовах ринкових відносин.

5
І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
ПОНЯТТЯ ЦІНИ ТА ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Тема 1. Теорії ціноутворення

Результатом вивчення теми має стати розуміння студентом сутності різних теорій вартості та ціни, а також типів ринків, які впливають на формування ціни підприємства в ринковій економці. У тлумаченні питання вартості як основної категорії політичної економії історично склалися дві течії. Перша виходила зоб єктивності вартості і того, що її джерелом є праця, затрачена на виробництво товару. Сюди можна віднести теорії трудової вартості, витрат виробництва, трьох чинників виробництва. Представники другої течії вважали вартість суб’єктивною категорією, що випливає з корисності товару порівняно з корисністю інших благ. Ці підходи втілені в теорії граничної корисності, теорії визначення ціни виходячи з коливання попиту і пропозиції тощо. За визначенням К. Маркса, ціна є грошовим виразом вартості товару. При цьому ціна окремого товару може відхилятися від його вартості під впливом випадкових ринкових чинників. Тож теорія трудової вартості вбачає у вартості об’єктивну основу ціни, а головною сферою її утворення виступає суспільне виробництво. Кількісна сторона ціни цілковито залежить від вартості, тобто від зміни витратна виробництво товару, а ринок, ринковий попит відіграють неосновну, а допоміжну роль. Майже одночасно з теорією трудової вартості виникла теорія витрат виробництва, яку розробив Ф. Кене. За цією теорією в основі мінової вартості лежать витрати виробництва, тобто враховується уречевлена праця. Недоліком такого пояснення є те, що виконанню витратами виробництва ролі основи мінової вартості перешкоджає відсутність у їхній вартості додаткового продукту. Теорія трьох чинників виробництва трактує формування вартості в процесі виробництва як додавання витрат його трьох основних чинників праці, капіталу (засобів виробництва) та землі. При цьому земля вважалася головним природним чинником. Ця теорія була викладена в працях французьких економістів XIX ст. Сея і Бастіа. У ті роки XIX ст. виникла теорія граничної корисності. Її основними представниками були економісти австрійської школи К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк та економісти-математики У. Джевонс (Англія) і Л. Вальрас Швейцарія. Згідно з цією теорією ціна товару визначається не затратами праці на виробництво товару, а його граничною корисністю для споживача. Гранична корисність товару – це прирощена корисність, яку забезпечує споживання додаткової одиниці блага. З теорією граничної корисності межує теорія визначення ціни виходячи з коливання попиту і пропозиції. Вона виникла наприкінці XIX – на початку

6
XX ста її основним представником є В. Парето. Згідно з цією теорією на ринку в умовах досконалої конкуренції залежність ціни від інтенсивності останньої потреби дає можливість встановити рівновагу між попитом і пропозицією. Співвідношення попиту і пропозиції визначає мінову вартість без участі вартості та виробничих витрат, що означає вилучення вартості з процесу формування цін. Слабкість цієї теорії втому, що вона не дає відповіді на питання, чим же визначатиметься ціна в разі збігу попиту і пропозиції, а також не враховується той факт, що як попит, такі пропозиція, у свою чергу, залежать від рівня цінна товари. У ринковій економіці механізм формування цін значною мірою залежить від співвідношення попиту і пропозиції. Попит показує кількість продукту, яку споживач готовий і здатний купити за певною ціною протягом певного часу. Попит та ціна перебувають, як правило, у зворотній залежності між собою. Пропозиція – це кількість продукту, яку продавець бажає і здатний запропонувати до продажу на ринку за конкретною ціною протягом певного періоду. Пропозиція показує прямий зв’язок між ціною і кількістю запропонованого продукту. Ціна, за якою кількість виробленого і запропонованого до ринку продукту дорівнює тій його кількості, яку споживач бажає і в змозі купити, називається ціною ринкового клірингу, або ціною рівноваги. Ступінь реакції споживачів на зміну ціни може значно варіюватися від
продукту до продукту. Ступінь чутливості споживачів до зміни ціни продукції називається ціновою еластичністю. Попиту на деякі продукти притаманна відносно висока чутливість споживачів до зміни цін, тобто невеликі змінив ціні приводять до значних зміну кількості продукції, що купується. Попит на такі продукти прийнято називати еластичним. Стосовно зміни цінна інші продукти споживачі відносно нечутливі, тобто навіть значна зміна в ціні призведе лише до невеликої змінив кількості придбаної продукції. У таких випадках попит називають нееластичним. Ступінь цінової еластичності або нееластичності вимірюється за допомогою коефіцієнта еластичності. Цінова еластичність показує реакцію попиту у відповідь на зміну ціни і визначає, наскільки відсотків зміниться величина попиту при зміні ціни на 1 %. Якщо абсолютна величина цінової еластичності > 1, то попит вважається еластичним, а якщо < 1, – то нееластичним.
Визначення еластичності попиту та пропозиції має велике значення для вироблення цінової стратегії підприємства. Так, якщо попит на товар еластичний, то виробник (продавець) повинен у своїх діях ураховувати ефект зниження ціни. Зменшена ціна може принести йому більший прибуток за рахунок збільшення обсягів продажу.
Формування цін значною мірою залежить від типу ринку, на якому працює підприємство. Головною ознакою, покладеною в основу класифікації ринків, є
ступінь впливу окремого продавця (покупця) на формування ринкових цін. Розрізняють чотири типи ринків досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія та досконала монополія. Ринок досконалої конкуренції складається зі значної кількості покупців та продавців будь-якого подібного товару. При цьому частка кожної фірми на ринку незначна, і тому жодна з них нездатна істотно вплинути на ціну товару. Тому на такому ринку роль цінової стратегії мінімальна, і продавці не витрачають багато часу на її розроблення. Ринок монополістичної конкуренції складається зі значної кількості продавців та покупців, які здійснюють операції купівлі-продажу не за єдиною ринковою ціною, а в широкому їх діапазоні. Наявність значної диференціації цін зумовлена пропозицією різних варіантів товарів, які відрізняються між собою не лише якісними характеристиками, ай упаковкою, гарантійним обслуговуванням і т. ін. Монополістична конкуренція виникає там, де господарює значна кількість фірм, таємна угода між якими практично неможлива. Кожен підприємець не може передбачити дії інших учасників ринку, працює на свій страх і ризик і сам визначає необхідну цінову політику. Олігополія характеризується наявністю невеликої кількості продавців, рішення яких щодо визначення цін та обсягів виробництва взаємопов’язані. Кожна фірма у своїй поведінці має враховувати не тільки реакцію покупців, а також і можливі дії конкурентів галузі, оскільки їхні відповідні рішення впливатимуть на прибутковість підприємства. В умовах досконалої монополії на ринку існує лише один продавець виробник) певної продукції, яка немає близького замінника. За цих обставин виробник повністю регулює пропозицію товару, а в питаннях ціноутворення диктує ціну або в змозі істотно впливати на неї.

Література:
13, 18, 23, 27, 29

Тема 2. Ціноутворення на підприємстві
та його особливості в сучасних умовах

Мета даної теми – визначення конкуренції як одного із факторів ціноутворення, виявлення кон’юнктуроутворюючих факторів, а також каналів руху товарів. Основними елементами кон’юнктури є пропозиція, попит, ціна і конкуренція. Типи кон’юнктури бувають двох рівнів економічний – вивчається кон’юнктура нарівні всієї економічної системи кон’юнктура окремих товарних ринків – характеризує стан галузі, підгалузі, виробництво і збут окремих товарів. Студенту необхідно знати класифікацію кон’юнктуроутворюючих факторів за джерелом виникнення, періодичністю впливу, спрямованістю впливу, та характером виникнення. Основними елементами циклічного розвитку економіки є пропозиція, попиті ціна. Розрізняють такі фази економічного циклу криза, депресія,
пожвавлення, підйом. Найважливішим елементом методології аналізу і прогнозу ринкової кон’юнктури є встановлення активності й характеру дії циклічних факторів, визначення фази циклу, термінів переходу циклу в наступну фазу і його динаміки в перспективі. Економічна кон’юнктура товарного ринку оцінюються за допомогою показників, що характеризують основні зміни і тенденції розвитку ринку. До таких показників належать макроекономічні показники, що характеризують виробництво, внутрішній товарообіг, зовнішню торгівлю і кредитно-грошову сферу. Під час вивчення теми студент повинен виділяти стадії кон’юнктурного циклу підйом кон’юнктури, кон’юнктурний бум, ослаблення кон’юнктури та кон’юнктурний спад. Канали руху товарів визначаються як структура, сформована партнерами, що беруть участь у процесі обміну, з метою надання товарів і послугу розпорядження споживачів. Виконання функцій збуту веде до виникнення п’яти типів комерційних потоків розподілу між учасниками товарообміну потік прав власності, фізичний, замовлень, фінансовий та інформаційний потоки. Кожен учасник руху товарів впливає на ціноутворення. При укладанні контракту виробника з іншими учасниками руху товарів головна увага приділяється ціновій політиці, а також умовам продажу, територіальним правам і структурі послуг. На ринковий механізм ціноутворення впливають такі умови
 кількість суб’єктів ринку чим їх більше, тим у меншій мірі змінюється ціна
 незалежність суб’єктів ринку чим їх менше, тим більше можливостей яку продавця, такі покупця впливати на рівень ціни, та навпаки;
 ступінь індивідуальності продукції чим різнорідніший їх асортимент, тим більше імовірність того, що окремі їх види зможуть витримати напружений стан ринку;
 зовнішні обмеження на рівень цінна ринку впливають такі фактори як попит, пропозиція, державне регулювання цін.
Процес розроблення стратегії в галузі встановлення цінна продукцію складається з низки послідовних етапів встановлення цілей ціноутворення, оцінка попиту, вивчення цінна продукцію конкурентів, вибір методу ціноутворення, врахування факторів, що впливають на встановлення ціни, остаточне встановлення ціни. Таким чином, проаналізувавши усі значні фактори, підприємство зможе остаточно встановити ціну на вироблену продукцію.

Література:
1, 13, 23.
9
Тема 3. Види та функції цін

Мета теми – дати характеристику основним видам цін та розкрити сутність функцій цін. Рівень, співвідношення та зміна цінна товари залежать від багатьох факторів, які відрізняються походженням, ступенем впливу, сферою та часом дії, ступеня залежності від підприємства та ін. Дана тема розглядає найважливіші фактори, що впливають на рівень цін, якими є витрати виробництва та якість продукції. Підвищення якості товару, що призводить до зростання цін має приносити економічну вигоду як виробнику такі споживачу, тобто виконуватися рівняння
1 2
1 2
1 2
Я
Я
Ц
Ц
C
C


Найзагальніші причини коливання цін залежать від змін попиту та пропозиції, ступеня монополізації ринку, сезонних коливань цін (характерні для сільськогосподарської продукції, підвищення попиту на деякі види товарів перед святами, вплив на коливання цін форс-мажорних обставин (землетрус, засуха, аварія, страйки. Усю систему цін можна поділити на ціни внутрішнього та світового ринків. Різниця між такими цінами досить суттєва. Якщо в основі світових цін лежить інтернаціональна вартість, то ціни внутрішнього ринку спираються на величину національної вартості товарів. Остання залежить від трьох чинників рівня продуктивності праці в країні, структури національного виробництва та рівня інфляції. Внутрішні ціни можна класифікувати за низкою ознак рівнем свободи, сферою обігу, стадіями товаропросування, територіальним поширенням, видами франко та ін. Студенти повинні знати всі класифікаційні ознаки і вміти характеризувати та наводити приклади вказаних видів цін. Ціна разом з іншими державними регуляторами відіграє активну роль у виконанні багатьох соціально-економічних завдань. Значення та місце ціну регулюванні економічних процесів як на мікро-, такі на макрорівні виявляється через їхні функції. Ціна виконує як мінімум п’ять функцій обліково-
інформаційну, розподільчу, стимулюючу, балансуючу, раціонального розміщення виробництва. Усі перелічені функції ціни тісно пов’язані між собою. Так, балансуюча функція є продовженням стимулюючої і також спрямована на збільшення виробництва товарів, що користуються попитом. Функція ціни як засобу раціонального розміщення виробництва тісно взаємодіє з розподільчою функцією, а разом вони через перерозподіл коштів сприяють розвитку високоприбуткових сфер економіки, де існує підвищений попит на товари та послуги.
Література:
23, 26, 27, 29.

10
Тема 4. Склад ціни та формування її елементів.

Мета теми – показати студентам методичні підходи до визначення поелементного складу ціни. Кожен вид ціни складається з окремих частин, які називаються елементами. До елементів ціни належать собівартість (С, прибуток (П, мито (М, акцизний збір (А, податок на додану вартість (ПДВ, посередницько-збутова націнка (Н
п
) і торговельна надбавка (Н
т
). Собівартість та прибуток є обов’язковими елементами ціни, тому що відшкодування витраті отримання прибуткує невід’ємною умовою виробництва продукції. Наявність інших елементів в ціні необов’язкове і залежить від галузевої належності продукції, її соціальної значущості, кількості господарських ланок, що беруть участь у виробництві і реалізації продукції, та інших чинників. Так, мито входить до складу ціни тільки імпортних товарів, а акцизний збір є елементом лише незначної частки продукції. Податком на додану вартість хоча й обкладається абсолютна більшість товарів, але є певні винятки. Націнки посередницько-збутових та торговельних організацій містять і ціни тих товарів, реалізація яких здійснюється через посередницькі ланки. Тому не тільки ціни нарізні товари, ай той самий вид ціни може мати неоднаковий склад елементів. Склад роздрібної ціни (Ц
р
) на вітчизняні товари, яка містить у собі максимальну кількість елементів, можна записати таким чином
Ц
р
= С + ПА+ ПДВ + Н
п
+ Н
т
.
Важливою характеристикою ціни є її структура, яка показує частку кожного елемента цінив її абсолютному значенні. Ціни мають різні структури, що зумовлюється неоднаковим їхнім складом та особливостями формування окремих елементів. Студенти повинні чітко уявляти, що лежить в основі формування кожного елементу ціни та порядок їх визначення. Головним елементом ціни є витрати, які виступають у формі собівартості. Собівартість – це виражені в грошовій формі витрати підприємства, які пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції, товарів та послуг. Студентам необхідно знати класифікацію витрат за різними класифікаційними ознаками, що є основою для визначення методів обліку витратна підприємстві. При визначенні ціни продукції можна застосувати два методи їхнього обліку метод обліку повних витраті метод обліку прямих витрат. Суть першого методу полягає в розрахунку собівартості одиниці продукції, який містить у собі всі сукупні витрати система обліку прямих витрат базується на розмежуванні загальних витратна постійні та змінні залежно від обсягу виробництва. Поряд з витратами не менш значним елементом ціни є прибуток, що являє собою форму чистого доходу, який отримує підприємство від реалізації
продукції після відшкодування своїх витрат. Студент детальніше ознайомлюється з різними видами прибутку та визначення його в ціні. У практиці вітчизняного ціноутворення до складу цін національних товарів входять два непрямих податки акцизний збір і податок на додану вартість ПДВ. Акцизний збір – це податок, який включається в ціни високорентабельних товарів не першої необхідності і в кінцевому результаті сплачується їхнім покупцем. ПДВ включається в ціни абсолютної більшості товарів та послуг за винятком тих, які не обкладаються цим податком (перелік товарів встановлюється законом. Розмір акцизу (А) та ПДВ розраховуються за формулами
,
100
),
(
С
А
А
хА
Ц
абоА
П
С
Ц
А
,
100
)
(
С
хПДВ
А
П
С
ПДВде Ц
А
– ціна з акцизом, грн.;
С – собівартість продукції, грн.;
П – прибуток, грн.;
А
С
ставка акцизного збору, %;
ПДВ
с
ставка ПДВ, %.

Процес надходження товару від виробника до кінцевого споживача може мати такі стадії виробник – посередник – підприємство, виробник – роздрібна торгівля – населення. Такий ланцюговий зв’язок зумовлює необхідність встановлення цінна кожному етапі товаропросування, що досягається за допомогою застосування посередницько-збутових і торговельних надбавок. Розрахунок ціни з надбавкою здійснюється за формулою
,
100 1

 

Н
х
Ц
Ц
П
Р
де Ц
р
– ціна реалізації товару, грн;
Ц
П
– ціна придбання (відпускна ціна виробника чи посередника, грн.;
Н – посередницька або торговельна надбавка, %. В окремих випадках виникає необхідність встановлювати знижку до ціни. Тоді продавець повинен визначити ціну придбання, за якою йому доцільно купити таку продукцію, щоб забезпечити собі бажану величину торговельної знижки. У цьому випадку ціну придбання можна визначити за формулою
,
100 1

 

З
х
Ц
Ц
Р
П
де З – торговельна знижка, %.


Література:
2, 3,
23, 27, 29.


12
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал