Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Підприємництво»Скачати 296.78 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації17.03.2017
Розмір296.78 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

Методичні вказівки
до виконання курсової роботи з дисципліни
«
Підприємництво»
для студентів спеціальності
«Менеджмент організацій і адміністрування»

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя
Методичні вказівки
до виконання курсової роботи з дисципліни
«
Підприємництво»
Тернопіль
ТНТУ
2015

2
Рекомендовано до друку
Науково-методичною радою Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України (протокол №__ від ______________ р.)
Рецензенти:
Н.Б. Кирич, доктор економічних наук, професор
О.А. Сороківська, кандидат економічних наук, доцент доцент
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
«
Підприємництво» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.
І.П. Вовк, Ю.Я. Вовк, О.М. Владимир,
Г.С. Нагорняк. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 34 с.
Методичні вказівки містять загальні вимоги до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «
Підприємництво» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». У методичних вказівках визначається мета, завдання та послідовність виконання курсової роботи, наводяться рекомендації щодо написання окремих розділів роботи, вимоги до структури, змісту і оформлення пояснювальної записки.
Розроблено на основі матеріалів О. О. Мороз, А. С. Краєвської, ВНТУ

3
ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………
4 1 ТЕМА, МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………….......
5 2 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………..
6 3 ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………...
9 4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………… 18 5 ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
КУРСОВИХ РОБІТ………………………………………………………… 22 6 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА…….……………………………… 24
Додаток А. Бланк індивідуального завдання на курсову роботу……….. 26
Додаток Б. Зразок оформлення титульного аркуша…………………....... 27
Додаток В. Зразки оформлення основних таблиць………………………. 28
Додаток Г. Зразки оформлення джерел у списку використаної літератури…………………………………………………………………… 32

4
ВСТУП
В умовах ринкової економіки провідною формою господарювання є підприємництво — особливий вид діяльності, певні тип і стиль господарської поведінки, що характеризуються повною свободою вибору типу діяльності, інноваційним характером здійснення та орієнтацію на отримання прибутку. Як показує світовий досвід, саме підприємництво є основою розвитку економіки і потужним «локомотивом», здатним забезпечити належне зростання обсягів виробництва й добробуту населення країни.
Нарощування темпів розвитку та зростання ефективності підприємництва як сучасної форми господарювання неодмінно потребує підготовки висококваліфікованих менеджерів, здатних до пошуку
інноваційних ідей, готових діяти в умовах підвищеного ризику, динамічності й невизначеності зовнішнього оточення, що притаманні сучасним ринковим реаліям.
Саме тому у курсових роботах з дисципліни «Організація підприємницької діяльності» передбачається формулювання комерційної
ідеї та розроблення бізнес-плану її реалізації. При цьому студент працює над вирішенням організаційно-економічних, фінансових та управлінських завдань, необхідних для започаткування бізнесу та впровадження комерційної ідеї.
У процесі виконання курсової роботи студенти повинні максимально використати набуті теоретичні знання, виявити вміння поєднувати їх з практикою організації підприємницької діяльності, незалежно від форми організації бізнесу.
Пропоновані методичні вказівки містять необхідні матеріали, які сприятимуть самостійному та грамотному виконанню курсової роботи. У відповідних розділах подано зміст і методику виконання курсової роботи, завдання, порядок виконання та вимоги до оформлення курсової роботи.
Використовуючи рекомендований методичний підхід, студент повинен сформулювати комерційну ідею та розробити відповідні розділи бізнес- плану її реалізації. При цьому бізнес ідея формулюється студентом на основі ключового слова, визначеного у індивідуальному завданні до курсової роботи.
Курсова робота виконується студентами самостійно під керівництвом викладача.
Для успішного виконання курсової роботи важливим є вивчення навчальної та методичної літератури з дисципліни «
Підприємництво».

5
1 ТЕМА, МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота з дисципліни «
Підприємництво» є важливою складовою частиною підготовки фахівців-управлінців зі спеціальності
«Менеджмент організацій і адміністрування». Написання курсової роботи є обов’язковим етапом у вивченні програмного матеріалу з даної дисципліни.
Вона передбачає розроблення бізнес-плану реалізації комерційної ідеї.
Метою виконання курсової роботи є поглиблення набутих теоретичних знань з дисципліни «
Підприємництво»; формування практичних навичок бізнес-планування, вирішення актуальних питань, пов’язаних із започаткуванням власної справи, плануванням і веденням підприємницької діяльності; застосування набутого студентом у процесі навчання науково- дослідницького потенціалу.
У процесі досягнення зазначеної мети вирішуються такі завдання:
– закріпити та поглибити знання з дисципліни «
Підприємництво»;

систематизувати методичний
інструментарій, оволодіти конкретними методами бізнес-планування,

сформулювати та обґрунтувати власну комерційну ідею;

логічно та послідовно розробити відповідні розділи бізнес-плану.
Мета й завдання дослідження в межах виконання курсової роботи визначаються її темою, структурою, специфікою об’єкта, предмета та
інформаційною базою дослідження.
Виконання студентами курсової роботи сприяє поєднанню в цілісну систему знань з організації підприємницької діяльності, що, в свою чергу, дозволяє їм – майбутнім менеджерам – сформувати чіткі уявлення про методологію бізнес-планування та навчитись використовувати її на практиці.
Керівник курсової роботи надає допомогу в уточненні змісту, складанні завдання для виконання курсової роботи. Керівник також сприяє процесу збирання та отримання необхідного матеріалу для написання курсової роботи, рекомендує основну та додаткову літературу, проводить регулярні консультації; розробляє календарний графік виконання етапів роботи та слідкує за його дотриманням, перевіряє роботу, робить відповідні зауваження і вирішує питання про можливість допуску до захисту.

6
2 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Після обговорення з викладачем плану роботи студент заповнює
«Індивідуальне завдання на курсову роботу» (Додаток А), один примірник якого залишається у нього, інший – на кафедрі.
Завдання на курсову роботу затверджується науковим керівником та завідувачем кафедри.
Завдання передбачає уточнення за пунктами, на основі яких формулюється комерційна ідея та розробляються розділи бізнес-плану.
1. Ключове слово:
– якщо закреслено клітинки від 2 до 36, то це означає, що студент по- винен розробити комерційну ідеї на основі заданого ключового слова;
– якщо закреслено клітинку 1, то студент розробляє комерційну ідею на основі самостійно вибраного ключового слова, що не входить до переліку, наведеного у табл. 2.1.
Таблиця 2.1 – Ключові слова для формулювання комерційної ідеї (за варіантами)
Варіант
Ключове слово
Варіант
Ключове слово
1
На вибір студента
19
Телевізори
2
Овочі
20
Іграшки
3
Фрукти
21
Прикраси
4
Молоко
22
Взуття
5
М'ясо
23
Одяг
6
Бавовна
24
Косметичні засоби
7
Деревина
25
Алюміній
8
Папір
26
Квіти
9
Глина
27
Автомобілі
10
Мило
28
Килими
11
Пиво
29
Бетон
12
Цукерки
30
Світильники
13
Морепродукти
31
Поліетилен
14
Жири та олії
32
Меблі
15
Гриби
33
Побутова техніка
16
Годинники
34
Цегла
17
Кава
35
Скло
18
Комп’ютери
36
Телефони

7
2.
Організаційно-правова форма господарювання суб’єкта бізнесу:
– якщо закреслено клітинку 1, то студент самостійно визначає
організаційно-правову форму господарювання майбутнього суб'єкта бізнесу;
– якщо закреслено клітинку 2, то це унітарне приватне підприємство;
– якщо закреслено клітинку 3, то це корпоративне приватне підприємство;
– якщо закреслено клітинку 4, то це виробничий кооператив;
– якщо закреслено клітинку 5, то це публічне акціонерне товариство;
– якщо закреслено клітинку 6, то це приватне акціонерне товариство;
– якщо закреслено клітинку 7, то це товариство з обмеженою відповідальністю;
– якщо закреслено клітинку 8, то це товариство з додатковою відповідальністю;
– якщо закреслено клітинку 9, то це повне товариство;
– якщо закреслено клітинку 10, то це командитне товариство.
3.
Спосіб започаткування бізнесу:
– якщо закреслено клітинку 1, то студент самостійно визначає спосіб започаткування бізнесу;
– якщо закреслено клітинку 2, то це створення нового підприємства;
– якщо закреслено клітинку 3, то це купівля існуючого підприємства;
– якщо закреслено клітинку 4, то це вихід із великої компанії зі
створенням нового підприємства.
4.
Вид попиту на продукцію:
– якщо закреслено клітинку 1, то студент самостійно визначає вид попиту на продукцію, з якою він планує вийти на ринок;
– якщо закреслено клітинку 2, то це означає, що попит негативний;
– якщо закреслено клітинку 3, то це означає, що попит відсутній;
– якщо закреслено клітинку 4, то це означає, що попит потенційний;
– якщо закреслено клітинку 5, то це означає зниження попиту;
– якщо закреслено клітинку 6, то це означає коливання попиту;
– якщо закреслено клітинку 7, то це означає, що попит повний;
– якщо закреслено клітинку 8, то це означає, що попит надмірний.
5.
Спосіб визначення ціни реалізації одиниці продукції:
– якщо закреслено клітинку 1, то студент самостійно визначає спосіб визначення ціни реалізації власної продукції;
– якщо закреслено клітинку 2, то це означає, що ціна визначається ціною на аналогічну продукцію;
– якщо закреслено клітинку 3, то це означає, що ціна визначається з врахуванням якісних властивостей даної продукції порівняно з продукцією конкурентів;
– якщо закреслено клітинку 4, то це означає, що ціна визначається розрахунковим способом (методом, що базується на виробничих витратах).

8
6.
Прогноз обсягу попиту:
– якщо закреслено клітинку 1, то студент самостійно визначає, який прогноз обсягу попиту на продукцію використовувати:
консервативний (песимістичний), найімовірніший (реалістичний) або оптимістичний;
– якщо закреслено клітинку 2, то студент розробляє бізнес-план,
керуючись консервативним прогнозом попиту на продукцію;
– якщо закреслено клітинку 3, то студент розробляє бізнес-план,
керуючись найімовірнішим прогнозом попиту на продукцію;
– якщо закреслено клітинку 4, то студент розробляє бізнес-план,
керуючись оптимістичним прогнозом попиту на продукцію.
7.
Розділи бізнес-плану, які розробляються детально.
Загалом, розробка бізнес-плану передбачає детальну розробку всіх розділів бізнес-плану. Разом з тим, через можливий великий обсяг пояснювальної записки, студент може частину розділів розробити детально, а іншу частину розділів подати у спрощеному вигляді, тобто виписати лише кінцеві ключові положення даного розділу. Тому:
– якщо закреслено клітинку 1, то студент детально розробляє розділи
1, 2, 3 та 7;
– якщо закреслено клітинку 2, то студент детально розробляє розділи
1, 2, 4 та 7;
– якщо закреслено клітинку 3, то студент детально розробляє розділи
1, 2, 5 та 7;
– якщо закреслено клітинку 4, то студент детально розробляє розділи
1, 2, 6 та 7;
– якщо закреслено клітинку 5, то студент детально розробляє розділи
1, 3, 4 та 7;
– якщо закреслено клітинку 6, то студент детально розробляє розділи
1, 3, 5 та 7;
– якщо закреслено клітинку 7, то студент детально розробляє розділи
1, 3, 6 та 7;
– якщо закреслено клітинку 8, то студент детально розробляє розділи
1, 4, 5 та 7;
– якщо закреслено клітинку 9, то студент детально розробляє розділи
1, 4, 6 та 7;
– якщо закреслено клітинку 10, то студент детально розробляє розділи
1, 2, 3 та 4.

9
3 ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ
План курсової роботи студент розробляє на основі методичних рекомендацій кафедри та індивідуального завдання. Для розробки плану студент повинен опрацювати рекомендовану літературу.
Структура курсової роботи складається з таких елементів:
– титульний аркуш (див. Додаток Б);
– завдання на курсову роботу (див. Додаток А);
– анотація (з обов’язковим переліком ключових слів);
– зміст;
– вступ;
– основна частина:

резюме;

галузь, підприємство та його продукція;

дослідження ринку;

маркетинг-план;

організаційний план;

оцінка ризиків;

фінансовий план;
– висновки;
– перелік використаної літератури;
– додатки.
В анотації наводиться коротка характеристика основного змісту курсової роботи та одержаних результатів дослідження, а саме: формулюється комерційна ідея та зазначаються розділи бізнес-плану, які розроблені детально. При цьому використовуються переважно прості синтаксичні конструкції, характерні стилю ділових документів, і стандартизована термінологія.
Анотація завершується наведенням ключових слів – сталих термінологічних словосполучень, які з позицій інформаційного пошуку визначають смислове навантаження курсової роботи. Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст наукового дослідження. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються в рядок, через кому, їх загальна кількість повинна бути в межах п’яти-восьми слів.
Анотація подається українською та іноземною мовами.
Обсяг анотації – до 1/3 сторінки через одинарний інтервал. Анотація розташовується на одній окремій сторінці після індивідуального завдання на курсову роботу.
Зміст розміщують на окремій сторінці, на початку курсової роботи після анотації. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовки), зокрема вступу, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел та ін.
Вступ курсової роботи є досить відповідальною частиною роботи, у

10 якій коротко викладають оцінку сучасного стану проблеми, відзначаючи практично розв’язані або ж нерозв’язані задачі, наукові підходи, що
існують у науковому світі, провідних вчених і фахівців, світові тенденції розв’язання поставлених задач та обов’язково обґрунтування доцільності проведення наукових досліджень. У вступі коротко розкривається актуальність теми, чітко формулюється мета дослідження і завдання, які треба розглянути, щоб досягти поставленої у курсовій роботі мети.
У вступній частині обов’язково необхідно:

розкрити актуальність теми курсової роботи;

розкрити ступінь розробленості теми курсової роботи у наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених;

чітко сформулювати мету та завдання дослідження;

визначити об’єкт і предмет дослідження;

описати основні методи дослідження;

навести вихідні дані для розробки теми;

сформулювати практичне значення проведеного дослідження.
Опис актуальності теми курсової роботи не повинен бути багатослівним, оскільки цьому передувала характеристика сучасного стану розвитку явищ, що стосуються курсової роботи.
Метою написання курсової роботи, як правило, є «розроблення бізнес- плану реалізації комерційної ідеї…».
Завдання курсової роботи, сформовані у вступі, обов’язково формуються за розділами роботи і мають відповідати завданням, сформованим науковим керівником у бланку індивідуального завдання.
Відповідно до мети дослідження ставляться такі завдання:
1) дослідити …
2) проаналізувати…
3) оцінити …
4) розробити …
5) застосувати …
Об’єктом дослідження в курсовій роботі є процес планування (бізнес- планування) підприємницької діяльності, що визначена умовами
індивідуального завдання.
Предметом дослідження є певна частина об'єкта дослідження.
Методи дослідження можуть використовуватись як загальнонаукові
(синтез, аналіз…) так і специфічні (наприклад, SWOT-аналіз).
Основна частина пояснювальної записки складається із резюме і семи розділів бізнес-плану, чотири з яких розробляються детально (згідно
індивідуального завдання).
Вимоги до розділу «Галузь, підприємство та його продукція»
У даному розділі потрібно навести узагальнені дані про поточний стан в галузі, де планується впровадити комерційну ідею; сформулювати комерційну ідею; зробити докладний опис продукції підприємства;

11 порівняти вашу продукцію з продукцією конкурентів та визначити її конкурентні переваги; відзначити, чи захищена ваша продукції патентами, товарними знаками тощо; сформулювати місію підприємства; визначити стратегічні цілі та завдання майбутнього підприємства для досягнення визначеної місії.
Розділ «Галузь, підприємство та його продукція» може складатися з таких підрозділів:

поточна ситуація та тенденції розвитку галузі;

загальна характеристика підприємства;

комерційна ідея, з якою підприємець збирається на ринок:

докладний опис продукції (послуги) підприємства;

патенти, товарні знаки, інші права власності;

місія підприємства, стратегічні й тактичні цілі діяльності
підприємства, перспективи його зростання;

інше.
У першій частині розділу – «Поточна ситуація та тенденції розвитку галузі» наводяться узагальнені дані про поточний стан справ у галузі, в якій підприємець намагається реалізувати запропоновану комерційну ідею, визначаються тенденції розвитку галузі, динаміка зростання обсягів продажу в даній галузі, кількість новостворених підприємств в даній галузі; дається стисла характеристика нових продуктів, які з'являються в даній галузі, визначаються чинники, які в перспективі можуть вплинути на розвиток галузі (як позитивно, так і негативно).
У другій частині – «Характеристика підприємства» – наводяться дані про форму власності та організаційно-правову форму господарювання, зас- новників, величину статутного фонду тощо з наголошенням на перевагах, які є у підприємства.
Далі формулюється комерційна ідея, з якою підприємець планує вийти на ринок. При формулюванні комерційної ідеї дуже важливо показати, як і чому прийшла до вас ця ідеї. Доцільно та корисно пояснити, що змушує вас вірити в те, що вона матиме успіх, і як ви плануєте її розвивати.
Після викладення суті комерційної ідеї потрібно зробити докладний опис продукції (послуги) підприємства. Потрібно чітко пояснити, що саме ви виробляєте або продаєте.
Наступна частина бізнес-плану – «Патенти, товарні знаки, інші права власності» – доповнює попередню. Характеризуючи продукцію підприєм- ства, важливо зазначити, чи має підприємець патенти на винаходи, що ви- користовуються при виготовленні продукції, або пояснити інші переваги, які могли б зашкодити вторгненню конкурентів на ринок даного бізнесу.
До таких переваг, зокрема, можуть належати: «ноу-хау»; знаки для товарів та послуг; промислові та комерційні таємниці; ексклюзивні права з розпов- сюдження товарів тощо.
Далі підприємець повинен чітко сформулювати місію (стратегію) підприємства, яке виходить на ринок з даним видом продукції. Визначення

12 місії (стратегії) повинно базуватись на зовнішньому та внутрішньому аналізі впливу макроекономічних та галузевих факторів на можливість реалізації комерційної ідеї, визначенні сильних та слабких сторін підприємства, ключових факторів успіху тощо.
Вимоги до розділу «Дослідження ринку»
У даному розділі рекомендується: визначити очікувані сукупні обсяги продажу даної продукції протягом певного періоду в певних географічних межах всіма продавцями даного товару; визначити тенденції розвитку ринку; визначити основні способи задоволення попиту споживачів даної продукції конкурентами; навести інформацію про конкурентів; провести сегментацію ринку та вибрати цільовий ринок для продукції вашого підприємства; обґрунтувати вибір місця розташування вашого підприємства; оцінити вплив зовнішніх факторів на майбутній бізнес вашого підприємства та зробити порівняльний аналіз ринкових стратегій конкурентів;
Примітка. При розробці даного розділу потрібно керуватись рекомендаціями,
наведеними у джерелі [16].
Розділ «Дослідження ринку» може складатися з таких основних підрозділів (частин або блоків):
1.
Загальна характеристика ринку продукту підприємства.
2.
Цільовий ринок підприємства.
3.
Місцезнаходження бізнесу (підприємства).
4.
Оцінка впливу зовнішніх факторів на бізнес та обґрунтування вибору стратегії реалізації комерційної ідеї.
Підрозділ «Загальна характеристика ринку продукції підприємства» може охоплювати такі складові: а) визначення розміру (потенціалу) ринку, тобто очікувані сукупні обсяги продажу даного товару протягом певного періоду в певних географічних межах всіма продавцями даного товару. Потрібно визначити, які конкретно потреби споживачів буде задовольняти ваша продукція, визначити кількість потенційних споживачів; б) визначення тенденцій розвитку ринку, тобто зростання
(стабілізація, зменшення) ринку даного товару за останні роки і факторів, що впливали та впливатимуть на ці процеси в майбутньому (наприклад, галузеві тенденції, соціально-економічні фактори, урядова політика тощо); в) основні способи задоволення попиту споживачів даної продукції та основні можливі конкуренти даного підприємства. Тобто, потрібно визначити, яким ще чином можуть бути задоволені потреби споживачів та чи є фірми, які зарекомендували себе як такі, що задовольняють потреби ваших потенційних клієнтів.
Другим підрозділом даного розділу бізнес-плану є визначення
цільового ринку підприємства. Процедура визначення цільового ринку підприємства складається з таких етапів:

13

сегментація ринку, тобто поділ усіх можливих споживачів продукції підприємства на певні групи - сегменти;

порівняльна оцінка привабливості кожного із виділених сегментів ринку;

вибір
найкращого,
потенційно
привабливого
та
найприбутковішого сегменту ринку, тобто виділення цільової групи споживачів, на яку буде орієнтуватися підприємство.
Після визначення цільового ринку підприємства (бізнесу) переходять до вибору місця розташування вашого підприємства.
Вибравши конкретне місце для розміщення підприємства, приступають до розробки останнього підрозділу – оцінювання впливу зовнішніх
факторів на бізнес вашого підприємства.
Матеріали, подані в розділі бізнес-плану «Дослідження ринку», є основною для розробки наступного розділу «Маркетинг-план».
Вимоги до розділу «Маркетинг-план»
Головна мета розділу «Маркетинг-план» полягає у поясненні зацікавленим особам, як саме підприємство має намір впливати на свій цільовий ринок і реагувати на ситуацію, яка там складається, щоб забезпечити збут своєї продукції.
Маркетинг-план може формуватися з таких підрозділів:
1)
Цілі та завдання маркетингової діяльності підприємства.
2)
Маркетингова стратегія та програми, що забезпечать досягнення цілей маркетингової діяльності.
3)
Бюджет маркетингу (визначення можливих витрат на реалізацію стратегії маркетингу).
4)
Прогнозна оцінка обсягів продажу товарів у вибраному сегменті
ринку (у даному цільовому ринку підприємства).
Після визначення виду маркетингу розробник визначає конкретні цілі маркетингової діяльності підприємства. Цілі мають бути кількісно
визначені та виражені в конкретних показниках. Такими показниками можуть бути наступні:
– частка ринку, яку підприємство планує захопити (у %);
– обсяги продажу товарів (шт.);
– система збуту, яку повинно створити підприємство;
– застосування знижок на продукцію, їх види та величина;
– витрати на рекламу та їх структура;
– ключові параметри сервісного обслуговування тощо.
Розроблення маркетингової стратегії складається з двох етапів: по- перше, це визначення суті маркетингової стратегії, по-друге, це розроблення заходів з її реалізації.
Після визначення типу маркетингової стратегії та специфічних властивостей і переваг продукції підприємства, на яких буде будуватися стратегія завоювання цільового ринку, переходять до розробки конкретних заходів з її реалізації. До таких основних заходів відносяться:

14

розроблення стратегії збуту продукції (послуг) підприємства;

формування цінової політики (політика ціноутворення);

розроблення рекламної політики підприємства (рекламної
кампанії);

розроблення політики підтримки продукту (послуг) підприємства.
Наступним підрозділом «Маркетинг-плану» є розроблення бюджету
маркетингу.
Наприклад, бюджет маркетингу можна подати у формі таблиці, що наведена у додатку.
Завершується розробка розділу «Маркетинг-план» прогнозуванням
обсягів продажу продукції підприємства (в натуральних одиницях).
Слід пам'ятати, що інформація, наведена в розділі «Маркетинг-план» в подальшому повинна бути використана у фінансовому плані.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал