Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси підприємства»Скачати 291.83 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.12.2016
Розмір291.83 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2
Міністерство освіти і науки України

Харківський автомобільно – дорожній технікум

Лозівська філія

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з дисципліни « Фінанси підприємства»

для студентів заочної форми навчання

спец. 5.03050901 « Бухгалтерський облік»

спец. 5.03050401 «Економіка підприємства»Розробив:

Богач О. В.


Розглянуто і затверджено на засідання циклової комісії

Протокол № від

Голова ЦК


2014 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Фінанси підприємства є основою грошово-кредитної системи держави, головною ланкою її економіки. Стан фінансів підприємства значно впливає на формування загальнодержавних і регіональних грошових фондів. Чим стійкіше фінансове становище підприємств, тим більш забезпечена держава і її структури, тим повніше задовольняються соціальні й інші потреби суспільства. Роль і значення фінансів підприємства обумовленні ще й тим, що вони обслуговують сферу матеріального виробництва, у якій створюються внутрішній валовий продукт і національний доход, а також і можливості країни стосовно надходження засобів у бюджет і їхні витрати.

В умовах становлення фінансових ринкових відносин необхідно підвищити рівень знань і відповідно підготовку спеціалістів у цих питаннях. Майбутні фахівці повинні вміти об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються у суспільстві; розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин і їхніх особливостей у фінансовій сері, а також у сфері міжнародних фінансів, фінансів господарських одиниць; уміти розробляти і вирішувати актуальні питання теорії і практики формування фінансової політики підприємства.

Мета вивчення курсу – формування системи знань з управління фінансами підприємства, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

Завдання курсу – навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в усіх сторонах фінансової діяльності підприємства, сформувати у студентів теоретичні знання, навички та практичні вміння для розгляду конкретних економічних ситуацій і вирішення практичних завдань.

Після вивчення курсу «Фінанси підприємства» студенти повинні

ЗНАТИ:


- місце фінансів підприємства у фінансовій системі України;

- склад та структуру фінансових ресурсів підприємства;

- сутність фінансового механізму підприємства;

- класифікацію витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

- сутність прибутку як економічної категорії;

- принципи розподілу і використання прибутку на підприємстві;

- основні принципи оподаткування прибутку підприємства;

- сутність і структуру оборотних засобів підприємства;

- методи і показники (коефіцієнти) оцінки і аналізу фінансового стану підприємства;

- види і принципи фінансового планування на підприємстві;

- ВМІТИ:

- розраховувати загальні витрати підприємства;

- розраховувати балансовий (валовий) і чистий прибуток підприємства;

- визначати беззбитковий об’єм виробництва продукції (визначати точку беззбитковості виробництва і реалізації продукції);

- визначати потреби підприємства в оборотних коштах на підставі процедури нормування оборотних коштів;

- визначати ефективність використання оборотних коштів підприємства;

- проводити оцінку фінансового стану підприємства на базі розрахунку коефіцієнтів рентабельності, платоспроможності, фінансової стійкості і ділової активності.

Метою дисципліни “Фінанси підприємства” є вивчення сукупності фінансових відносин як специфічної форми суспільних відносин, підсистеми економічного базису, а також отримання студентами базових знань з питань теорії та практики фінансових відносин суб'єктів господарювання. Дисципліна передбачає вивчення студентами системи фінансово-кредитних відносин у взаємозв'язку з економічним механізмом функціонування виробництва в ринкових умовах.

Завдання дисципліни: з'ясування сутності фінансових ресурсів підприємства, методів і джерел їх формування, організації фінансової діяльності підприємства; набуття навичок здійснення розрахунків грошових надходжень, формування прибутку і його використання, впливу оподаткування та визначення потреби в обігових коштах, оволодіння методами оцінки фінансового стану, фінансового планування.

Предметом навчальної дисципліни “Фінанси підприємства” є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі звичайної діяльності суб'єктів господарювання.


2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота передбачає відповідь на два теоретичних запитання та розв'язок трьох задач.

Контрольна робота виконується та надається для перевірки у встановлені терміни.

На початку роботи вказується номер студента згідно журналу, номер обраного теоретичного запитання і номер варіанту для розв'язку задач згідно таблиці 1.

Перед відповідями на питання та розв'язками задач необхідно вказувати умови та номер питання, яке розглядається. Відповіді на теоретичні питання повинні достатньо повно відображати їх суть.

Розв'язок задач повинен супроводжуватись формулами, розрахунками та поясненнями до них. Формули розрахунків повинні бути повністю записані окремим рядком з поясненням кожного символу, включеного у формулу. Задачі, за якими будуть дані відповіді без розвернутих розрахунків, пояснень та висновків, будуть вважатись не розв'язаними. Таблиці до кожної задачі повинні бути заповнені на підставі зроблених розрахунків.

Обсяг контрольної роботи складає 10–15 сторінок. У кінці роботи необхідно вказати перелік використаної літератури у алфавітному порядку.

Кожне джерело у списку використаної літератури повинно бути сформоване наступним чином:

Вказується прізвище та ініціали автора.

Вказується повна назва роботи, місто, видавництво та рік видання.

Для статей, що опубліковані в періодичній літературі, необхідно вказати прізвище та ініціали автора, назву статті, назву видання, рік та номер журналу (газети).

Робота повинна бути написана розбірливо без будь-яких скорочень, без помилок та виправлень. Розрахунки необхідно проводити з точністю до 0,01.

На останній сторінці контрольної роботи студент ставить дату завершення роботи та свій підпис.

Зміст контрольної роботи:


 • Титульна сторінка.

 • Номер обраного варіанту та перелік питань по виконуваному варіанту контрольної роботи.

 • Відповіді на питання.

 • Перелік використаної літератури.

Таблиця 1.

Номер теоретичного завдання і задачі до контрольної роботиПорядковий номер згідно журналу (відомості)

Номер питання для формування теоретичної частини контрольної роботи

Номер варіантузадачі

для формування практичної частини

контрольної роботи

1

2

Задача № 1

Задача № 2

Задача № 3

1

1, 31

1

1

1

2

2, 32

2

2

2

3

3, 33

3

3

3

4

4, 34

4

4

4

5

5, 35

5

5

5

6

6, 36

1

1

1

7

7, 37

2

2

2

8

8, 38

3

3

3

9

9, 39

4

4

4

10

10, 40

5

5

5

11

11, 41

1

1

1

12

12, 42

2

2

2

13

13, 43

3

3

3

14

14, 44

4

4

4

15

15, 45

5

5

5

16

16, 46

1

1

1

17

17, 47

2

2

2

18

18, 48

3

3

3

19

19, 49

4

4

4

20

20, 50

5

5

5

21

21, 51

1

1

1

22

22, 52

2

2

2

23

23, 53

3

3

3

24

24, 54

4

4

4

25

25, 55

5

5

5

26

26, 56

1

1

1

27

27, 57

2

2

2

28

28, 58

3

3

3

29

29, 59

4

4

4

30

30, 60

5

5

5

3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ3.1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Сутність та функції фінансів підприємств.

 2. Класифікація фінансових відносин підприємств.

 3. Грошові кошти, доходи, грошові фонди підприємств.

 4. Фінансові ресурси підприємств. Поняття, склад і джерела їх формування.

 5. Основи організації фінансів підприємств. Комерційний розрахунок.

 6. Особливості організації фінансів в залежності від форм власності, сфери діяльності, галузі економіки.

 7. Фінансова діяльність підприємств, її зміст та задачі.

 8. Сутність та значення грошових розрахунків в діяльності підприємства.

 9. Порядок відкриття підприємством рахунків в банках. Використання коштів з рахунків підприємств в банках.

 10. Грошовий обіг. Готівково-грошовий і безготівковий грошовий обіг.

 11. Форми безготівкових розрахунків, їх переваги та недоліки.

 12. Готівково-грошові розрахунки та сфера їх використання. Організація готівково-грошових розрахунків підприємства.

 13. Економічна характеристика та класифікація грошових надходжень за видами діяльності.

 14. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг. Розподіл виручки від реалізації продукції.

 15. Формування і розподіл чистого доходу.

 16. Доходи від інвестиційної діяльності.

 17. Доходи від фінансових операцій

 18. Доходи від операційної діяльності.

 19. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.

 20. Прибуток від реалізації продукції. Фактори, що впливають на прибуток від реалізації продукції.

 21. Методи розрахунку та планування прибутку.

 22. Рентабельність підприємства та його продукції. Методи її визначення і значення, показники рентабельності.

 23. Види податків, зборів (обов`язкових платежів), які сплачують підприємства.

 24. Прямі податки і їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

 25. Податок на прибуток. Визначення об’єкта оподаткування. Пільги і ставки податку.

 26. Механізм визначення податку на прибуток та його перерахування в бюджет.

 27. Плата за землю. Порядок її визначення і сплати в бюджет.

 28. Податок з власників транспортних засобів. Порядок його визначення і сплати в бюджет.

 29. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

 30. Акцизний збір. Об’єкти і ставки акцизного збору. Порядок його обчислення і сплати в бюджет.

 31. Податок на додану вартість. Платники і об’єкти оподаткування. Пільги і ставки податку.

 32. Обов`язкові відрахування в цільові державні фонди і їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

 33. Місцеві податки і збори, їх розрахунок і вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

 34. Відрахування підприємства на обов’язкове державне пенсійне страхування.

 35. Відрахування підприємств на обов’язкове державне соціальне страхування.

 36. Сутність і значення оборотних коштів в фінансовому забезпеченні виробничо-господарської діяльності.

 37. Склад і розміщення оборотних коштів, забезпечення їх ліквідності.

 38. Принципи організації оборотних коштів.

 39. Джерела формування оборотних коштів і їх характеристика.

 40. Необхідність і методи визначення потреби в оборотних коштах.

 41. Метод прямого розрахунку оборотних коштів для створення виробничих запасів. Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві і по готовій продукції.

 42. Економічний метод визначення потреби в оборотних коштах, його сутність та використання.

 43. Показники стану оборотних коштів. Недостача власних оборотних коштів, причини її виникнення та джерела поповнення.

 44. Показники використання оборотних коштів. Методи їх розрахунку.

 45. Необхідність і сутність кредитних відносин, які виникають в процесі індивідуального кругообігу коштів.

 46. Основні причини виникнення потреби підприємства в кредитах.

 47. Форми і види кредитів, які використовуються в виробничо-господарській діяльності підприємств.

 48. Принципи банківського кредитування та їх зміст.

 49. Банківське кредитування підприємства.

 50. Класифікація кредитів, які надаються підприємствам.

 51. Умови і порядок отримання банківського кредиту. Забезпеченість кредиту.

 52. Оцінка кредитоспроможності підприємства. Порядок укладання кредитного договору. Відповідальність сторін за виконання умов кредитного договору.

 53. Комерційне кредитування підприємства.

 54. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність та значення.

 55. Показники фінансового стану: ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість.

 56. Система показників фінансової стійкості підприємства та їх оцінка.

 57. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

 58. Зміст та задачі фінансового планування на підприємстві.

 59. Методи фінансового планування їх сутність та значення на підприємстві.

 60. Поточне і оперативне фінансове планування.

 61. Зміст поточного фінансового плану. Складання і виконання фінансового плану.

 62. Зміст та призначення оперативного фінансового плану - платіжного календаря.


3.2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Задача № 1

Здійснити розрахунок прибутку від реалізації продукціїВид продукції

Кількість,

Ціна

за1 т,


грн

Собівартість

1 т, грн


Виручка

всього,


тис.грн

Собівартість всього, тис. грн

Прибуток

(+)


збиток

(-),


тис.грн

«А»
«Б»«В»«Г»«Д»Інша продукція

Х

Х

Х

8772,8

7940,8
Залишки готової продукції на початок планового року

Х

Х

Х

160,0

130,0
Залишки готової продукції на кінець планового року

Х

Х

Х

140,0

120,0
ВсьогоЗначення за варіантамиВаріанти

№ Показники

1


2


3


4


5

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1 Обсяг продукції,

що продається, т.

1) продукція «А»

14750

14500

14500

14590

14320

14250

13880

14200

14630

14750

2) продукція «Б»

15000

15200

15000

14800

15200

14995

14800

15340

15000

15620

3) продукція «В»

14500

14200

14500

14380

14500

14880

14500

14530

14335

14720

4) продукція «Г»

14000

14300

14000

14250

14000

14500

14380

15200

14280

14360

5) продукція «Д»

13750

13550

13700

14100

13780

13520

13690

13880

13400

13500

2 Ціна продажу, грн

за 1 т.
1) продукція «А»

378,0

385,0

355,0

348,0

350,0

345,0

366,0

382,0

352,0

344,0

2) продукція «Б»

385,0

380,0

388,0

376,0

380,0

382,0

375,0

380,0

370,0

355,0

3) продукція «В»

394,0

390,0

395,0

380,0

395,0

398,0

395,0

400,0

380,0

390,0

4) продукція «Г»

367,0

370,0

365,0

370,0

365,0

355,0

368,0

375,0

370,0

365,0

5) продукція «Д»

386,0

382,0

385,0

390,0

385,0

395,0

385,0

374,0

380,0

402,0

3 Собівартість

1 т, грн
1) продукція «А»

346,0

350,0

345,0

348,0

345,0

340,0

354,0

345,0

355,0

340,0

2) продукція «Б»

356,0

352,0

355,0

350,0

355,0

358,0

358,0

360,0

360,0

358,0

3) продукція «В»

357,0

353,0

357,0

354,0

357,0

355,0

357,0

356,0

357,0

352,0

4) продукція «Г»

335,0

330,0

335,0

332,0

335,0

340,0

325,0

320,0

330,0

325,0

5) продукція «Д»

347,0

350,0

345,0

330,0

345,0

340,0

345,0

348,0

345,0

350,0


Прибуток від продажу кожного виду продукції визначається у вигляді різниці між виручкою та собівартістю.

Прибуток від продажу всієї товарної продукції розраховується так: прибуток від продажу виготовленої готової продукції в плановому (фактичному) році плюс прибуток, отриманий від продажу залишку готової продукції на початок планового року, мінус прибуток, що знаходиться в залишках готової продукції на кінець планового року


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал