Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 030509 "Облік І аудит"Скачати 177.61 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.01.2017
Розмір177.61 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Чернігівський національний технологічний університет
Навчально-науковий інститут економіки Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту


ЛОГІСТИКА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання контрольної роботи
для студентів напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит та перепідготовки за спеціальністю 7.03050901 Облік і аудит заочної форми навчання Затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Протокол № 2
від 14 квітня 2015 р. ЧЕРНІГІВ ЧНТУ 2015
Логістика. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит та перепідготовки за спеціальністю 7.03050901 Облік і аудит заочної форми навчання/Укл.:
Гнедіна К.В. – Чернігів ЧНТУ, 2015. – 17 с. Укладач Г
НЕДІНА КАТЕРИНА
В
ОЛОДИМИРІВНА
, кандидат економічних наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Відповідальний за випуск М
АРГАСОВА ВІКТОРІЯ
Г
ЕННАДІЇВНА
, виконуюча обов'язки завідувача кафедри бухгалтерського обліку,оподаткування та аудиту, кандидат економічних наук, професор Рецензент Л
ЕНЬ ВАСИЛЬ
С
ТЕПАНОВИЧ
, кандидат економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Навчально-наукового інституту економіки Чернігівського національного технологічного університету
© Гнедіна К.В. 2015
© ЧНТУ 2015

3
ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………………4 1 ВИБІР ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ ЛОГІСТИКА 2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 3 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 4 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДОДАТОК А – Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

4
ВСТУП
У сучасних економічних умовах все більшої актуальності набуває перехід підприємств України від традиційних методів управління ресурсами до логістичного підходу. Ефективність застосування логістичного підходу виявляється у скороченні витрат підприємства (виробничих, транспортних, складських та ін.), зменшенні обсягів запасів нереалізованої готової продукції, підвищенні ділової активності та покращенні фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання. Підвищення ефективності функціонування підприємств можливе за умови виявлення внутрішньогосподарських резервів за рахунок системного підходу до процесів постачання, виробництва та збуту, що забезпечує логістичний підхід до управління господарською діяльністю. Зарубіжний досвід впровадження основ логістики свідчить про такі основні результати, як підвищення якості продукції (послуг) підприємства та забезпечення раціонального використання ресурсів (матеріальних, технічних, трудових, ресурсу часу та інших. Застосування логістичного підходу до управління господарською діяльністю та формування дієвої логістичної системи на вітчизняних підприємствах є запорукою підвищення ефективності їх функціонування, зростання якості кінцевого продукту та отримання конкурентних переваг. Сучасна економічна ситуація в країні вимагає від спеціалістів з бухгалтерського обліку знань та вмінь із застосування логістичних методів управління бізнес-процесами. Логістика як наукова дисципліна та практика управління може стати ефективним інструментом удосконалення діяльності вітчизняних підприємств. Для якісного засвоєння дисципліни Логістика студентам необхідно ознайомитися із навчальною програмою та даними методичними вказівками, самостійно опрацювати матеріал, використовуючи рекомендовані літературні джерела. Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів. Метою контрольної роботи є сприяння засвоєнню студентами теорії логістики та набуття практичних навичок по застосуванню логістичного підходу до управління господарською діяльністю підприємства.
Методичні вказівки включають короткі пояснення до вибору варіанту роботи, порядку її оформлення, огляд вимог до висвітлення теоретичних питань та практичні завдання до розв’язку. Строк здачі роботи на кафедру бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту – за два тижні до початку залікової сесії.

5
1

Вибір варіанту контрольної роботи з курсу Логістика
Згідно із робочою програмою вивчення курсу Логістика студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Контрольна робота складається з теоретичної та практичної частин. Для виконання теоретичної частини необхідно розкрити 2 теоретичні
питання. Номер першого питання обирається за порядковим номером у списку студентів у журналі групи. Для визначення номеру другого питання необхідно додати 40 до номеру першого питання. Наприклад, студент, перший за списком, розкриває такі теоретичні питання 1 та 41. Студент за бажанням може обрати будь-які інші питання, зазначені в переліку теоретичних питань. Для цього він повинен узгодити вибір двох питань із керівником роботи. Крім того, студент може обрати теоретичні питання, незазначені у переліку, для цього йому необхідно узгодити вибір питань із керівником роботи та звернутися на кафедру із письмовою заявою, у якій необхідно вказати назву запропонованих питань та обґрунтувати їх вибір.
Без згоди керівника довільну тему обирати не дозволяється. Розкриваючи теоретичні питання, студент повинен користуватися нормативно-правовими документами, монографіями, підручниками, навчальними посібниками, статтями у періодичних виданнях, електронними ресурсами в мережі Internet та робити посилання на використані джерела в тексті роботи. Практична частина передбачає розв’язок 3 задач із обов’язковим висновком до кожного завдання. Порядок вибору студентами задач для виконання наведено в таблиці 1.1 та умові до кожної задачі. Таблиця 1.1 – Вибір задач для розв’язку Порядковий номер за списком студентів у журналі групи Задачі до виконання №
- від 1 довід довід довід і вище
3,7,9 Керівник контрольної роботи допомагає студенту визначити правильний напрямок за досліджуваною тематикою, порядок використання літературних джерел, систематично консультує студента з питань, що виникають при написанні роботи.

6
2

Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота повинна бути оформлена згідно із вимогами Державного стандарту ДСТУ № 3008-95. Контрольна робота оформлюється на стандартних аркушах паперу і повинна мати зміст. У вступі обґрунтовується актуальність питань, що досліджуються, підкреслюється необхідність їх вирішення в контексті сучасних економічних перетворень, висвітлюється їх значення для теорії і практики. У кінці кожного теоретичного питання та практичного завдання подається короткий висновок.
Кожне питання та практичне завдання контрольної роботи має самостійне значення, але всі вони повинні бути підпорядковані основній меті та завданням. Тому у загальному висновку до роботи підсумовують одержані результати стосовно розв’язання найважливіших досліджуваних проблем, висвітлюються аспекти можливого практичного застосування окремих методик, що знайшли відображення у роботі. В кінці контрольної роботи наводиться список використаних джерел. Всі сторінки мають бути пронумеровані. Вимоги до оформлення роботи шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 інтервал, поля ліве – 30 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 15 мм, вирівнювання тексту – по ширині, абзац - 1,25 см, набір формул здійснювати в редакторі Microsoft Equation 3.0. На початку роботи вміщується титульний аркуш (Додаток А. На наступній сторінці зазначається зміст роботи з вказівкою початкових сторінок кожного розділу.
Стандартний зміст роботи є таким
Зміст Вступ Теоретична частина робота Теоретичне питання 1 Теоретичне питання 2 Практична частина роботи Задача 1 Задача 2 Задача 3 Висновки Список використаних джерел Додатки Таблиці та інші графічні ілюстрації можна розміщувати у тексті, вони повинні мати заголовок, окрему нумерацію, одиниці виміру.
Номери таблиць та графічного матеріалу подвійні, відокремлені крапкою і означають перше число - номер теоретичного питання (1 або 2), а друге - номер матеріалу в межах питання. Текст в таблиці оформлювати із застосуванням шрифту
Times New Roman, 12 кегль, інтервал - одинарний. Рисунок повинен бути згрупований у один об’єкт, скановані рисунки розміщувати не можна. Приклад оформлення таблиці

7 Таблиця 2.1 – Порівняння традиційної та логістичної концепцій управління Традиційна концепція управління Логістична концепція управління Низький рівень виробничої інтеграції Високий рівень виробничої інтеграції Збільшення випуску продукції Задоволення платоспроможного попиту Оптимізація функцій виробництва Оптимізація переміщення матеріального потоку Скорочення витратна виробництво Скорочення витратна надання послуг Формули по тексту пишуться і нумеруються арабськими цифрами аналогічно таблицям і графічному матеріалу. Порядковий номер вказується праворуч навпроти формули. Наприклад н,
(1) де N – кількість одиниць обладнання
– кількість перероблюваного вантажу
н
– коефіцієнт нерівномірності вантажу, що постачається
Q – продуктивність машин та механізмів. Ілюстративний матеріал слід розміщувати у безпосередній близькості від місця, де про нього йде мова. Список використаних джерел необхідно оформлювати відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009). Приклад оформлення списку джерел, використаних у контрольній роботі
1.
Кальченко А. Г. Логістика Підручник/А.Г. Кальченко. - К КНЕУ,
2008. – 284 с.
2.
Станіславик О.В. Сучасні аспекти розвитку логістичного аутсорсингу в Україні/О.В. Станіславик, О.М.Коваленко//
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. - 2012. - Вип. 1 (1). – С.
3.
Официальный сайт
Украинской логистической ассоциации Електронний ресурс. – Режим доступу У додатках розміщують таблиці, схеми, графіки тощо, їх нумерують, а у відповідних розділах тексту роблять на них посилання. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 20 сторінок.

8
3

Завдання для теоретичної частини контрольної роботи
Теоретична частина контрольної роботи полягає у повному висвітленні двох питань з курсу Логістика. Для поглибленого самостійного вивчення питань студентам слід користуватися монографіями, підручниками, навчальними посібниками, що наведені у рекомендованій літературі, а також нормативно-правовими актами, науковими статтями у фахових виданнях, електронними ресурсами в мережі Internet. Крім того, розкриваючи теоретичне питання студент повинен ознайомитися із публікаціями зарубіжних авторів, що стосуються даної проблематики. Матеріал повинен бути викладений у логічній послідовності та містити актуальність проблеми, огляд публікацій вітчизняних та зарубіжних науковців, основну частину, висновки. Для наочного відображення матеріалу доцільно використовувати графічний та табличний методи.
Перелік теоретичних питань
1.
Поняття та сутність логістики. Етапи розвитку логістики. Становлення, проблеми та перспективи розвитку логістики в Україні. Види логістики. Завдання, мета та функції логістики. Матеріальний потік та його характеристики. Логістичні операції. Характеристика логістичної системи. Види логістичних систем.
10.
Ефективність логістичної системи.
11.
Управління логістичними витратами.
12.
Завдання та функції заготівельної логістики.
13.
Організація функціонування заготівельної логістики.
14.
Характеристика логістичних заготівельних систем.
15.
Шляхи вибору постачальника.
16.
Поняття виробничої логістики.
17.
Організація виробництва традиційна та логістична концепція.
18.
Управління матеріальними потоками у виробничій логістиці.
19.
Виробничі логістичні системи.
20.
Система «Kanban».
21.
Сутність та методи розподільчої логістики, форми її організації.
22.
Канали розподілу в логістиці.
23.
Поняття про систему ДРП.
24.
Основи посередницької логістики.

9 25.
Системи управління матеріальними запасами.
26.
Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами.
27.
Види складів, їх функції та система складування.
28.
Логістичний процес на складі.
29.
Особливості транспортної логістики.
30.
Тара та пакування як елемент логістики.
31.
Аспекти розвитку логістичного аутсорсингу в Україні.
32.
Фактори, які впливають на формування системи логістики.
33.
Організація виробництва та конкурентоспроможність.
34.
Технологічні процеси та управління матеріальними потоками у логістиці.
35.
Інтегрована торговельна логістика.
36.
Транспортно-експедиційні логістичні послуги.
37.
Основні концепції логістики.
38.
Співпраця, конфлікти та конкуренція в логістичних каналах.
39.
Форми логістичних утворень закордоном Системний підхід як основний принцип логістичного управління.
41.
Роль логістики у підвищенні конкурентоздатності підприємства.
42.
Характеристика систем MRP та MRP-ІІ.
43.
Система постачань «Just-in-time».
44.
Оптимізація логістичних каналів.
45.
Прийняття рішення щодо кількості складів у системі розподілу.
46.
Прийняття рішення щодо місця розташування складу.
47.
Концепція інтегрованої логістики.
48.
Формування логістичної стратегії на підприємстві.
49.
Логістична модель підприємства.
50.
Взаємозв’язок логістичної та загальної корпоративної стратегій.
51.
Логістика та маркетинг на підприємстві роль, задачі, взаємодія та відмінності.
52.
Логістика в системі сучасних економічних наук.
53.
Методологія логістики.
54.
Вплив логістичного управління на результати діяльності підприємства.
55.
Ключові індикатори ефективності логістики на підприємстві.
56.
Інформаційні потоки у логістиці.
57.
Характеристика сучасних логістичних інформаційних технологій.
58.
Використання інформаційних технологій у логістичному управлінні бізнес-процесами на підприємстві.
59.
Логістичні ризики сутність, види та методи обліку.
60.
Глобалізація процесів логістики.

10 61.
Міжнародна логістика.
62.
Логістичне управління бізнес-процесами підприємства в контексті сталого розвитку.
63.
Управління часом процесів у логістиці.
64.
Оцінювання якості логістичного обслуговування.
65.
Транспортна логістика в Україні проблеми та перспективи розвитку.
66.
Сучасні методи удосконалення транспортних систем.
67.
Екологічна логістика.
68.
Еколого-економічна ефективність функціонування логістичної системи на підприємстві.
69.
Інновації у складській логістиці.
70.
Планування логістики.
71.
Логістична технологія DDT.
72.
Економічне,екологічне та правове забезпечення логістики.
73.
Синергетичний ефект логістики.
74.
Взаємодія логістичної служби із структурними підрозділами підприємства.
75.
Логістика як фактор розвитку економіки.
Орієнтовний зміст теоретичної частини контрольної роботи

Теоретична частина роботи
1.
Поняття та сутність логістики
1.1 Сутність та аспекти логістики
1.2 Концепція логістики
1.3 Актуальність логістики на сучасному етапі соціально-економічного розвитку
2. Управління логістичними витратами
2.1 Сутність та класифікація логістичних витрат
2.2 Принципи управління логістичними витратами підприємства
2.3. Управління логістичними витратами на основі сучасних інформаційних технологій

Теоретична частина роботи
1.
Ефективність логістичної системи
1.1. Ефективність логістичної системи та її визначення
1.2 Критерії оцінки ефективності логістичної системи
1.3 Концепція діаграм збалансованих переваг
1.4 Складання карти процесів як підхід до оцінки ефективності логістичної діяльності
2. Система «Kanban»

11 2.1 Сутність та історичні аспекти розвитку мікрологістичної системи
«Kanban»
2.2 Переваги та недоліки системи «Kanban»

Теоретична частина роботи
1. Сутність та методи розподільчої логістики, форми її організації
2.1 Особливості розподільчої логістики та її завдання
2.2 Методи та функції розподільчої логістики
2.3 Форми організації збутової логістики
2. Аспекти розвитку логістичного аутсорсингу в Україні
2.1 Логістичний аутсорсинг сутність та проблеми розвитку
2.2. Перспективи розвитку аутсорсингу логістичних функцій в Україні
4

Завдання для практичної частини контрольної роботи
Задача 1. Вартість подання одного замовлення становить 100 грн., вартість зберігання комплектуючого виробу на складі - 80 грн, річна потреба у виробі – 370* од. Визначити оптимальний розмір замовлення на комплектуючий виріб та кількість поставок. Зробити висновок.
*- до значення річної потреби у ресурсах студент додає 2 останні цифри залікової
книжки.
Задача 2. Визначити параметри системи управління запасами із фіксованим інтервалом часу між замовленнями, якщо річна потреба у матеріалах становить 3200* од, число робочих днів уроці, оптимальний розмір замовлення – 62 од, час постачання – 18 днів, можлива затримка у поставках – 2 дні. Зробити висновок.

*- до значення річної потреби у ресурсах студент додає 2 останні цифри залікової
книжки


Задача 3. Визначити параметри системи управління запасами із встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня, якщо річна потреба у матеріалах становить 1500* од, число робочих днів уроці, оптимальний розмір замовлення – 70 од, час постачання – 10 днів, можлива затримка у поставках – 2 дні. Зробити висновок.

*- до значення річної потреби у ресурсах студент додає 2 останні цифри залікової
книжки


Задача 4. Підприємство закуповує 7 основних видів сировини таблиця 4.1). Провести аналіз запасів. За результатами аналізу побудувати діаграму Парето. Зробити висновки щодо управління запасами на підприємстві.

12 Таблиця 4. 1 – Дані про вартість запасів на підприємстві Вид сировини Вартість запасів, грн. А
600* Б
3200* В
100* Г
1200* Д
800* Є
5400* Ж
570*

*- до значення вартості запасів студент додає 3 останні цифри залікової книжки.


Задача 5. На основі даних про попит на запаси (таблиця 4.2) провести аналіз запасів. Зробити висновки щодо управління запасами на підприємстві.


Таблиця 4.2 – Дані про попит на запаси, грн Місяці А Б В Г Д Є Ж Січень
5000 120 1700 440 110 35 7000 Лютий
5100 140 1300 500 95 35 7100 Березень
4900 300 1000 450 105 40 7050 Квітень
4800 500 1200 600 105 50 6800 Травень
4900 1000 800 1700 104 75 6950 Червень
4700 1700 1300 2000 98 15 6900 Липень
4750 1000 1700 2200 100 15 6950 Серпень
4700 1200 1500 2300 110 30 6980 Вересень
4900 600 2000 1000 110 35 6890 Жовтень
5000 600 1800 700 100 25 6700 Листопад
5100 400 1600 550 95 20 6800 Грудень
5200 200 1500 400 95 10 6900

*- до кожного значення студент додає 2 останні цифри залікової книжки.

Задача 6. Для впровадження на підприємстві пропонуються два варіанти системи розподілу (таблиця 4.3) . Обґрунтувати вибір одного з них, зробити висновки.
13

Таблиця 4.3 – Варіанти побудови системи розподілу

Показник Система розподілу
№ 1
№ 2 Річні експлуатаційні витрати, грн.
6000 4000 Річні транспортні витрати, грн.
4000 5000 Капітальні вкладення у будівництво розподільчого центру (приведені за фактором часу, грн.
36778*
43356* Строк окупності системи розподілу, років
5 6

*- до значення капітальних вкладень студент додає 3 останні цифри залікової книжки.

Задача 7. Визначити потребу у автомашинах вантажопідйомністю 8 т для перевезення за рік (240 робочих днів) 200* тис. т вантажу. За зміну автомашина робить дві їздки. Технічне простоювання машини - 25 діб нарік. За розрахунком зробити висновок.

*- до значення обсягу вантажу студент додає 3 останні цифри залікової книжки.


Задача 8. Визначити розмір площі складу методом навантажень, якщо річний обсяг вантажів, що надходять на склад становить 40 000* т, максимальна норма запасу - 30 діб, середнє розрахункове навантаження нам площі складу 7 т/м
2
, коефіцієнт використання площі складу - 0,7, коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад - 1,3. Зробити висновок.

*- до значення обсягу вантажу студент додає 3 останні цифри залікової книжки.


Задача 9. Визначити потребу у пакувальних матеріалах, якщо необхідно помістити у тару 27* кг продукції, в одиницю тари вміщується
3 кг, коефіцієнт, що враховує багаторазовий обіг тари - 2, норма витрат тарних матеріалів на одиницю тари - 0,5. Зробити висновок.

*- до значення обсягу продукції студент додає 1 останню цифру залікової книжки.Задача 10. Визначити на основі експертних оцінок роботи посередників (таблиця 4.4) з яким із посередників підприємству доцільно укладати угоду про постачання товарів. Зробити висновок.

14 Таблиця 4.4 – Результати експертних оцінок діяльності посередників

Критерій Посередник А Посередник Б Посередник В Тарифи
5 4
2 Загальний час постачання
2 3
5 Система знижок
4 5
3 Процедура подачі замовлення
4 5
5 Гарантія збереження вантажу
5 5
3 Моніторинг руху вантажу
5 3
3 Географічне розташування
3 3
5 Додаткові послуги
4 5
4


5

Критерії оцінювання контрольної роботи Кожна контрольна робота має бути захищена студентом, що відбувається шляхом розкриття ним основних теоретичних положень роботи та обґрунтування розв’язку практичних ситуацій. Оцінка за контрольну роботу до відомості та залікової книжки не записується. Результати захисту роботи враховуються при підсумковому оцінюванні знань студента. Робота зараховується як виконана, якщо в ній реалізовані всі вимоги до її написання та оформлення, в процесі захисту студент виявив уміння доповісти про її результати, захистити окремі положення, орієнтуватись у матеріалах роботи, тема роботи належним чином розкрита, практичні завдання виконані, допускаються незначні помилки. У разі, якщо теоретичні питання висвітлено неповною мірою, розв’язок задач містить суттєві помилки та (або) студент не орієнтується у матеріалах роботи – йому призначається термін доопрацювання контрольної роботи та проводиться повторний захист контрольної роботи.

15
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Бажин И.И. Логистика: Компакт-учебник/ И.И. Бажин. – Харьков:
Консум, 2003. – 240 с.
2. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність і логістика/Л.В. Балабанова,
А.М. Германчук. – К ВД Професіонал, 2004. – 288 с.
3. Бауэрсокс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок Перс анг./
Д.Д. Бауэрсокс, Д.Д. Клосс. – М ЗАО «Олимп Бизнес», 2001.- 640 с.
4. Бродецкий Г.Л. Системный анализ в логистике. Выбор в условиях неопределённости/ Г.Л. Бродецкий. – М Academia, 2010. – 336 c.
5. Гаджинский А.М. Логистика: учебн. пособие/А.М. Гаджинский – Мс. Гаджинский А.М. Логистика: учебник/А.М. Гаджинский – М
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2005. – 432 с.
7. Гайдаенко А.А. Логистика: учебник /А.А. Гайдаенко, О.В. Гайдаенко. - М КНОРУС, 2008. - 272 с.
8. Глогусь О. Логістика Навч. посіб./О. Глогусь. – Тернопіль Екон. думка,
1998. – 166 с.
9. Джонсон Дж. Современная логистика, е издание: Перс анг./Джонсон
Дж., Вуд Д.Ф., Ворлоу Д.Л., Мерфи П.Р. – М Изд. Дом «Вильямс», 2002.
– 624 с.
10. Кальченко А.Г. Логістика Підручник/А.Г. Кальченко. – К КНЕУ, 2008.
– 284 с.
11. Крикавський Є.В. Економічний потенціал логістичних систем./Є.В.
Крикавський – Львів ДУ Львівська політехніка, 1997. – 168 с.
12. Крикавський Є. Логістика. Для економістів Підручник/Є. Крикавський.
– Львів НУ Львівська політехніка, 2004. – 448 с.
13. Лень В.С. Управлінський облік Навч.посіб./В.С. Лень – 2-ге вид. – К Знання – Прес, 2006. – 317 с.
14. Леншин И.А. Основы логистики: Учебн. пособие/И.А. Леншин. - М
Машиностроение, 2002. – 464 с.
15. Логістика теорія та практика Навч. посіб./[Кислий В.М., Біловодська
О.А., Олефіренко ОМ, Смоляник ОМ. – К Центр учбової літератури,
2010. – 360 с.
16. Логистика: учебн. пособие / Под. ред. БА. Аникина, ТА. Родкиной. – М ТК Велби, Из-во Проспект, 2008. – 408 с.
17. Майкл Р. Линдерс. Управление снабжением и запасами. Логистика: Перс англ./Майкл Р. Линдерс, Харольд Е. Фирон. – СПб.: ООО “Издательство
Полигон”, 1999. – 768.
18. Модели и методы логистики/Под ред. В. С. Лукинского. – СПб.: Питер,
2003. – 176 с.
19. Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения/В.Е. Николайчук. –
СПб.: Питер, 2001. – 160 с.
20. Окландер М.А. Логістика Підручник/М.А. Окландер. – К Центр учбової літератури. – 2008. – 346 с.

16 21. Пономарьова Ю.В. Логістика Навчальний посібник/Ю.В. Пономарьова.
– Київ Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.
22. Практикум по логистике: Учеб. пособие. – е изд., перераб. и доп./Под ред. БА. Аникина. – М ИНФРА-М, 2007. – 276 с.
23. Сергеев ВИ. Логистика в бизнесе/В.И. Сергеев – М ИНФРА-М, 2001. –
608 с.
24. Скоробогатова Т.Н. Логистика: Учебное пособие/ Т.Н. Скоробогатова.– е изд.– Симферополь: ООО «ДиАйПи», 2005. – 116 с.
25. Журнал Транспорті логістика Електронний ресурс. – Режим доступу http://translog.com.ua/
26. Журнал «Дистрибуция и логистика» Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.ukrlogistica.com.ua/

17
Додаток А - Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Чернігівський національний технологічний університет
Навчально-науковий інститут економіки Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З дисципліни Логістика Виконав студент групи ЗОА-121 підпис
ПІБ студента Керівник к.е.н., асистент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту підпис Гнедіна К.В. Чернігів 2015


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал